Hotărârea nr. 31/2012

Hotararea nr. 31 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Nevăzătorilor din România -filiala Interjudețeană București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Nevăzătorilor din România -filiala Interjudețeană București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 18230/23.02.2012 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 precum și art. 285 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2012 pentru imobilele cu destinația de ‘‘cazare a persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă", situate în:

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    11,    bloc    A3 bis, scara A, apartament 1, sector 2,

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    19,    bloc    A5, scara 1, apartament 1, sector 2,

-    Bulevardul    Chișinău    nr.    19,    bloc    A5, scara 2, apartament 46, sector 2,

-    Str. Pescărușului nr.    1, bloc    23,    scara A, apartament 4, sector 2, utilizate de

Asociația Nevăzătorilor din România - filiala interjudețeană București, în cuantum de 152.664 lei, cu condiția menținerii destinației actuale a acestor imobile.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.