Hotărârea nr. 19/2012

Hotararea nr. 19 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obţinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative către Poliţia Locală Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂREprivind aprobarea transmiterii in folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurdor mobile obținute prin proiectul,, Implementarea Sistemului de Management

Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaționala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București ”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative către Poliția Locală Sector 2


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modilicările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obținute prin proiectul ,, Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaționala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative către Poliția Locală Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 11359/26.01.2012 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor obținute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor. Riscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu. Sănătate si Securitate Ocupaționala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative către Politia Locala Sector 2;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Prevederile contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. 1 14/07.05.2010;

-    art. 36 alin. (5) lit. a) precum și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani către Politia Locala Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, obținute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaționala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător și Politia Locala Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. începând cu data primirii bunurilor mobile. Poliția Locală Sector 2 are obligația de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanța si întreținerea acestor bunuri.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Politiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRl LEGALITATE ÎN TEMEI! L ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001-, REPUBLICATĂ SECRETAR, >

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.