Hotărârea nr. 12/2012

Hotararea nr. 12 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel:+(4021)209 60.00


HO TÂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secțiunii de dezvoltare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secțiunii de dezvoltare’,

Analizând:

•    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

•    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordinul M.F.P. nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011;

•    Ordinul M.F.P. nr. 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011 aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.2985/2011;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările Iterioare;


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 130.824.157,65 lei înregistrat la 30.12.2011.

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 243.664 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2012.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2