Hotărârea nr. 110/2012

Hotararea nr. 110 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209 60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 26.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 82513 / 755 din 22.11.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr. 1- 5 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexele nr. 1 - 5 la proiectul de hotărâre;

-    Raportul Comisiei de Urbanism. Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și furismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.201 1 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea

Ieritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 al in. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

II O TÂRÂȘ TE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 - 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 1 1 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani. de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 5 reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Nr. raport de informare și consultare

public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 37 CA 3/11 din 22.03.2012

PUD reactualizare imobil multifuncțional - 2S+D+P+10E

Str. Barbu Văcărescu nr. 132-138. lot 2

2300.0

77585/699

31.10.2012

2.

AU nr. 64 CA 5/11 din 16.05.2012

Imobil de locuit -P+2E+M

Str. Revoluția de la

1848 nr. 13

350,00

82396/745

21.11.2012

n

J.

AU nr. 101 CA 8/13 din 18.09.2012

Balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație

spațiu comercial

Bd. Chișinău nr. 75. bl. A14. se. 2, ap. 45, parter

-

82401/748

21.11.2012

4.

AU nr. 114 CA 9/2 din 18.10.2012

Clinică medicală -2S+P+3E+4Et

Str. Vaselor nr. 55A-55B

400,00

82398/746

21.11.2012

5.

AU nr. 116 CA 9/4 din 18.10.2012

Imobil de locuit -P+1E

Str. Prudenței nr. 9 bis

346.00

82400/747 21.11.2012

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC CU DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU 86 CA 7/7 din 21.06.2012

Imobil cu destinația liotei -S+P+2E+M

Șos. Dobroești nr. 67

695,06

67,00

82403/749

21.1 1.2012

2.

AU 24 CA 2/12 din 06.03.2012

Imobil de birouri -3S+P+10Er

Str. Fabrica de Glueoză nr. 6-8 lot 1A/I/2

2930,00

1372,83

71294/629

03.10.2012

3.

AU 87 CA 7/8 din 21.06.2012

Imobil de locuit cu spațiu comercial la parter -S+P+3E+4Er

Șos. Colentina nr. 366

592.25

102.25

8251 22.1 1

1/753

.2012

VIZAT

ÎNOTA:


1. Imobilul situai în intravilanul municipiului București format din construcții și teren in suprafață totală


Spre neschimbare,

SECRETAR,

li' 695 (16mp oA\v,»fir,aprieliiti

privată persoană lîzică. pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1496 60 ..!)' 29.09.201 I. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lotul în suprafață de 67,00mp afectat de supralărgirea Șoselei Dobroești conform PIJZ Sector 2. urmând a se va prezenta extras de Carte funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 316 din 29.08.2012 la /? ,\ P. ...l\'DREfESCl IĂ l/.l din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare .Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică tară alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

2. Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 2930.00mp este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1391 / 64 ..F" din 08.09.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 1372,83mp afectat de supralărgirea str. Fabrica de Glueoză conform P.U /. Sector 2 și PUZ modificator Fabrica de Glueoză nr. 6-8 aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 87/28.04.2011 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 434 din 04.05.2012 la B.N.P. ., Săndina Tăbărana' din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. .Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică Iară alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

3. Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 560.00mp (592.25mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană lîzică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 758    104 "C din 09.03.2012.

La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 102,55mp afectai de supralărgirea șos. Colentina conform P.IJ.Z. Sector 2 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația dc cedare, conform încheierii de autentificare nr. 1319 din 02.11.2012 la B.\ P. .. Dițu Rodica din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. .Se va declanșa efectiv procedura de preluare in domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică Iară alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate in cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,


AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC FĂRĂ DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 84 CA 7/5 din 21.06.2012

PUD reactualizare - Ansamblu rezidențial cu dotări conexe locuirii - servicii /comerț / birouri - 3S+Pcomercial+2E-+ 13E+Etli, 3S+P+17E, 2S+P+15E+Eth

Șos. Baicului nr. 3 1 lot 4

1 8066.21

8251 22.1 1

2/754

.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 18066,21mp, este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. I339/1O3"B" din 21.06.2012. In vederea autorizării se va întocmi documentație cadastrală de dezmembrare astfel încât pentru loturile afectate de arterele propuse prin P.U.Z. Șos. Baicului nr. 31 aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 379 din 13.12.2007, se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină, pentru care s-a prezentat declarație notarială de cedare fără despăgubiri a loturilor respective către domeniul public cu suprafața de 43l8.56mp autentificată la BNP „Luca și Dumitrescu”. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

Autori lalea emitentă își declină orice responsabilitate in cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

VIZAT

Spre neschimbarc,

SECRETAR,


PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 CU DESTINA ȚIA BAZĂ SPORTIVĂ

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 120 CA 9/10 din 18.10.2012

Reamenajare bază sportivă -3 x Ds+P+2E, P+Mz+6E

Șos. Fundeni nr. 243

43.544.00

82510/752

22.11.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul municipiului București este format din teren și amenajări cu destinația sport fosta bază sportivă și de agrement „Fundeni”. Terenul în suprafață de 43.544.00mp este domeniul public ul Municipiului București care se află în administrarea Consiliului Focal Sector 2 București. Prin H.C.L.S. 2 nr. 75 / 2003 completată cu II.C.L.S. 2 nr. 6 / 201 I s-a transmis dreptul de folosință gratuită asupra terenului către Asociația Sport Club Juventus București pe termen de 15 ani, cu destinația de bază sportivă și agrement cu caracter public, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 968 / 43 „F” din 09.04.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală de dezmembrare în vederea redării pentru cauză de utilitate publică a lotului afectat de artera de străpungere dintre șos. Fundeni și str. Răscoala de la 1907 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat fără alte formalități.

Din acest studiu nu face parte terenul afectat de cerere de restituire conform legislației în vigoare.

Se interzice împrejmuirea suprafeței afectată de sistematizarea acestei artere de penetrare ce deschide circulația auto și pietonală între șos. Fundeni și str. Răscoala de la 1907.
Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,

TABEL CLI PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T AL PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE CARE SE EXTIND PE TERENURI DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

concesionată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU 95 CA 8/6 din 18.09.2012

PUD reactualizare - Extindere și supraetajare locuință

S+P+2E+M

Str. Radu Captariu nr. 6

147,38

104,8

82405/751 21.11.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de I47,38mp din care suprafața de 42,58 mp aflată sub construcție este proprietate privată persoană fizică, terenul adiacent liber de construcții în suprafață de IO4.8mp este domeniu! privat al municipiului București. Pentru suprafața de teren de 5(),0mp s-a încheiat contractul de concesiune teren nr. 352/28.11.2011 autentificat sub nr. 3684/08.12.2011 conform certificatului de urbanism nr. 1428/188„C"/09.07.2012.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

ROMÂNIAMunicipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. II-I3, Tel:+(4021) 209.61.92; fax.+(4021) 209 61 83

URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U.

. 82513/755 din 22.11.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) Iit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 24/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat “Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

-    Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare activității Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. reactualizare - Str. Barbu Văcârescu nr. 132-138, lot 2 - sector 2, București
Imobil multifuncțional - 2S+D+P+10E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 2300,Omp din acte și măsurători cadastrale, este proprietate privată persoane fizice. Se reavizează edificarea unui imobil multifuncțional având regim de înălțime cu 2S+D+P+10E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = 60-75%; C.U.T. = max. 4; C.U.T.admis = max. 4,5; regim de înălțime H propus = max. 44.Om, H admis = max.50,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în PUG București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “CB3 și VI”.

2.    P.U.D. - Str. Revoluția de la 1848 nr. 13, sector 2, București -Imobil de locuit - P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 350,00mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 665/40”R” din 10.02.2011. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință unifamilială având regim de înălțime maxim P+2E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.Tadmis = max. 1,62; regim de înălțime Hc= max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a2 și V4”.

3.    P.U.D. - Bd. Chișinău nr. 75, bl. A14, sc. 2, ap. 45, parter - sector 2, București Balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație - spațiu comercial

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 45 situat la parterul blocului nr. A14, sc. 2, compus din 2 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 53,OOmp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafață de 6,02mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 835/110“C” din 19.03.2012.

Se avizează executarea unui balcon (fără a depăși în proiecție pc verticală terasele superioare) și a unui acces direct din exterior pe fațada principală a blocului - desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea cu ușă din PVC cu geam termopan, realizarea unei scări de acces din interiorul balconului (în limita trotuarului de protecție al blocului în stânga scării de acces Ia bloc) ce se va realiza din materiale de calitate, durabile și amenajări interioare în vederea schimbării destinației apartamentului în spațiu comercial, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = -; C.U.T. = regim de înălțime H = -.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

4.    P.U.D. - Str. Vaselor nr. 55A-55B — sector 2, București Clinică medicală - 2S+P+3E+4Et

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 400,00mp, este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1367 /65 ”V” din 22.06.2012. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația clinică medicală având regim de înălțime 2S+P+3E+4Et, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.= max. 1,8; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa și M2a”.

5.    P.U.D. - Str. Prudenței nr. 9 bis, sector 2, București -Imobil de locuit - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcție și teren în suprafață totală de 346,00mp, este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1469 / 158 ”P” din 19.07.2012. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T = max. 1,3; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

6.    P.U.D. - Șos. Dobroești nr. 67 - sector 2, București Imobil cu destinația hotel - S+P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din construcții și teren în suprafață totală de 695,06mp, este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1496 / 60 „D”/29.09.2011. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația - hotel, având regim de înălțime S+P+2E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. propus = max.50%; C.U.T. = max. 3; regim de înălțime H = max. 15,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b” și „M2" conform PUZ Șos. Dobroești - Lacul Dobroești - Șos. Fundeni avizat cu AU nr. 6/17/01.03.2006, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 378 din 13.12.2007.

7.    P.U.D. - Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot 1A/I/2 - sector 2, București Imobil de birouri -3S+P+10Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 2930,Omp, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1391 / 64 ”F” din 08.09.201 1. Se avizează edificarea unui imobil de birouri având regim de înălțime 3S+P+10Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.38%; C.U.T. = max. 3,5; regim de înălțime H = max.35,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lld” și UTR 1 cu caracteristici de yonă mixtă „M2a” conform PUZ modificator Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2, avizat C.T.U.A.T. PMB sub nr. 23/1/1/22.07.201 1, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 87/28.04.2011.

8.    P.U.D. - Șos. Colentina nr. 366 - sector 2, București Imobil de locuit cu spațiu comercial la parter - S+P+3E+4Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 560,00mp (592,25mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 758 / 104 “C” din 09.03.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit cu spațiu comercial la parter având regim de înălțime S+P+3E+4E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis= max.60%; P.O.T. propus = 52%; C.U.T.admis = max. 2,5; regim de înălțime; H = max. 17,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

9.    P.U.D. reactualizare - Șos. Baicului nr. 31, lot 4 - sector 2, București Ansamblu rezidențial cu dotări conexe locuirii servicii / comerț / birouri -
3S+Pcomercial+2E+13E+Eth, 3S+P+17E, 2S+P+15E+Eth

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcții ce urmează a se desființa și teren în suprafață totală de 1 8.066,21 mp, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1339/103”B” din 21.06.2012. Se reactualizează soluția de urbanism aprobată anterior cu H.C.L.S. 2 nr. 154 din 11.12.2008 având la bază AU nr. 441 CA 20/4 din 09.12.2008 prin care se poate edifica un ansamblu rezidențial cu dotări conexe locuirii servicii/comerț/birouri având regim de înălțime 3S+Pcomercial+2E+13E+Eth, 3S+P+17E, 2S+P+15E+Eth, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = max.45%; C.U.T.admis = max. 4; regim de înălțime H.admis = max.57,0m. S-a emis autorizația de construire nr. 700/58”B” din 09.08.2010 valabilă până la 09.08.2013. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003 și P.U.Z. - Șos. Baicului nr. 31 lot 4 este „UTR M2”.

10.    P.U.D. - Șos. Fundeni nr. 243 - sector 2, București Reamenajare bază sportivă - 2xP+Mz+2E, P+Mz+6E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și amenajări cu destinația sport - fosta bază sportivă și de agrement „Fundeni”. Terenul în suprafață de 43544,OOmp este domeniul public al Municipiului București care se află în administrarea Consiliului Local Sector 2 București. Prin H.C.L.S. 2 nr. 75/2003 completată cu H.C.L.S. 2 nr. 6/2011 s-a transmis dreptul de folosință gratuită asupra terenului către Asociația Sport Club Juventus București pe termen de 15 ani, cu destinația de bază sportivă și agrement cu caracter public, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 968 / 43 „F” din 09.04.2012. Se avizează edificarea unei baze sportive ce cuprinde: un hotel cu spații de cazare pentru sportivi - P+Mz+6E, 3 construcții cu regim de înălțime maxim D+P+2E (săli de fitness și întreținere, sală de sport, unități administrative, alimentație publică) cu gradene adiacente, o piscină acoperită, parcare perimetrală și în subsol, anexe, terenuri de fotbal, tenis, baschet, handbal, amplasate cu următorii indicatori urbanistici: „M2b” - P.O.T. =max.43%; C.U.T.=max.2,l; „Via” - P.O.T.=12%; C.U.T.=0,2; regim de înălțime: H. max = 10,Om pentru D+P+2E și H=max. 26,0m pentru P+Mz+6E. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2b și Via”

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.
11.    P.U.D. reactualizare - Str. Radu Captariu nr. 6 - sector 2, București Extindere și supraetajare locuință - S+P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții și teren în suprafață totală de 147,38mp din care suprafața de 42,58 mp aflată sub construcție este proprietate privată persoană fizică, terenul adiacent liber de construcții în suprafață de 104,8mp este domeniul privat al municipiului București. Pentru suprafața de teren de 50,0mp s-a încheiat contractul de concesiune teren nr. 352/28.11.2011 autentificat sub nr. 3684/08.12.2011 conform certificatului de urbanism nr. 1428/188„C’709.07.2012. Se avizează reactualizarea soluției de urbanism avizată anterior cu AU nr. 36 CA 3/10 din 23.03.2010, aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 84/23.04.2010, anexa 2, poziția 1 privind extinderea prin concesionare și supraetajarea imobilului de locuit existent rezultând imobil de locuit cu regim de înălțime S+P+2E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62; regim de înălțime H. = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona L2a2.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

3