Hotărârea nr. 38/2012

Hotararea nr. 38 - privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de schimbare a destinaţiei unui teren din domeniul public în domeniul privat de interes local

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de schimbare a destinației unui teren din domeniul public in domeniul privat de interes local;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 27343/29.03.2012 întocmit de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare:

-    art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (!) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art.l. (1) Se solicită Ministerului Educației. Cercetării. Tineretului și Sportului avizul conform de schimbare a destinației terenului în suprafață de 2.136.94 m.p., identificat conform planului scara 1:500 și planului de amplasament și delimitare din anexele nr. 1 și 2, din domeniul public în domeniul privat de interes local, la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 2 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București și se va aplica numai după obținerea avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.