Hotărârea nr. 28/2012

Hotararea nr. 28 - privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de „ agregate frigorifice” precum şi cu „terase”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „ agregate frigorifice "precum și cu „terase "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „ agregate frigorifice "precum și cu „ terase ";

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 22026/12.03.2012 prezentat de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.G.M.B. nr 340/17.12.2010 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2011;

-    H.C.G.M.B. nr. 220/28.11.2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2012;


In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice" în fața unității agentului economic, potrivit condițiilor menționate în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici cu terase" amplasate în fața unității agentului economic, potrivit condițiilor din anexa nr. 2.

Art.3. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competența de a elibera avize de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pentru amplasarea de „agregate frigorifice'’, precum și pentru „terase”.

Art.4. (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de ocupare a locului public" în vederea amplasării de „agregate frigorifice”, prezentat în anexa nr.3.

(2)    Se aprobă formularul tip ”Aviz de ocupare a locului public pentru terase”, prezentat în anexa nr. 4.

(3)    Anexele nr. 1-4 cuprind un număr de 4 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Eliberarea avizelor de ocupare se va face de către Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, numai după prezentarea „Declarației de impunere" depusă la Direcția Venituri Buget Local Sector 2, conform H.C.G.M.B. nr.340/2010.

Art.5. Calculul și plata taxelor locale privind ocuparea locurilor publice pentru amplasarea de „agregate frigorifice” precum și pentru „terase”, se va face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.G.M.B. nr. 220/28.11.2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2012.

Art.6. (1) în situația în care agenții constatatori ai Poliției Locale a Sectorului 2 constată că suprafața locului public ocupată de agentul economic este mai mare decât cea aprobată sau nu se respectă condițiile de aprobare menționate în anexa nr. 2, vor aplica sancțiunile prevăzute de lege pentru exercitarea de activități în locuri publice fără acordul autorităților administrației publice locale, inclusiv retragerea avizului de ocupare a locurilor publice.

(2) Avizele de ocupare a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru agenții economici care nu respectă condițiile prevăzute în alin. (1).

(3) Agenții constatatori împuterniciți din cadrul Poliției Locale a Sectorului 2 vor transmite săptămânal Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, constatările cu privire la agenții economici care încalcă prevederile cuprinse în alin. (1).

Art.7. Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de utilizare a locurilor publice, Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 va înainta copii ale acestora la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cât și la Poliția Locală Sector 2.

Art.8. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidența, urmărirea și executarea veniturilor bugetului local provenite din utilizarea locurilor publice, potrivit prezentei hotărâri, se realizează de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

Art.9. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art.10. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,

CONDIȚII DE APROBARE

pentru utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului

București prin amplasarea de agregate frigorifice în fața agentului economic

Pentru obținerea aprobării de utilizare anuală a loeurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București, agenții economici trebuie să prezinte următoarele documente:

Certificatul de înregistrare și anexele acestuia sau certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

-    Declarație punct de lucru;

-    Dovada deținerii spațiului comercial - copie xerox;

-    Plan de încadrare în zonă, scara 1:500 - cu materializarea amplasamentului și a suprafeței în metri pătrați (trotuarele să fie mai late de 2 m pentru a nu stânjenii circulația pietonală);

-    Contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.

-    Dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, în valoare de 13,00 lei

-    Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București.

Aprobarea poate fi prelungită, cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea.

Agenții economici vor respecta condițiile impuse de H.C.L. S.2 nr. 34/1997 -privind „îndatoririle ce revin agenților economici pentru întreținerea, curățenia și înfrumusețarea spațiilor ce le dețin, a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spațiilor verzi și drumurilor înconjurătoare1'.

Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice pe suprafața ocupată; unde este cazul, se vor monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal.

CONDIȚII DE APROBARE


VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,


pentru utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pentru amplasarea de „ terase ”

-    act deținere spațiu în care își desfășoară activitatea solicitantul - copie xerox;

-    certificatul de înregistrare și anexele acestuia sau certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București; planuri cadastrale scara 1:2000, 1:500 și 1:200 în cazuri speciale, unde se va marca suprafața ocupată în metri pătrați, fără stânjenirea circulației pietonale;

-    dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, în valoare de 13,00 lei;

-    program de funcționare: 10°° - 230();

-    aviz Direcția de Sănătate Publică;

-    asigurare grup sanitar în incinta spațiului comercial pe care îl deține solicitantul;

-    contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.;

-    certificat fiscal eliberat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

-    nu se vor executa lucrări definitive pe suprafața ocupată de terasă; unde este cazul, se pot monta jardiniere mobile, umbrele, copertine mobile;

-    se va menține curățenia și se va întreține zona verde limitrofa;

-    se interzice amplasarea de aparatură audio/video;

-    plata taxei pentru utilizarea locului public achitată anticipat pe perioada de valabilitate a avizului de ocupare a locului public.

Aprobarea poate fi prelungită, cu condiția achitării anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea și numai pentru agenții economici care au respectat condițiile de mai sus și nu au fost sancționați contravențional.


A viz de ocupare

VIZAT

Spre neschimbate,

SECRETAR,


a locului public din Sectorul 2 al Municipiului București

Nr........./...............

în baza Hotărârii nr................... a Consiliului Local Sector 2 se aprobă ocuparea

locului public cu „agregate frigorifice”

SC/II/IF/PFA..................................................................................................................

cu    sediul    în    .......................................... Str.

............................................................................ nr.

sc......... et........., ap.

................., cod unic de


........., sector ............ cu certificatul de înregistrare nr. ...

înregistrare............................................................

La adresa:


nr.............

•    Numărul de agregate frigorifice amplasate.......

•    Suprafața totală destinată desfășurării acestei activități este de..........m2

•    Perioada de desfășurare a activității economice:...........................................

Taxa de ocupare a locului public în valoare de..............mp/zi a fost achitată anticipat cu

chitanța nr............................eliberată de.................................

CONDIȚII DE AMPLASARE A AGREGATELOR FRIGORIFICE

•    Locul de amplasare a agregatului frigorific: în fața unității agentului economic;

•    Respectarea normelor de igienă privind desfacerea alimentelor potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății.

•    Respectarea condițiilor impuse de H.C.L.S. 2 nr. 34/1997 - privind „îndatoririle ce revin agenților economici pentru întreținerea, curățenia și înfrumusețarea spațiilor ce le dețin, a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spațiilor verzi și drumurilor înconjurătoare”.

La amplasarea agregatelor frigorifice se vor avea în vedere următoarele:

-    Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice pe suprafața ocupată;

Asigurarea unei circulații pietonale de min. 2 m;

-    Unde este cazul, se vor monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal.

PRIMAR,    SECRETAR,

Neculai Onțanu    Toma Șutru

ARHITECT ȘEF Arh. Bogdan Pârvanu

PREȘEpp/bebia^INȚĂ,

AVIZ DE OCUPARE A LOCULUI PUBLIC NR.

PENTRU ANUL.............

Ca urmare a cererii nr............./........ adresate de

/...........J VIZAT

- Spre neschlmbare,

I SECRETAR,’ ..............77.".......~TT""'CT1— -


domiciliul/sediul în județul ........municipiul/orașul/comuna ................... sectorul ... cod poștal

........ strada ........................... nr. ... bloc ... , scara ... , et. ... , ap. ..., înregistrată la

Registrul comerțului sub nr.....................................cod fiscal...........................

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr...................... privind

ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București cu „terase” pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București, se

AVIZEAZĂ:

Amplasarea unei „terase" cu o suprafață de ...... mp pe o durată de amplasare

....................................., cu achitarea taxei de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al

Municipiului București anticipat, lângă punctul de lucru situat în str............................nr. ...

în următoarele condiții: cu menținerea curățeniei spațiului limitrof, fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulații pietonale de min. 2,0 m, cu asigurarea liniștii locatarilor, cu program de funcționare între orele 10°° - 23°°, interzicerea amplasării de aparatură audio/video.

Taxa de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București, stabilită prin

H.C.G.M.B. nr.220/28.11.2011, în valoare de ................... lei a fost achitată anticipat cu

chitanța nr................................................din .........................

Documentația tehnică și avizele prezentate precum și „Declarația de impunere” depusă la D.V.B.L. Sector 2, conform H.C.G.M.B. nr.340/2010, fac parte integrantă din prezentul aviz.

Nerespectarea condițiilor menționate în avizul de ocupare a locului public atrage sancționarea agenților economici conform cadrului legal. în caz de abateri repetate, prezentul aviz își pierde valabilitatea. în această situație, Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului, la propunerea agenților constatatori ai administrației locale, va notifica agentul economic.

PRIMAR,    SECRETAR,

Neculai Onțanu    Toma Șutru

ARHITECT ȘEF, Arh. Bogdan Pârvanu

Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poștă la data de

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT:

1.    O copie a prezentului aviz se va afișa într-unloc vizibil la punctul de lucru, iar originalul va fi păstrat în incinta unității pentru conformitate.

2.    Să achite taxele de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București anticipat;

3.    Să respecte condițiile impuse de ocupare a locului public precum și de protecție a mediului;

4.    Să respecte condițiile impuse in aviz și în hotărâre;

5.    în cazul dezafectării, să anunțe Primăria Sectorului 2~lâxa lunii respective nefiind returnată.