Hotărârea nr. 11/2012

Hotararea nr. 11 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel:+<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2\

Analizând:

-    Expunerea de motive întocmită de Președintele Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 1289/10.01.2012 al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă ,, Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 - dl. Tonui Șutru. aferente perioadei 01.01.2011 - 31.12.2011, conform anexei ce conține un număr de 2 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la

sediul Primăriei Sectorului 2Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.