Hotărârea nr. 32/2012

Hotararea nr. 32 - privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013

ROMANIA

ȘiQNet-


*.

PROGRAMUL PUNCTUL VERO€


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2012 -2013

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectid de hotărâre privind aprobarea reorganizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2012 - 2013;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 21895/12.03.2012 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 20961/07.03.2012 prezentat de Direcția Relații Comunitare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de către doamna consilier local Peter Alexandrina, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, modificat si completat cu Ordinul nr.3283/17.02.2012;

-    Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.694/2011 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013;

-    Avizul Conform nr. 166/10.01.2012 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București referitor la reorganizarea rețelei școlare pentru anul 2012-2013;

-    Avizul Conform nr. 27163/27.01.2012 emis de către Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal si special postliceal.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘTE

Art.l (1) Se aprobă reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și private care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2012 - 2013, potrivit anexele nr. 1-3 din prezenta hotărâre.

(2) Anexele cuprind un număr de 7 file și fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcției Relații Comunitare precum și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

---SECRETAR,


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.