Hotărârea nr. 25/2012

Hotararea nr. 25 - privind înfiinţarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ”- S. R.L.

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind înființarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C. “SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ”- S. R.L.

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C. "SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ"- S. R.L.;

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 15967/13.02.2012 întocmit de Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 15863/10.02.2012 întocmit de Directorul Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 15563/10.02.2012 întocmit de Directorul Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate, Familie. Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 16963/16.02.2012 întocmită de Directorul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 509682 din data de 10.02.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Uf»


-    Hotărârea Guvernului României nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coșul de solidaritate";

-    Ordinul comun nr. 218/1424 din 11.10.201 1 al ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății - privind aprobarea cantităților maxime de produse alimentare de bază care pot fi achiziționate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coșul de solidaritate";

-    Ordinul comun nr. 219/235 din 11.10.2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale - privind aprobarea specificațiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coșul de solidaritate”;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/28.09.2000 privind stabilirea competențelor consiliilor locale ale sectoarelor de a înființa instituții și agenți economici de interes local și de a participa eu capital sau bunuri la societăți comerciale;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă înființarea S.C.“SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ”- S.R.L. cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 90, Sector 2, având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 2, cu obiect principal de activitate vânzarea cu amănuntul, în spații special amanajate pe raza Sectorului 2, către pensionarii ale căror pensii sunt mai mici sau egale cu câștigul salarial mediu net pe economie care domiciliază în Sectorul 2, a unor produse alimentare stabilite prin Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coșul de solidaritate”.

(2)    Se aprobă Actul Constitutiv, Organigrama și statul de funcții al S.C. "SOLIDARITATE ȘI SPERANȚA S.R.L. conform anexelor 1 - 3 la prezenta hotărâre.

(3)    Numărul total de posturi din structura organizatorică a S.C. "SOLIDARITATE ȘI SPERANȚA S.R.L. este de 41 de posturi, din care 7 de posturi de conducere și 34 de posturi de execuție.

(4)    Societatea comercială prevăzută la alin. (1) va dobândi personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului București și va funcționa sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.

(5)    Regulamentul de organizare a vânzării produselor și a altor măsuri privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi elaborat, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, de către D.G.A.S.P.C. Sector 2 și va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.2. (1) Sediul social al societății S.C."SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ"- S.R.L. este situat în București, str. Basarabia nr. 90, Sector 2, conform contractului de comodat din anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

(2)    Se mandatează Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să încheie contractul de comodat menționat la art. 2 alin. (1).

(3)    Se împuternicește Primarul Sectorului 2 să desemneze administratorul societății precum și persoana care să efectueze toate formalitățile de înregistrare a S.C. "SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ"- S.R.L..

Art.3. Lista produsele alimentare si cantitățile ce fac obiectul prezentei hotărâri este reprezentată de anexa nr. 5 si poate fi actualizată implicit odată cu modificarea Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coșul de solidaritate'’.

Art.4. (1) Spațiile în care vor fi comercializate aceste produse alimentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Anexele nr. 1-6 conțin un număr de 12 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


C ONTRASEMNEAZĂ PENTRl LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA -Tr572mth RE.Pl B LIC ATĂ SECRETAR,


Hotărârea n București, 15.03.201

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Hucurești în ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.