Hotărârea nr. 16/2012

Hotararea nr. 16 - privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


rps2 ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel:+<4021)209 60 00


// O TÂRÂRE

privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007;

Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile ari. 1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte;

Analizând:

Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București aprobat de ordonatorul principal de credite, înregistrat sub nr. 11.473/27.01.2012;

Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin:

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.99/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investiții pentru extinderea rețelelor publice de apă și canalizare pe străzi din Sectorul 2;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.38/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în zona Plumbuita din Sectorul 2;


♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 134/2006 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții de interes local din Sectorul 2;

*** Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.6/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții de interes local din Sectorul 2;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.33/2011 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și reparații sistem rutier alei 50.000 mp"

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.58/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare 163 parcaje de reședință";

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.26/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

♦♦♦ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.81/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 45 alin (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

II O TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 47.077.820 lei înregistrate la 31.12.2011 pe următoarele programe finanțate/cofinanțate din împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, astfel:

17.671.820 lei - „Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2";

-    29.406.000 lei - „Creșterea performanței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 2";

A    A

Art.2 împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei se utilizează pentru următoarele programe:

a)    Extindere rețele publice de apă și canalizare în Sectorul 2 -19.665.515 lei;

b)    Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 - 136.286.914 lei;

c)    Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 -29.406.000 lei;

d)    Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande în Sectorul 2 - 25.343.588 lei;

e)    Construcție Piața Morarilor -    5.723.400 lei (din care pentru construcție -

3.658.098 lei, pentru utilități aferente pieții Morarilor - 1.544.329, pentru amenajare parcare aferentă Pieței Morarilor - 520.973 lei);

f)    Refinanțarea datoriei publice locale directe - 19.445.187 lei;

g)    Reabilitare infrastructură educațională -construcție grădinițe - 12.463.547 lei.

Art.3 Prin prezenta hotărâre programele prevăzute la art.2 lit. a) - c), în cuantumul sumei stabilită la art.l se actualizează conform anexelor 1-3, ce conțin un număr de 20 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Programele prevăzute la art.2 lit. d) - g) rămân în cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior.

Art.5 Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.5/03.02.2011.

Art.6 Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre vine în completarea anexelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract și a H.C.L. Sector 2 nr. 1 13/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare și prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.5/03.02.201 1 privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

Art.7 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract și a H.C.L. Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare rămân nemodificate.

Art.8 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.

5