Hotărârea nr. 39/2012

Hotararea nr. 39 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 26616/27.03.2012 întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 27493/29.03.2012 întocmit de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale Sectoarelor 1 - 6;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2. dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 35/2012 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1,

Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000. 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

- încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 5368 din 08.03.2006; In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. I - Articolul 1 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 se modifică astfel:

„Art. 1 alin. (2) Suprafața de teren, astfel cum este înscrisă în Cartea Funciară constituie domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București, se află în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și se identifică potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre ”,

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.