Hotărârea nr. 17/2012

Hotararea nr. 17 - privind acceptul de înfiinţare al unor consorţii şcolare care cuprind unităţi de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2

ROMÂNIA br

Municipiul București ZMBMB O JL Consiliul Local Sector 2    —___


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptul de înființare al unor consorții școlare care cuprind unități de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 11356/26.01.2012 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport. Culte. Minorități, Probleme de I ineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 5488/2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare;

-    Avizul de oportunitate nr. 19913/08.12.2011 al Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

-    Adresele nr. 1907/12.01.2012 respectiv 1915/12.01.2012 ale unităților de învățământ preuniversitar de stat privind acceptul de înființare al consorțiilor școlare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă acceptul de înființare emis de autoritatea administrației publice locale a Sectorului 2 - Consiliul Local al Sectorului 2 privind constituirea consorțiilor școlare, cuprinzând unități de învățământ ce funcționează pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, la cererea unităților de învățământ.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 să avizeze contractul de parteneriat încheiat între unitățile constitutive ale consorțiilor.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Direcției Relații Comunitare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.