Hotărârea nr. 13/2012

Hotararea nr. 13 - privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006',

Analizând:

•    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

•    Raportul Comisiei de Buget Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    O.U.G. nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

•    Contractul de finanțare încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 87030/23.12.2011;

•    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.3993/28.12.2011 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 a sumei alocată Sectorului 2 pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006;

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

In temeiul art. 45 alin. (6) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se validează modificările intervenite în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006, modificări aprobate prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3993/2011 conform anexelor nr. 1 ; 1.1; 1.1.1 ; 1.1.1.1; 1,1.1,1.1; 1,1.1.1.1,1; 1,1.2 la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a Jost adoptată de Consiliid Loca! al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2