Hotărârea nr. 113/2012

Hotararea nr. 113 - privind aprobarea instituirii pazei de către Poliţia Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel +(4021)209.60.00


UOTĂRARE

privind aprobarea instituirii pazei de către Poliția Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii pazei de către Poliția Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București’,

Analizând:

-    Nota de Fundamentare nr. 82380/21.1 1.2012 a Directorului General al Poliției Locale Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 17925/21.08.2012 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București sub numărul 17181 din data de 23.08.2012;

-    Adresa nr. 1718l/P/31.08.2012 a Instituției Prefectului Municipiului București înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub numărul 1625 din data de 03.09.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea poliției locale nr. 155/2010:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei. Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l începând eu data prezentei Poliția Locală Sector 2 va asigura paza și ordinea publică, tară plată, a obiectivului de interes public Inspectoratul Școlar al Municipiului București, eu sediul în str. Icoanei nr. 19. Sector 2, București.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de (’onsi/iul l.oca! a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 200f republicata, cu modificările și completările ulterioare.