Hotărârea nr. 106/2012

Hotararea nr. 106 - privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unităţii de învăţământ preuniversitar de stat

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în

București, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Școlii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unității de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 26.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în București, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Școlii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unității de învățământ preuniversitar de stat;

Analizând:

-    Nota de Fundamentare nr. 3651/13.1 1.2012 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 82171/21.1 1.2012 prezentat de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 82505/22.11.2012 prezentat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, eu modificările și completările ulterioare;

-    Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit f. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările f completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în București, str. Silvia nr. 54, Sector 2. aferent imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 25, proprietate publică de interes local aliat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, având numărul cadastral 216544. înscris în Cartea funciară 216544 a Municipiului București în suprafață totală din măsurători 13.822 m.p. (din acte 13.850 m.p.). în două loturi care rămân în domeniul public de interes local, după cum urmează:

a)    lotul 1 - teren în suprafață de 13.791 m.p.. situat în București, str. Silvia nr. 54, Sector 2, având numărul cadastral 229385;

b)    lotul 2 - teren în suprafață de de 30,72 m.p.. situat în București, str. Silvia nr. 54, Sector 2, având numărul cadastral 229386.

(2)    Se aprobă constituirea unui drept de uz, în favoarea S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A.. în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energic electrică a bazinului de înot cu caracter didactic amplasat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25. pe lotul 2 - teren proprietate publică dc interes local în suprafață de 30.72 mp., având numărul cadastral 229386. identificat conform anexei la prezenta hotărâre.

(3)    Conținutul drepturilor și obligațiilor titularului dreptului de uz sunt cele prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art.2. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze actul autentic de dezmembrare.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezentei hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică intituțiilor interesate.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de (onsdiid Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 26 / /.2012 cu respectarea prevederilor ari. -f din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.