Hotărârea nr. 24/2012

Hotararea nr. 24 - pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală şi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe agroalimentare”

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chinstigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „piețe agroalimentare ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „piețe agroalimentare

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 21444/08.03.2012 al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 21587/09.03.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 21737/09.03.2012 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de către domnul consilier local Popescu Daniel Ion, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în str. Ziduri Moși nr.5 bis, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 in administrarea Administrației Piețelor Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în București, str. Cernăuți 29A , Sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București, situat în București, Sos. Colentina, nr. 6A, sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea realizării unei piețe agroalimentare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/20.01.2012;

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă concesionarea prin licitație publică a terenurilor prevăzute în anexele nr. 1 - 4, pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în vederea realizării unor „piețe agroalimentare”.

(2)    Finanțarea realizării investiției intră în sarcina concesionarului/concesionarilor.

(3)    Administrația Piețelor Sector 2, în calitate de concedent, va avea posibilitatea corectării nivelului redevenței anuale, prin act adițional, în funcție de profitul obținut de către concesionar prin exploatarea obiectivului, după amortizarea investițiilor.

(4)    Anterior concesionării. Administrația Piețelor Sector 2 va efectua toate demersurile pentru înscrierea terenurilor în cartea funciară, ca domeniu public al Municipiului București.

Art.2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare. Studiul de fezabilitate. Caietul de sarcini, incluzând redevența minimă anuală, precum și modelul Contractului - cadru de concesiune privind concesionarea terenurilor identificate conform anexelor nr. 1 - 4.

(2) Rapoartele de evaluare, Studiile de fezabilitate, Caietele de sarcini, incluzând redevența minimă anuală precum și modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea terenurilor sunt cuprinse în anexele nr. 5-8.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să organizeze licitațiile publice pentru concesionarea terenurilor menționate la art. 1 și să semneze, în numele Consiliului Local Sector 2, contractele de concesiune cu persoanele juridice române sau străine, ce vor fi desemnate în urma licitațiilor publice.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Anexele nr. 1 - 8 cuprind un număr de 209 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiile interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.