Hotărârea nr. 29/2012

Hotararea nr. 29 - privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ce constituie locuinţa de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului București ce constituie locuința de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului București ce constituie locuința de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

Analizând:

-    Raportul de specialitate comun nr. 17813/21.02.2012 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 57 din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/201 1;

Iu temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) diu Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scutirea pe anul 2012 de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului București, ce constituie locuința de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Art.2. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Muncipiului București.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

TOM A Șl TRl

Hotărârea nr. 29 București, 15.03.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al MitmctfTTfffrffoucureșn in ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicata, cu modificările și completările

ulterioare.