Hotărârea nr. 3/2012

Hotararea nr. 3 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 86481/21.12.2011 întocmit de Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziția nr. 637/2005 a Primarului Sectorului 2;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată;

-    art. 2 alin. (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

-    H.C.G.M.B. nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003;

în baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 20 poziții.

Art.2 Nu se includ în listele de priorități solicitanții care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2011 până la data de 30 mai, indiferent de situația acestora.

Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere și identificare a terenurilor sector 2, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanții având obligația să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situația acestora.

(2) Solicitanții care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluși în listele de priorități pe anul respectiv.

Art.4 Primarul Sectorului 2 și Comisia de inventariere și identificare a terenurilor sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.


\*Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările

ulterioare.