Hotărârea nr. 112/2012

Hotararea nr. 112 - pentru aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209 60.00


UOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii,, Protocolului de Colaborare ” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii,, Protocolului de Colaborare" de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date’,

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 86464/11.12.2012 precum și Nota de fundamentare nr. 86465/11.12.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 86564/12.12.2012 prezentat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate, familie. Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    adresa nr. 3479798/27.11.2012 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației si Internelor;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1367/2009 privind în ființarea,organizarea si funcționarea Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, republicată;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. SI alin. (2) lit. n) clin Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă încheierea „Protocolului de Colaborare" pe linia furnizării de date din Registrul național de evidenta a persoanelor intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București reprezentat de către Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2. cu sediul în str. Olari nr. 11    13. Sector 2, București și Direcția

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6. București.

(2) „Protocolul de Colaborare" este prevăzut în anexa ce cuprinde un număr de 7 file si face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Sectorului 2 „protocolul de colaborare" prevăzut la art.l alin. (2).

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.