Hotărârea nr. 15/2012

Hotararea nr. 15 - privind reactualizarea documentaţiilor cadastrale, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind reactualizarea documentațiilor cadastrale, precum și reglementarea situației juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local

Sector 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reactualizarea documentațiilor cadastrale, precum și reglementarea situației juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București',

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 9632/19.01.2012 întocmit de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Adresa nr. 8510/26.05.201 1 a Primăriei Municipiului București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Evidență Domeniu Public și Privat;

Având în vedere:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 884/2004 - privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 187/2004 privind concesionarea, fara licitație publica, a unor spatii cu destinația de cabinete medicale;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă reactualizarea documentațiilor cadastrale, precum și reglementarea situației juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, potrivit anexei 1 ce cuprinde un număr de 6 poziții.

(2)    Imobilele de interes local se identifică potrivit planurilor sc: 1:1500, respectiv 1:2000, cuprinse în anexa nr. 2

(3)    Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 6 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se împuternicește Directorul Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București să efectueze demersurile necesare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 pentru reactualizarea evidențelor cadastrale privind imobilele de interes local menționate în anexa nr. 1.

(2) Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va reactualiza evidențele contabile, precum și inventarul bunurilor imobile aflate în administrarea instituției, ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliid Loca! al Sectorului 2

extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2152001, republicata, cu modificărde și completările ulterioare.