Hotărârea nr. 104/2012

Hotararea nr. 104 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristignlor nr. 11-13, Tel: -(4021)209.60 00


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

-    Decizia nr. 1162/2012 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate:

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.3086/28.09.2012 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 prin Decizia Directorului D.G.F.P.M.B. nr. 1 162/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate:

-    Adresa Ministerului Muncii, f amiliei și Protecției Sociale nr.9087/2012 cu privire la transferurile sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2012;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1274/2011 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2012:

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării dc către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind

aprobarea bugetului local. a împrumuturilor, virărilor de eredite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea eontului de îneheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1 . astfel:

-    venituri 857.090 mii lei

-    cheltuieli 1.101.81 5 mii lei;

-    deficit -    244.725 mii lei;

Art.2 Bugetul loeal al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2). se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 770.025 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare 657.561 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 112.464 mii lei (din care 67.824 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    cheltuieli la suma de 1.01 1.156 mii lei. din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 655.028 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare- 356.128 mii lei:

-    excedent secțiunea funcționare - 2.533 mii lei rezultat ea diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ea urmare a prevederilor Ordinului comun MAI și M.F.P. nr.286/2987/201 1:

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011. utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Seetor.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului focal al Sectorului 2 București rectificate la suma de 1.011.156 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, eu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1,1,2.1; 2.1,2; 2.1.2.1; 2.1.2.1,1; 2.1,3; 2,1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2,1.3.1.2; 2.1.3.1.2,1-2.1.3.1.2.8; 2,1.3.1.3 -2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2A3,4.5; 2.1.3.4.5.L_2,i.3.4.6; 2.1.4; 2.1 Al; 2.1 .4.1.1: 2.1.5; 2.1.5.12.1.5.1.1; 2.1.6-2,1.9 ; la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă finanțarea din bugetul loeal al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate cu această destinație din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terțiari de credite finanțați din capitolul 65.02 « învățământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.8, astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exercițiului bugetar al anului 2012.

Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 al Municipiului București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012. conform anexelor nr. 3; 3.1 -3.50 Ordonatorii dc credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2. conform anexei nr.4. Se autorizează ordonatorii dc credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei proiectelor finanțate din bugetul general al Sectorului 2 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.5 și fișele programelor multianuale finanțate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) rectificate - conform anexelor 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2: 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1. F 7,1.14; 7.1 -2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1.

Art.8 Anexele nr. 2.1.3.3.1 ; 2.1.3.3.1.2; 8 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor Il.C.F. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.9 Anexele nr. 1 ; 2 ; 24 ; 24 4 ; 24 4.1; 24 4.1.1; 2.14.2; 24.1,2.1; 24.2; 2,1.2.1; 2.1,2.1,1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 24.34.2; 2,1.3. 1.24-2.13,1.2.8; _ 2,1.3.1.3 -2.1 3, 1.6;    2.1.3.2;24 3.24; 24.3.3;

24.3.3.1.1; 2,1,3.3.2;    24.3.3.24;    2.1.3.3.3-2.1.3.3.5;    2, 1.3.4;    24.3.44-24.3.4.5;

2.1.3.4.54; 24.3.4.6; 24.4; 2.1.44; 24.44 4; 2.1.5; 24 .54 : 24 .5.1 4 ; 24.6-2.1.9 ; 3; 34

-3.50 ; 4-6 ; 6.1; 6.14; 64.14; 6.1.2; 64.2.1; 64.3-6.1.5; 64.5.1 ;7; 74: 74.1; 744.1; 74,2 ; 7.1.24; 74.3-74.5; 74.5.1 modifică anexele corespondente din Il.C.F. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Primarul Sectorului 2. în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Focal al Sectorului 2.

n

Art.ll Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri dc rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012. ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului dc stat sau a altor cauze justificate.

Art.12 Anexele nr 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1,1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1: 2,1.2; 2,1,2,1; 2.1.2,1,1; 2,1,3; 2.1,3.1; 2.1.3.1.1; 2.1,3.1,1,1; 2.1,3.1.1.1.1; 2.1.3,1,1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2,1.3.1.2.1-2.1,3.1,2,8; 2.1.3.1.3 -2,1,3.1,6;    2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3;

2,1,3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2,1,3,3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1,3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4;

2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2,1.4; 2,1,4.1; 2.1.4.1.1; 2,1,5; 2,1.5.1;

2.1,5.1.1; 2.1.6-2,1.9; 3; 3.1 -3,50 ; 4-6 ; 6.1; 6,1.1; 6.1.1.1; 6.1.2: 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5;

6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1,1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1;8 Jac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 08. /1.2012 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

4