Hotărârea nr. 102/2012

Hotararea nr. 102 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2// O TĂ RARE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții „Adăpost pentru câini", situat în Comuna Butimanu, Județul Dămbovița

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții „Adăpost pentru câini", situat în ( omuna Butimanu, Județul Dămbovița;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 72372/08.10.2012 precum și Nota dc fundamentare nr. 72373/08.10.2012 prezentate de către Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 03.10.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082 2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, astfel cum a lost modificată și completată prin Legea nr. 9/2008;

-    O.IJ.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea aetivității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, eu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, eu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, eu modifieările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea eonținutului-eadru al documentației tehnieo-eeonomiee aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân Sector 2" în “Centrul Teritorial Veterinar Sector 2“;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 23/201 1 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții ..Adăpost pentru câini", situat în Comuna Butimanu. Județul Dâmbovița;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările f completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții reprezentând „Adăpost pentru câini" situat în Comuna Butimanu. Județul Dâmbovița. potrivit anexei ee cuprinde un număr de 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 23/2011 privind

aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții

„Adăpost pentru câinisituat în Comuna Butimanu. Județul Dâmbovița se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Centrului 1 eritorial Veterinar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate f, consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului bucurești in ședința extraordinară din data de OS II 2012 cu respectarea prevederilor ari 4 din Legea nr 215 2001, republicata, cu modificările șt completările ulterioare