Hotărârea nr. 30/2012

Hotararea nr. 30 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

HOTA RARE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Orgad,

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2, modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectoridui 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 13414/03.02.2012 întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1622370/20.02.2012 privind funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF - ul pentru Primăria Sectorului 2;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010, H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011 și H.C.L. Sector 2 nr. 82/2011;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

in urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 2 la EI.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1-3 conțin un număr de 19 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiile interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ -SECRETAR.


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorutin'^SEQȘffffcTpiidui București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.