Hotărârea nr. 2/2012

Hotararea nr. 2 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel:+<4021)209.60 00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 84997/15.12.2011 întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011;

- Art. 1 1 alin. (2) din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2 pe anul 2011, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/201 1, se modifică și se completează conform anexei nr. 1.1.1a prezenta hotărâre.

Art.3. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 2011, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1.2. la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Poliției Locale Sector 2 pe anul 2011, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011, se modifică și se completează conform anexei nr. 1.3. la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2. și 1.3. conțin un număr de 8 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.Hotărârea nr. 2 București, 20.01.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliu/ Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 2/5/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.