Hotărârea nr. 35/2012

Hotararea nr. 35 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00

HO TÂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 22312/13.03.2012 întocmit de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 nr. 3224/2012 pentru imobilul situat în str. Dimitrie Pompei nr. 1;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 4, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 112 alin. (2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L. Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/20.01.2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă rectificarea suprafeței de teren de la 4.000.46 m.p. la 4.000 m.p. menționată în art. 3 alin. (2), art. 5 și în anexele nr. 3 și 5, precum și în titlul ILC.L. Sector 2 nr. 5/2012.

Art.II Anexele nr. 3 și 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 rămân aplicabile.

Art.lV Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.V (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot 11 consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.