Hotărârea nr. 4/2012

Hotararea nr. 4 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Instalare lift la Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HO TÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative și Inovare Ocupațională" cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative și Inovare Ocupațională ” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 87607/27.12.2011 precum și Nota de Fundamentare nr. 87608/27.12.2011 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 13.12.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

in baza art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă documentația privind indicatorii tehnico-economici si devizul general, elaborată de către S.C. LUCIAN SIMION ARHITECTURA S.R.L. pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative si Inovare Ocupațională” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2 București, ce are ca beneficiar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 93 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de construcție este de 230.395,53 lei cu TVA (echivalentul a 52.964,49 Euro), din care C+M reprezintă 66.780.81 lei cu TVA (echivalentul a 15.351,91 Euro), la cursul valutar 1 euro = 4,35 lei.

Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative si Inovare Ocupațională" cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2 București, inclusiv realizarea proiectului tehnic, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legale efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 4 București, 20.01.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.