Hotărârea nr. 23/2012

Hotararea nr. 23 - pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru actualizarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.03.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru actualizarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Referatul nr. 11613/27.01.2012 emis de Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

-    Raportul de Specialitate comun nr. 15756/10.02.2012 întocmit de Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 16980/15.02.2012 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea voluntariatului nr. 195 din 20 aprilie 2001, republicată;

-    art. 286 din Legea nr. 571/2003 - privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 - Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Componența nominală a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, prevăzută în anexele nr. 1, nr. la și lb din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, se reactualizează conform anexelor nr. 1, nr. la și nr.lb la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă conținutul „Acordului - cadru de parteneriaf' în domeniul organizării activităților de instruire, educație și intervenție în situații de urgență pe bază de voluntariat, prevăzut în anexa nr. 2a și conținutul „Contractului cadru de voluntariat”, prevăzut în anexa nr. 2b la prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, să încheie „Acorduri de parteneriaf' cu organizații nonguvernamentale, aflate în evidența Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru desfășurarea activităților de recrutare, instruire, educație și intervenție în situații de urgență a voluntarilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și „Contracte de voluntariat”, prevăzute în anexa nr. 2b, cu voluntarii care se află în evidențele acestor organizații.

(2)    Pe perioada încheierii contractului de voluntariat, pe lângă drepturile cuprinse în „Contractul cadru de voluntariat”, voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor și taxelor locale, prevăzute in anexa nr. 3.

(3)    Scutirile se acordă de către Primarul Sectorului 2 la propunerea O.N.G.-ului care confirmă că au fost respectate obligațiile ce revin voluntarului în baza contractului de voluntariat. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va comunica lunar Direcției Venituri Buget Local Sector 2, până pe data de 10 a fiecărei luni. situația voluntarilor în vederea luării în evidență, precum și situația contractelor reziliate.

(4) Anexele nr. 1, nr. la, nr. lb. nr. 2a, nr. 2b și nr. 3 cuprind un număr de 14 lîle și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București rămân aplicabile.

Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 23

București, 15.03.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.