Proces verbal din 30.07.2020

Proces verbal sedinta extraordinara 30.07.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 iulie 2020, ora 13:00 Nr. 10 din dala de ‘1 3 . O 8      .2/0

Potrivit Dispoziției nr. 2069/24.07.2020 și ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit. (a), art. 134 alin. (1) lit. (a) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, domnul Daniel Tudorache Primarul Sectorului 1 a convocat ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.07.2020. Ședința de azi este prezidată de doamna Daniela Popa - Viccprimarul Sectorului 1, înlocuitorul de drept al Primarului, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 16.07.2020;

Aprobarea Ordinii de zi

Aprobarea Ordinii de zi suplimentare

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului bucurești Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) ■

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finail{â|ți|lpr nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București; Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități aț^iiprofit în domeniile: sport și cultură

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 24.07.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Convocatorul, înregistrat sub nr. 2069/24.07.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

în data de 29.07.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2089/29.07.2020 prin care s-a propus completarea proiectului Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată pentru data de 30.07.2020 și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Proiectare și execuție Spital de urgență categoria IA "Sfântul Vasile cel Mare”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare, urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);      1

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 iunie 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp identificat cu Numărul cadastral 241696 și construcția S+P+3E suprafață construită la sol de 2667 mp, având Numărul cadastral 241696-C1 conform Cărții funciare Nr. 241696 și asigurarea condițiilor în vederea consolidării și modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr.4, sector 1, București - Teatru de vară “Nicolae Bălcescu’"

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5).

 • 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Nr.222824-Cl-U9, identificată cu Numărul cadastral 222824-C1-U9 și asigurarea condițiilor în vederea efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică,, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5).

 • 12. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătare și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului în suprafață totală de 2837,04 mp, conform Cărții funciare Nr. 251638-C1-U76, identificat cu Numărul cadastral 251638-C1-U76 și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO-Cmematograf Patria, situat în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru tranzit" cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Bd.Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului I al Municipiului București Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3)

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:                                                                        xy'''


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (Cl);;

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6).

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avem un Secretar? Stimați colegi, începem ședința, că văd că nu o avem pe doamna Secretar prezentă aici? Nici domnul Președinte de ședință? Doamna Secretar, putem să începem ședința, vă rog?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Vă rog frumos să luați loc, ca să putem să facem apelul nominal. Să introduceți cartelele în console. Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Dar nu știu dacă puteți. Cristi? Poți să introduci cartela doamnei Viceprimar la această consolă să își exercite votul? Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Misu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela? Prezent. Vă rog foarte mult, la microfon, dacă se poate!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici prezentă. Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Prezent și v-aș ruga să începem ședința întotdeauna atunci când este programată, adică ora 13.00!

Domnul Cristian Marian Neagu: Domnule Păiuși, n-aveți... nu v-ați înscris la cuvânt.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Ramona: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Păiuși, domnule Păiuși, vreau să vă spun un singur lucru. Ședința începe și noi suntem pregătiți dacă vreți de la ora 8.00 de dimineață. Dacă s-ar ține comisiile de specialitate așa cum prevede legea...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doamnă, v-aș ruga să respectați ora de începere a ședinței, nu am nevoie de comentariile dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am respectat ora dc începere. Doamna Ramona Porumb?

Doamna Porumb Ramona: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Bl/nZ Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Doamna Popa Daniela: Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Manuel Augustin?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă

Viorel Daniel?

Domnul Chirvasă Viorel Daniel: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Iordan Florea: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Popa Daniela: Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie, domnule Păiuși, poate o chemați pe doamna Macarie. Ca să putem să începem ședința.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doamna Macarie trebuia să ajungă, nu știu de ce nu a ajuns. Să nu fi pățit ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu: Deci o trecem absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Lipsește domnul Suvac și lipsește doamna Macarie.

La apelul nominal au lipsit domnul Suvac Virgil Adrian și doamna Macarie Ilinca. Domnul Cristian Laurențiu Bulfon absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. ' >

• î? .*/ "VG ''v-

7                                                      .

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, din numărul total de 27 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile articolului 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 16.07.2020. Dacă aveți contestații și observații pe marginea acestui proces-verbal, vă rog să le formulați. Dacă nu sunt observații, am să vă rog foarte mult să votați descărcarea și aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 16.07.2020. Cu unanimitate de voturi, procesul-verbal a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEIORDLNARE DIN DA TA DE 16.07.2020 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI - 24 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea, țin să vă precizez că această ședință este prezidată de domnul Cristian Marian Neagu, căruia îi urăm și ”La mulți ani!”, că este ziua dânsului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Mulțumesc, mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Ședința a fost extraordinară, convocată de către Primarul Sectorului 1, domnul Daniel Tudorache, iar astăzi va fi prezidată și de către doamna Viceprimar, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1, în vederea susținerii proiectelor de pe Ordinea de zi. Vă mulțumesc, vă dau cuvântul, domnule Președinte, pentru lucrările ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot... spuneți, domnule Bulfon.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, ca de fiecare dată, vreau să observați faptul că sunt prezent în sală, chiar dacă nu sunt trecut pe tabelul de prezență. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Supun la vot Ordinea de zi de astăzi. 24 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

24 consilieri locali prezenți

Supun la, vot Ordinea de zi suplimentară. Sau suplimentarea Ordinii de zi. Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi. 15 voturi pentru, 9 împotrivă. Suplimentarea Ordinii de zi a fost aprobată.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBA TĂ CU 15 VOTURI PENTR U Șl 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

—■ ।                l

Domnul Cristian Marian Ncagu Președinte de ședință: Trecem la punctul... la Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Pocale Sector /, aprobată prin Hotărârea. Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Politiei Locale Sector 7”. Votați, vă rog! Am spus votați... Aa, haideți să votăm propunerea pe 30 de secunde pentru intervenție. Mulțumesc! Votați! Cine nu a votat, Cristi? 14 voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Propunerea a fost aprobată.

PROPUNEREA 30 DE SECUNDE PENTR U INTER VENȚIE A FOST APROBA TĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 5 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021”. Votați, vă rog! 23 de voturi pentru, I abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură”-. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI SI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 ,,Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local a! Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă. Hotărârea a fost adoptată. înțeleg că a fost nevoie de majoritate simplă.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV 13 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI SI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Jumătate plus 1, din cei prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem un amendament.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Amendament la Proiectul de hotărâre numărul 6 de pe Ordinea de zi. Articolul 3 alineatul 2 „ Terenul menționat la articolul 1 se achiziționează în scopul realizării obiectivului de parcare de reședință ”. Amendamentul - textul amendamentului este următorul: „Articolul 3 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: terenul menționat la articolul 1 se achiziționează în scopul realizării obiectivului de loc de joacă pentru copii”. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vreți să fiți contra la orice. Dacă noi vrem să facem locuri de joacă, vreți să faceți parcări, dacă noi vrem parcări, vreți faceți locuri de joacă, să înțeleg. Avem în sală un cetățean care este chiar din zonă. Spuneți, vă rog.

Domnul Cristian Laurcnțiu Bulfon: Da, vreau să fac două observații, una se referă la acest proiect pe care noi îl avem pe ordinea de zi încă din luna septembrie anul trecut, când a fost aprobat prima dată, pentru a se cere împuternicirea Consiliului General ca să îl putem achiziționa, în luna decembrie a fost aprobată modificarea...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Moja, spuneți că avem aviz...

Domnul Cristian Laurcnțiu Bulfon: Vă rog, vă rog urmăriți timpul. Deci, în luna decembrie s-a votat în unanimitate, de către întreg consiliul, ca acest teren să fie achiziționat pentru a se construi o parcare, iar de atunci, de cinci ședințe încoace, apar tot felul de scuze și de motive ca acest teren să nu fie cumpărat pentru parcare, ci pentru a fi transformat în loc de joacă. Din păcate, se pare... Din păcate, se pare că domnul Păiuși după patru ani de Consiliu nu cunoaște tehnica legislativă și nu a aflat încă că aceste modificări se fac prin hotărâre de consiliu, care se trimite la Consiliul General'. Dar poate motivul este unul electoral, pentru că tot ne apropiem de aceasta perioadă. Și încă ceva, domnul Păiuși ne tot spune, de ceva vreme, că este vocea comunității de acolo, că este reprezentantul oamenilor care vor loc de joacă și nu parcare. Dar, din păcate, cunosc foarte bine zona, pentru că locuiesc în apropiere și am fost și am vorbit cu oamenii și i-am întrebat ce doresc, parcare sau loc dejoacă, lai pentru asia, avem o lislă de semnături, pe care ați primit-o pe e-mail azi dimineață și care poate fi întărită prin prezența doamnei administrator al blocului care se afla lângă acest teien și care, Iară dubiu, este o persoană serioasă, al cărei cuvânt nu poate fi pus la îndoială. Dacă este nevoie de mai multe semnături, nu doar de la o scară de bloc, le pot aduce și pc acestea. Oamenii vor parcare, nu loc de joacă. Locuri de joacă sunt două în zonă. Este parcul Turda, Regina Maria, la 200 de metri în partea stângă și mai este un loc de joacă tot la 200 de metri în partea dreaptă, pe strada Cluj. Sunt locuri de joacă, parcări nu sunt.

Doamna Beatrice Moia - Șef serviciu Legislație si Avizare contracte: Deci, din punct de vedere juridic, amendamentul nu poate fi aprobat favorabil, pentru că se știe foarte clar Hotărârea Consiliului General. Ne-am afla într-un conflict, ar trebui abrogată hotărârea, atât inițiălăj adică să-și înceteze efectul două acte normative deja... două acte administrative deja votate, .deci ne-am afla într-un conflict dacă amendamentul ar trece. Ar trebui abrogate niște acte normative.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamnă! Votăm?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Știți cumva, doamna care a semnat petiția este aici?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, da.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Poate să ne spună două cuvinte?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este în sală, cred.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doriți să ne spuneți ceva, doamnă? Bună ziua, ne puteți spune mai multe despre dorința locuitorilor?

Doamna Matecscu Săvuța : Sunt unul dintre administratorii blocului din str. Turda nr. 112 blocul nr. 34. Și mi s-a adus la cunoștință că se va face o parcare sau un loc de joacă pentru copii, întrebând și făcând un tabel cu semnăturile locatarilor....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Deci aveți o listă cu semnăturile...

Doamna Mateescu Săvuța: Majoritatea au semnat și au vrut acest loc pentru parcare. Pentru că mașinile sunt parcate...

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Vă mulțumim, doamnă! Vă mulțumim!

Doamna Mateescu Săvuța: ...pe stradă și pe unde sc poate...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Am înțeles, mulțumim! Da, O.K.

Doamna Grigorescu Iul ian a Cristina: Dacă îmi permiteți, mă bucur că a venit cineva din zonă, de acolo...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Poate îi și obligați, domnule Păiuși.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Foarte bine că sunteți aici, vă mulțumim frumos. Totodată, trebuie să vă spun că noi am cerut, noi ca și Consiliu, prima dată când s-a cerut acordul de la Primăria Capitalei s-a cerut pe ceva. în momentul de față, ca toată procedura să fie legal îndeplinită, noi în momentul de față trebuie să facem un nou proiect. Nu este suficient un amendament la proiect, pentru că noi am cerut...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Pe parcare, domnule. Haideți să trecem la vot, vă rog frumos!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamna consiliei Grigorescu, doamna consilier Grigorescu, doamna consilier Grigorescu, proiectul în forma actuală are prevăzută achiziționarea terenului pentru parcai c, nu pentiu loc dejoacă. Dar de ce să schimbați, dacă oamenii vor parcare? Domnul Păiuși depune amendament, care este o formă ce nu are nici o valoare în acest context, Dragi colegi, fac un singur apel către voi toți: prin votul dumneavoastră veți arăta dacă vă pasă sau nu vă pasă de dorința oamenilor de acolo. Și ar fi fost necesar, domnule Păiuși, ca până acum să aveți toate informațiile, nu să vă duceți acum să vorbiți cu oamenii.

Doamna Daniela Nicolela Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Imediat, că suntem în procedură de vot. Mai avem 1 vot, vă rog frumos! 11 voturi împotrivă, 7 abțineri, 7 voturi pentru, r Amendamentul nu a trecut. Spuneți, domnule...                                                /

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI

11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Oliver Leon Păiuși: Domnule Bulfon, vă reamintesc că am fost în acea zonă, iar pe cei pe care i-am întrebat, cetățenii de acolo, și-au manifestat dorința pentru loc de joacă. Ăsta este singurul motiv. Nu știu de ce vă agitați atât de mult acum!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Probabil că dumneavoastră ați identificat terenul doar de pe Google Maps. Eu l-am identificat fizic, pentru că îl cunosc și acolo sunt două terenuri, cu statut juridic diferit. Probabil că ați vorbit cu ceilalți cetățeni. Aa și ca sa nu... ca să nu uit. Mai aveam încă o completare de făcut, pe care o anunțasem de la început și sună cam așa: pentru că am convingerea că jurămintele se fac pentru o viață întreagă și nu de conjunctură așa cum... așa cum din păcate se întâmplă în multe cazuri, voi onora în continuare legământul făcut în fața cetățenilor la Învestitura din 2016 și vă anunț că îmi voi continua munca în folosul comunității. De aceea, chiar dacă este o luptă nedreaptă și inegală, îmi voi depune candidatura, ca independent, în următorul mandat.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule... Haideți să votăm proiectul nr. 6. Punctul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnule Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 6 abțineri, 4 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neaga - Președinte de ședință: Se pare că nici P.N.L,, nici. U.S.R. nu își doresc ca în Sectorul 1 să se facă parcări și nici nu contează părerea cetățenilor. Proiectul nr. 7.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econoinice și a indicatorilor lehnico-economici ai investiției Proiectare și execuție Spital de urgență categoria IA "Sfântul Vasile cel Mare Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aș doii cuvântul, dacă se poate. Aș vrea să știu dacă este cineva de la această companie, pentru că până în prezent mi s-a confirmat că aceasta e o companie fantomă. Nouă ni se întorc toate interpelările. Nu ni se răspunde, de mai bine de două luni de zile facem interpelări cel puțin o dată pe săptămână, nu a răspuns niciodată unui grup de consilieri această companie. Nu știm pe ce au cheltuit banii. Da. Iar sediul lor este inexistent, uitați plicul aici în care spun că, nu..........(fără microfon).

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ideea e, că toate direcțiile din cadrul Primăriei și toate serviciile se plâng că i-ați bombardat cu petiții și cu cereri și nu au timp să își facă treaba din cauza dumneavoastră.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, o societate pe acțiuni aflată în subordinea Consiliul Local nu răspunde Consiliului Local. Da..... am făcut interpelări și vom face în continuare către această

societate și așteptăm să ni se răspundă. Nu răspund și nu există la adresa din Registrul Comerțului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier, am și eu o întrebare, vă rog frumos! A fost la o comisie de specialitate ați participat, ați solicitat prezența unui angajat sau reprezentant al companiei în cazul unei.......... Da, numai puțin, vă rog eu frumos, numai puțin, lăsați că nu am

terminat. Ați solicitat în cadrul vreunei comisii de specialitate prezența vreunui reprezentant al companiei să-i puneți întrebări?...Mai am..........

Domnul Dragoș Florin Sion: Vis-a-vis de solicitarea prezenței unui membru acestei companii.......

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, să termin, n-am terminat...........

Domnul Dragos Florin Sion: ...la Comisia de buget a fost solicitat acest luciți, mulțumesc.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Patru ani și..... consilier local, v-am spus la început și vă

spun și acum și pentru viitor dacă veți mai fi, consilier local nu înseamnă o dată sau dc două ori pc lună, doar la ședințe. Noi toți avem această obligație, da, să mei goți și să solicitați în fiecare zi.......slați să termin.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Am făcut lucrul acesta!

Doamna Anctita-Sorina Comănici: întrebarea mea este, ați fost vreodată la ușa, la poarta acestei companii, știți unde este? Ați fost vreodată dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de consilier local, la această companie'? Ați fost vreodată? Că e ușor să stăm în băncuță, să vorbim că nu nc-au răspuns, că n-au vorbit, că nu știu ce.......

Domnul Olivcr-Lcun Păiuși: Doamna consilier, cred că nu ați înțeles cc am spus. Am fost de zeci de ori, această companie este fantomă, nu există, nu există!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier, uitați-vă încă o dată, să rămână pe bandă. Ați fost la sediul.......dumneavoastră personal ca și consilier local, ați fost la sediul companiei și

ați viul să vorbiți cu directorii sau cu Consiliul de Administrație și nu v-au primit?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu înțelegeți că nu e nimeni acolo?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ați fost vreodată în patru ani de zile, în afară dc PUD-uri pc străzi, să vorbiți cu beneficiari de PUD-uri, firme și așa mai departe, la alte sedii? La subordonate, la cc avem noi, la un cămin din Sectorul 1 ați fost? La un spital? Știți managerii de spitale? Ce știți dumneavoastră de la Sectoiul 1, în 4 ani? Vă spun cu că nu, că știm ce ați făcut.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă informez că am fost la căminele dc bătrâni de cel puțin de 4 ori în acest mandat, inclusiv anul trecut, la Odăi, am verificat dacă sunt respectate anumite condiții. Da, sunt respectate. Vă reamintesc: colega mea, Cristina Muntcanu, a descoperit cele 100 de kilograme dc carne, care erau stricate. Vă reamintesc multe lucruri aici dacă doriți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier, v-am întrebat pe dumneavoastră, lăsați colegele.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Da. Am spus, da!

(p r (tel* )r'

13                         V \iY'

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: încă o dată, veniți aici, nu faceți decât sa aruncati cu noroi, nu ați făcut nimic nici o propunere concretă, ceva să construiri. De patru ani de zile, numai blocaj, blocaj, blocaj. E vorba de un spital, pe care nu l-ați votat niciodată, despre ce vorbim suntem consilieri locali, așa mâine, poimâine consilieri generali. Ce bine. Apropo, colegii dumneavoastră nu au votat Constanda. Lucrurile sunt bine pentru bucureșteni și USR- ul și PNL-ul.........

Domnul Oliver-Leon Păiuși: închei. Deci vă repet, am făcut numeroase solicitări către această companie. Nu ni s-a răspuns niciodată la toate cele pe care noi le-am făcut. Incredibil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să trecem mai departe, proiectul nr 7. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 7 abțineri, 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prez.enți

Domnul Cristian Marian Neagu ~ Președinte de ședință: Domnul Păiuși, am văzut că ați refuzat să semnați avizul pentru construirea spitalului. Am văzut că ați refuzat să semnați avizul pentru construirea spitalului. Da, avizul. Am avut ședință comună, trei au semnat........ mai

devreme.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: (fără microfon)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, nu ați fost prezent înseamnă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: (fără microfon)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Deci, nu ați semnat, pentru construirea spitalului.

Domnul Oliver Lcon Păiuși: (fără microfon)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bine, domnul Păiuși, mulțumim! Proiectul numărul 8.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 iunie 2020”. Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, din acest proiect lipsesc câteva linii bugetare, 35.02, 36.02 Aceste două linii bugetare aveau 600, 680 de milioane de lei. Nu mai există. în baza acestor linii bugetare a fost format acest buget. Au dispărut aceste linii bugetare. Vorbim de 620 de milioane, în fapt.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a discutat la comisia de buget?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am făcut adiese, nu mi se răspunde. E făcut și acolo.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, că mai avem un vot

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Domnul consilier, PNL-ul nu a votat! 17 voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului genera! centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector l al Municipiului București pe anul 2020 ". Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Neagu, domnul Olteanu......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 4 abțineri și 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp identificat cu Numărul cadastral 241696 și construcția S+P+3E suprafață construită la sol de 2667 mp, având Numărul cadastral 24I696-CI conform Cărții funciare Nr. 241696 și asigurarea condițiilor în vederea consolidării și modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Olteniei nr.4, sector I, București - Teatru de vară “Nic.alae Bălcescu”. Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Lcon Pâiuși: Punctul numărul 10, face referire la predarea către compania de investiții a imobilului din Parcul Bazilescu. Domnul Fodoroiu, aveți adresa numărul 102 transmisă pe 9 iunie în care v-am cerut punctual și v-am întrebat: ce se întâmplă cu stadiul lucrărilor? Care sunt cheltuielile efectuate? Ați avut 40 de milioane de lei pentru acest proiect și v-am întrebat ce ați făcut cu acest proiect? A trecut mai bine de o lună și nu ați răspuns nimic. Acum doriți să dăm Companiei de investiții și de...Doriți să dăm acest proiect unei societăți care nu ne răspunde nouă, Consiliului Local. Deci, ce ați făcui cu banii ăștia până acum, 40 de milioane?

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: o să vin să văd despre ce întrebare este vorba. Eu răspund de obicei Ia toate întrebările puse de către Consiliul Local. în ceea ce privește cei 40 de milioane, nu sunt credite de angajament. Sunt credite bugetare care sunt niște credite de principiu pentru un anumit obiectiv de investiții. S-au (acut lucrurile pentru Teatrul Bazilescu: s-a făcut expertiza, s-au făcut toate aceste lucruri care s-au făcut până în momentul de față sunt predate la Compania de investiții pentru a realiza obiectivul mult mai repede, să nu mai..,Nu văd relevanța în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar eu am fost la dispoziția dumneavoastră tot timpul, domnul...

Domnul Oliver-Leon Pâiuși: (fără microfon).

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: Domnul Păiuși, eu am fost la dispoziția oricărui consilier local în orice zi a săptămânii, în timpul programului de lucru. Nu cred că ați venit la mine să mă întrebați despre stadiul unui obiectiv dc investiții și eu să nu răspund. Nu știu despre ce punct de vedere vorbiți acolo, o să vin să mă informez, dar cred că mă găseați în Primăria Sectorului 1 oricând, de luni până vineri, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnul director, aici se lucrează instituționalizat, nu se bate la ușă și se întreabă. Eu v-am făcut o adresă oficială, e vorba de adresa 102 din 9 iunie în care v-am cerut și v-am solicitat punctual anumite lucruri, la care dumneavoastră nu ați răspuns. Nici uri consilier nu are voie, conform ordinului domnului primar. Da, există un ordin 1415, ceva de genul ăsta, în care totul se face instituționalizat, prin registratură sau prin secretariat și noi așa...(fără microfon).

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: O să mă interesez despre lucrarea la care faceți vorbire, dar repet, de obicei răspund la absolut toate interpretările consilierilor locali indiferent din partea cărui partid politic. O să vin până la dumneavoastră să văd despre ce este vorba.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 9 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU SI 9 ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Nr.222824-Cl-U9, identificată cu Numărul cadastral 222824-C1-U9 și asigurarea condițiilor în vederea efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București”. Votați, vă rog! Mai sunt două voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan Secretarul Sectorului 1: Domnul Olteanu, domnul Meghea.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, o abținere, 8 voturi împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, O ABȚINERE SI 8 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătare și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului în suprafață totală de 2837,04 mp, conform Cărții funciare Nr. 25/638- C1-U76, identificat cu numărul cadastral 25I638-C1-U76 și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO - Cinematogra f Patria, situat în B-dul Gheorghe Maghe.ru, nr. 12-14, sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Zamfir, domnul Meghea.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 15 VOTURI PENTRU SI 9 ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2002 privind

aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru tranzit" cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia". Votați, vă rog!

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Asupra acestui proiect nu știm, adică avem materialele, le-am primit pe ordinea suplimentară, dar ar fi fost important să existe cineva să dea mai multe explicații. Nu înțelegem exact ce am predat noi în 2002. Acum, anulăm acel lucru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Există cineva în sală? Se pare că nu există, mulțumim.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, dar vă pot spune eu. Este vorba despre o școală, dată cu titlu gratuit în anul 2002. Având în vedere că noi avem nevoie de imobile, așa cum s-a văzut în ultimii ani, tot s-a încercat achiziționarea de imobile, am solicitat încetarea înainte de termen a protocolului de colaborare. Și am solicitat predarea imobilului pentru a i se da destinația inițială: de școala numărul 6. Deci practic revine, așa cum a fost de fiecare dată, în patrimoniu. Cum a fost intabulat în patrimoniul Consiliului Local al Sectorului 1, cu drept de administrare al direcției care administrează unitățile de învățământ de pe raza sectorului 1 și urmează să acceptăm donația, având în vedere că înțelegerea părților contractante a fost ca în urma acestui parteneriat să construiască o sală de sport, sală de sport care la acel moment a fost intabulată pe Concordia, urmând să acceptăm donația și să încheiem în următoarea perioadă contractul de donație, pe care o să vi-1 aducem la cunoștință în vederea aprobării. Este un imobil în Bdul. Apicultorilor care arată foarte bine, drept pentru care îi vom menține destinația stabilită anterior de unitate de învățământ.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna Secretar. Haideți să votăm. Mai avem un vot. 22 de voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU, O ABȚINERE SI UN VOT ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 ”. Votați, vă rog! Cineva doarme la ședință.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Meghea, domnul Chirvasă și domnul Meghea.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție Votați, vă rog!

;r'~;         1

17                   V

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Chirvasă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem Declar ședința închisă! Vă mulțumesc frumos! Zi bună.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DEJjEDJNȚA

SECRET


Cristian Ma


Daniela Nicolc

întocmit,

Simona Andreea DUMITRESCU

Alina Ionela MĂRUNȚELU .J,

Verificat,

Georgeta RAPORTARU

Begin

30 July, 2020 12:45:00

End

30 July, 2020 14:04:00

Description

DISPOZIȚIA NR. 2069 / 24.07.2020

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință extraordinară, în data de 30.07.2020

Având în vedere art.133 alin. (2) lit.a), coroborat cu art.134 alin.(1) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/1785/24.07.2020;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință extraordinară, în data de 30.07.2020, ora 13.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1; Art.2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art.3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic (după caz, SF-urile, se consultă la Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă);

Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Art.5. - Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri; Art.6. - Secretarul General Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secietariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

O

30 July, 2020 14:04:20

X 2  “

£

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECREIAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

10

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

11

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

12

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

17

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

19

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48R41

23

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

28

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

36

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items OverView

SequenceType

1       Vote Item

Title

1. Descărcarea

Procesului-verbal al

ședinței ordinare, din

Description

art.138 alin (15)

Inițiator Primarul

Sectorului 1

Start time

30 July, 2020 13:13:41

End time

30 July, 2020 13:15:35

p

30 lnly, 2020 14:04:20

= 2/51 n

data de 16.07.2020

2

Vote Item

Aprobarea ordinii de art.135 alin.(7)

zi                       Inițiator: Primarul

Sectorului 1

30 July, 2020 13:15:35

30 July, 2020 13:16:49

3

Vote Item

Suplimentarea Ordinii art.135 alin.(8)

de Zi                  Inițiator: Primarul

Sectorului 1

30 July, 2020 13:16:49

30 July, 2020 13:18:39

4

Vote Item

Propunerea domnului Marian Cristian Neagu privind alocarea timpului de 30 s / intervenție

30 July, 2020 13:18:39

30 July, 2020 13:20:55

5

Vote Item

2. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) privind aprobarea Inițiator: Primarul completării Anexei nr. Sectorului 1

1- Regulamentul de

Organizare și

Funcționare al Poliției

Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului

Local Sector 1 nr.

79/08.04.2020, cu

modificările și

completările

ulterioare și

modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției

Locale Sector 1

30 July, 2020 13:20:55

30 July, 2020 13:22:09

6

Vote Item

3. Proiect de hotărâre art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

privind modificarea   Inițiator: Primarul

Anexei nr. 2 a         Sectorului 1

Hotărârii Consiliului

Local al Sectorului 1

nr. 6/28.01.2020

pentru aprobarea

30 July, 2020 13:22:09

tp

30 July, 2020 13:22:59

a s?

rețelei școlare de stat

7

Vote Item

și particulare pe raza

sectorului 1 al

municipiului București

pentru anul

2020-2021

4. Proiect de hotărâre art.5 ht.cc) art.139 alin.(3)

30 July, 2020 13:22:59

30 July, 2020 13:23:55

8

Vote Item

privind aprobarea Inițiator: Primarul programului anual de Sectorului 1 acordare a finanțărilor nerambursabile

alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului

1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

5. Proiect de hotărâre art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

30 July, 2020 13:23:55

30 July, 2020 13:25:21

9

Vote Item

privind completarea Inițiator Primarul

Anexei nr. 3 a         Sectorului 1

Hotărârii Consiliului

Local al Sectorului 1

nr. 257/2017 privind

înființarea,

organizarea și

funcționarea Centrului

Cultural al Sectorului

1 al Municipiului

București

6. Proiect d& hotărâre art.5 lit.dd) art.139 alin.(2)

30 July, 2020 13:33:46

30 July, 2020 13:36:30

privind aprobarea Inițiator: Primarul achiziționării terenului Sectorului 1 situat în București, Str.

Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al


Sectorului 1 prin

Administrația

Domeniului Public


Sector 1

9.1

Vote Item

Amendamentul nr. art.5 lit.dd) ărt.139 alin.(2)

30 July, 2020 13:36:30'

30 July, 2020 13:36:41

10

Vnte Item

16/30.07.2020        Inițiator: Oliver Leon Paiusi

formulat de domnul

Oliver Leon Paiusi

7 Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

i

30 July, 2020 13:36:41

30 July, 2020 13:43:19

11

Vote Item

privind aprobarea     Inițiator: Primarul

documentației        Sectorului 1

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnlco-economici ai

investiției Proiectare și

execuție Spital de

urgență categoria IA

"Sfântul Vasile cel

Mare" din Șoseaua

București-Târgoviște

nr. 10

8. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

30 July, 2020 13:43:19

30 July, 2020 13:47:02

12

Vote Item

privind aprobarea Inițiator: Primarul

execuției bugetului Sectorului 1

general centralizat al

subdiviziunii

administrativ-

teritoriale sector 1, la

data de 30 iunie 2020

9. Proiect de hotărâre art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

30 July, 2020 1397:02

30 July, 2020 13:49:13

30 July, 2020 14:04:20

5/51

£ 8 DS 3 A 2privind aprobarea Inițiator. Primarul rectificării bugetului Sectorului 1 general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

13 Voteltem 10. Proiect de art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 30 July, 2020 13:49:13     30 July, 2020 13:54:08

hotărâre privind      Inițiator: Primarul

predarea către       Sectorului 1

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-

Privat Sector 1 SA, pe baza de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp identificat cu Numărul cadastral 241696 și construcția S+P+3E suprafață construită la sol de 2667 mp, având Numărul cadastral 241696-C1 conform Cărții funciare Nr. 241696 și asigurarea condițiilor în vederea consolidării și modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Oltinei nr.4, sector 1,

14 Vote Item


15 Vote Item


București - Teatru de


vară " Nicolae


Bălcescu"


11. Proiect de


hotărâre privind


predarea către


art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)


30 July, 2020 13:54:08


30 July, 2020 13:55:48


Inițiator: Primarul


Sectorului 1


Compania de Investiții.


și Dezvoltare în


Sănătate și Domenii

de Interes Public-


Privat Sector 1 S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Nr.222824-C1-U9, identificată cu Numărul cadastral


222824-C1-U9 și asigurarea condițiilor în vederea efectuării consolidării și modernizării


imobilului situat în


Șoseaua Cotroceni nr.

9, sector 6, București


12. Proiect de


art.5 lil.cc) art.130 alin.(3)


30 July, 2020 13:55:48


30 July, 2020 13:57:06


hotărâre privind


Inițiator: Primarul


predarea către


Sectorului 1


Compania de Investiții și Dezvoltare în

Sănătare și Domenii

de Interes Public-

Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a

amplasamentului în suprafață totală de 2837,04 mp, conform

Cărții funciare Nr. 251638-C1-U76, identificat cu Numărul cadastral 251638-C1 -U76 și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării Imobilului ARO-Cinematograf Patria, ■ situat în B-dul

Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București

16     Voteltem

13. Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin,(3) 30 July, 2020 13:57:06     30 July, 2020 13:59:53

hotărâre privind      Inițiator Primarul

aprobarea încetării   Sectorului 1

efectelor Hotărârii

Consiliului Local

Sector 1 nr. 14/2002

privind aprobarea

colaborării Consiliului

Local al Sectorului 1

cu Organizația

Umanitară Concordia

pentru derularea în

parteneriat a

proiectului "Centrul

Social pentru tranzit"

cu transmiterea

folosinței gratuite a

imobilului situat în

, p

30 July, 2020 14:04:20

8/51

a*

Bd.Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia

17      Vote Item

14. Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 30 July, 2020 13:59:53     30 July, 2020 14:01:22

hotărâre privind      Inițiator Primarul

aprobarea            Sectorului 1

Organigramei,

Statului de funcții și

Regulamentului de

Organizare și

Funcționare ale

Administrației Piețelor

Sector 1

18     Vote Item

15, Proiect de         art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) 30 July, 2020 14:01:22     30 July, 2020 14:04:00

hotărâre privind      Inițiator: Primarul

modificarea Hotărârii Sectorului 1

Consiliului Local al

* Sectorului 1 nr.

12/28.01.2020 privind

aprobarea

Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizate socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție

Speech time statistica

Sequence Type

Title          Enabled       Arranged Time           P Used Time

________S g

30 July, 2020 14:04:20

s           9/51

£

1

Vote Item

1 Descărcarea

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

Procesului-verbal al ședinței ordinare, din data de 16.07.2020

Aprobarea

No

00:05:00

00:00:00

3

Vote Item

ordinii de zi

Suplimentarea

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

Ordinii de Zi

Propunerea

No

00:05:00

00:00:00

5

Vote Item

domnului

Marian Cristian Neagu privind alocarea timpului de 30 s / intervenție 2. Proiect de

No

00-05:00

00:00:00

hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 -Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale

Sector 1, aprobată prin , Hotărârea Consiliului Local

Sector 1 nr.

79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și

completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

6          Vote Item 3. Proiect de          No

hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii

Consiliului Local

al Sectorului 1

nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului

1 al municipiului București pentru apul 2020-2021

7          Vote Item 4. Proiect de          No

hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor ncrambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1,


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


pentru anul

8

Vote Item

, 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

5. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

9

Vote Item

hotărâre privind completarea

Anexei nr. 3 a Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București 6. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de

O

5 12/51

£

&

£

către Consiliul

Local al

Sectorului 1 prin

Administrația

Domeniului

Public Sector 1


9.1

Vote Item

Amendamentul

nr.

16/30.07.2020

formulat de

domnul Oliver

Leon Paiusi

10

Vote Item

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Proiectare și

execuție Spital de urgență categoria IA "Sfântul Vasile cel Mare" din

l

' Șoseaua București-Targoviște nr. 10

11

Vote Item

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general

30 July, 2020 14:04:20


No

00:05:00

00:00:00

No

00:05:00

00:00:00

No

00:05:00

00:00:00centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector

1, la data de 30 iunie 2020

12 Vote Item 9. Proiect de           No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector

1 al Municipiului București pe anul 2020

13 Vote Item I0. Proiect de No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-

Privat Sector 1 SA, pe baza de protocol, a amplasamentulu i terenului în suprafață de 5269 mp identificat cu Numărul


14         Vote Item

cadastral

241696 și

construcția S+P

+3E suprafață

construită la sol

de 2667 mp,

având Numărul

cadastral

241696-C1

conform Cărții

funciare Nr.

241696 și

asigurarea

condițiilor în

vederea

consolidării și

modernizării și

restaurării

imobilului situat

în Parcul

Bazllescu, Str.

Oltinci nr.4,

sector 1,

București -

Teatru de vară"

Nicolae

Bălcescu"

11. Proiect de         No      00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind

predarea către

Compania de

Investiții și

Dezvoltare în

Sănătate și

Domenii de

Interes Public-

Privat Sector 1                                               . ®

30 July, 2020 14:04:20

8           15/51

S


S 03 □

a


Ș.A., pe bază dc

protocol, a amplasamentului i Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Nr.222824-C1-U9, identificată cu Numărul cadastral 222824-C1-U9 șl asigurarea condițiilor în vederea efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București

15         Vote Item

12. Proiect de         No      00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind

predarea către

Compania de

Investiții și

Dezvoltare în

Sănătare și

Domenii de

Interes Public-

Privat Sector 1

-

S.A., pe baza de _________ O_______________

30 July, 2020 14:04:20

y 16/51

protocol, a amplasamentulu i în suprafață totală de 2837,04 mp, conform Cărții funciare Nr.

251638- C1-U76, identificat cu Numărul cadastral

251638-C1-U76 și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat în B-dul Gheorghe Magheru, nr;

12-14, sector 1, București

16 Vote Item 13. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.

colaborării

Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru tranzit" cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în

Bd.Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia

17 Vote Item


18         Vote Item


14. Proiect de No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației

Piețelor Sector 1

15. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind modificarea


Agenda Items


Hotărârii

Consiliului Local

al Sectorului 1


nr.


12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție


Vote (tem!

Title

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare, din data de

16.07.2020

Oescription

art.138 alin.(15)

Inițiator Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0             /f

30 July, 2020 14:04:20

3           19/51

£


8

rCL 2


[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

(+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMlNlC PAN

UNPR

PENTRU[+l

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRUH

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PFNTRU(+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUH

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUH

1

MIHAELA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENIRUH

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU. VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item2

Title

Aprobarea ordinii de zi

Description

art.135 alin.(7)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deleqates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU{+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+] ——fi----------------

1

30 July, 2020 14:04:20

21/519

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+1

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

5ION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA    PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+1

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[ t-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRUI+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU{+]

1

30

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUW

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRUH

1

Vote Itemâ

Title

Suplimentarea Ordinii de Zi


art.135 alin.(8)


Description

Inițiator: Primarul Sectorului 1


Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (deiegates / weight)

24/24

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUH

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUH

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

IMPOTRIVAH

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]

O

1

30 July, 2020 14:04:20                                                                              I3            23/51

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

SIEFAN

Vote Item4

Title                                    Propunerea domnului Marian Cristian Neagu privind alocarea timpului

Description

de 30 s / intervenție

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Optlons

Overall level: Delegates

Individual level- Only Vote Mastet, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] Pentru

14/14

[0] Abținere

0/0

[-] împotriva

10/10

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

!+] Pentru

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegatei


ID

Title

Name

Group

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAIL

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

20

PORUMB RAMONA

PNL

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

29

MURESAN MANUELA

USR

30

POPA DANIELA

UNPR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE


Authority by


Vote Choice

Pentru [+]

Pentru[+]

Pentru[+]

Pentru[+]

Pentru[+]

Pentru [+]


Pentru[+]

Pentru [+]


Pentru[+]


Pentru[+]


Pentru [+]

Impotrivaf-J

Impotrivaf-]

lmpotriva[-]

Impotrivaf-]

Impotrivaf-J


Impotrivaf-]

Impotrivaf-]

Impotrivaf-]

Impotrivaf-]


Impotrivaf-]

Pentru[+]Pentru [+]

Pentru[+]


weight

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ȘTEFAN

Vote ItemS

Title

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 -

Description

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/08.04.2020, cu modificările și completările ulterioare și modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

5/5

(-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUM

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUM

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUM

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUfi ]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUM

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRUM

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUp]

1

30July, 2020 1 4:04:20

26/51

z £

f             CD

,           X

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

ABTINEREIO]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREIO]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUI+]

1

MIHAELA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREIO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINEREIO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREIO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUI i-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

3. Proiect de hotărâte privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei

școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului

București pentru anul 2020-2021

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

Inițiator Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

30 July, 2020 14:04:20

27/51

Alexar

2

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERI

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

S

IUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU{+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUI+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

h

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUI+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUH

1

SORINA

f

1G

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNI

PENTRUI+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERIfO]

1

MIHAELA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PFNTRUl i ] O

1

30 July, 2020 14:04:20

28/51

CB

7    £

f            CD

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+)

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUI+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRUf+J

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item7

Title

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrului Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall ievel: Delegates

Individual Ievel: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

3/3


8/8


24/24


0/0


24/24


False


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

>

IX

Multiple voting selection


False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[0]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISllNA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIFRU MANUFL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA! ]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUI+]

1

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                       PENTRU[+]          1

33              DEACONU ALEXANDRU ALDE                                     PENTRU[+]         1

ȘTEFAN

Vote Item8

Title

Description

Who can participate în the vote?

Secret Options

5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.' 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

Inițiator Primarul Sectorului 1

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

Status

voting indication

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERI

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUH

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

b

30 July 2020 14:04:20

o 0)

31/51

£

l—

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRUI+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERIfO]

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA]-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERIfO]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

23

BANISOR DORINA      USR

IUMINITA

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINERIfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

30

POPA DANIELA         UNPR

PENTRUI+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item9

Title


Description


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 art.5 lit.dd) art.139 alin.(2) Inițiator: Primarul Sectorului 1


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicatipn, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUH

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

1

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU{+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

1

PENTRU(+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RAIUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[0]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINER£[0]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUft]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU] r]

1

ȘTEFAN

Vote Item9.1

Title

Amendamentul nr. 16/30.07.2020 formulat de domnul Oliver Leon Paiusi

Description

• art.5 lit.dd) artl39 alin.(2)

Inițiator: Oliver Leon Paiusi

Who can participate in the vote?

Qnly delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

7/7

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

24/24

Totafnot voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS g

30 July, 2020 14:04:20

34/51

«Țț

Delegate;

weight


ID Title Name                Group

Authority by

Vote Choice

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ÎMPOTRIVA!-]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[O]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREtO]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUM

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ÎMPOTRIVA!-]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

O PENTRU[+]

1

30 July, 2020 14:04:20                                                              /   .          35/51

§

ȘTEFAN

Vote I tem 10

Title

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Proiectare și execuție Spital de urgență categoria IA "Sfântul Vasile cel Mare" din Șoseaua București-Târgoviște nr. 10

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level’ Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegatei / weight)

24/24

Total not voted (delegatei / weight)

0/0

Entitled to vote (delegatei / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimoui votlng

False                                                      '

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegatei

s

IO

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABTINERE[0]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUH

1

8

IORDAN FLORtA

PSD

PENTRU[+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU{+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUI+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PFNTRUf+l

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUH

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINEREfO]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRUf+J

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

IMPOTRIVAf-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

IMPOTRIVAf-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINEREfO]

1

29

MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVAf-]

1

30

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item 11

Title

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2020

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Master^C^ierator voting indication, Signage

30 July, 2020 14:04:20

X 3        37/51 '

£

g pl

□ ,CL 2

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+j

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU{+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU(+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUf+1

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUM

1

MIHAFLA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

1

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUf+1

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-) O

1

30 July, 2020 14:04:20

/l 38/51

Z

LUMINIȚA

24

OLTFANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA! ]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item12

Title

Description

Who can participate in the vote? Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

14/14

4/4

6/6

24/24

0/0

24/24

[+|PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

30 July, 2020 14:04:20

T—

m

S

Dan< ea AlexandruID

Title

Name

Group

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAIL

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAEI A

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

20

PORUMB RAMONA

PNL

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

29

MURESAN MANUELA

USR

30

POPA DANIELA

UNPR

32

NtAGU CRISTIAN MARIAN PMP

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

Authority by           Vote Choice weight

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

ABTINERE[O]

ÎMPOTRIVA]-]

ABTINERE[O]

ABTINEREfO]

ÎMPOTRIVA!-]

ABTINEREfO]

ÎMPOTRIVA]-]

ÎMPOTRIVA]-]

ÎMPOTRIVA]-]

ÎMPOTRIVA]-]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»]

PENTRU]-»-]


Vote Item13

Title

10. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 5269 mp identificat cu Numărul cadastral 241696 și construcția S+P+3E suprafață construită la sol de 2667 mp, având Numărul cadastral 241696-C1 conform Cărții funciare Nr. 241696 și asigurarea condițiilor în vederea consolidării și modernizării și restaurării imobilului situat în Parcul Bazilescu, Str. Oltinei nr.4, sector 1, București - Teatru de vară " Nicolae Bălcescu"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

O

PENTRUI+]

1

30 July, 2020 14:04:20

:ea AJexand

41/51

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA    PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

IMPUI RIVA[-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item14

Title


11. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și

Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, pe bază de protocol, a amplasamentului Unității individuale, în suprafață totală de 595,48 mp, conform Cărții funciare Ni 222824-C1-U9,


identificată cu Numărul cadastral 222824-C1-U9 și asigurarea condițiilor

Description

în vederea efectuării consolidării și modernizării imobilului situat în

Șoseaua Cotroceni nr. 9, sector 6, București

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

IO

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRUI+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUI+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

,0an<

30July, 2020 14 04 20

:ea Alexandru f

43/51

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

*

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUM

1

Vote Item15

Title

12. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătare și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului în suprafață totală de 2837,04 mp, conform Cărții funciare Nr. 251638- C1-U76, identificat cu Numărul cadastral 251638-C1-U76 și asigurarea condițiilor în vederea executării consolidării, reabilitării, funcționalizării și modernizării imobilului ARO-Cinematograf Patria, situat în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Only deiegates with a badge

Who can participate in the vote?

Secret Options


Overall level: Deiegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage O


Status

voting indication

Voted

15/15

0/0

9/9

24/24

0/0

24/24

1+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MCGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU)+|

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[-1

1

MIHAELA

18

•      GRIGORESCUIULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA)-]

1

CRISIINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA) ]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA)-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

o

ÎMPOTRIVA)-]

1

30 July, 2020 14:04:20

n CU

45/51

> g

a

"a

LUMINIȚA

24

25

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

PNL

USR

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

1

1

27 j

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item16

Title

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii. Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a proiectului "Centrul Social pentru tranzit" cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Bd.Apicultorilor nr. 1 și a tuturor actelor administrative de modificare și completare a acesteia

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

22/22

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

O

30 July, 2020 14:04:20

/p 46/51 jU'

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates


False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUJ+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRUH

1

29

MURESAN MANUELA

USR

O

PENIRU[+]

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cs-------------------------------

30 July, 2020 14:04:20                                                             S S          47/51

30

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item17

Title

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

Inițiator Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUf+1

1

5

TIJFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGF

UNPR

PENTRUț+J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCARFA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

O

30 luly, 2020 14.0<1:2O

5 48/51

Z    &

'            CD

x

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENIKU1+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANULL        USR

AUGUSTIN

ABTINEREfO]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

30

POPA DANIELA        UNPR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+] ■

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA-

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

30 July, 2020 14:04:20

/ 1 50/51

z    &

r       o

*          X

fu

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU [+],

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

PAIUSt OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRUH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRUH

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUH

1

ȘTEFAN

Vote Item18

Title

Description

30 July, 2020 14:04:20

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)             J

S           49/51

ts             ---

230 July, 2020 14:04:2051/51