Hotărârea nr. 18/2012

Hotararea nr. 18 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie

ROMANIA

Municipiul București


Consiliul Local Sector 2    >—

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 11360/26.01.2012 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 12060/30.01.2012 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr P/446/2012 înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub numărul 99 din data de 23.01.2012;

Având în vedere:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2596/2867/299 din 11 octombrie 2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor din raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie, pe baza următoarelor documente:

a)    autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

b)    certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

c)    procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau. după caz, în raportul de audit energetic.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 1 1 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Primarul Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.