Hotărârea nr. 33/2012

Hotararea nr. 33 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 21070/07.03.2012 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Procesul - verbal de predare - primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat în data de 28.02.2012, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii'', derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinei de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, modificată și completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 și H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2012, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 84/2006 și H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii - medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2011 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri -medici rezidenți, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urmează:

Anexa nr. 1 - locuințe cu o cameră - 116 poziții.

Anexa nr. 2 - locuințe cu două camere - 12 poziții.

Total - 128 poziții.

Art.3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art.5 Primarul Sectorului 2 și Direcția Relații Comunitare prin Serviciul Spațiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 33 București, 15.03.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Structura    1    camera

ANEXA 1 la HCL S 2 nr 33/201

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

1

CALINESCU CORNELIA

Str.Sacelelor nr.1, bl.S36, ap.29, Brașov

35038

08.05.2008

54

2

MUSETEANU ANDREI

Str.Poet Gr.Alexandrescu nr.1, bl.E7,ap.9, Tirgoviste

13826

23.02.2009

54

3

AVRAM CRISTINA ANTOANETA

Str.Elena Cuza bl.A9, sc.D, et.3, ap.73, Curtea de Argeș

15465

29.02 2008

50

4

IRIMIA AURELIA LILI

Str.Ecaterina Teodoroiu nr.4, bl.V21, et.3, ap. 10, Slatina , Olt

10480

13.02.2008

49

5

CHELU RALUCA GABRIELA

Str.Decebal nr.15, Mun.Cimpulung, jud Argeș

15896

03.03.2008

49

6

VASILE CLAUDIA ALEXANDRA

Str.Vasile Alecsandri nr.1, bl.65B, sc.B, ap.5, Pitești,Argeș

86714

20.11.2008

49

7

SANDU ELENA

Str.Dr.Nic.Cretescu nr.1, bl.A5, ap. 12, Pitești,Argeș

10484

13.02.2008

48

8

DUMITRESCU MARIA MAGDALENA

Str.HCC nr. 19, bl.B15, ap.6, Pitești, Argeș

12565

20.02.2008

48

9

LAZAR ANDREI ȘTEFAN

Bd.C-tin Brincoveanu nr.114, bl.M1/1, ap.112, sector 4

53978

17.07.2008

48

10

COSCONEL MIHAELA RALUCA

Sos Mihai Bravu nr.384, bl.B1d,sc.1,et.3,ap.47,sector 3

70613

23.09.2008

48

11

CIOLOVAN MARIA LAURA

Sos.Mihai Bravu nr.384, bl.B1d,sc.1,et.3,ap 47,sector 3

81198

30.10.2008

48

12

ANDREI MIHAI

Str.Nicolae Oncescu nr.1, bl. 105, sc.A, ap.13, sector 6

95165

24.12.2008

48

13

CONSTANTINESCU ANDREI

Str.Tache lonescu bl.Q2, ap.8, Pitești, Argeș

95541

29.12.2008

48

14

OBRETIN DANA VALENTINA

Al.Cazărmii nr.2, bl.1, sc.A, et.2, ap.6, Mun.Slatina, Jud. Olt

8485

05.02.2009

48

15

DUMITRU MARIA MAGDALENA

Bd.Petrochimiștilor bl.B1, sc.F, ap.2, Mun.Pitești, Jud.Arges

33979

06.05.2009

48

16

LACATUSU LELIA CLAUDIA

Cal.Calarasilor nr.71, bl.16, sc.3, et.2, ap.39, Mun.Braila

65348

27.08.2009

47

17

VOINEA IONELA GEANINA

Str.Cuza Vodă nr.2, bl.2, ap.5, Slatina,jud.Olt

58446

18.09.2007

46

18

LUPASCU DIANA

Str.Drumul Taberei nr.63, bl.TD46, et.3, ap.19

63895

10.10.2007

46

19

RUS OVIDIU

Bd.Alexandru Vlahuta nr.59, bl.141, Brașov

22641

25.03.2008

46

20

CONSTANTIN GABRIELA ADELINA

Str.Mihail Kogalniceanu nr.97, bl.A2, ap.29, Braila

67939

11.09.2008

46

21

COLTA DANIELA CRISTINA

Str.Casimcea .jud.Tulcea, Braila

86318

19.11.2008

46

23

DRAGOMIR DIANA RAMONA

Al.Biruinței nr.8, sc.^\, et.3, ap.10, IVlun.Sibiu, Jud.Sibiu

Str.Lăcrămioarei nr.29-39, bl.19, sc.1, et.4. ap.49, sect. 3

ooo

82982

Ud.UI zUUy

28.10.2009

46    "    - '' 11 ■■■■—L-

VIZAT

46

Spre neschimbare,

24

BURTEA ADRIANA MIHAELA

Str. 1 Decembrie 1918 nr.3, bl.A17, sc.2, ap.13, Mun Craiova,

91072

26.11.2009

BISU IONELA

Sat.Ulmeni Com.Ulmeni, Jud.Călărași

33767

07 05.2010

SECRETAR,

25

46

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri medici

rezidenti destinate închirierii valabile

pentru

anul 2012

Structura    1    camera

ANEXA 1 la HCL S 2 nr 33/201

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

26

CHIRILA EMILIA LIDIA

Bd.Carol I nr.32, bl.B4, et.3, ap.18, Mun.lasi

71010

16.09 2009

45

27

VILCEA IONUT

Sat.Orlea,Corn.Orlea,jud Olt

17937

16.03.2007

44

28

TEBEICA TIBERIU

Str.Nicolae Marius bl.E2,sc.A,et.4,ap.19,Pucioasa, Dimbovita

80784

14.12.2007

44

29

FLOREA RALUCA

AI.Magurei bl.37, ap.33, Buzău, jud.Buzău

1671

11.01.2008

44

30

SPINU IRINA MARIA

Str.Decebal nr.17, Dragasani, Vilcea

62196

20.08.2008

44

31

TURIAC OTILIA CARMEN

Str.Basu Niculescu nr.35, , jud Braila, mun.Braila

77345

16.10.2008

44

32

MORARU IOANA GABRIELA

Str. 13 Decembrie nr.67, bl.31, sc.B, et.1, ap.5, Brașov

92055

11.12.2008

44

33

REZIUC ANDREEA MONICA

Str.Mitropoliei nr.1O, bl.E, sc.A, et.3, ap.13, Suceava

94173

19.12.2008

44

34

TARDEA ALINA ELENA

Str.Donisie cel Mic nr.64, bl.50, sc.F,ap.53,Mun.Constanta

61586

02.09.2010

44

35

ZEKRA MANAR

Spl.Independentei nr.204, bl.B1, ap.104, sector 6

80796

24.11.2010

44

36

MARINESCU ANA SILVIA

Bld.Libertății nr.18, bl P3bis, sc.B, et.1, ap.5, Mun.Pitești

87292

20.12.2010

44

37

EFTENARU MADALINA IULIA

Str.Pietei bl.3J,et.3,ap.33, Mun.Rimnicul Sarat

87558

21.12.2010

44

38

COSTAN LUCIAN

Str.Garii nr.6, bl.3,ap.8,Mun.Tulcea

69394

27.11.2006

43

39

MILITARU MARIUS MUGUREL

B-dul N. Titulescu nr.17, bl.l 5ab, ap 4, Dolj

10129

13.02.2007

43

40

PETRUSCA IRINA

Str.Vasile Alecsandri nr.9, bl.l3, et.4, ap.19, lași

60597

13.08.2008

42

41

MARCOCI CATINCA

Intr.Patinoarului nr.7, bl.PM50, sc.3, ap.139, sect.3,București

1592

11.01.2010

42

42

ZAMFIR LAURA

Bld.1 Mai nr.2,bl.J10,sc.A,et.7,ap.27,Mun.Constanța

6083

28.01.2010

42

43

BANU CAMELIA RALUCA

BD. Stadionului nr.15B,sc.A,et.2,ap. 12,Jud.Buzău

89670

30.12 2010

42

44

CHIRIAC GRETHI DANIELA

Str.Negru Vodă nr. 1, bl.O, et.5, ap.24, Mun.Mangalia, Jud Co

4892

27 01.2011

42

45

46

VLADAU ANDREEA

VLAD CONSTANTA ROXANA

Str.C Constantinescu nr.8, bl.4, ap.8, Cimpulung , Argeș

Sat.Bordenii Mari nr.24, Com.Scorteni, Prahova

Bd.Nicolae Balcescu bl.15, sc.1, et.8, ap.34, Deva, Hunedoar

82448

11039

20.12.2007

14 02 2008

4

4

47

NACU VLAD

93100

16.12 2008

4

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,

48

CĂTĂLINĂ CALIN ALIN

Str.Barajelor nr.8l, Mun.Tirgu Jiu, Gorj

10574

12.02 2009

4

49

SOARE DANIELA SIMINA

Str. 1 Decembrie nr.19, Mun.Roșiori de Vede, jud.Teleorman

48616

25 06.2009

50

BARBU MIHAELA

Str Dunării bl.D12, sc.A, et.3, ap 11, Mun.Roșiori de Vede, Te

48869

26 06 2009

41

Structura    1    camera

ANEXA 1 la HCL S 2 nr 33/201

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

51

LUPU FLORIN

Str.Valea Alba nr.8, sc.A, ap.8, Mun.Bacau, jud.Bacau

80281

19.10.2009

41

52

MANOLE ADRIAN

Str.Pescărușului nr.8, bl.J1, ap.19, sect. 2, București

10626

21.02.2011

41

53

ENACHE VIOLETA CRINA

Sat Dobroesti Com.Doboresti jud.Ilfov, Intr.Oituz nr. 11

15377

04.03.2010

40

54

TIRON MARILENA

Str.Alexandru cel Bun nr.16, bl.T21A,sc.1,ap.3,sect.2,Buc.

89083

28.12.2010

40

55

ȘTEFAN MARIANA

Str.Topliceni bl. 16A, et.2, ap.7, Mun.Ramnicu Sarat, Jud.Buz

43611

06.07.2011

40

56

DOBRIN LUCIAN

Str.Cocorului nr.15, bl.219, sc.B, ap.16, Mun.Brașov,Jud.Bras

57699

31.08.2011

40

57

MARCU IULIANA

Bld.Unirii nr.37, bl.37, ap.11, Mun.Focșani, Jud.Vrancea

85287

19.12.2011

40

58

FOLICA CARMEN DORI

Str.Bujorul Alb nr.79, sect.2

15434

07.03.2007

39

59

DOBRE CRISTINA

Com.Draganeasti Vlasca, jud.Teleorman

30709

10.05.2007

39

60

MICU ALEXANDRU

Sat Valea Popii, Comuna Priboieni, jud.Argeș

79595

11.12.2007

39

61

ASLAN DENIS

Str.Soveja nr.74 A, bl.FT 12, ap.16, Constanta

81238

17.12.2007

39

62

TURTOIESTERA

Com.Runcu, Sat Valea Mare, jud.Gorj

81544

18.12.2007

39

63

ZAMFIR MARIA CRISTINA

Bd.Carol I nr.30, bl.6A,et.1 ,ap.2, Cimpina

81970

19.12.2007

39

64

BUCUR ANDREEA ELENA

Sat.Rucar, jud.Argeș

82685

21.12 2007

39

65

KADAR ANNA MARIA

Str.Panselutelor nr.7, Mun.Fagaras, Brașov

8879

07.02.2008

39

66

CIUCA ALEXANDRU MIHAI

Bd.Unirii nr.19, bl.4B, sc.1, et.3, ap.11, sector 5, Buc.

12971

21.02.2008

39

Structura    1    camera

ANEXA 1 la HCL S 2 nr 33/201

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

76

PROCA CARMEN LIANA

Str Desnatui nr.26, bl.A3, sc.1, ap.44, Mun.Craiova.Jud. Dolj

2295

14.01.2009

39

77

PREDA ANA MARIA

Str.Dorobanti nr.18, bl.18, sc.A,et.3,ap.8, Mun.Slatina,Olt

2547

15.01.2009

39

78

MURARIU ANDREEA

Str.Vasile Conta nr.4, bl.08,scB,et.3,ap.25, Mun Piatra Nea

4509

22.01.2009

39

79

MARIN MIRABELA IULIANA

Str.Petre Ispirescu nr.27, bl.M199, sc.1, ap.9, sect. 5, Buc.

8861

06.02.2009

39

80

SUTA CĂTĂLINĂ ELENA

Sat Clanita, com.Frasinet, jud.Teleorman

10061

11.02.2009

39

81

ONICAS CORINA LACAMIOARA

Str.Poet Andrei Muresan nr.43A, Mun.Zalau, Jud.Salaj

50291

02.07.2009

38

82

ANDREI SIMONA LAURA

Str. Navelor nr.5, bl.SIRET1,sc.1,et.1,ap.4,Mun.Galați

79708

15.10.2009

38

83

EFTIMIE MIHAI ADRIAN

Str.Vasile Alecsandri nr.15, Mun.Cimpulung , Jud.Argeș

97848

23.12.2009

38

84

BROSCARU LAURENTIU

Sat.Beiu Com.Storobaneasa, Jud.Teleorman

1590

11.01.2010

38

85

PETRACHE DIANA

Ale.Petru Poni nr.3, bl B12, sc.C, et.1, ap.4, Mun.Pitești

9861

16.02.2011

38

86

POPA OANA ROXANA

Str.Nicolae Titulescu nr.13, Braila

18370

10.03.2009

36

87

ILIESCU ANA MARIA

AI.Dragos Vodă nr.8, bl.E26,sc.1, et.1,ap.6,Caracal Olt

21451

19.03.2009

36

88

PIRVU AURELIA

Str.Cuza Vodă nr.3, bl.31, sc.B, et.3, ap.36, Oraș Mizil, Jud.P

25628

01.04.2009

36

89

CALINA ADRIANA ALINA

Str.Elev Stefanescu nr.57, bl.420B,sc.1 ,ap.3, sector 2

27131

07.04.2009

36

90

BONTOIU ANTOANELA

Al.Tineretului nr.4, Oraș Sulina , Jud.Tulcea

32951

30.04.2009

36

91

ATANASIU OANA IRINA

Str.Frunzei nr.114, bl.7G,sc 3,et.2,ap.49, Mun.Galați

44003

10.06.2009

36

VIZAT

92

NICOLAE ELENA LAURA

Str.Trandafirilor nr.2, Oraș Băile Olanesti, jud.Vilcea

48227

24.06.2009

36

Spre nesehlmbare,

93

MINCA IULIANA

Bd.Tomis nr.281, bl.T9, sc.A,et.5,ap.2O, Mun.Constanta

48231

24.06.2009

36

SECRETAR,

94

OPRESCU ANDREEA SILVIA

Str.Lalelelor bl B15, et.2, ap.8, Mun.Rîmnicu Sărat, Jud.Buză

59239

05.08.2009

36

95

LINCU MIHAELA GIORGICA

Sat Frasinet Com.Frasinet, Jud. Teleorman

63686

20.08.2009

36

96

MOGA ELENA

Str.Alexandru loan Cuza bl.11,sc.B,et.3.ap.23, Mun.Huși

66653

01.09.2009

36

97

MARTIN AMALIA GETA

Str.l.L.Caragiale nr.5, bl.A28-1, sc.C, ap.2, Mun.Rimnicu Vilce

73394

24.09.2009

36

98

SANDU ELENA ALINA

Sat Secuiești nr.30, Corn. Bulyesti, jud.Dolj

75096

29.09.2009

36

99

VASILIU MIHAELA

Sat Hârtop Com.Hârtop Jud.Suceava

53084

29.07.2010

35

100

BUTURE ALINA

Ale.Căminului nr.1, bl B1, ap.23, Mun.Focșani, Jud Vrancea

29095

05.05.2011

34

Structura    1    camera

ANEXA 1 la HCL S 2 nr 33/201

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

101

DINU MĂRIA GEORGIANA

Str.Nuferilor nr.1, Oraș Mizil, Jud.Prahova

4731

22.01.2010

33

102

IVAN ELENA

Str.Vasile Pîrvan nr.80, bl.S6, sc.B, ap.29, Mun.Bîrlad

10514

16.02.2010

33

103

DAVIDESCU ANDREI RADU

Str.Banu Mărăcine nr.46, Mun.Rîmnicu Vîlcea

11304

18.02.2010

33

104

ARBANAS JANINA NICOLETA

Str.Costache Racovita nr.6, bl.B, sc.1, ap.2,Mun.Tecuci Jud.

25861

13.04.2010

33

105

NECOARA COSTIN GEORGIAN

Bld.Matei Basarab nr.81, bl.MB9,sc.A,ap.14,Mun.Slobozia

74962

28.10.2010

33

106

CIRJAN AURA

Sat Gura Vulcanei Com.Vulcana Pândele Jud.Dîmbivița

75989

02.11.2010

33

107

BRANESCU IRINA

Str.l L.Caragiale nr.4, bl.11,sc.C,et.3,ap.34,Mun.Constanța

86338

16.12.2010

33

108

CHITU CONSTANTIN CIPRIAN

Sat Pucheni Corn.Moreni,Jud.Dimbovita,Str.Principala nr.15

86495

17.12.2010

33

109

CALIN DENISA OANA

Com.Cocorăștii Mislii, jud.Prahova Sat Goruna nr.225

87742

22.12.2010

33

110

DIMA ELENA CRISTINA

Str.Semenic nr.3, bl.24, sc.D,ap.6O, sect.4. București

8977

14.02.2011

33

111

CIOBANESCU LAURA MARIA

Str.Tudor Vladimirescu bl T4, sc.C, ap.12, Mun.Dragasani, Ju

7348

08.02.2011

31

112

PITIC DANIELA

Loc.Caldarasti Oraș Pogoanele, Jud.Buzău nr.348

9862

16.02.2011

31

113

PAVEL DANIELA

Str.Babadag nr.152, bl.16, et.4,ap.2O, Mun.Tulcea, Jud.Tulce

12432

28.02.2011

31

114

TURTULEA DENISA CRISTINA

Str.lzvoru, Jud.Arges

13167

03.03.2011

31

115

ȘTEFAN ELENA COSMINA

Oraș Gaesti, Ju.Dimbovita, Str.Grivitei nr.2

15622

14.03.2011

31

116

VOICU ANCA EMANUELA

Sat Vulturu, Com.Vulturu, Jud.Vrancea

49117

01.08.2011

31


DE ȘEDINȚA MARIA


VIZAT

Spre neschlmbarc, SECRETAR,

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

1

DOSPINESCU MARIA CRISTINA

Str.Albesti bl.B1 A,sc.A,et.1 ,ap.5,Mun.Curtea de Argeș

73427

02.10.2008

55

2

OLARIU CRISTIAN GABRIEL

Sos.Ștefan cel Mare nr.58, bl.39, sc.A, ap.12,sector 2

92281

12.12.2008

54

3

TANASE GEORGIANA MAGDALENA

B-dul Unirii bl.14 I, et.6, ap.11, Buzău

25962

18.04.2007

53

4

GEMENE EDUARD LUCIAN

Bd.Alexandru cel Bun nr.8, ap.7, Mun.Bacau

50976

07.07.2008

52

5

LUCHIAN IULIANA

Bld.Decebal nr.78, bl.A1, sc B, et.3, ap.35, Mun.Piatra Neamț

32512

06.05.2010

47

6

MAGUREANU CRISTINA ELENA

Str.Cuza Vodă bl.A9,ap.64,Mun.Curtea de Argeș

13873

28.02 2007

45

7

MICU BOGDAN CRISTIAN

Str.Vladeasa nr.11, bl.C33, sc.A, et.5, ap.33, sect.6

45081

28.06.2010

44

8

PAULIUC LIVIA

Oraș Strehaia jud.Mehedinți, Str.Republicii nr.170

15981

03.03.2008

43

9

BADILA FLORICA IRINA

Str.Popa Șapcă nr.1, bl.D31, sc.A, et.2, ap 7, Mun.Pitești

79646

18.11.2010

42

10

MOLDOVAN DAN DAVID

Str.30 Decembrie nr.72, Oraș Breaza, jud.Prahova

32843

30.04.2009

40

11

MANOLI LENUTA

Car.Dorobanți 2, bl.L3, et.1, ap.5, Mun.Buzău, jud.Buzău

48866

26.06.2009

40

12

NITA MIHAELA

Bd. 22 Decembrie nr.1 Oraș Fundulea , Jud.Călărași

25626

01.04.2009

38

Structura


camere


ANEXA 2 la HCL S 2 nr 33/201DE ȘEDINȚA MARIA


VIZAT

Spre

neschimban

SECRETAR,

67

IORDACHE ILEANA

Sat Babaroaga , jud Argeș nr.308

15146

28.02.2008

68

AXENTIEV ROXANA

Str.Podgoriilor nr.18, bl 10P, et.3, ap.10, Tulcea

19762

14.03.2008

69

TODICA ROXANA

Al.Eroilor bl.1, et.3, ap. 13, Fălticeni,Suceava

25422

02.04.2008

70

SEVERIN ELENA LIVIA

Str.Alexandru cel Bun nr.26, bl.H2, ap.7, Suceava

57780

31.07.2008

71

JALBA BOGDAN ALEXANDRU

Str.Mareșal Alexandru Averescu nr.10, bl.N9, ap.5, mun.Craio

78448

21.10.2008

72

ARCEREANU CLAUDIA IULIANA

Str.Alexandru loan Cuza bl R2,sc.2,et.2, ap. 12, Calafat, Dolj

88586

27.11.2008

73

DRANGA MIHAELA IONELA

Al.Zorelelor nr.6A, bl.M10,sc.2,et.8,ap.116, sector 6

91658

10.12.2008

74

ENEA FELICIA

Str.Horea,Cloșca si Crisan nr.29, Covasna, jud.Covasna

92684

15.12 2008

75

SOLOMON TEODORA

Str.Hagi Chiriac bl.79, sc.A, et.1, ap.13, Mun.Vaslui, Jud.VasI

398

06.01.2009


39

39

39Page 6 din 6