Hotărârea nr. 34/2012

Hotararea nr. 34 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din fonduri europene către Poliţia Locală Sector 2

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada f 'lunstigiilor nr 11-13. Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile

proiecte finanțate din fonduri europene către Poliția Locală Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile obținute prin proiecte finanțate din fonduri europene către Poliția Locală Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 21969/12.03.2012 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 3710/12.03.2012 al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 1690/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video și management informațional pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în arealul Baicului";

-    contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 1691/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video și management informațional pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în arealul Ion Creangă”;

-    art. 36 alin. (5) lit. a) precum și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pentru o perioadă de 12 ani (durata normală de folosință a bunurilor mobile) către Poliția Locală Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, obținute prin proiectul „Sistem de supraveghere video și management informațional pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în arealul Baicului”, cod SMIS 7094. respectiv prin proiectul „Sistem de supraveghere video si management informațional pentru creșterea siguranței sociale si prevenirea criminalității in arealul Ion Creanga'’, cod SMIS 6807, în cadrul Programului Operațional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere „ Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător și Poliția Locală Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. începând cu data primirii bunurilor mobile, Poliția Locală Sector 2 are obligația de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanța, întreținerea și reparațiile acestor bunuri.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.