Hotărârea nr. 111/2012

Hotararea nr. 111 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021 )209.60.00


II O TĂ RARE

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite dc Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 84665/03.12.2012 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa de informare nr. 86871/1617/13.12.2012 a Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate, familie. Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 1 14/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996. cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuințelor și terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuințelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuințelor sociale, de serviciu și dc necesitate și a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat ;

in temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. ( 4) din Legea 215/2001 pi ivind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai,

HOTĂ RĂȘ TE

Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuințe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2013, conform anexelor 1-3, după cum urmează:

Anexa 1 - locuințe pentru contractare

1    cameră 60 poziții

2    camere - 67 poziții

3    camere - 21 poziții

4    camere- 4 poziții

Total - 152 poziții

ztwexfl 2 - locuințe sociale

1    cameră - 469 poziții

2    camere - 448 poziții

3    camere - 135 poziții

4    camere -    6    poziții

Total - 1058 poziții

Anexa 3 - locuințe de serviciu

1    cameră    1 7 poziții

2    camere    6 poziții

3    camere    3 poziții

Total - 26 poziții

(2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 58 de file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2013, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008. pentru persoanele care au depus dosare până la data de 30 septembrie 2012 și pentru persoanele care au reactualizat până la aceeași dată dosarele aliate în evidențe. în vederea obținerii de locuințe în baza Legii nr. 114/1996, republicată.

Art.3 ..Comisia pentru repartizarea locuințelor". constituită prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 al Municipiului București va avea în vedere ea. în prealabil înmânării repartițiilor pentru locuințele sociale, potențialii beneficiari să întrunească condițiile de atribuire a acestora.

Art.4 (1) Contestațiile împotriva hotărârii Consiliului Local Sector 2 privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe în anul 2013. se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

(2) înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ, persoanele nemulțumite de modul de soluționare a cererilor precum și cele omise din listele de priorități au dreptul de a formula .. reelamația administrativă " în termen de 30 de zile de la data afișării hotărârii, aceasta urmând a fi soluționată de către Consiliul Local Sector 2.

Art.5 Prezenta hotărâre și listele eu ordinea de prioritate valabilă pentru 2013 vor fi date publicității prin afișare la loc accesibil publicului.

Art.6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2013 și intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

(2) Pe data prezentei. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/2011 privind ordinea de prioritate stabilită pentru 2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul l.ocat al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 4 ’ din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările șz completările ulterioare.