Hotărârea nr. 22/2012

Hotararea nr. 22 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+44021)209.60.00


HO TÂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 11313/52/26.01.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr. 1 și 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexele nr. 1 și 2 ale proiectului de hotărâre;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 3 1.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea

I eritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32, art. 37 și art.56Al din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 și 2 reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul la construire.

Art.2 Se revocă poziția 1 din anexa H.C.L. Sector 2 nr. 14/20.01.2012 - PUD - Str. Vasile Lascăr nr. 180, Sector 2- supraetajare imobil de locuit P+1E+M - intrare în legalitate.

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 22/2012

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

104 CA 11/4 din 17.11.2011

Imobil comerț/birouri/servicii - P+3E+4Er

Șos. Colentina nr. 297

240,00

(262,00)

11315

26.01.2012

2.

106 CA 11/6 din 17.11.2011

PUD modificator - Imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter -2S+D+P+8E+10E

Șos. Dobroești nr. 20A

2527,00

11316 26.01.2012

3.

110 CA 12/1 din 08.12.2011

Extindere și supraetajare anexă garaj - spațiu birouri(servicii) -P+1E

Str. Ițcani nr. 3

300,00

(241,91)

11318

26.01.2012

4.

113 CA 12/4 din 08.12.2011

Locuință unifamilială -’ P+2E

Aleea Cozia nr. 26-26A

261,00

11320

26.01.2012

5.

114 CA 12/5 din 08.12.2011

P.U.D. rectificat -Imobil de locuit -S+P+2E

Str. Lăcătușului nr. 5

200,00

205,00

11321

26.01.2012

6.

115 CA 12/6 din 08.12.2011

Imobil de locuit -P+2E+Em

Ispir Petre nr. HA

210.00

(198.88)

11322

26.01.2012

7.

116 CA 12/7 din 08.12.201 1

Supraetajare locuință -P+lEm

Gătaia nr. 11

237,00

(258,00)

11323

26.01.2012

8.

117 CA 13/1 din 22.12.2011

Reconformare, extindere și supraetajare imobil de locuit -P+1E

Str. Bujorul Alb nr. 45A

186,00

(137,57)

11324

26.01.2012

9.

119 CA 13/5 din 22.12.2011

Reactualizare PUD -Ansamblu multifuncțional -4S+P+7E-25E

Barbu Văcărescu nr. 164E

8183,67

11325

26.01.2012

VIZAI


Spre ne schimbare,

1    I

Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 22/2012

VIZAT

Sore nescNmoare,

SEC


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 2 CEA FOST TRANSMIS ÎN FOLOSINȚĂ GRA TUITĂ CĂTRE PAROHIA SFINȚII VOIEVOZI GHERGHICEANU

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

96 CA 10/9 din

06.10.2011

Lăcaș de cult ortodox-biserică și lumânărar

Bd. Chișinău nr. 2A

990,00

11326

26.01.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 990,Omp, este domeniul public al sectorului 2 ce a fost transmis în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani de către Consiliul local Sector 2, conform P.V. de predare - primire nr. 43189/05.07.2011 întocmit în baza Dispoziției Primarului sectorului 2 nr. 1995/2011 și H.C.L.S. 2 nr. 53/2011, completată prin HCLS2 nr. 121/06.12.2011 în scopul edificării unui nou lăcaș de cult.

Autoritatea emitenta își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2

DIRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U. Nr. 11313/52/26.01.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 201 I și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/201 1 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

Hotărârea nr. 24/31.03.201 1 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat “Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare a activității Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. - Șos. Colentina nr. 297 - Imobil comerț/birouri/servicii - P+3E+4Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 240,00mp(262,OOmp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația comerț/servicii/birouri având regim de înălțime P+3E+4Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.60%; C.U.T. = max. 3,0; regim de înălțime II = 11 max. 18,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

2.    P.U.D. - modificator - Șos. Dobroești nr. 20A, sector 2, București - Imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter - 2S+D+P+8E+10E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcții și teren în suprafață totală de 2527.OOmp din, este proprietate privată persoană juridică. Se avizează față de soluția de urbanism aprobată anterior micșorarea regimului de înălțime, respectiv edificarea unui imobil de locuințe cu spații comerciale la parter având regim de înălțime 2S+P+8E+10E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. aprobat anterior = max.50%; C.U.T.aprobat = max.6; C.U.T.propus = max.4. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003. este subzona “M2a”.

3.    P.U.D. - Str. Ițcani nr. 3, sector 2, București - Extindere și supraetajare anexă garaj - spațiu birouri(servicii) -
P+IE

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 300,00mp (241,91 mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează extinderea și supraetajarea anexei existentă la stradă și schimbarea destinației din garaj în spațiu servicii(birouri), rezultând regim de înălțime P+1E. amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T. = max. 1,3; 11 = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona "LIa

4.    P.U.D. - Aleea Cozia nr. 26-26A - Locuință unifamilială - P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren în suprafață totală de 261,OOmp, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+2E. amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,3: regim de înălțime 11 - max. 10.Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

5.    P.U.D. - Str. Lăcătușului nr. 5 - P.U.D. rectificat Imobil de locuit - S+P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren în suprafață totală de 200,Omp (205,00mp din ,    măsurători cadastrale), este proprietate privata persoane fizice. St avizează edificarea unui imobil de locuit având remm de

înălțime S+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis = max.70%; C.U.T.admis = max.3,0; regim de

înălțime II cornișă et. 2 - max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003. este subzona “M2a”.

6.    P.U.D. - Str. Ispir Petre nr. I IA - Imobil de locuit - P+2E+Em

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren în suprafață totală de 2l0.00mp (I98.88mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+2E+Em, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62; regim de înălțime 11= max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

7.    P.U.D. - Str. Gătaia nr. 1 IA, sector 2, București - Supraetajare locuință - P+lEni

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din clădire de locuit parter cu anexă și teren în suprafață totală de 237,00mp (258,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează consolidarea, remodelarea și supraetajarea locuinței existentă rezultând regim de înălțime P+IEm. amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. ex. și menținut = max.63%; C.U.T.propus = max.1,3: regim de înălțime H= max. 8,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

8.    P.U.D. - Str. Bujorul Alb nr. 45A, sector 2, București - Reconforinare, extindere și supraetajare imobil de

locuit -P+1E


Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și construcții în suprafață totală de l86,00mp (137,57mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează reconformarea. extinderea și supraetajarea imobilului de locuit existent parter rezultând regim de înălțime P+l E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.admis = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,3; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

9.    P.U.D. - Reactualizare - Bd Barbu Văcărescu nr. I64E, sector 2, București - Ansamblu multifuncțional -
4S+P+7E-25E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 8183,67mp, este proprietate privată persoană juridică. Se avizează reactualizarea soluției de urbanism (P.U.D. anterior aprobat cu H.C.L.S. 2 nr. 52 din 19.05.2008 anexa I poziția 45 cu AU nr. 131 CA 7/57 din 05.04.2008 cu P.O.T=max.70%, C.U.T. max. 13, H=max.l35,0m funcțiune: locuințe de serviciu, birouri, servicii, spații comerciale și liotei) privind edificarea unui ansamblu multifuncțional (ansamblu de birouri și funcțiuni conexe) având regim de înălțime 4S+P+7E+25E (lOO.Otn), cu respectarea PUZ - Str. Barbu Văcărescu, str. Gheorghe Țițeica amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. =max.70%; C.U.T = max. 13; regim de înălțime II = max. 100,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “CB1 și VI”, conform P.U.Z. - Str. Barbu Văcărescu, str. Gheorghe Țițeica - ZONA A.

10.    P.U.D. - Bd. Chișinău nr. 2A, sector 2, București - Lăcaș de cult ortodox - biserică și lumânărar

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 990,Omp, a fost transmis în folosință gratuită pe o perioadă de 25 ani de către Consiliul local Sector 2, conform P.V. de predare - primire nr. 43189/05.07.201 1 întocmit în baza Dispoziției Primarului sectorului 2 nr. 1995/201 I și H.C.L.S. 2 nr. 53/201 I, completată prin HCLS2 nr. 121/06.12.201 I în scopul edificării unui nou lăcaș de cult amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis= max.45%: C.U.T.admis = max. 1,3: regim de înălțime H = Vi H clădire alăturată. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a și VI”.

11.    Revocare PUD - Str. Vasile Lascăr nr. 180, Sector 2 - supraetajare imobil dc locuit - P+1E+M - intrare în legalitate

Urmare a modificărilor legislative - Ordonanța nr. 7 din 02.02.2011 pentru modificarea Legii 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul se revocă poziția I din H.C.L. Sector 2 nr. 14 20.01.2012 - privind supraetajare imobil de locuit - P+l E4 M - intrare în legalitate.