Hotărârea nr. 40/2012

Hotararea nr. 40 - privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranţă publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00

II O TĂ RÂRE

privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranța publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranță publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 4579/28.03.2012 întocmit de către Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 155/2010 privind poliția locală;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    Ordinul ministerului administrației și internelor nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 din data de 26.03.2012;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

II O TÂRÂȘ TE

Art.l. Se aprobă Planul IJnic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pentru anul 2012. conform anexei ce cuprinde un număr de 33 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia locală de ordine publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.