Hotărârea nr. 21/2012

Hotararea nr. 21 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMÂNIA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

•    Referatul nr.l 1476/27.01.2012 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 București la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

•    Raportul Comisiei de Buget - finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

•    Legea reponsabilității fiscal- bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările

ulterioare;

•    Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011;

•    Legea nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea

art. 11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

•    Legea educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordinul comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului

Finanțalor Publice nr.286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ - teritoriale pe anul 2012 și adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice București nr.77389/30.12.2011;

•    Decizia nr. 17/2012 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor

Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

•    Decizia nr. 18/2012 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor

Publice a Municipiului București privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

•    Adresa nr.2532/11.01.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit în anul 2012;

•    Adresa nr. 240/10.0E2012 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art.45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se stabilește conform anexei nr.l , astfel:

-    venituri -    842.707 mii lei

-    cheltuieli- 1.087.432 mii lei;

-    deficit - 244.725 mii lei;

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2) se stabilește la:

-    venituri la suma de 756.974 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 656.873 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 100.101 mii lei (din care 58.136 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare);

-    cheltuieli la suma de 998.105 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 654.340 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 343.765 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 2.533 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I. șiM.F.P. nr. 286/2987/2011;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, din care:

■    1.541 mii lei - excedent aferent proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile;

■    242.123 mii lei - excedent aferent anului 2011 utilizat pentru programul de investiții pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011 în sumă de 998.105 mii lei conform anexei nr.2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secțiuni, paragrafe, titluri, articole și alineate și pe ordonatori de credite, după cum urmează:

(1)    . 50.746 mii lei pentru cap.51.02 ,,Autorități Executive”, conform anexelor nr. 2.1.1.1 . repartizate astfel:

<♦30.113 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Autorității Executive a Sectorului 2 al Municipiului București, anexa nr.2.1.1.1.1,;

   7.490 mii Iei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.2;

   12.873 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Venituri Buget Eocal Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3.

(2)    . 2.924 mii lei pentru cap.54.02 "Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.1.1.2 pentru finanțarea:

♦♦♦ cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2 - 1.924 mii lei, anexa nr. 2.1.1.2.1;

   cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare pentru organizarea alegerilor din anul 2012 - 1.000 mii lei, anexa nr. 2.1.1.2.2;


(3)    . 39.980 mii lei pentru cap.55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi reprezentând rate pentru dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr.2.1.1.3;

(4)    323 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare națională" pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 București - anexa nr. 2.1.2.1.

(5)    . 34.668 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică și siguranță națională» (anexa nr.2.1.2.2). repartizate astfel:

♦♦♦ 28.925 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Poliției Locale a Sectorului 2, anexa

nr.2.1.2.2.1.1;

   134 mii lei, respectiv 5.405 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea dezvoltare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexele nr. 2.1.2.2.1.2 ; 2.1.2.2.3;

   204 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare pentru Protecția Civilă - Serviciul de Prevenire al Sectorului 2, anexa nr. 2.1.2.2.2;

(6)    274.430 mii lei - pentru cap. 65.02 «învățământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ce se finanțează din bugetele locale , inclusiv pentru finanțarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului București a programului social de acordare a produselor lactate, de panificație și fructe în școli, a rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1,3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b;

2.1.3.1,1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.1.1.2b;    2.1.3.1.2;    2.1.3.1.2.1-

2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6 .

(7). 8.337 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel:

6.000 mii lei - transferuri pentru finanțarea acțiunilor de sănătate și a cheltuielilor de capital din domeniul sănătății prin - Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2 care nu sunt finanțate de Primăria Municipiului București, anexa nr. 2.1.3.2.1,


*** 12 mii Iei pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 ea urmare a prevederilor O.U.G. nr. 162/2008. anexa

nr. 2.1.3.2.2,

*♦* 2.325 mii Iei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și la secțiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.2.1.3.2.3.

(8). 136.475 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură. Recreere și Religie» (anexa nr. 2.1.3.3). din care:

♦♦♦ 8.507 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” - serviciu public aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, conform anexei nr. 2.1.3.3.1;

♦♦♦ 21.528 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea dezvoltare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.1.3.3.2.1;

   76.059 mii Iei pentru Administrația Domeniului Public sector 2 (întreținere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.1.3.3.2.2;

   30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3;

381 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare pentru proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, din care 181 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent, anexa nr. 2.1.3.3.4;

(9)    . 105.143 mii lei pentru finanțarea cap. 68.02 «Asigurări și asistență socială» (anexa nr.2.1.3.4), din care:

   105.133 mii Iei finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, anexele nr. 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7;

   10 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare pentru proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa nr. 2.1.3.4.6.1;

(10)    . 161.750 mii lei pentru finanțarea cap.70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică » , anexa nr. 2.1.4.1 - astfel:

   159.279 mii lei - pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuințe” - pentru programul de creștere a performanței energetice a clădirilor de locuit, rabursări de credite și programul derulat pentru


construirea de locuințe pentru tineri împreună cu A.N.L., anexa nr.

2.1.4.1.1;

2.471 mii Iei - pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Alimentări cu apă» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât și pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de alimentare cu apă. anexa

nr.2.1.4.1.2.

(11) 106.249 mii lei - pentru finanțarea cap.74.02 “Protecția mediului” (anexa nr. 2.1.4.2). din care:

97.000 mii lei pentru finanțarea programului de ecologizare și de salubrizare a sectorului în cadrul secțiunii de funcționare, anexa

nr.2.1.4.2.1;

♦♦♦ 9.249 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât și pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de canalizare în sector, anexa

nr.2,1,4.2.2;

(12) 77.350 mii lei - pentru finanțarea cap.84.02 “Transporturi" (anexa nr.2.1.5.1), din care:

   38.701 mii lei pentru Administrația Domeniului Public sector 2 , anexa nr.2.1.5.1.1;

   38.649 mii Iei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât și pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.1.5.1.2:

Art.4 Se aprobă cheltuielile finanțate din împrumuturi interne și externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2. în sumă de 49.501 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1 repartizate astfel:

a)    programe finanțate clin credite externe - 47.050 mii lei:

   29.406 mii lei - pentru programul de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 ;

   17.644 mii lei - pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

b)    programe finanțate din credite interne - 2.451 mii lei - pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2.

Art.5 Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul


2012, conform anexelor nr. 4 ; 4.1; 4.1.1; 4.1.LI; 4.1,1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.1.1; 4.1.2.1.1.2; 4.1.2.1.2; 4.1.2.1.2.1- 4.1.2.1.2.3; 4.1.2.1.3- 4.1.2.1.5;

4.1.2.2; 2.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3; 4.1.23.1; 4.1.2.3.2; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.4; 4.1.5,

astfel:

-    Total venituri în sumă de 50.739 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 35.418 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 15.321 mii lei (din care 907 mii lei

reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 54.333 lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 35.418 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 18.915 mii lei:

-    deficit secțiunea dezvoltare - 3.594 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, din care:

■    939 mii lei - excedent aferent proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul capitolului 65.10 „învățământ”;

■    2.655 mii lei - excedent aferent anului 201 1 utilizat pentru programul de investiții pe anul 2011 de Administrația Piețelor Sector 2 în cadrul capitolului 70.10 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” .

Art.6 Se aprobă programul de investiții al Consiliului Local al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 - 5.757 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 .

Art.7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanțate din bugetul general al Sectorului 2 -Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 și fișele programelor multianuale finanțate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor 8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1,2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.L6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1,1-8.2.1.5; 8.2.2 -

8.2.6; 8.2.6.1- 8.2.6.3; 8.3; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3-

9.1.6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.6; 9.2.6.1-

9.2.6.3; 9.3.

Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 conform anexelor nr. 11 - 20.

Art.10 Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a mierii, a produselor lactate și de panificație pentru copiii din grădinițele cu program prelungit din sector.

Art.ll Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 și pe lăcașurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 10. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre și pe unitățile spitalicești din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.12 Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe ordonatorii terțiari de credite inclusiv pe centre de execuție bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite -directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția Sectorului 2 a sumei de 77.014 mii lei în vederea finanțării unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special și a C.M.B.R.A.E., astfel:

58.064 mii lei - prin finanțarea de bază;

18.950 mii lei - prin finanțarea complementară.

Art.14 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 București pentru derularea programului multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinație de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul național.

Art.15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.16 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1,1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1,1.1.3; 2.I.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1,1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.I; 2.1.2.2;

2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.1.2; 2.1.2.2.2; 2.1.2.2.3;    2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1;

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.I.3.I.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.I.3.I.1.1.2;

2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6;

2.1.3.2; 2.1.3.2.1 - 2.1.3.2.3; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.I.3.3.2.1; 2.1.3.3.2.2;

2.1.3.3.3 - 2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1 ; 2.I.3.4.6.2 ;

2.1.3.4.7 ; 2.1.4; 2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5;

2.1.5.1    ; 2.1.5.1.1 ; 2.1.5.1.2 ; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.2;

3.2.1; 3.2.1,1; 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.2.1 ; 4.I.2.1.1 ;

4.1.2.1.1.1    ;    4.1.2.1.1.2;    4.I.2.1.2 ; 4.I.2.1.2.1 - 4.1.2.1.2.3 ; 4.I.2.1.3- 4.1.2.1.5;

4.1.2.2; 2.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2 ; 4.I.2.3 ; 4.1.2.3.1 ; 4.1.2.3.2; 4,1.3; 4.I.3.1 ;    4,1,4;

4.1.5 ; 5 ; 5.1 - 5.757; 6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6;

8.1.6.1    -.8.1.6.6; 8,1.7; 8,1,8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.6; 8.2.6.1- 8.2.6.3;

8.3; 9; 9.1; 9.1,1; 9,1.1.1-9.1.1.2; 9,1,2 ; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1,6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6;

9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9,2,2 - 9.2,6; 9,2.6.1-9.2.6.3; 9,3; 10-21) fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor ari 47 din Legea nr 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.

9