Hotărârea nr. 107/2012

Hotararea nr. 107 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRARE

privind anularea creanțelor restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 26.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 82228/20.11.2012 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea C onsiliului Local al Sectoiului 2 al Municipiului București:

-    Raportul Comisiei de Buget - finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliai din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTÂRÂȘTE

Art.l. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei.

Art.2. Primarul Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de ('onsiliul l.oeal a! Sectorului 2 al Municipiului lliicureșli in ședința extraordinară din dala de 26.11.2012 cu respectarea prevederilor an. 7" din Legea nr 2I5 2OOI. republicata, cu modificările și completările ulterioare.