Hotărârea nr. 10/2012

Hotararea nr. 10 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectid de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București" ;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 975/09.01.2012 al Politiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 12.01.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea politiei locale nr. 155/2010;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. I) clin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate elaborat de către S.C. Echipamente Electronice si Sisteme EES S.R.L. pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale si prevenirea criminalității in zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 157 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de construcție este de 27.745.669 lei, (echivalentul a 6.378.754,63 Euro), din care C+M reprezintă 12.009.793,00 lei (echivalentul a 2.761.062,37 Euro) lei cu TVA. la cursul valutar din 13.12.2011 1 euro = 4,3497 lei.

Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale si prevenirea criminalității in zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București", inclusiv realizarea proiectului tehnic, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legale efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Politiei Locale Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Politiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 10 București, 20.01.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.