Hotărârea nr. 27/2012

Hotararea nr. 27 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor iir. 11-13, Tel:+<4021)209.60.00


HO TÂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007;

Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art.l 166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 16524/15.02.2012 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin:

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.99/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investiții pentru extinderea rețelelor publice de apă și canalizare pe străzi din sectorul 2;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.38/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în zona Plumbuita din sectorul 2;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 134/2006 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții de interes local din Sectorul 2;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.6/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții de interes local din Sectorul 2;

   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.33/2011 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și reparații sistem rutier alei 50.000 mp”

   Hotărârea Consiliului Local Sector 2    nr.58/2011 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare 163 parcaje de reședință";

   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.26/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

   Hotărârea Consiliului Local Sector 2    nr.81/2010 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Propune prezentul proiect de

HOTĂRÂRE

Art.I Articolul 2 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 se modifică după cum urmează:

Art. 2 lit. b) - „Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2 — 121.691.638 lei”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 rămân aplicabile.

Art.III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRl LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA <101, REPl BLICATĂ SECKETAR,


TOMA Șl 1 Rl


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.