Hotărârea nr. 37/2012

Hotararea nr. 37 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București


Consiliul Local Sector 2    —-

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situatedrt Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucure șt i;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 21216/165/07.03.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în Anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în Anexa proiectului de hotărâre;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea

Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 7 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul la construire.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 37/15.03.2012

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVArT-—— -

VIZAT

AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE    Spre neschimbar<

SECRETAR,

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

114CA 11/18 din 17.11.2011

PUD modificator -

Complex comercial -3S+D+P+2E

Str. Ziduri Moși nr. 23

45245,87

21217/158/

07.03.2012

2.

118 CA 13/2 din 22.12.2011

Imobil de locuit - P+2E

Str. Cerna nr. 10

200,00

21218/159/

07.03.2012

3.

120 CA 13/6 din 22.12.2011

PUD reactualizare - Imobil de birouri - 2S+P+4E+5Er

Str. Frunzei nr. 26

1849,00

21219/160/

07.03.2012

4.

1 CA 1/1 din 02.02.2012

Reconformare și supraetajare locuință-S+P+2E

Str. Pâncota nr. 156

207,20

21220/161/

07.03.2012

5.

2 CA 1/2 din 02.02.2012

Imobil de locuit -

S+P+2E+3Er

Aleea Dinogeția nr. 32A

629,15

21221/162/

07.03.2012

6.

4 CA 1/4 din 02.02.2012

Supraetajare imobil de locuit - P+lE+2Er

Str. Ricinului nr. 82

114,88

21222/163/

07.03.2012

7.

5 CA 1/5 din 02.02.2012

Imobil de locuit -P+1E+M

Str. Calafat nr. 54

174,16

21224/164/

07.03.2012


ROMANIA


Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel.+(4021) 209.61.92; fax.+(4021) 209.61.83

DIRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U. Nr. 21216/165/07.03.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

Hotărârea nr. 24/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat “Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare a activității Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. modificator - Str. Ziduri Moși nr. 23 - Complex comercial - 3S+D+P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții ce urmează a se desființa și terenul din incintă în suprafață totală de 45 245,87mp conform măsurătorilor topografice este proprietate privată persoană juridică, din care suprafața de 43 494,00mp (conform actelor de proprietate) este cotă exclusivă, iar suprafața de 1372,00mp este deținută în cotă parte indiviză, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1736/21”Z”/18.10.2010. Diferența de suprafață din acte de 389,00mp reprezintă cota parte indiviză a SC INCERPLAST SA ce a prezentat acordul nr. 499 din 03.05.2011. Se avizează modificarea soluției de urbanism avizată sub nr. 413 CA 19/4 din 25.11.2008 aprobat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max.35%; C.U.T.=max.3,5; Hmax=50,0m pentru edificarea unui ansamblu de locuințe colective, birouri și funcțiuni complementare și aprobată prin H.C.L.S. nr. 136/27.11.2008, anexa 1, poziția 34. Noua soluție de urbanism va fi de realizare a unui complex comercial având regim de înălțime 3S+D+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = P.O.T. aprobat / menținut =35%; C.U.T. aprobat/ menținut=3,5; regim de înălțime H = max.26,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

2.    P.U.D. - Str. Cerna nr. 10, sector 2, București - Imobil de locuit - P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit și teren în suprafață totală de 200,Omp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.50%; C.U.T.admis = max. 2,5; regim de înălțime H = max. 12,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

3.    P.U.D. reactualizare - Str. Frunzei nr. 26, sector 2, București - Imobil de birouri - 2S+4E+5Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții ce urmează a se desființa și teren în suprafață totală de 1849,OOmp, este proprietate privată persoană juridică. Se avizează reactualizarea soluției urbanistice avizate anterior cu AU nr. 7 CA 1/7 din 26.01.2011 și aprobată prin H.C.L.S. 2 nr. 22 din 15.02.2010, anexa 1, poziția nr. 11, privind edificarea unui imobil cu destinația birouri - sediu firmă, având regim de înălțime 2S+P+4E+5Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = max.70%; P.O.T. propus = max.60%; C.U.T.admis = max.3; regim de înălțime Hmax. =22,Om pentru 2S+P+4E și Hmax. = 26,Om pentru 2S+P+4E+5Er. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

4.    P.U.D. - Str. Pâncota nr. 156 - Reconformare și supraetajare locuință - S+P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și construcții în suprafață totală de 207,2mp (207,16mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit (reconformare și supraetajare) rezultând regim de înălțime S+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max.45%; C.U.T.= max.1,3; regim de înălțime II = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății,

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

5.    P.U.D. - Aleea Dinogeția nr. 32A - Imobil de locuit - S+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 629,15mp, este proprietate privată persoană juridică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime S+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max.45%; C.U.T. = max. 1,62; regim de înălțime H = + 14,0rm Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Llc”.

6.    P.U.D. - Str. Ricinului nr. 82 - Supraetajare imobil de locuit - P+l E+2Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 114,88,mp din acte și măsurători cadastrale, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează supraetajarea pe contur a locuinței parter existentă pe limita stângă și posterioară de proprietate, consolidată și remodelată în baza A.C. nr. 236/9”R” din 09.05.2011 și recepționată prin P.V. de recepție nr. 70358/07.11.2011, rezultând locuință cu regim de înălțime P+lE+2Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. ex. și menț.= max.53%; C.U.T.admis= max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

7.    P.U.D. - Str. Calafat nr. 54 - Imobil de locuit - P+l E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 174,16mp( 180,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+l E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. ex. și menț.= max.65%; C.U.T.admis= max. 1,62; regim de înălțime H = +10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Planurile Urbanistice de Detaliu prezentate.


întocmit: ing. Alexandra Lazăr / 2 ex.

Cod SAIU-AI