Hotărârea nr. 109/2012

Hotararea nr. 109 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRARE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 26.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Decizia nr. 1381/2012 a Directorului Executiv al Direcției Generale a finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

-    Adresa Direcției Generale a finanțelor Publice a Municipiului București nr.254026/2012 privind plafonul maxim al cheltuielilor dc personal stabilit pentru Sectorul 2 al Municipiului București pe anul 2012;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1274/2011 privind finanțarea unităților dc învățământ preuniversitar dc stat. finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elcv/preșcolar pentru anul 2012;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor dc credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1 , astfel:

-    venituri -    859.563 mii lei

-    cheltuieli - 1.106.523 mii lei:

-    deficit -    246.960 mii lei:

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2J. se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 772.172 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 664.520 mii lei:

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 107.652 mii lei (din care

63.012 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare):

-    cheltuieli la suma de 1.015.538 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 664.520 mii lei;

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 351.316 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 298 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și pentru hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ea urmare a adresei Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București nr. 254026/2012;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general a, Sectorului 2 pe anul 2012 .

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului focal al Sectorului 2 al Municipiului București rectificate la suma de 1.015.538 mii lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, eu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -

2.1

1.1.1.3: 2.1.1.2; 2.

4.1.2.1 - 2.1.1.

2 3-    2 1 2' 2 1 7 1 •

2 1

2 1 f

2.1.2.1.1.1:

2.1.3;

2.1

1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.

1.3.1.1.1; 2.1.3.

1.1.1.1; 2.1.3.l.l.l.l

a- 2

1 3 1

1.1.2; 2.1.3.1

.1.1.2a;

2.1

1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1

1-2.1.3.1.2.7; 2

.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;

2.1

.3.2;

2.1.3.2.1; 2.

1.3.2.2;

2.1

1.3.3; 2.1.3.3.1;

2.1.3.3.1.1;

2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3

: 2.

1.3.4;

2.1.3.4.1-2.

mo

2.1.3.4.6.1; 2,1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1,5 -2.1.8 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și pentru hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terțiari de credite finanțați din capitolul 65.02 «învățământ» a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.6, astfel îneât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exercițiului bugetar al anului 2012.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3,1.1,1.1,1; 3-1.1-1.2; 3.1.1,1.2.1; 3.1.1,1.2.2; 3.1.1.1.3:_3JJ.1.4 ; 3.1.2.2^3J.2.2,1; 3.1.1.3;

3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2,1; 3.1.3 astfel:

-    1 otal venituri în sumă de 46.897 mii lei. din care;

■    venituri ale secțiunii de funcționare 30.576 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare -    16.321 mii lei (din care

907 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 50.491 mii lei. din care;

■    cheltuieli secțiunea funcționare    -    30.576 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    -    19.915 mii lei;

■    deficit secțiunea dezvoltare    -    3.594 mii lei finanțat    din

excedentul anului 201 1. utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012. conform anexelor nr. 4; 4.1 4.11 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 eu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr. 5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.8 Anexa nr. 2.1.3.2.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.9 Anexele nr. 1 ; 2; 2.1 i 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.3; 2.1.1.2;

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.2;

2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.7; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;

2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3;

2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;    2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3;

2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1;

2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2

.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1;

3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.2.2;

3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4 ; 3.1.2.2; 3.1.2.2.1;

3.1.1.3; 3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 4; 4.

1 -4.11 ; 5 ; 6 fac parte integrantă din

prezenta hotărâre și modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012

o

3

privind aprobarea bugetului general al Seetorului 2 al Munieipiului Bueurești pe anul 2012. eu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Primarul Seetorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Seetorului 2.

Art.ll Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Seetorului 2 al Municipiului Bueurești propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012. ea urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.12 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Munieipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Seetorului 2Hotărârea nr. 109 București, 26.11.2012

Prezentei Hotărâre ei fost adoptată de Consiliu/ l.ocetl al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din delta de 26. /1.2012 cu respectarea prevederilor art l ' din legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.

4