Hotărârea nr. 115/2012

Hotararea nr. 115 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: -(4021)209.60.00


HOTĂRARE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 86710 / 797 din 12.12.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr.l și 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexele nr. 1 și 2 la proiectul de hotărâre;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea reritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare;

77? temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ee fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 6 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani. de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 și 2 reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor lîziee interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorul ui 2.