Hotărârea nr. 101/2012

Hotararea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:-(4021)209.60.00


II O TĂ RARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 75133/17.10.2012 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele favorabile emise în ședințele din data de 25.09.2012 respectiv 03.10.2012. de Consiliul tehnico economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009;

-    Raportul Comisiei dc Buget - finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în;

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind ereșterea performanței energetiee a blocurilor de locuințe, eu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind ereșterea performantei energetiee a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței, al ministrului finanțelor publice si al viceprim - ministrului, ministru administrației publice si internelor, eu modificările si completările ulterioare;

-    art. 5 din Anexa 4 - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

II O TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico economiei aferenți obiectivelor de investiții din cadrul Programului local multianual pentru ereșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, prevăzuți în anexa nr. 1.

Art.2. Anexa nr. 1 - poziția 28 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București se modifică potrivit anexei nr. II.

Art.3. Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 - pozițiile 10. 12 și 14 - 16 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico -

economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București se modifică potrivit anexei nr. III.

Art.4, (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Anexele nr. I - III conțin un număr de 363 file și lac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre sc comunică instituțiilor interesate și

pot II consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 08. /1.2012 cu respectarea prevederilor art 4" din legea nr 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.