Hotărârea nr. 79/2011

Hotararea nr. 79 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții "C.N.I. ” S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Național „ Victor Babeș ” destinat realizării unei săli de sport

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 29.07.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții "C.N.I. ’’ S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Național ,, Victor Babeș" destinat realizării unei săli de sport’,

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 47936 din data de 27.07.2011 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de Fundamentare nr. 3027 din data de 26.07.2011 întocmită de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011;

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I." S.A., cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." SA;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar. unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții “C.N.I." S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Național „Victor Babeș" destinat realizării unei săli de sport;

In temeiul ort. 45 coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2010 se modifică după cum urmează:

Art. I - „Se aprobă transmiterea in folosință gratuită a imobilului teren în suprafață de 2.400 mp. situat în incinta Colegiului Național Victor Babeș din București, Șos. Fundeni nr. 252 - 254, Sector 2, potrivit anexelor nr. I și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Anexele nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții “C.N.I."

S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Național ..Victor Babeș” destinat realizării unei săli de sport se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 ale prezentei hotărâri.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 79 București, 29.07.2011

Prezenta Hotărâre a Jost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.