Hotărârea nr. 108/2012

Hotararea nr. 108 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021 >209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 26.1 1.2012:

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 82547/22.11.2012 întocmit dc către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Avizul favorabil menționat în procesul verbal încheiat în ședința din data de 20.11.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    art. 5 din Anexa 4    - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru

obiective de investiții și lucrări de intervenții, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice

aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

II O TÂRÂȘ TE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 26. /1.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr 2/? 200!, republicata, cu modificările și completările ulterioare.