Hotărârea nr. 105/2012

Hotararea nr. 105 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: —<4021 )209 60 00


II O TÂ RARE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate in Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând;

-    Raportul de specialitate nr. 76620 / 683 din 25.10.2012 și 77676 / 704 din 31.10.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr. 1. 2 și 3 ale proiectului de hotărâre. întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexele nr. 1 - 3 la proiectul de hotărâre;

-    Raportul Comisia de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea

Icritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii dc analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 a/in. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 - 3 ee fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 15 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani. dc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 3 reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 08 1I 2012 cu respectarea prevederilor art 4 din Legea nr 2/5 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.

TAREI. CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE

VIZAT

Spre neschimbar»,

SECRETAR,


Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Nr. raport de informare și consultare

public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 30 CA 3/4 din 22.03.2012

Imobil de locuințe / birouri eu servicii la parter - S+P+2E+3Ed

Str. Pop de Băsești nr. 47

321.84

29936/263

07.04.2012

2.

AU nr. 91 CA 8/2 din 18.09.2012

Imobil de locuit/servicii/comerț-S+P+4E

Str. Vaporul lui Assan nr. 3

326.00

76613/676

25.10.2012

3.

AU nr. 94 CA 8/5 din 18.09.2012

Imobil de locuit

P+1E

Str. Șipea nr. 26

200.00

(219.02)

76614/677

25.10.2012

4.

AUnr. 104 CA 8/1 8 din 18.09.2012

Schimbare destinație apartament în cabinet medical

Str. Avrig nr. 1 0. bl.

B. ap. 1. parter

-

76615/678

25.10.2012

5.

AU nr. 105 CA 8/19 din 18.09.2012

Imobil de locuit -P+2E(M)

Str. Mențiunii nr. 1 1

240.00

(236.00)

76616/679

25.10.2012

6.

AU nr. 106 CA 8/20 din 18.09.2012

Imobil de locuit -P+1E+M

Str. Ion Poli/u nr. 43

295,00

(296,66)

76617/680

25.10.2012

7.

AU nr. 107 CA 8/21 din 18.09.2012

Locuință uni familială D+P+1E

Str. Podul Neagului nr. 29-31

562.00

77579/696 31.10.2012

8.

AU nr. 72 CA 6/3 din 31.05.2012

Imobil de locuit -S+P+3E+4Er

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 18

608.00

77582/ 700 31.10.2012

9.

AU nr. 98 CA 8/9 din 18.09.2012

Imobil de locuit -P+1E

Str. Cuiului nr. 41

300.00

(306.12)

77583/697 31.10.2012

10.

AUnr. 113 CA 9/1 din 18.10.2012

Imobil de locuit

P+2E+M

Str. Cremenița nr. 59

116.21

77584/ 698 31.10.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SOARE CEZAR RADU

VIZAT

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU Spre ileschllnbar*'

PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT SECWET AW, AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA

CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC CU DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

i

AU nr. 66 CA 5/13

Imobil de locuit

Aleea Argedava

747.64

76618/681

1 .

din 16.05.2012

P+2E

nr. 3 1

210.64

25.10.2012

0

AU nr. 102 CA 8/16

Locuință

Str. Ceptura

240.00

76619/682

din 18.09.2012

P+2E

nr. 55

27.00

25.10.2012

AU nr. 103 CA 8/17

Locuință

Str. Zambilă Ion iță

245,52

77586/ 702

din 18.09.2012

P+1E+M

nr. 58B

33,00

31.10.2012

A

AU nr. 32 CA 3/5

Imobil de servicii - comerț -

Șos. Colentina

361.00

77587/ 703

4.

din 22.03.2012

P+1E

nr. 255

83,00

31.10.2012

NOTĂ:

1.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 747,64mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 71/6” A" din 20.01.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 210,64,0mp afectat de supralărgirea Aleii Argedava și artera nou propusă conform PUZ Grădina de Legume (avizat cu AU nr. 3 ('A 4 5 din 20.03.2002, aprobat prin IICLS 2 nr. 84 26.09.2002 și preluat de PUZ Sector 2. urmând a se va prezenta extras de Carte f unciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 2929 din 19.10.2012 la /LA./’ ..(/( 7?A/f CG.S.W/A4 ANDREEA STAN MIREI.A din care reiese că beneficiarul este de acord ca cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

2.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 240.00mp (236,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1340 / 170 „C” din 21.06.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 27,0mp afectat de supralărgirea celor două străzi conform P.U.Z. Sector 2 urmând a se va prezenta extras de Carte funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 1789 din 12.10.2012 la B.N.P. Maria (dabura' din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

3.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 240.00mp (236,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr 1340 / 170 „C" din 21.06.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 33,0mp afectat de supralărgirea

străzii Zambilă Ioniță conform P.IJ.Z. Sector 2 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 2999 din 25.10.2012 la B.N.P.A. ,, durea Cosmina Andreea - Stan Mirela" din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. .Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

4. Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren în suprafață totală de 36l,00mp din acte și 368.73mp din măsurători cadastrale este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificat de urbanism nr. 1361 179 "C'/21.06.2012. I.a faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 83,0mp afectat de lucrări de sistematizare și modernizare a circulației conform PUZ Sector 2. aprobat cu HCLS 2 nr. 99 2003 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația notarială nr. 1475    14.06.2012 prin care beneficiarul se declară de acord

cu demolarea construcției în cazul sistematizării ulterioare a intersecției Șos. Colentina x Șos Fundeni x Str. Gherghiței. conform încheierii de autentificare nr. 2795 din 30.10.2012 la B.N.P. ,, Silvia Brândușa Trofn" din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. .Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

Autoritatea emitenta își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SOARE CEZAR RADE

VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,
VIZAT

ț Spre neschlmbart,

PLAN URBANISTIC DE DETALIU SECRETAR, PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT
AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC FĂRĂ DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 123 CA 9/14 din 18.10.2012

PUD reactualizare - Ansamblu multifuncțional locuințe, birouri și servicii - 3S+P+ 1 1 E

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5E. 5.1. 5G

9477,58

77588/ 701 31.10.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții ce urmează a se desființa și teren în suprafață totală de 9477,58mp din acte (9500,27mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1865 / 203 din 29.10.2012. în vederea autorizării se va întocmi documentație cadastrală de dezmembrare astfel încât, pentru loturile afectate de arterele propuse prin P.U.Z. Pipera 42, se va prezenta declarație notarială de cedare Iară despăgubiri a loturilor respective către domeniul public SI+S2 640.Omp• 60,Omp 700,0mp, urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. .Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică tară alte formalități.

Se interzice împrejmuirea suprafeței de teren afectată de sistematizare, conform legislației în vigoare.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, SOARE CEZAR RADU

ROMANIAMunicipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - ^raJaKîKiîîs'fîgîîtor nr 11-13, Tel:+(4021) 209.61.92, fax.


IRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U.

Nr. 76620 / 77676/ 704 din 31.10.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 24/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat “Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

-    Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare activității Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. reactualizare - Str. Pop de Băsești nr. 47 - sector 2, București Imobil de locuințe/birouri cu servicii la parter - S+P+2E+3Ed

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții ce urmează a se desființa în suprafață totală de 321,84,mp din acte și măsurători cadastrale, este proprietate privată persoană juridică. Se reavizează edificarea unui imobil de locuințe/birouri cu servicii la parter având același regim de înălțime cu clădirea alăturat stânga cu care se cuplează ,a calcan, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. aprobat anterior= POT menținut =max.65%; C.U.T. aprobat anterior = 3,5; C.U.T.propus = max.2,12; regim de înălțime H = H clădire alăturată stânga. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003. este subzona “LI a”.

2.    P.U.D. - Str. Vaporul lui Assan nr. 3, sector 2, București -Imobil de locuit / servicii / comerț - S+P+4E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 326,Omp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1261/60 „V” din 11.06.2012. Se avizează edificarea edificarea unui imobil de locuit/servicii/comerț având regim de înălțime S+P+4E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.70%; C.U.T = max. 3; regim de înălțime H ~ max. 17,0m Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

3.    P.U.D. - Str. Șipca nr. 26 - sector 2, București Imobil de locuit - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din clădire de locuit parter și teren în suprafață totală de 200,00mp, (219,02 din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1938/141 ”S” din 22.12.2011. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit cu regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.= max. 1,3; regim de înălțime H - max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona ‘LI a”.

4.    P.U.D. - Str. Avrig nr. 10, bl. B, ap. 1, parter - sector 2, București Schimbare destinație apartament în cabinet medical

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului B, compus din 1 cameră de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 42,57mp este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1416/76 “A” din 09.07.2012. Se avizează schimbarea destinației în cabinet medical a apartamentului nr. 1 situat la parterul blocului B cu 15 niveluri construit în baza A.C. nr. 1525/84’A din 20.11.2007 și recepționat în anul 2010, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = -; C.U.T.= - ; regim de înălțime H = -. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

5.    P.U.D. - Str. Mențiunii nr. 11 - sector 2, București

Imobil de locuit - P+2E(M)

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcția existentă în suprafață totală de 240,00mp (236,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1545/170 ”M” din 09.08.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit cu regim de înălțime maxim P+2E (etaj 2 retras sau mansardă), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LI a”.

6.    P.U.D. - Str. Ion Polizu nr. 43 - sector 2, București Imobil de locuit - P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcții și teren în suprafață totală de 295,Omp, (296,66mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1397/152 ”P” din 09.07.2012. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

7.    P.U.D. - Str. Podul Neagului nr. 29-31 - sector 2, București Locuință unifamilială -D+P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 562,00mp(282,0mp - nr. 29+280,Omp - nr. 31), este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 782/7 ”T”din 20.01.2012. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință unifamilială având regim de înălțime D+P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,3; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

8.    P.U.D. - Str. Giuseppe Garibaldi nr. 18 - sector 2, București Imobil de locuit - S+P+3E+4Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din clădirea de locuit P+1E+M precum și terenul în suprafață totală de 608,00nip este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1138/61”G” din 10.05.2012. Se avizează edificarea unui imobil se locuit cu regim de înălțime S+P+3-4Er (sau extinderea spre limita față și supraetajarea celui existent), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis - max. 2; regim de înălțime H = H. clădire nr. 3. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

9»    P.U.D. - Str. Cuiului nr. 41 — sector 2, București

Imobil de locuit -P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din clădire de locuit parter și teren în suprafață totală de 300,00mp, (306,12mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a elibeiat certificatul de urbanism nr. 1787/275 C din 02.12.2011. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit cu regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,3; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

10.    P.U.D. - Str. Cremenița nr. 59 — sector 2, București Imobil de locuit -P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcția existentă și teren în suprafață totală de 116,21 mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1516/ 196 ’C’ din 06.08.2012.. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+2E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T. = max. 1,62; regim de înălțime Hcornișă = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2a2”.

11.    P.U.D. - Aleea Argedava nr. 31 - sector 2, București Imobil de locuit - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 747,64mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 71/6“A” din 20.01.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.= max. 1,62; regim de înălțime Hc. - max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

12.    P.U.D. - Str. Ceptura nr. 55 - sector 2, București Locuință - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 240,00mp (236,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1340 / 170 „C” din 21.06.2012. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max. 45%; C.U.T. admis = max. 1,62; regim de înălțime H. cornișă et. 2 = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

13.    P.U.D. - Str. Zambilă Ioniță nr. 58B - sector 2, București Locuință - P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 245,52mp(247,0mp conform măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1456/28”Z” din 19.09.2011. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință având regim de înălțime P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max. 45%; C.U.T. admis = max. 1,3; regim de înălțime H.= max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona "LI a”.

14.    P.U.D. - Șos. Colentina nr. 255 - sector 2, București Imobil de servicii/comerț - P+1E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren în suprafață totală de 361,00mp din acte și 368,73mp din măsurători cadastrale este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificat de urbanism nr. 1361/ 179 ”C”/21.06.2012. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația comerț/servicii având regim de înălțime maxim P+1E, construcție cu durată limitată în timp până la sistematizarea intersecției, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 0,7; regim de înălțime H.= max. 8,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

15. P.U.D. - Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5J, 5G - sector 2, București Ansamblu multifuncțional - locuințe, birouri și servicii - 3S+P+1 IE

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din construcții ce urmează a se desființa și teren în suprafață totală de 9477,58mp din acte (9500,27mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1865 / 203 P/ din 29.10.2012. Se avizează reactualizarea soluției de urbanism aprobată anterior prin H.C.L.S. 2 nr. 156/22.11.2010 având la bază A.U. nr. 153 CA 12/3 din 02.11.2010, emis pentru edificarea unui ansamblu de imobile cu destinația locuințe, birouri, servicii cu regim de înălțime 3S+P+I1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.propus=max.45%; P.O.T.admis=60%; C.U.T.=max.4,0 - exclusiv spațiile tehnice și cele destinate parcajelor; regim de înălțime regim de înălțime:H. max = 50,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Planurile Urbanistice de Detaliu prezentate.

4