Hotărârea nr. 100/2012

Hotararea nr. 100 - privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:-(40211209 60 00


HO TÂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 08.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Il.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 72904/09.10.2012 prezentat de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 77300/30.10.2012 precum si Nota de fundamentare nr. 77301/30.10.2012 prezentate de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 1 14/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având in vedere reglementările cuprinse in;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a instituțiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

-    Hotărârea Guvernului României, nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

In temeiul art. 45 alin. (!) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2. se modifică după cum urmează:

„Arl.l. (1) Anexele nr. 1 și 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 44 file si fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2 se reactualizează conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 99 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Numărul total de posturi din structura organizatorica a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2 este de 2367 de posturi, din care 96 de posturi de conducere si 2271 de posturi de execuție

Art. II Articolul 2 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea

Organigramei. Stalului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează:

,,/4rZ. 2. (2) Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre ”,

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București si Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. (1) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Muneipiului București.

(2) Anexele se comunica instituțiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.