Hotărârea nr. 114/2012

Hotararea nr. 114 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chinstigiilor nr. 11-13, Tel:+-(4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012'.

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 București;

-    Raportul Comisiei de Buget finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea educației naționale nr. 1/201 1. cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1274/2011 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elcv/preșcolar pentru anul 2012:

-    Adresa Direcției Generale a finanțelor Publice a Municipiului București nr.254026/2012 privind plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Sectorul 2 al Municipiului București pe anul 2012;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr.l , astfel:

-    venituri -    859.546 mii lei

-    cheltuieli- 1.106.462 mii lei;

-    deficit -    247.216 mii lei.

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 772.194 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 664.542 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 107.652 mii lei (din care 62.924 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    cheltuieli la suma de 1.015.816 mii lei. din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 664.500 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 35 1.316 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 42 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și pentru hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a adresei Direcției Generale a finanțelor Publice a Municipiului Bueureștinr.254026/2012;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București rectificate la suma de 1.015.816 mii Iei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, eu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.2; 2.1.1,2; 2.1.1.2.1    2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;    2.1.3; 2.13.1; 2.L3.1.1;

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2,1,3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.2;

2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;    2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1;

2.1.3.3.2; 2,1.3.3.2.1;    2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4;    2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1;

2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă finanțarea din bugetul loeal al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Art.5 Se aprobă finanțarea hotărârilor judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din bugetul loeal al Sectorului 2 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu această destinație și din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terțiari de credite finanțați din capitolul 65.02 « învățământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.4, astfel încât să se asigure plata cheltuielilor de personal aferente exercițiului bugetar al anului 2012.

Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2012. conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3 astfel:

Total venituri în sumă de 46.906 mii lei, din care:

-    venituri ale secțiunii de funcționare - 30.582 mii lei:

-    venituri ale secțiunii dezvoltare -    16.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă

vărsăminte din secțiunea de funcționare);

Total cheltuieli la suma de 50.497 mii lei, din care:

-    cheltuieli secțiunea funcționare - 30.582 mii lei.

-    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 19.915 mii lei;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 3.594 mii lei finanțat din excedentul anului 201 1, utilizat conform prevederilor art. 5 din H.C.f. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.8 Anexele nr. 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.2 din H.C.L. Sector 2 nr. 109/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.9 Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1,1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.2; 2.1.1.2; 2.1,1.2.1    2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2,1,2,1,1.1;    2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1;

2.1.3.1,1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.1.3.1.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.2;    2.1.3.1.2.1-

2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2;

2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4;

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2,1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2;

3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Primarul Sectorului 2. în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.ll Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012. ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.12 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliu! Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare

4