Proces verbal din 28.05.2020

Proces verbal sedinta ordinara 28.05.2020

.......................ajiuiț o <*/p cjnjeuujes

ozg- ■$ i

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BI CLL^ȘTI

> LSIO3H

•ju hiuopas


jl&jnong ;.i;4

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 mai 2020, ora 12:00

Nr. 6/ /£■()£. 2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1530/22.05.2020, ținând scama dc prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1.  Descărcarea Procesnlui-verbal al ședinței ordinare din data 08.04,2020:

Aprobarea Ordinii de zi;

Aprobarea Ordinii de zi suplimentare;

 • 2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Inițiator - Primanii Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Ordinea de zi

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor dc execuție pc surse dc finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 martie 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:


- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și

Sectarii': REGiS


București

RALÂ


- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea or lir ii pilil51i^^[rhsj^!|ctan a drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Primit rai,.

Semnătură c


- > ~ petiție llW91j7'72Ui9


 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

privind aprobarea indreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni

deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646;4690; 4618; 4676

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică,

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

'ști

RG3>?. •

Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

î

Primit râspur..-.

pctijie

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privihd'finantarea și r.ealiz&r sa în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Sectorul 1- al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Emest Broșteanu nr. 12 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice, în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de func^tealsPoliției Locale Sector 1


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

I PrilTlh, i f,;; .■;< :' I Comisii.                                                          L r              peîit ei

[Șemniturade,.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozifeșî taxe locale (CL); ^J

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei analizelor medicale de laborator gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină” Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului din Intrarea Poiana nr. 5-7, sector 1 București, în vederea desfășurării de activități de învățământ

7                                                        î 7                                                          5                                                         5                              5

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea Joi drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

  inii publice, respectarea


 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media si culte (Cp)

IPrimit răspunv /;;     • T.”', I

I Semnăm..dinj,.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenuTuT'situat frrBiieureșth-itr.

Miercani nr. 109, sector 1, în suprafață totală măsurată de 360 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația

Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1, în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amiral

Horia Măcelariu nr.24B, sector 1, București


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:


VVV’.U ■   ■                          ---


A>. A


- Comisia de administrare a domeniului public, de organiza

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (Cp^F .                    I

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarealâîsiinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Odăi nr.507-509, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Calea

Floreasca nr.31, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Sutasului nr.5, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comjsia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 43, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr. 92-96, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr. 98, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Perfecționării nr. 10, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr. 35, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 31.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de D Jandarmeriei nr. 3C, sector 1, București

  Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


  Comisii'.

  - Comisia de administrare a domeniului public, de or  cctoruHs!


  ’i Buci


______ irnanistică,

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurlțpr^t^):’!,s /;0,nPt'eiarepei|jiej

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea bf^ihir pubbefevArespectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Hagi

Moscu Maria nr. 20, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr. 123, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.7, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 1 IA, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Boiangiu nr. 25, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


;..Ă

Comisii'.                                                                   I 5. IUN. 2323

e și dezvoltare urbanistică. Primit răspuns i completa. c petiție


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizaie și-dezvoltare urbanistică,

Primit răspuns/completau petiție

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C              p

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.

Gheorghe lonescu Sisești nr. 75C, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.

Gheorghe lonescu Sisești nr. 75D, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Prahova nr. 33B, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Gheorghe Pripu nr.5, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pietroșița nr.25, sector 1, București

//5°

Sectorul 1 d REGISTR


'’.i'ctirești

:ALA


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare Și-dezvoltare urbaniștii!'!?,

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)-^^ " ' —       - ■ -

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Feroviarilor nr.56, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea

Merilor nr. 17, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Grigore Manolescu nr.22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av.

Popișteanu nr.27, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Del Plaiul Nucului nr.54B, sector 1, București


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București ,

Comisii'.                                                                     I '

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizai e și^rWv^îtare

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (02);        •„■

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărare ^ordinii publice, .respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 47. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat nr.31A, sector 1, București Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Inovatorilor nr. 24, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 16, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Ordinea de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.


bucurești

11 publice, respectării

15 IUM ';?7']

Wiii • •

i£di£l-ihyestitii—Linie-

fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 3. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în suprafață de 9.620 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 277156, situat în Aleea Teișani nr. 312-324 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                ,

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administraț a Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

  15. IUN. 2020 -------


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Primit răspuns /completare paliție

Sciniiătuta dt.’primite...................„„


 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 28,11 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batiștei din Strada Tudor Arghezi nr.28, sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr.21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr.179

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.


- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

  Sectorul 1 al Mi, REGISTRATOR


  ,. .15. IUN. 2020 I tehmco-economice și a reabilitare, și modernizare ?tti Nr. 30 - 32, Sector- H’,


9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. R.os< București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction, Nr. 1, Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);


 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modem# existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București AUIPUSP Domnul Aurelian Clinciu

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea oi drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

  inii, publice, respectarea j

  REGISTRAT’, ' f \t '.Ă

  15. IUN. 2020 | L

  Primit răspuns / comnletu.v ptuție gnomice si a indicatorilor


 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tchnico-o

tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50”, situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 251 situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și eonstiuire coip nou la GRĂDINIȚA Nr. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică Geoige Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24, Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);


- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, spoit, mass-media și culte (C5);

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA” situată pe Strada Constantin Diseșcu Nr. 37, Sector 1, București

LA

; , ||

5. IUN. 2020

L____                 I

și taxe locale (Ci);    . . .'

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N. Tonitza pentru corpul A”, B-dul lancu de Hunedoara, nr. 25-27, Sector 1, București.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ” , Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București 7          7     7    7,

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de leabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA situat pe Calea Griviței, N        ctor 1,


Municipiul București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

  Sectorul 1 al Mti REGISTR/iTU


  ir.irnșli RALA


 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

----1

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-cconomice șina indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizarbîeonstrucție existentă la; Școala Gimnazială Speciala Nr. 7”, Strada Surorilor Nr. 4, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 21. Proiect dc hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pc clădire și teren pentru imobilul aparținând S.C. INPROX BUCUREȘTI, S.R.L., situat în șos Chitilei, nr, 242A, sector 1, in perioada 23.04.2020-31.12.2020

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor dc urgență pentru plata chiliei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pc listele dc priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

- Comisia de studii, prognoze economico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);


 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina -Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae - Șfânta Ecaterina - Bazilescu, citi mta în kiilm/cirrhil Puriirnctii NI ni nr 1 1 A Riiniirncti anptnr 1 J ’•

  situată în bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1 <

  Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'. • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozitași taxe locale (Gl); -4

Semnătură de primire........................ |

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru Parohia Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, spori, mass-media și culte (C5);

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală - Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1

Inițiator — Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media si culte (C5);


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii’.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

i I' '

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media si culte (C5);          i r

L’5-IUN- ® primit răspund ---J /

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități-' sportive nonprofit de interes local

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze ecbnomico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor ncrambursabilc alocate dc la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii’.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PI ID) Șoseaua București Ploiești nr. 93A, sector 1, București'

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii’.

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.


Salubrității nr.44, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.


__


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare șjdezvoltare urbanistică,

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); LȘil' ■ 'r a —......... •-»

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Teodosie Rudeanu nr. 39, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Jandarmeriei nr. 227-231, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-econoinice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de sludii, prognoze cconomieo-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de adniinistiare a domeniului public, de uiganizaie și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii p 1*      —

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2 f'J .        .• i

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15. IUN. 2020


Comisii:                                                             1 5, IUN. 2020

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Ci);

ITriiniî răspuns / completare poliției

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tchnico-cconomici ai obiectivului de investiții - luciăii de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Th. Aman

Inițiator - Primând Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 37. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

  publice. respccfȘțîjUa

  __£ -lâ


 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

primitrăspuilsI

*                           .                           , , Scniilăturâ                                 I.

 • 38. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de adminisfrăTCtreeăW:Dwcdția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sector 1, a spațiului situat în imobilul din București, str.Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 39. DIVERSE:

 • a.       Decizia civilă nr. 760 a Curții de Apel București, Secția VIII-A Contencios Administrativ și fiscal privind respingerea recursului doamnei Ilinca Macarie, acțiunea fiind respinsă în mod definitiv.

 • b.      Adresa nr. 21253 dm 22.05.2020 formulată de doamna Cristina Simona Muntcanu

 • c.      Adresa nr. M 1743/27.05.2020 transmisă de Direcția Juridică cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 252/09.07.2019 prin care s-a aprobat PUD Șos. Străulești nr. 66, sector 1., București

 • d.       Adresa nr. M 1742/27.05.2020 transmisă de Diiecția Juridică cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 242/09.07.2019 prin care s-a aprobat PUD B-dul. Apicultorilor nr. 44, sector 1, București

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 22.05.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1530/22.05.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

în data de 27.05.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 28 mai 2020. înainte de a începe, în virtutea atribuțiilor ce-mi revin, am să fac apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina Luminiță?

I

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent!

------------------------------ L H ÎL'N. 2020

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă

Viorel Daniel?                                                                           I Primit , coi.i;>c»afâ

| Semnaiui âdc crinirg....................

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Coinănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Domnul Damian George? Este pe drum?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu ?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Prezentă!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Dominic Pan Meghea: Prezent!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Manuela Muresan: Prezent!                                '   15.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marianii^

Cristian? Domnul Neagu? Vă rog să îi spuneți să poftească, da. Vă rog să faceți apelul. . „ .   •......

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Prezent!Și să introduceți, totodată, și cartelele. Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Ramona Porumb: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Dragoș Florin Sion: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Victor Zamfir: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: încă o dată revin cu apelul pentru domnul Damian George? Nu a revenit până în acest moment, este absent nemotivat. Și domnul Suvac, de asemenea nu a răspuns la apel. Sunt absenți nemotivați la acest moment.

La apelul nominal a lipsit domnul Cristian Laurențiu Bulfon, care absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri și am să rog tehnicul să verifice dacă sunt introduse 24 de cartele? Mulțumesc! Avem o prezență de 24 de consilieri în funcție față de 27 de consilieri în funcție, drept pentru care consider că există cvorum și deschid lucrările ședinței, înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 08 aprilie 2020. Dacă aveți observații pe marginea acestui proces verbal, vă rog să le formulați. Dacă nu sunt observații, am să supun la vot descărcarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 08.04.2020. Voturile, vă rog frumos, pentru. Mai sunt 2 voturi. Cine nu a votat? Cu 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 08.04.2020 a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 08 APRILIE 2020 A FOST APROBAT CU 23 VOTURI PENTRU SI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1, iar în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) teză finală din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Regulamentul Consiliului Local al Sectorului 1, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni, da, pentru un mandat de 3 luni. Am să vă rog foarte mult... A venit domnul Suvac, vă rog să vă introduceți cartela în consolă pentru exercitarea votului electronic. Vă rog să formulați propunerile. Din partea P.M.P. cine? Da, numai puțin că avem o problemă, domnule Suvac, nu v-ați adus cartela? O.K. Domnule Damian? Domnul Damian este prezent. Vă rog să faceți apelul, ați venit și trebuie să introduceți cartela în consolă. Din partea P.M.P. domnul Cristian Neagu, din partea P.S.D. domnul Cristian Neagu, alte propuneri? Din partea U.S.R. domnul Oliver Păiuși. Alte propuneri? Dacă nu, introducem cele două propuneri. Cristi, cât durează ca să introducem cele două propuneri? Două minute. Din partea

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vreau și eu Deci îmi donez salariul pe o lună pentru spitalul Elias. Acolo m-am față de acest spital. Mulțumesc!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Eftimie de la Direcția Economică să rețină banii. Da? P.M.P. și P.S.D. Domnul Cristian Neagu P.M.P. și P.S.D. prima propunere și a doua propunere domnul Oliver Păiuși U.S.R. Avem o prezență de 26 de consilieri în funcție. Cristi, suntem gata? Supun la vot... suntem gata? 20 de secunde, supun la vot propunerea pentru președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni pe domnul Cristian Neagu. De asemenea, țin să precizez că nici eu, în calitatea mea de secretar, nu am reușit să semnez, să am această performanță de a semna toate hotărârile de consiliu așa cum domnul Cristian Neagu a votat toate proiectele de hotărâre, cel puțin pe anul 2020. Așa a rezultat și în anul 2019, toate hotărârile de consiliu au fost adoptate cu vot pentru. Votul... poftim? Să știți că eu, la încetarea exercitării funcției de secretar, în urma analizei pe care am facut-o am să vă spun care a fost cel mai bun președinte pentru că am desfășurat activitatea alături de 3 președinți, domnul Suvac, domnul Cristian Neagu și domnul Păiuși și pot să vă exemplific și aspectele bune și aspectele mai puțin bune. A fost votată și schimbarea să știți, de cele mai multe ori. Aaa și domnul... și scuze, scuze, 1-am prins în mandat și pe domnul Deaconu, scuze! îmi cer scuze! Domnul Alexandru Deaconu, domnul Păiuși, domnul Suvac și domnul Cristian Neagu. Scuze! Votul pentru domnul Cristian Neagu: 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 7 abțineri.

Votul pentru domnul Oliver Păiuși : 11 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 3 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVA clin 26 consilieri localiprezenți

Având în vedere numărul de consilieri în funcție și raportat la cvorumul de ședință, constat ales președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni pe domnul Cristian Neagu. îi dau cuvântul și am să-i aduc la cunoștință cererile dumneavoastră formulate... da, dacă mergem pe afirmația domnului Velea vă putem raporta, doamna Bănișor, ați strănutat. Da. îi aduc la cunoștință domnului președinte solicitările dumneavoastră pentru luările de cuvânt, care s-au realizat în conformitate cu regulamentul aprobat, Regulamentul Consiliului Local. înainte de toate, a existat o discuție în prealabil cu domnul primar, s-a făcut o analiză în urma cererilor dumneavoastră, voi pune-o la dispoziție, și s-a luat în calcul un timp pentru fiecare proiect, se va supune la vot după aprobarea Ordinii de zi și Ordinii de zi suplimentare. între timp, colegii mei vor distribui, situația întocmită unde o să constatați că toate solicitările dumneavoastră se vor regăsi cu luările de cuvânt. Au făcut cereri grupul P.N.L, grupul P.S.D., domnul Oliver Păiuși U.S.R cu doamna Munteanu, domnul Vieru. Mulțumesc! Vă dau cuvântul, domnule președinte, să desfășurați lucrările ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Hristos s-a înălțat! Va mulțumesc pentru vot! Spuneți, doamnă! Avem câteva puncte care se retrag. Punctul 14 de pe Ordinea de zi, punctul 22. 14, 22 și de pe Suplimentară punctul 32. Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog să fiți atenți! Punctul 14, punctul 22. Punctul 14 exista un amendament, la Caraiman, drept pentru care nu se va supune și se va reexamina proiectul împreună cu doamna director de la Caraiman și cu o echipă de specialiști. 14, 22 de pe Ordinea de zi și 32 de pe Ordinea de zi suplimentară.


• .i'.eșui

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, pp ecran ordinea de zi. '                                                         Itdr--

Primit r5s|,u.-.j / ccii.pkuva Mtițiel Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot-ordinea de zi de astăzi;

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: înainte de a trece la ordinea de zi, domnule președinte și stimați colegi, vreau să vă aduc la cunoștință că sunt prezent în sală. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi. Ținând cont că această ședință are loc într-o zi extrem de importantă pentru creștinii ortodocși, în primul rând: Hristos s-a înălțat! Pentru toți cei care suntem creștini ortodocși în această țară. în al doilea rând, țin să fac un anunț de importanță pentru toți cetățenii sectorului 1, am primit ieri confirmarea din partea doamnei directoare de la Direcția Cadastru, terenul pentru parcul din Aiud cu Dirijorului a fost intabulat pentru sectorul 1, astfel încât acel parc despre care se tot discuta va fi realizat în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim. 23 de voturi pentru, proiectul a trecut. Supun la vot ordinea de zi.............

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt două voturi. Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 26 de voturi pentru, proiectul a trecut.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință; Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Haideți, vă rog frumos, că avem o sută de puncte pe ordinea de zi. Cine nu a votat'?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă, domnul Olteanu? Doamna Bănișor? Și ultimul....domnul Olteanu, nu stați de vorbă!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 2 abțineri, 10 împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a trecut. -

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ-26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vreau să supun la vot nominal, ca fiecare lider de grup să ia cuvântul câte 30 de secunde la fiecare punct, dacă dorește. Vă mulțumesc. Haideți să votăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spune.....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Pot să merg pe vot nominal, cât durează la tehnic. Se introduce.


Doamna luliana-Cristina Grigorescu: O întrebare. Deci, pe lângă ce ne-ați transmis, pe lângă aceste minute, dacă fiecare lider, adică să fie votul foarte clar pe ce dăm votul. Pe lângă aceste minute, dacă fiecare lider de la fiecare grup parlamentar mai dorește să mai vorbească în plus...

j »-i.Murul I

| KEGIS : L- . i /                • Ă

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu....doamna consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu.-\ iUN.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Câte minute ați spus dumneavoastră, domnule președinte? Deci am înțeles bine cu toții, da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu, doamna consilier. Pentru orice proiect pe care îl avem pe ordinea de zi, doar liderul de grup poate să ia cuvântul. Timp de...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Păi da, deci legea este foarte clară.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, eu supun la vot! Votăm în consiliu dacă vreți să votăm așa, bine, dacă nu...o să votăm,....doar liderul de grup. Da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: O persoană, nu un lider de grup, neapărat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sau o persoană stabilită de dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: O persoană. După cum vedeți, conform cererilor, au ieșit 9 ore și 57 de minute.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte, o secundă vă rog! Aș vrea să fie foarte clar.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Nu, aș vrea să fac apelul nominal. Cine este....

Doamna Ramona Porumb: Două secunde, doamna secretar, pentru că trebuie să .fie foarte clar! Sunt consilieri care sunt pe anumite comisii și în situația mea, poate nu e liderul de grup. Mi se pare anormal ca la fiecare proiect să ia cuvântul doar liderul de grup, că poate sunt situații care poate să ia alt coleg.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu :O persoană din grup, nu tot grupul.

Doamna Ramona Porumb: Ok, merci frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim.Haideți să votăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Fac apelul nominal.Doamna Bănișor, votul. Nu spuneți că e vot nominal. La microfon.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: da, sunt de acord.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: pentru. Domnule Chirvasă?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: pentru.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului

30 de secunde


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Damian? pentru

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Deaconu? Vă rog să faceți liniște.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Meghea

Dominic Pan? pentru

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Grigorescu luliana Cristina? Vă auzim

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Acuma se vede și la mine. Eu o să votez împotrivă pentru că noi ne-am înscris și.....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: împotrivă, da?

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Legea, adică....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Macarie Ilinca?

Doamna llinca Macarie: împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina-Simona Munteanu: împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Mureșan

Manuela? Abținere

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Abținere, domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Cristian Marian Ncagu: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Olteanu Virgil Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Păiuși Oliver Leon? împotrivă


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Porumbi Ramona?


Doamna Raniona Porumb: împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; idomnuj Purcărea

[Semnătură de primire...


Mihail Teodor?

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Tufan Mihai?

Domnul Mihai Tufan: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Suvac Virgil Adrian? Domnul Suvac?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Dragoș-Florin Sion: împotrivă

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: îm poți vă

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian-Adrian Tudose: pentru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Vieru

Manuel Augustin? •

Domnul Manuel-Augustin Vieru: împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: domnul Zamfir Victor?

Domnul Victor Zamfir: pentru

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: 16 pentru, 9 voturi împotrivă și o abținere. 30 de secunde

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, o abținere. Aveți 30 de secunde la fiecare proiect. Mulțumesc.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 ]                   ți

vă rog!

r-ctoruHaiMv;           fii

! 5.            /               }

”Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: înainte de a se vota aș vrea să atrag atenția asupra proiectului nr.3, e vorba de aprobarea conturilor de execuție pe surse de finanțare până la data de 31 decembrie 2019. Domnule primar, mă adresez către dumneavoastră în special, avem un capitol, cel de învățământ, 65.02 secțiunea de dezvoltare. Aș vrea să vă spun că noi am verificat anumite cheltuieli care s-au făcut pe studii de fezabilitate

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai apăsați o dată. Că a trecut timpul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, mulțumesc! Deci, noi am făcut verificări asupra unor studii de fezabilitate DALI, pentru investiții la școlile și liceele, dacă vă amintiți, că am avut pe ordinea de zi acest subiect, ei bine, am constatat că cel puțin la 18 proiecte sunt mari semne de întrebare, costul acestor studii de fezabilitate DALI a fost de 2 milioane de euro, având în spate investiții pentru 380 de milioane. Dacă se poate să nu se mai întrerupă, vă mulțumesc! Noi am cerut

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Reclam acest lucru către dumneavoastră, am cerut de la AUIPUSP contractele cu firma BE HOME, nu le-am primit pînă acum, vom fi nevoiți să facem o nouă plângere prealabilă pentru a le obține în instanță aceste contracte. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 19 voturi pentru, 1 abținere, 6 împotrivă, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA -26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr.4, votați vă rog!

”Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 martie 2020”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, domnule primar, adresez aceeași rugăminte către dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre privind execuția bugetară la data de, până la data de 31 martie 2020. Aș vrea să vă spun că ne arată cheltuieli mai mici față de previziuni cu 500 de milioane, dar fără niciun fel de investiții. Aici este mare atenție pe care am solicitat-o de fiecare dată, investițiile sunt foarte mici. în sectorul 1, cazul nostru, revin, în cazul nostru, au fost de 662 de mii lei, adică 136 de mii de euro au reprezentat investițiile în luna martie. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unei probleme de legalitate și anume că, inclusiv în proiect, ni se prezintă faptul că nu avem datorii dc plată, nu avem facturi ncachitatc. Pe de altă parte, compania Romprest ne-a atras atenția de două ori. Avem mailuri primite. Nu e vorba de 30 de secunde, m-am înscris la cuvânt pentru fiecare punct în parte. Deci, avem mailuri cu facturi prin care ne ...suntem atenționați, noi, consiliul local, că sunt facturi neachitate la Romprest în valoare de 4o de milioane de lei. Vreau să știți că noi răspundem în fața Romprest, nu răspunde aparatul de specialitate. Noi vom răspunde față de aceste facturi neachitate. Iar în proiect spune foarte clar, PC/Aftk'.că toate facturile sunt achitate. Ați primit fiecare consilier în parte, am primi


informare cu referire la 4 sau 5 facturi neachitate în valoare, a căror valoare totală este de aproape 40 de milioane de lei. Păi răspundem pentru că noi am încheiat contractul cu Rompreșt. Nu am semnat, dar atâta timp cât îl preluăm...                                    '    ■

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Păiuși! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 voturi pentru, 3 ahțineri, 4 împotrivă, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERE ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVA - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5.

”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea indreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi. Cine nu a votat, Cristi? Mai avem un vot! 14 voturi pentru, 9 abțineri, 3 împotrivă, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERE SI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6. Votați, vă rog.

”Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate fi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 467 ff'

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Cer o intervenție asupra acestui proiect. Sunt 4 coduri CAEN noi care sunt solicitate de către companie, ultimul 4676 face referire la comerț cu ridicata, printre care apar și pietre prețioase, plastice, cauciuc, carton și alte asemenea lucruri. Nu văd care este rostul acestor solicitări atât timp cât știm foarte bine care este scopul acestei companii. A fost unic, cel de a construi un spital, nu de a face comerț cu ridicata.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul Păiuși. Spuneți, doamna consilier.

Doamna luliana-Cristina Grigorcscu: Aș vrea să aduc aminte consiliului local că atunci când noi am înființat această societate, eu atunci am luat cuvântul și am făcut un amendament special, ca această societate să fie doar pentru spital și cu toții aicea am votat acel lucru. în momentul de față, se propune, nu știu, modificarea de activitate, cu tot felul de scheme. Vreau să ne aducem aminte pentru ce am făcut această societate și să votăm ca atare, stimați colegi. Da? Mulțumesc frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt două voturi. 14 voturi

pentru, o abținere, 11 voturi împotrivă, hotărârea a fost aprobată.


■j r l| |M

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE SÎIT VOTURI ÎMPOTRIVĂ- 26 consilieri locali prezent! p : .'..•..î.rx.i.enbt.jiaț

2.--...,'                 nire......................... I

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7. Votați, vă rog.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București"

Domnul Manuel-Augustin Vierii: Nu vă supărați, dar ăm cerut cuvântul. Eu am un amendament depus la proiectul nr. 7, da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul consilier!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, se va introduce amendamentul. Este introdus de fapt. Este introdus.

Domnul Manuel-Augustin Vicru: Dacă vă aduceți aminte, s-a prelungit și anul trecut contractul cu un an. Nu înțeleg de ce acum se cer trei, având în vedere că mandatul acestui consiliu expiră în câteva luni și mi se pare imoral să-i obligăm pe viitorii consilieri și viitorul primar să accepte această obligativitate pe care de a respecta un contract timp de trei ani, mai ales că motivele invocate pentru respingerea amendamentului mi se par absolut ridicole. Să nu uităm că de 20 de ani, același chiriaș este acolo, deci dacă cumva există niște daune aduse imobilului sunt de datoria..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, haideți să votăm amendamentul.

"se modifică art.3 și va avea următorul cuprins prin diminuare : durata contractului de închiriere va fi de un an"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A fost adus în termen, dacă vrea să îl citească.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: 12 voturi pentru, 6 abțineri, 8 împotrivă, amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS fiind exprimate 12 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votăm proiectul în integralitate, votați vă rog. 19 voturi pentru, 7 împotrivă, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru proiectul nr. 8, eu propun să îl retragem, fiind atât de complex și să-l reluăm într-o ședință viitoare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, sunt de acord!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Să avem timp să îl mai.....mulțumesc.

Trecem la proiectul nr. 9.

finanțarea și Hui Local având ca


"Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consi Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi,


către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohi^^Pt^upeț&^^p^iiîSAQ în Strada General Ernest Broșteanu nr. 12"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Vreau să îl anunț pe domnul primar că pregătesc o interpelare cu privire la toate locuințele pe care le administrează Sectorul 1, urmează, mai mult ca sigur la următoarea ședință să o depun, astăzi voi depune una pe altceva, să știți, da?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Ok.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiectul nr. 8 s-a retras, proiectul nr. 9 se supune la vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9, nr. 9! Mai sunt două voturi. Cine nu a votat, Cristi?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu? Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 8 abțineri, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 8 ABȚINERI - 26 consilieri > >

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10.

'''Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorar e a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului I al Municipiului București"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 21 voturi pentru, 5 abțineri, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice, în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, rog!

de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.                                   z

î ■ 'tcionu i .11 •       •.

I 15. IUN. 2020 | I

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nf-.- -12.

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 7”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți că mai sunt trei voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 8 abțineri, 5 împotrivă, proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU 8 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13.

„Proiect de hotărâre privind modificarea fi completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 7”

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 8 abțineri, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 este retras.

Proiectul nr. 15. Votați, vă rog!

„Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „ Centrul de Plasament Viață și Lumină"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Ne poate lămuri... spitalul este în administrarea Sectorului 1, da sau nu?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, Spitalul Sfânta Maria este în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din cadrul Primăriei Municipiului București, care în Consiliul General a votat un proiect împreună cu toți consilierii ca terenul pe care urmează să se construiască acest centru de transplant multi-organ, care este unic în România, nu mai există așa ceva, să treacă în administrarea celui care face investiția. A fost un protocol și o înțelegere, între Primăria Sectorului 1, solicitarea profesorului Copcă Managerul Spitalului Sfânta Maria, cu aprobarea și votul Consiliului General. Există și un Proces-verbal de transfer, de ...și mi se pare că am votat și noi în consiliul local acest proiect.

Domnul Olivcr Lcon Păiusi: A încheiat vreun acord Consiliul Local Sector 1, a încheiat vreun acord, există vreun proiect de hotărâre de consiliu local prin care noi îl preluăm în viitor acest spital? Eu nu-mi aduc aminte!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Era la votat, după ce noi am solicitat împuternicire, s-a votat în Consiliul General inclusiv protocolul. A trecut și noi am votat acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm, vă rog frumos! Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 9 abțineri, 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVA -26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17

„Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului din Intrarea Poiana nr. 5-7, sector 1 București, în vederea desfășurării de activități de învățământ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La proiectul nr. 17, înțeleg că doamna director este în sală, de la Școala nr. 12. Bună ziua, doamnă! Apăsați butonul de acolo!

Doamna Director - Școala nr. 12: Bună ziua! Nu este pentru prima oară când sunt în această sală, am așa un sentiment, pur și simplu îmi vine să plâng. Am senzația că am venit în fața dumneavoastră să cerșesc ceva, să cerșesc ceva, de fapt un lucru pentru care dumneavoastră sunteți obligați, legea vă obligă să.... De ce e roșu? E bine, era verde. Deci, spuneam că am sentimentul că am venit să cerșesc și de fapt, pe dumneavoastră legea vă obligă să ne asigurați infrastructura pentru învățământul din Sectorul 1. Știți foarte bine, că încă din 2014, am depus nenumărate, deci din 2014, încă o dată, nenumărate solicitări către forurile existente, toate forurile posibile, începând cu Ministerul Educației, Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1, Inspectoratele Școlare, pentru susținerea extinderii spațiilor de învățământ. Din 2014 până în 2017, am reușit să smulgem de la dumneavoastră o hotărâre de consiliu, prin care o parte din terenul existent în Cartierul Aviației, în proximitatea școlii, a fost redat învățământului, structurii de învățământ, numai că din 2017 nu se mai întâmplă nimic. Am continuat solicitările și din punctul nostru de vedere, al școlii și al meu, al managerului de școală, am făcut tot ce a fost posibil, deși legea învățământului prevede... Da, mulțumesc! ...25 de elevi la clasă, colegii mei sunt puși în situația să lucreze cu un număr de 36 de elevi, da? Deci, unde este calitatea învățământului? Mai departe, am desființat laboratoarele, pe care le-am transformat în săli de clasă, n-a vă rog, să-mi termin ideea, de 3 ani de zile am adus clasele pregătitoare î


școlar 2020-2021, practic suntem puși în situația de a rămâne în stradă. Nu mai avem spațiu pentru a primii copiii claselor pregătitoare în școală. Intre timp s-a mărit și numărul de clase la gimnaziu, astfel încât nu mai am unde să-i duc. Probabil, probabil, dacă în atâția ani de zile, dumneavoastră ați rămas indiferenți solicitărilor noastre, va trebui să amplasați niște corturi, precum spitalele COVID și să ne duceți acolo cu copiii și să facem învățământ. Deci, vă rog frumos, vă rog din suflet să...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim doamnă!

Doamna Director - Școala nr. 12: ... să faceți ceva!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles!

Doamna Director - Școala nr. 12: Dacă nu, practic singura soluție, este, da, corturi pentru sălile de clasă, precum COVID-ul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumumim! Da, doamnă consilier!

Doamna Ramona Porumb: Doamnă Director, vă amintesc că în 2017 nu ne-ați smuls o hotărâre de consiliu, ci am votat cu toată deschiderea dezmembrarea acelui teren, la promisiunea domnului Primar, că acolo se va construi o școală. Țin să vă amintesc că proiectul de construcție, nu ține de consiliul local, ci de aparatul de specialitate al Primarului. Deci, nu dați vina pe consiliul local, pe ceva ce nu e în atribuția noastră. în prezent, deci, spuneți că ați făcut nenumărate solicitări la consiliul local, singurul proiect de hotărâre a fost acesta cu dezmembrarea. S-a promis, fie construirea unei noi școli, fie amplasarea unor containere. Ați spus dumneavoastră, 2 ani au trecut, nu s-a făcut nimic, nu din vina consiliului local. în prezent avem această achiziție a unei case de 1 milion jumătate de lei, unde puteți fi de acord cu mine, că mai mult de o cresă... pentru că nu are curtea necesară desfășurării unor activități pentru copii, e o simplă casă cu un spațiu foarte mic. Sunt alte soluții, da, pe care din păcate, până în prezent aparatul de specialitate nu le-a luat în considerare. Nu dați vina pe consiliul local, pentru că nu ține de consiliul local mai departe să implementeze construcția unei școli sau amplasarea unor containere. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim doamnă, haideți să votăm! Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 4 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 15 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18

„Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, str. Miercani nr. 109, sector 1, în suprafață totală măsurată de 360 m2, 'pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! 25 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE - 26 consilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19

’tonil 1 a) Miîi

au... i

„Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str..B.ăneasa nr. 7A, sector 1, în suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele tâuhîdtfihtlui București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația DomeniuTuTTĂfâlicF&ctor 1”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Doamna Munteanu, vă rog frumos, vot!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 25 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20

„Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La proiectul nr. 20, înțeleg că avem un amendament. Haideți să votăm amendamentul.

Amendamentul nr. 10 “Art.3 Alin. (2) Se modifică și va avea următorul cuprins:, "Terenul Menționat la art. 1 Se achiziționează în scopul realizării obiectivului de "loc de joacă pentru copii"".

Domnul Oliver Leion Păiusi: Domnule Președinte amendamentul presupune să avem un loc de joacă, în loc de parcare reședință. Și am solicitat acest lucru, pe simplu motiv că nu sunt locuri de joacă în zonă, chiar nu sunt.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși, facem ce....

Domnul Oliver Leion Păiuși: Asta este un simplu motiv al solicitării noastre și v-aș mulțumi dacă l-ați aproba.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Da. Numai puțin, există o hotărâre a Consiliului General care a adoptat exact destinația stabilită tot de către dumeavoastră, într-o hotărâre anterioară, aș vrea să se știe acest lucru și aveți atașate toate documentele în materialele puse la dispoziție. în 29.01.2020, dacă știți, Primăria Capitalei a reîntors proiectele, primele proiecte adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 1, care în urma comisiei stabilise destinația la liberul arbitru, adică, ori loc de joacă, ori parcare. Capitala, a venit și a spus, nu, din cele două opțiuni, stabiliți ori parcare ori loc dejoacă. S-a analizat tot de către comisia de terenuri, unde este membru și doamna Macarie, s-a stabilit conform certificatului de urbanism, că trebuie făcută parcare, iar dacă vă uitați la hotărârea Consiliului General, aveți aici, destinația deja stabilită. Dacă acest amendament, adică eu nu vreau să influențez, dar gândiți-vă dacă acest amendament ar trece și dacă domnul Păiuși acum cu hotărârea Consiliului General cu destinație stabilită, hotărâți să faceți loc de joacă, mi se pare un ping-pog și pentru noi executivul, adică destinația a fost stabilită deja în comisie. Doamna Macarie, ați stabilit ulterior când a fost acea hotărâre, pe care ați adoptat-o și în cadrul


Capitala a spus, nu, stabiliți-vă din cele două opțiuni care este destinația pe care o veți da. Uitați-vă în hotărârea Consiliului General la acest teren, aveți aprobată parcaje.' Aveți articolul 2 prin <j>are, chiar Consiliul General a hotărât destinația de parcare.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți și mie, am crezut că la acel punct unde s-a mai produs un amendament, s-a omis transmiterea către consilieri a amendamentului. Se poate să nu mi se mai taie microfonul?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu vi se taie doamnă microfonul, așa este setat.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: în regulă, atunci, mi-ar plăcea ca să vedem și noi aceste amendamente înainte de a le vota, doar se spune cam ce ar trebui și ce presupune acest amendament, dar propriu-zis nu l-am văzut nici pe celălalt și nici pe acesta. Ar fi bine, în momentul în care avem amendamente, indiferent de grupul politic să propunem către consilieri, printat sau sub o anumită formă...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Au fost transmise toate amendamentele, au fost transmise pe mail, doamna Grigorescu. Vă facem dovada în timpul ședinței.

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Ok, bun. Dacă se poate să apară amendamentul, mulțumesc frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 10 voturi pentru, 10 abțineri și 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS fiind exprimate 10 VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI Șl 6 ÎMPOTRIVĂ - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot proiectul în integralitate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: A fost comunicat amendamentul, ieri la ora 17:00, vine colega mea și vă face dovada. A, am înțeles, am înțeles, da, da, da, asta suntem de acord să-si citească fiecare inițiator amendamentul....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 5 abțineri și 4 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 17 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși am rugămintea ca la PUD-uri să citiți sau să dați citire, înainte la cele care sunt respinse. Da, le spuneți pe toate la rînd care sunt respinse. Mulțumesc! Gata, spuneți!

Domnul Oliver Leion Păiuși: La proiectul nr. 21, face referire la Amiral Horia Măcelariu, avem avizul, este favorabil din partea ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Nu, spunețile doar           au fost

respinse că....

1 < fll ViJ.'L'v.’ipluJyj ÎJucq .

! J, j.' fj îfi'/jț i

Domnul Oliver Leion Păiuși: Care sunt? Că nu vă înțeleg...               “ ' -u J

-

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Care sunt respinse,' care nu au trecut de comisie.

Domnul Oliver Leion Păiuși: Care nu au trecut de comisie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Citiți-le înainte ca să nu mai stăm la fiecare să.... Da, spuneți!

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: La punctul 20, fiind vorba de patrimoniu, dacă puteți domnule președinte să repetați câte vutuii au fost, fiind vorba de patrimoniu, dacă nu mă înșel trebuie două treimi și sunt 19 voturi, dacă nu mă înșel. 17 au fost?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A fost respins proiectul.

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: Da, dar ca să...., dar fiind vorba de patrimoniu trebuie două treimi. Și două treimi, înseamnă mult mai mult decât 17 voturi. Nu știu eu dacă mi-am notat eu greșit, dacă puteți repeta rezultatul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Cristi?

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: Și să spuneți exact câte au fost. Mulțumesc frumos! Pentru că...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Da doamnă, spuneți!

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: Deci, domnule Președinte, dacă vă rog să să repetați rezultatul votului la punctul nr. 20, fiind vorba de patrimoniu, au fost 17 voturi.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru.....

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: vă rog să vă consultați și cu cei de la tehnic, ca să știm că este corect rezultatul votului.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Numai puțin!

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Fiind vorba de patrimoniu, sunt 17 voturi, știu că pentru patrimoniu sunt necesare 19, deci automat, mă gândesc că nu a trecut proiectul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut doamnă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: 17 voturi pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Proiectul a fost respins.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu am spus că nu a trecut. Spuneți, domnule Păiuși!

I hcGISTnjVL ?A GENf./O LĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem răspunsul, avem răspunsul de la juridic. Dați-i domnului Păiuși răspunsul! Ba da, ba da! Stai să stabilim care sunt respinse și ... 21 nu cred că este respins.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Vot! Pentru 21 "

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Facem o pauză de 2 minute, până se lămurește domnul Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Da, domnul Păiuși a cerut pentru Jandarmeriei..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Stai un pic! Stai să ne spună care sunt

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Da, domnul Păiuși ați cerut pentru Jandarmeriei, care s-a retras, dumneavoastră, pe suplimentară ați cerut punct de vedere pentru Amiral Horia Măcelariu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Facem o pauză de 2 minute!

Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Vă rog să păstrați distanța..

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Sunt numere diferite, ceea ce a fost pe ordinea de zi și care era pe suplimentară, ca să nu faceți greșeală.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Da. Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Unul este 135 și unul e ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretar General al Sectorului 1: Vă rog să păstrați distanța socială!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți în sală, vă rog frumos! Vă rog frumos, să mergeți în sală! Să intrați în sală. Haideți în sală. Cine mai lipsește? Haideți, domnul Păiuși, spuneți, care sunt cele respinse în comisie? Mulțumesc.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Domnule președinte, urmare a votului în Comisia de urbanism pe care am avut-o de două ori în această lună, avem două proiecte care au aviz negativ din partea comisiei și anume, proiectul 44 și proiectul 48, de pe ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședința: Haideți să le notăm toți pe hârtie, ca să...........

Domnul Oliver Leon Păiuși: 44 și 48 au aviz negativ urmare a votului în comisia de urbanism.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim, domnul Păiuși. Restul au aviz favorabil, da? Mulțumesc. Haideți, proiectul numărul 21.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amiral Horia Măcelariu nr.24B”.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc șcdință:Votați, vă rog! A, consilier.

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Domnul președinte, javjeanJșl- ed% întrebare pentru


domnul primar, legat de împărțirea de măști din Sectorul 1. Am tăcut o interpelare scrisă, aș dori s-o pun acum pentru că, oricum o să avem 30 de puncte pe ordinea de zr legate.de PUD-uri și consider că e foarte scurt.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Repede.

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: Deci, vroiam să vă întreb domnul primar, în momentul de față, dați un pachet de 20 de bucăți de măști și o sticlă de 5... 700 ml de dezinfectant la 3 membri de familie în tot sectorul. Ați pregătit acest pachet pentru tot ce.........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai apăsați o dată.

Doamna Adriana-Mihaela Georgescu: și care este criteriul după care împărțiți acest ajutor în perioada Covid-ului? Ați stabilit vreun criteriu, sau îl dați pur si simplu la toți cetățenii? Aveți pentru toți, sprijinul acesta?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Să locuiască în Sectorul 1, să aibe domiciliul stabil în Sectorul 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim. Haideți să votăm. Proiectul nr. 21. Votați, vă rog! 19 voturi pentru, o abținere, 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE SI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA - 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Odăi nr. 507-509”

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Volali, vă rog! A, s-a retras 2.2. îmi cer scuze. Aveam foile închise. Proiectul nr. 23

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Calea Floreasca nr.31”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, votați, vă rog! Haideți, că mai sunt 7 voturi. Haideți, cine n-a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comunici, Domnul Purcărea........

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI - 26 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 24

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD nr. 60B”.


I Sectorul 1 al W / •'ii Bucii

I 15, IUN vă [og! Mai sunt 5 voturi, | SwniAiiiM de primire........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vo tați, rog! 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 25

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sutașului nr.5”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 5 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu?

Doamna Munteanu? Doamna Bănișor? Domnul Crișu? Și domnul președinte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am votat! 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 26

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 43 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu? domnul Tudose? domnul Tufan? Exercitați-vă votul!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 3 abțineri.

Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr. 92-96 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Dacă v-a plăcut pâinea, să știți că dacă trece proiectul cu Nazarcca, o să avem și nucă cu rahat în pâine.....o să

avem! .....la Paște! Mai sunt 4 voturi, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși, domnul Suvac și doamna Grigorescu!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 24 de voturi pentru și două abțineri.

Pioieutul a tieuut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚIJ^fi^Uf^^nsilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28 ’       2020

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru -Maior nr. 98”.                                                                                            ---------|

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Are legătură cu proiectul? Cu care dintre ele? Mai avem 8 voturi, vă rog frumos, mai avem 8 voturi! Cine nu a votat, Cristi?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă, doamna Porumb, doamna Grigorescu.......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, mai avem un vot! Vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: în timpul votului, nu se dă cuvântul, doamnă! Doamna Grigorescu, votați sau nu votați? Doamna Grigorescu, votați sau nu votați? Nu puteți să votați condiționat! Deci, nu luăm în calcul votul dumneavoastră! Vă mulțumim! Deci, doamna Grigorescu, nu votează la acest............doamna Grigorescu, suntem în procedură de vot!

Deci, țin să se consemneze că, doamna Grigorescu nu votează la acest punct. Mulțumesc, 25 de voturi pentru, o abținere. A votat. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE - 26

>                          7

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți, doamna Grigorescu!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Fac un apel la toți colegii, să poarte mască, este ceva incredibil ce se întâmplă în sală. Toată lumea și-a dat masca jos. Nu e posibil să fim aproape 40 de oameni în sală și să nu avem mască. Vă rog frumos să respectați procedurile, nu e normal. Pe lângă faptul că nu păstrăm distanța socială, foarte mulți au masca ori sub nas ori dată jos. Numai spun că sc mănâncă Iară să le speli pc mâini. Nu c posibil așa ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 29

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Perfecționării nr. 10”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședintă:Votați, vă rog! Mai sunt 10 voturi, vă rog frumos! Haideți că mai sunt două voturi! Cine n-a votat doamnă.....?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine n-a votat? Domnul Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri

> >

locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 30

,.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Ștr. Feroviarilor

nr.35”.                                                                  | j 1 <|JZU

jpri litrflsâur

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem două voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine n-a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, două abțineri.

Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri

> ,

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 31

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3C”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 4 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVA - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 32

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Hagi Moscu Maria nr. 20

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu? doamna Bănișor și doamna Condurachi!......doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 33

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr. 123".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Grigorescu, vorbiți neîntrebată! Vă rog frumos!.......Doamna Comănici!....Vă rog frumos. Haideți să votăm, vă rog

frumos! Mai sunt două voturi.....doamna consilier!... doamna consilier!...Cine nu a votat?

Cristi?......23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri

>                     f

locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 34

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Ddțaliu (PUD) Șos. Chitilei ry.7”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați., vă rog! 15 voturi pentru, 5 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a trecut.                              Lă -                   " '

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA - 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 35

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. HA”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Grigorescu?.....15 voturi

pentru, 5 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVA - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 36

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Radu Boiangiu nr. 25”.

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 4 voturi. 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri

> >

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 37

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe loncscu Siscști nr. 75C”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu, doamna Porumb, doamna Grigorescu, domnul Chirvasă? Și cine mai este?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri > > locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Proiectul nr. 38

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 75D ”.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERF-26icon^ieri locali prezenți                                ,

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3^                 r

,,Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr. 33B ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot! 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 40

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Pripu nr. 5 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți că mai sunt două voturi! Cine nu a votat, Cristi? 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri f                        3

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 41

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu (PUD) Str. Pietroșița nr.25”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt două voturi! Cristi, cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 42

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr.56".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot! 24 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI - 26 consilieri

>                          f

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 43

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUDP^Sti^yalea Merilor nr. 17”.                                                                        uu

fitorull alMutilcipL. •twtsnl

•                                  1                          Cn £* Ă I

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Cine nu a votat, Gristi?

23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a fost aprobat. | Senii.                       ....... ........ I

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 3 ABȚINERI - 26 consilieri 3                            3

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 44

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 4 voturi!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu, domnul Meghea......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 ÎMPOTRIVA - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 45

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av.

Popișteanu nr.27".

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 8 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI SI 5 ÎMPOTRIVA - 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. d6

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Plaiul Nucului nr.54B".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Votați, vă rog! Mai avem un vot!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 47

,,Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat nr.31A ”,

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Votati, vă rog! Haideți, că mai avem un vot! 23 de voturi pentru, 3 abțineri. Proiectul a trecut.

Sectorul 1 a) . !trt Bucure REGISTP :t. i ***ERAL i j 1-5. IUN, 2020 I

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 48

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Inovatorilor nr. 24 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi, vă rog! 13 voturi pentru, 7 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 6 ÎMPOTRIVA - 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 49

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr.16”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți că mai avem un vot! 21 de voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI - 26 consilieri l                          >

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi suplimentară, Proiectul 1 dc pc Ordinea de zi suplimentară

“Proiect dc hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020”

Doamna Ramona Porumb: Domnule Președinte, domnule Primar, aș. vrea să vă aduc la cunoștință, domnule Primar, că poate nu știți exact ce face aparatul de specialitate, dar vă spun că este anormal să primești aseară la ora 7.00, 38 de proiecte, omenește să vrei sărtieci piin ele nu ai cum să o faci cu claritate, încât astăzi să poți să spui că știi exact ce anume votezi. Astfel, vă spun că nu girăm un ... repet, nu girăm un astfel de abuz. Nu e normal, ordinea de zi suplimentară nu poate conține 38 de proiecte trimise nici cu 24 de ore înainte, astfel încât da, părăsim sala pentru că e anormal ce se întâmplă în cadrul primăriei. Doamna Comănici, dacă dumneavoastră le-ați putut parcurge, cu mare drag! Că văd că nu sunteți de acord. Ideea e în felul următor: nu e normal, nu girăm un astfel de abuz.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, să luăm o pauză de 2 minute, vă rog frumos!

Domnul Olivcr Leon Păiuși: Stimați colegi, având în vedere că Ordinea dc zi suplimentară nc-a tbst transmisă cu mai puțin de 24 de ore înainte, așa cum prevede Regulamentul de organizare și funcționare, grupul U.S.R. se retrage de la Ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim și noi! Haideți în sală!

Haideți în sală, vă rog frumos! Doamna Secretar, faceți prezența?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Qâfeeărteje avem,

coateCristi? Doamna Bănișor Dorina Luminița? 16 cu drept de vot. Doamna Bă: cartelele care nu sunt, da? Absent. Domnul Bulfon absent. Domnul Chirvas;

-îl ’i al Municipii?


Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

?ri'

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu

Florian?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian?

Domnul Damian George: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu?

Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Cristian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși?

Absent.


tSTRATLIR/

]l 15|l|-: ' !

Doamna Daniela Nicoleta Cefâlan - Secretarul General al lectorului 1: Doamna Porumb

Ramona? Absent.                                                  !.                      !

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent!

I

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian? Prezent

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru? Absent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Prezent.

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, câte cartele îti apar? 15 cu drept de vot. Scoateți restul cartelelor neînregistrate, Alex. Care nu au drept de vot, da? A! O.K. 15. Deci supuneți votului, că aveți cvorum. Aveți cvorum, supuneți la vot proiectele.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 1 de pe Ordinea de zi suplimentară “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

> >

15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu Președinte de ședință: Proiectul nr. 2

“Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali pr


Domnul Cristian Marian Neaț>u Președinte de ședință: Proiectul nr. 3

“Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al MilnicipiUhdii'JBucui-ești acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în suprafață ■’j /cornul . ► .nijjjii

de 9.620 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 277156, situat în Aleea Tcișani np. 312-324 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ...Din cauza serverului? Da.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4

“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1”.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votati, vă rog! Mai avem un vot. 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5

“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6

“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 28,11 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batistei din Strada Tudor Arghezi nr.28, sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

iul 1 al IV

15. IUN. 2020

“Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr.21, Sector 1, București, în scopul desfășurării, deactivități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283 ”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot. 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. Rosetti Nr. 30 - 32, Sector 1 ”, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai avem un vot! 15 voturi pentru, proiectul... 14 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut. Scuze!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada MendeleevNr. 27, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-ecan.nm.ic.i ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 1, Sector 1, București ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12


ul

•. /M. 2020 î “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție'existentă 'tă Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 50, situată pe Strada Nicolae lorga Nr. 5, Sector 7”.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere construire corp nou la GRĂDINIȚĂ Nr. 251 situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚĂ Nr. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică George Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat, Cristi? Domnule Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte dc ședință: 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor

tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la


ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOS1F SA VA” situată pe Strada Sector 1, București”.


.(Cf’il i ai «Vi duciirești

■'!STRAT.t- ;       ?AUÂ

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte dc ședință: Votati, vă rog! Cine nu a votat?

Mihai, ai votat? 15 voturi pentru, proiectul a trecut.                                   ;

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 75 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17

‘'''Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N. Tonitza pentru corpul A ”, B-dul lancu de Hunedoara, nr. 25-27, Sector 1, București.'”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ” , Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GR1VIȚA situat pe Calea Griviței, Nr. 363, Sector 1, Municipiul București ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai avem un vot. 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Speciala Nr. 7”, Strada Surorilor Nr. 4, Sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai e un vot. Cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Zamfir?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, proiectul a trecut.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri l

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21

■ jjrull al kiyu-r       ■■curași' 1

.                                                    : âlSTRftTURĂ ■       ’IA

| j 15. IUN. 2023

“Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și teren pentru imobilul aparținând S.C. INPROX BUCUREȘTI, S.R.L., situat în șosChitilei, nr. 242A. sector 1, în perioada 23.04.2020-31.12.2020”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votati, vă rog! 14 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

> ,

-75 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 22

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 14 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

>                      f

-15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 23

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situată în bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Haideți, că mai avem un vot. 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 24

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru Parohia Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1 ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință:Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali preferiți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 25

•’iil 1 al Municipiu., , stil ^TRATURĂ ' J

1 f jjjN ypyh

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea șr realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală - Capela Sfânta-Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 26

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități culturale nonprofit de interes local

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 14 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

- 75 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități sportive nonprofit de interes local".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28

“Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI

» >

-15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 29

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sosecpj£iBucurești Ploiești nr. 9 3A, sector 1, București".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.                                                                      .

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 30

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Salubrității nr.44, sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 31

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Teodosie Rudeanu nr. 39, sector 1, București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vreau să vă anunț că până pe data de 12 iunie, cât e situația de alertă, o să mai ținem o ședință de consiliu, cred că o să facem ordinară, până în 12 iunie. O să fie în perioada asta, 10-12 iunie. Ca să știți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; Da? Bine. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 32 este retras. Proiectul nr. 33

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 34

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2”. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 35

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru luirfeerCafit stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național) ”.

/zlxy --\\

I *, L IUN. 207-0 I I

i |         __-—;

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 15 Voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 36

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Th. Aman

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 37

“Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale ”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! Haideți, că mai e un vot. 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 38

“Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sector 1, a spațiului situat în imobilul din București, slr.Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Domnule Olteanu, mai avem și Diverse. Aveți puțină răbdare. La revedere! 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE - 15 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Stai să citească Diverse.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul Diverse. Punctul 39.1...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 39.1 la Diverse - Decizia civilă nr. 760 a Curții de Apel București, Secția VIII-A Contencios Administrativ și fiscal privind respingerea recursului doamnei Ilinca Macarie, acțiunea fiind respinsă în mod definitiv.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: E cineva în sală?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 39.2 - Adresa nr. 21253 din 22.05.2020formulată de doamna Cristina Simona Munteanu

Punctul 39.3 - Adresa nr. M 1743/27.05.2020 transmisă de Direcția Juridică cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 252/09.07.2019 prin care s-a aprobat PUD Șos. StrcmleslLjrr. 66, sector 1, București

■'i:r             .M.;i-.ipi'.iiui Bucure?’!!

Rr _ j'URĂ            ■"> 1

l 5. IUN. 2020

Punctul 39.4 - Adresa nr. M 1742/27.05.2020 transmisă de Direcția Juridică cu privire la

Hotărâreă Consiliului Local nr. 242/09.07.2019 prin care s-a aprobat PUD^^^â'J'Apiciittbrilor nr. 44, sector 1, București

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Si mai avem punctul 50 de pe Ordinea de zi... este 50.1, este cineva în sală? Mulțumesc, declar ședința închisă. La revedere!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul

de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Simona Dumitrescu

Lidia GhenceaBegin

28 May, 2020 11:46:00

End

28 May, 2020 15:08:00

Description

'DISPOZIȚIA NR. 1530 / 22.05.2020

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, în data de 28.05.2020

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(1) lit. a) și art.135 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/ 1191 / 22.05.2020;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință ordinară, în data de 28.05.2020, ora 12.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1; Art.2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art.3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic;

Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi comunicate în format electronic spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Art.5. - Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună în format electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri;

Art.6. - Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

-----------------------------------------------------OaneeaAlexanrtni----

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

10

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

11

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

12

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

15

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

17

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

19

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

23

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

24

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

28

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

usr’

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR'

D2003541

35

PNL

Suvac

Virgil Adrian

PNL

B6087C31

Authority In the Meeting

Authority Pass From


Authority Pass To


Start


End


Agenda items overview

SequenceType

Title                Description             Start time              End time

1        Vote Item

1. Descărcarea       Art.138 alin.(15)           28 May, 2020 12:16:35    28 May, 2020 12:18:09

Procesului-verbal al

Oancea Alexandru

ședinței ordinare din

data 08.04.2020

2 Vote Item


2. Hotărâre privind Inițiator - Primarul

alegerea președintelui Sectorului 1 al

de ședință


Municipiului București


Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art.123 alin.

(1)

2.1

Vote Item

Propunere Președinte ședința dl. Cristian Neagu - 3 luni

28 May, 2020 12:27:52

28 May, 2020 12:29:38

2.1.1

Vote Item

PRE_5(ee)_123(1)

28 May, 2020 12:29:38

28 May, 2020 12:29:44

2.2

Vote Item

Propunere Președinte

ședința dl. Oliver

Paiusi - 3 luni

28 May, 2020 12:29:44

28 May, 2020 12:32:04

3

Vote Item

Aprobarea ordinii de Art.135 alin.(7) zi a ședinței ordinare din 28.05.2020

28 May, 2020 12:32:04

28 May, 2020 12:35:55

4

Vote Item

Aprobarea ordinii de Art.135 alin.(8) zi suplimentare a ședinței ordinare din 28.05.2020

28 May, 2020 12:35:55

28 May, 2020 12:41:25

5

Vote Item

3. Proiect de hotărâre Inițiator - Primarul

privind aprobarea Sectorului 1 al

Conturilor de        Municipiului București

execuție pe surse de Comisii:

finanțare, Situațiile - Comisia de studii, financiare, inclusiv prognoze economico-anexele la acestea, la sociale, buget, impozite și

28 May, 2020 12:41:25

28 May, 2020 12:45:13

data de 31 decembrie taxe locale (C1);

2019

- Comisia de administrație

________________Oancea Alexandru_____________________________________

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)'

6

Vote Item

4. Proiect de hotărâre

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 12:45:13

28 May, 2020 12:48:12

privind aprobarea

Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile

financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 martie 2020

Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

7

Vote Item

5. Proiect de hotărâre pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 12:48:13

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică,

Oancea Alexandru

28 May, 2020 12:49:48

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin.

(3)

8 Vote Item 6. Proiect de hotărâre Inițiator - Primarul 28 May, 2020 12:49:48    28 May, 2020 12:52:50

privind aprobarea Sectorului 1 al necesității modificării Municipiului București actului constitutiv prinComisii:

extinderea obiectului

- Comisia de studii,

de activitate al

Companiei de

prognoze economico-sociale, buget, impozite și

Investiții și Dezvoltare taxe locale (CI);

în Sănătate și Domenii- Comisia de comerț,

de Interes Public-

prestări servicii către

Privat Sector 1 SA,

populație și promovarea

conform Legii nr.

inițiativei private (C3);

31/1991, legea

- Comisia de administrație

societăților

publică locală, juridică,

comerciale,

apărarea ordinii publice,

modificată și

respectarea drepturilor și

completată prin

libertăților cetățenilor și

introducerea a unor

patrimoniu (C4);

coduri CAEN 4646;

Art.5 lit.ee) si artl39 alin.

4690; 4618; 4676

(1)'

9 Vote Item 7. Proiect de hotărâre Inițiator - Primarul 28 May, 2020 12:54:26    28 May, 2020 12:55:49

privind aprobarea

Sectorului 1 al

închirierii prin licitație Municipiului București

publică a

Comisii:

Cinematografului

- Comisia de studii,

Excelsior situat în Bd.

prognoze economico-

Ion Mihalache nr. 174, sociale, buget, impozite și

Sector 1, București

taxe locale (C1);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ; sport, mass-media și culte (C5) Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

9.1

Vote Item

Amendament nr.

12/27.05,2020

formulat de dl. Vieru

28 May, 2020 12:52:50

10

Vote Item

Augustin Manuel la •

proiectul nr 7

RETRAS 8. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 12:55:49

hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1,

Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

28 May, 2020 12:54:26

28 May, 2020 12:56:16

prin Direcția Generală - Comisia de administrare de Asistență Socială și a domeniului public, de Protecția Copilului organizare și dezvoltare Sector 1, a 215 bunuri urbanistică, realizarea

imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea


lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

destinația exclusivă derespectarea drepturilor și locuințe sociale libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.dd) si artl39 alin.


11

Vote Item

9. Proiect de hotărâre Inițiator - Primarul        28 May, 2020 12:56:16

pentru aprobarea Sectorului 1 al

Protocolului privind Municipiului București

finanțarea și realizareaComisii:

în parteneriat a unor - Comisia de studii,

acțiuni și lucrări de prognoze economico-

interes public, între sociale, buget, impozite și

Consiliul Local al      taxe locale (CI);

Sectorului 1, prin     - Comisia de administrație

Sectorul 1 al           publică locală, juridică,

Municipiului București apărarea ordinii publice,

și Parohia Precupeții respectarea drepturilor și *

Noi, având ca obiect libertăților cetățenilor și

finanțarea de către patrimoniu (C4);

Sectorul 1 al          - Comisia de cultură,

Municipiului București învățământ, sport, mass-

a cheltuielilor de      media și culte (C5)

investiții necesare Art.5 lit.cc) si art139 alin.

pentru lucrări de      (3)

înlocuirea șarpantă,

astereală și învelitoare

la acoperiș,

termosistem la fațade

cu polistiren, înlocuire

tâmplărie veche cu

tâmplărie din PVC din

cadrul Parohiei

28 May, 2020 12:57:44

Precupeții Noi, situată

în Strada General

Ernest Broșteanu nr.

12

12 Vote Item


10. Proiect de Inițiator - Primarul 28 May, 2020 12:57:44


28 May, 2020 12:59:07


hotărâre privind


Sectorului 1 al


aprobarea

Regulamentului privind stabilirea


condițiilor deMunicipiului București

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-

_______________(lancea Alexantfru

majorare a

sociale, buget, impozite și

impozitului pe

taxe locale (C1);

clădirile și terenurile

- Comisia de administrație

neîngrijite situate pe

publică locală, juridică,

teritoriul administrativapărarea ordinii publice,

al Sectorului 1 al

respectarea drepturilor și

Municipiului București libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

13

Vote Item

11. Proiect de

I'nițiator - Primarul        28 May, 2020 12:59:07

28 May, 2020 13:00:38

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea interzicerii

Municipiului București

expunerii spre

Comisii:

vânzare a vehiculelor,

- Comisia de studii,

înmatriculate sau

prognoze economico-

neînmatriculate, de

sociale, buget, impozite și

către persoanele

taxe locale (CI);

fizice/juridice, în

- Comisia de administrație

scopul desfășurării

publică locală, juridică,

unor fapte de comerț

apărarea ordinii publice,

pe domeniul public/

respectarea drepturilor și

privat al Municipiului

libertăților cetățenilor și

București, aflat în

patrimoniu (C4);

administrarea

Art.5 lit.ee) si arț139 alin.

Sectorului 1

(D-

14

Vote Item

12. Proiect de

Inițiator - Primarul       28 May, 2020 13:00:38

28 May, 2020 13:01:55

hotărâre privind

Sectorului 1 al

îndreptarea erorii

Municipiului București

materiale din

Comisii:

cuprinsul Anexei nr. 1

- Comisia de administrație

la Hotărârea

publică locală, juridică,

Consiliului Local nr.

apărarea ordinii publice,

202/09.07.2019

respectarea drepturilor și

privind aprobarea

libertăților cetățenilor și

Statului de funcții al

patrimoniu (C4);

Administrației PiețelorArt.5 lit.cc) si art139 alin.

Oajicea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                    /       .                 \         /                    8/246

Sector 1                (3)

15

Voie Item

13. Proiect de

Inițiator - Primarul

28 May, 2020 13:01:55

28 May, 2020 13:02:59

hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

*

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

16

Vote Item

RETRAS 14. Proiect de Inițiator - Primarul hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea listei       Municipiului București

analizelor medicale deComisii;

28 May, 2020 13:02:59

28 May, 2020 13:03:09

laborator gratuite

- Comisia de studii,

oferite pentru

prognoze economico-

comunitatea

sociale, buget, impozite și

Sectorului 1 București taxe locale (CI);

de către Complexul - Comisia de administrație

Multifuncțional

publică locală, juridică,

Caraiman

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

17      Vote Item

15. Proiect de lioiăiâre privind

Inițiator - Primarul '     28 May, 2020 13:03:09    28 May, 2020 13:04:00

Seciorului 1 al

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

\ “

aprobarea încheierii

Municipiului București

Actului adițional nr. 1

Comisii:

la Protocolul de

Comisia de studii,

cooperare nr.

prognoze economico

70660/23.12.2019

sociale, buget, impozite și

privind continuarea

taxe locale (C1);

cooperării cu Fundația- Comisia de administrație

Viață și Lumină în

publică locală, juridică,

vederea derulării

apărarea ordinii publice,

proiectului „Centrul

respectarea drepturilor și

de Plasament Viață și

libertăților cetățenilor și

Lumină" *

patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 litcc) si art139 alin.

(3)

18      Vote Item        16 Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:04:00    28 May, 2020 13:06:35

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea documentației

Municipiului București

Comisii:

tehnico-economice și - Comisia de studii,

a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite șl

obiectivului de

taxe locale (CI);

investiții "Construirea - Comisia de administrare

unui centru de

a domeniului public, de

transplant multi-

organizare și dezvoltare

organ în cadrul

urbanistică, realizarea

spitalului clinic Sfânta lucrărilor publice, protecția

Maria, prin

mediului înconjurător (C2);

construirea unui corp - Comisia de administrație

nou de clădire"

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și

Oanr.ea Alexandru

protecție socială (C6);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

19      Vote Item        1 /. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:06:35    28 May, 2020 13:13:14

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

achiziționării

Comisii:

imobilului din Intrarea - Comisia de studii,

Poiana nr. 5-7, sector prognoze economico-

1 București, în

sociale, buget, impozite și

vederea desfășurării

taxe locale (CI);

de activități de învățământ

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass media și culte (C5)

Art.5 lit.dd) si art139 alin.

(2)

20      Vote Item        18. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:13:14    28 May, 2020 13:14:24

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

achiziționării terenului Comisii:

situat în București, str. - Comisia de studii,

Mi crea ni nr. 109,

prognoze economico ■

sector 1, în suprafață

sociale, buget, impozite și

totală măsurată de

taxe locale (C1);

360 m2, pentru și în

- Comisia de administrare

numele Municipiului

a domeniului public, de

București, de către

organizare și dezvoltare

Consiliul Local al

urbanistică, realizarea

Sectorului 1 prin

lucrărilor publice, protecția

Administrația

mediului înconjurător (C2);

Domeniului Public

- Comisia de administrație

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15             __ /   s''

\        /                  11/246

Sector 1

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.dd) si art139 alin.

(2)

21      Vote Item        19. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:14:24    28 May, 2020 13:15:47

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

achiziționării terenului Comisii:

situat în București, Str. - Comisia de studii,

Băneasa nr. 7A, sector prognoze economico-

1, în suprafață totală

sociale, buget, impozite și

măsurată de 122 m2,

taxe locale (CI);

pentru și în numele

- Comisia de administrare '

Municipiului

a domeniului public, de

București, de către

organizare și dezvoltare

Consiliul Local al

urbanistică, realizarea

Sectorului 1 prin

lucrărilor publice, protecția

Administrația

mediului înconjurător (C2);

Domeniului Public

- Comisia de administrație

Sector 1

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Ar 1.5 lit.dd) si arii 39 alin.

(2)

22      Vote Item        20. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:20:01    28 May, 2020 13:21:33

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

achiziționării terenului Comisii:

situat în București, Str. - Comisia de studii,

Turda nr. 110, sector

prognoze economico-

1, în suprafață totală

sociale, buget, impozite și

măsurată de 210 m2,

taxe locale (CI);

Oancea Alexandru

22.1 Vote Item


23 Voie Item


pentru și în numele

- Comisia de administrare

Municipiului

a domeniului public, de

București, de către

organizare și dezvoltare

Consiliul Local al

urbanistică, realizarea

Sectorului 1 prin

lucrărilor publice, protecția

Administrația

mediului înconjurător (C2);

Domeniului Public

- Comisia de administrație

Sector 1

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.dd) si art139 alin.

(2)

AMENDAMENTNR 10/27.05.2020 -formulat de dl. Oliver Leon Paiusi la proiectul cu nr 20

28 May, 2020 13:15:47

21. Proiect de

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 13:21:33

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Amiral

- Comisia de administrare

Horia Măcelariu

a domeniului public, de

nr.24B, sector 1,

organizare și dezvoltare

București

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

28 May, 2020 13:20:01

28 May, 2020 13:48:09

(3)24

Vote Item

RETRAS 22. Proiect de Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:48:09

28 May, 2020 13:48:19

hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea Planului   Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Șoseaua Odăi - Comisia de administrare nr.507-509, sector 1, a domeniului public, de București             organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

25

Vote Item

23. Proiect de         Inițiator - Primarul         28 May, 2020 13:48:19

hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea Planului Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Calea Flnreasca - Comisia de administrare

nr.31, sector 1,        a domeniului public, de

București             organizare și dezvoltare

28 May, 2020 13:49:37

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

26 Vote Item


24. Proiect de


Inițiator - Primarul 28 May, 2020 1349-3/

______________Oancea Ali-wundm___________


28 May, 2020 1 3 51 09


hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București


27 Vote Item 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 5tr. Butașului nr.5, sector 1, București


28 Vote Item 26. Proiect de

huliiidru privind


Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

Inițiator - Primarul 28 May, 2020 13:51:09 Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de • organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art 5 lit cc) si artl 39 alin

(3)

Inițiator - Primarul 28 May, 2020 13:52:24


28 May, 2020 13:52:24


28 May, 2020 13:53:39


Si.'i.liifiilui 1 al

Oancea Alexandru


aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Dionisie

- Comisia de administrare

Fotino nr. 43, sector 1,a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

29      Voie iLern        27. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:53:39    28 May, 2020 13:54:56

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Drumul Piscul

- Comisia de administrare

Lung nr. 92-96, sector a domeniului public, de

1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

30      Vote Item        28. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:54:56    28 May, 2020 13:57:36

hotărâre privind

Sectorului I al

aprobarea Planului

Municipiului București

O ancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                    / s"

\        J                  16/246

31 Vote Item


32 Vote Item


Urbanistic de Detaliu Comisii:


(PUD) Str. Petru Maior - Comisia de administrare

nr. 98, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare

■ urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii.publice, respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

29. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:57:36

Ilotăiare privind

Sectoiului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str.

- Comisia de administrare

Perfecționării nr. 10,

a domeniului public, de

sector 1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

30. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:58:49

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipii iii ii București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

O aricea Alexandru

28 May, 2020 13:58:48

28 May, 2020 13:59:49


(PUD) Str. Feroviarilor - Comisia de administrare

nr. 35, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și

*

patrimoniu (C4);

Art5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

33      Vote.ltem        31. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 13:59:49    28 May, 2020 14:00:58

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str.

- Comisia de administrare

Jandarmeriei nr. 3C,

a domeniului public, de

sector 1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor.publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectare'a drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

34      Vote Item        32. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:00:58    28 May, 2020 14:02:27

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Strada Hagi

Comisia do administrare

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                    /

\       ]                 18/246

35


Vote Item


36


Vote Item


Moscu Maria nr. 20,

a domeniului public, de

sector 1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

33. Proiect de

Inițiator - Primarul

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Drumul

- Comisia de administrare

Pădurea Pustnicu nr.

a domeniului public, de

123, sector 1,

organizare și dezvoltare

București

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

34. Proiect de

Inițiator - Primarul          i

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Șos. Chitilei

- Comisia de administrare

nr.7, sector 1,

a domeniului public, de

28 May, 2020 14:02:27

28 May, 2020 14:04:04


28 May, 2020 14:04:04


28 May, 2020 14:05:0637 Vote Item


38 Vote Item


București

*

35. Proiect de

hotărâre privind

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 14:05:06

Sectorului 1 al

28 May, 2020 14:06:30

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.

11 A, sector 1, București

36. Proiect de

Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:06:30

28 May, 2020 14:07:43

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:


(PUD) Str. Radu

Boiangiu nr. 25, sector 1, București


- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare


urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

39

Vote Item

37. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:07:43

28 May, 2020 14:09:07

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.

75C, sector 1, București

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

40

Vote Item

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 75D, sector 1, București

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:09:07

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrare

a domeniului public, de

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

28 May, 2020 14:10:15

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

41      Vote Item        39. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:10:15    28 May, 2020 14:11:27

hotărâre privind

*

aprobarea Planului

Sectorului 1 al

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Str. Prahova

nr. - Comisia de administrare

33B, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

42      Vote Item        40. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:11:27    28 May, 2020 14:12:42

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Str. Gheorghe - Comisia de administrare

Pripu nr.5, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția

Oancea Alexandru

*

mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si ărt139 alin.

(3) '

43      Vote Item       41. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:12:42    28 May, 2020 14:14:10

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu

Municipiului București

Comisii:

(PUD) Str. Pietroșița

- Comisia de administrare

nr.25, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art:5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

44      Vote Item       42. Proiect de

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:14:10    28 May, 2020 14:15:24

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Feroviarilor - Comisia de administrare

nr.56, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

45      Vote Item       43. Proiect de

- Comisia de administrație

publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 litcc) si art1.39 alin.

(3)                                                                               '

Inițiator - Primarul .       28 May, 2020 1'4:15:24    28 May, 2020 14:16:44

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Str. Valea

- Comisia de administrare

Merilor nr.17, sector

a domeniului public, de

1, București

organizare și dezvoltare urbaniștică, realizarea lucrărilor publice, protecția , mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si arii 39 alin.

(3)-

46      Vote Item       44. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:16:44    28 May, 2020 1-4:18:17

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Grigore

- Comisia de administrare

Manolescu nr.22,

a domeniului public, de

sector 1, București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția

mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație

O ancea Alexandru

47 Vote Item


48 Vote Item


publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

45. Proiect de

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 14:18:17

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Av.

- Comisia de administrare

Popișteanu nr.27,

a domeniului public, de

sector 1, București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția

mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație

publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

46. Proiect de

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 14:19:39

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Drumul Plaiul

- Comisia de administrare

28 May, 2020 14:19:39

28 May, 2020 14:21:04

Nucului nr.54B, sector a domeniului public, de


1, București


organizare și dezvoltare


urbanistică, realizarea


lucrărilor publice, protecția


mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație


publică locală, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

49

Vote Item

47. Proiect de

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 14:21:04

28 May, 2020 14:22:15

50

Vote Item

hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

105/26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Banat nr.31A, sector 1 București

48. Proiect de

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, .apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 14:22:15

28 May, 2020 14:23:21

hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea Planului   Municipiului București

Urbanistic de Detaliu Comisii:

(PUD) Str. Inovatorilor - Comisia de administrare

nr. 24, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin.

(3)

51      Vote Item        49. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:23:21    28 May, 2020 14:24:50

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului Bucureșți

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Puțul lui

- Comisia de administrare

Crăciun nr.16, sector

a domeniului public, de

1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

52 Discussion Item 50. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

52.1 Discussion Item 50.1 Răspunsul nr.MS/6.829, 7.085, 7.166, 7.302, 7.303, 7.869, 7.948, 8.087/29.04.2020 al Instituției Prefectului -Municipiul București

ca urmare a petițiilor

O ancea Alexandru

doamnei Cristina-

Simona Munteanu.

53

Vote Item

S1. Proiect de

Inițiator - Primarul

28 May, 2020 14:24:50

28 May, 2020 14:36:00

54

Vote Item

hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea rectificării Municipiului București bugetului general Comisii:

centralizat al          - Comisia de studii,

subdiviziunii         prognoze economico-

administrativ-         sociale, buget, impozite și

teritoriale Sector 1 al taxe locale (CI);

Municipiului București - Comisia de administrație pe anul 2020          publică locală, juridică,

*

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

S2. Proiect de         Inițiator - Primarul

28 May, 2020 14:36:00

28 May, 2020 14:36:49

55

Vote Item

hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup

S3. Proiect de

Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6); Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

Inițiator - Primarul

28 May, 2020 14:36:49

28 May, 2020 14:37:37

Oancea Aii

hotărâre prin care se

Sectorului 1 al

solicită Consiliului

Municipiului București

General al

Comisii:

Municipiului București - Comisia de studii, acceptarea ofertei de prognoze economico-donație autentificată sociale, buget, impozite și sub nr.456/29.04.2020taxe locale (CI);

a imobilului-teren în

- Comisia de administrare

suprafață de 9.620

a domeniului public, de

mp, înscris în Cartea

organizare și dezvoltare

Funciară nr.277156,

urbanistică, realizarea

situat în Aleea Teișani lucrărilor publice, protecția

nr.312-324 și

mediului înconjurător (C2);

transmiterea acestuia

- Comisia de administrație

în administrarea

publică locală, juridică,

Consiliului Local al

apărarea ordinii publice,

Sectorului 1, în

respectarea drepturilor și

vederea construirii

libertăților cetățenilor și

unei școli și grădinițe

patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

56      Vote Item        S4. Proiect de

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:37:37    28 May, 2020 14:38:26

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea închirierii

Municipiului București

prin licitație publică a

Comisii:

spațiului în suprafață

- Comisia de studii,

de 14,21 mp aflat la

prognoze economico-

parterul Dispensarului sociale, buget, impozite și

Medical Duca din

taxe locale (C1);

Bulevardul Gheorghe - Comisia de administrație

Duca nr. 10-22, sector publică locală, juridică,

1, București, camera apărarea ordinii publice,

14, spațiu aflat în     respectarea drepturilor și

administrarea         libertăților cetățenilor și

57 Vote Item


Consiliului Local al

patrimoniu (C4);

Sectorului 1, prin

- Comisia de sănătate și

Administrația

protecție socială (C6);

Unităților de

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

învățământ

(3)

Preuniversitar și

Unităților Sanitare

Publice Sector 1

S5. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:38:26

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea închirierii

Municipiului București

prin licitație publică a

Comisii:

spațiului în suprafață

- Comisia de studii,

de 13,08 mp aflat la

prognoze economico-

28 May, 2020 14:39:18

parterul Dispensarului sociale, buget, impozite și


Medical Duca din taxe locale (CI);


Bulevardul Gheorghe - Comisia de administrație


Duca nr. 10-22, sector publică locală, juridică,


58 Vote Item


1, București, camera 8,apărarea ordinii publice,

spațiu aflat în

respectarea drepturilor și

administrarea

libertăților cetățenilor și

Consiliului Local al

patrimoniu (C4);

Sectorului 1, prin

- Comisia de sănătate și

Administrația

protecție socială (C6);

Unităților de

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

învățământ

Preuniversitar și

Unităților Sanitare

Publice Sector 1

(3)'

S6. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:39:18

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea închirierii

Municipiului București

28 May, 2020 14:40:01

prin licitație publică a Comisii:


spațiului în suprafață - Comisia de studii,


de 28,11 mp aflat la prognoze economico-


parterul Dispensarului sociale, buget, impozite și


Medical Batiștei din


taxe locale (CI);Strada Tudor Arghezi

- Comisia de administrație

nr.28, sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

59

Vote Item

S7. Proiect de        Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:40:01

hotărâre privind      Sectorului 1 al

constituirea unei      Municipiului București

comisii de negociere Comisii:

în vederea cumpărării- Comisia de studii, imobilului situat în str. prognoze economico-Panciu nr.21, Sector 1, sociale, buget, impozite și București, în scopul taxe locale (C1);

desfășurării de       - Comisia de administrație

activități de            publică locală, juridică,

învățământ cu elevii apărarea ordinii publice, Școlii Gimnaziale respectarea drepturilor și nr.179                  libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.ee) si art139 alin, d)

28 May, 2020 14:40:47

60

Vote Item

S8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:40:47

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

28 May, 2020 14:41:47

tehfiico-economice și - Comisia de studii,

_________________________________Qancea Al

a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283", situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București

*

sociale, buget, impozite și taxe locale (CI );

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

61

Vote Item

9. Proiect de hotărâre Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:41:47

pentru aprobarea Sectorului 1 al documentației        Municipiului București

tehnico-economice și Comisii:

a indicatorilor        - Comisia de studii,

tehnico -economici ai prognoze economico investiției „Lucrări de sociale, buget; impozite și reabilitare și           taxe locale (C1);

modernizare         - Comisia de administrație

construcție existentă publică locală, juridică, la Grădinița Nr. 203, apărarea ordinii publice, Strada C.A. Rosetti Nr. respectarea drepturilor și 30 - 32, Sector 1", libertăților cetățenilor și București              patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.ee) si artl 39 alin.

(3)

62

Vote Item

SI0. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:42:49

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

Oancea Alexandru

28 May, 2020 14:42:49

28 May, 2020 14:43:42

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116,


tehnico-economice și - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

Strada Mendeleev Nr. libertăților cetățenilor și 27, Sector 1, București patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

63 Vote Item


Sil. Proiect de

Inițiator - Primarul

28 May, 2020 14:43:42

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

documentației

Comisii:

28 May, 2020 14:44:22

tehnico-economice și - Comisia de studii,


a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă

la Grădinița Nr.42,


prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1); r

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

64 Vote Item


Strada Gala Galaction, libertăților cetățenilor și

Nr. 1, Sector 1,

patrimoniu (C4);

București"

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

S12. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:44:22

28 May, 2020 14:45:17

hotărâre pentru

Sectorului 1 al


aprobareaMunicipiului București _______________O ance a Alexandru

documentației


Comisii:


tehnico-economice și - Comisia de studii,

a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite și

investiției „Lucrări de

taxe locale (C1);

reabilitare și

- Comisia de administrație

modernizare

publică locală, juridică,

construcție existentă

apărarea ordinii publice,

la Grădinița Nr. 42,

respectarea drepturilor și

Strada Gala Galaction libertăților cetățenilor și

Nr. 2, Sector 1,

București AUIPUSP

patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură,

Domnul Aurelian

Clinciu

învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin.

(3)

65      Vote Item        S13. Proiect de

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50", situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:45:17    28 May, 2020 14:45:59

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii,

prognoze economico-

sociale, buget, impozite și

taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație

publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură,

învățământ, sport, mass-

media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

66      Vote Item        S14. Proiect de

hotărâre pentru

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:45:59    28 May, 2020 14:46:42

Sectorului 1 al

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                      /       .

aprobarea

Municipiului București

documentației

Comisii:

tehnico-economice și - Comisia de studii,

a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite și

investiției „Lucrări de

taxe locale (C1);

reabilitare și

ț Comisia de administrație

modernizare

publică locală, juridică,

construcție existentă

apărarea ordinii publice,

și extindere construire respectarea drepturilor și

corp nou la

libertăților cetățenilor și

GRĂDINIȚA Nr. 251 *

situată pe Strada

patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură,

Venezuela, Nr. 11,

învățământ, sport, mass-

Sector 1, București

media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

67      Vote Item        15. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:46:42    28 May, 2020 14:47:51

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

documentației

Comisii:

tehnico-economice și - Comisia de studii, a indicatorilor        prognoze economico-

tehnico-economici ai sociale, buget, impozite și investiției „Lucrări de taxe locale (C1 );

reabilitare,            - Comisia de administrație

modernizare          publică locală, juridică,

construcție existentă apărarea ordinii publice, și construire corp nou respectarea drepturilor și la GRĂDINIȚA Nr. 252 libertăților cetățenilor și (actuala Colegiul      patrimoniu (C4);

Național de Muzică - Comisia de cultură, George Enescu -     învățământ, sport, mass-

Gradinița) pentru     media și culte (C5);

locația situată în      Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

strada Frumoasă Nr. (3)

24, Sector 1,

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

/ /" •              \       !                35/246

București"

68

Voie Hem

SI6. Pioiecl de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA" situată pe Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14.47:51

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

28 May, 2020 14.48:50

69

Vote Item

SI7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatorii lor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A", B-dul lancu de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:48:50

Sectorului 1 al

Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-

28 May, 2020 14:49:37

Sector 1, București.

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

70      Vote Item        S18. Proiect de

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:49:37    28 May, 2020 14:50:23

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

documentației

Comisii:

tehnico-economice și

- Comisia de studii,

a indicatorilor

prognoze econorriico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite și

investiției „Lucrări de

taxe locale (CI);

reabilitare și

- Comisia de administrație

modernizare

*

construcție existentă,

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

corp unitate de

respectarea drepturilor și

învățământ și cămin la libertăților cetățenilor și

COLEGIUL

patrimoniu (C4);

TEHNOLOGIC

- Comisia de cultură,

VIACESLAV HARNAJ",învățământ, sport, mass-

Bulevardul Ficusului,

media și culte (C5);

Nr. 20 - 26, Sector 1,

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

București

(3)

71      Vote Item        S19. Proiect de

Inițiator- Primarul        28 May, 2020 14:50:23    28 May, 2020 14:51:26

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

documentației

Comisii:

tehnico-economice și - Comisia de studii,

București"

media și culte (C5);

Ar 1.5 lit.cc) si ai ti 39 alin.

(3)

/2

Vote Item

520. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și 4» modernizare construcție existentă la Școala Gimnaziala Speciala Nr.7", Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:51:26

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.

(3)

28 May, 2020 14:52:46

73

Vote Item

S21. Proiect de       Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:52:46

hotărâre privind      Sectorului 1 al

aprobarea scutirii de Municipiului București la plata impozitului peComisii: clădire și teren pentru - Comisia de studii, imobilul aparținând prognoze economico-S.C. INPROX          sociale, buget, impozite și

BUCURFȘTI, S.R.I., taxe locale (C1);

situat în șos Chitilei, - Comisia de administrație nr. 242A, sector 1, în publică locală, juridică, perioada              apărarea ordinii publice,

23.04.2020-31.12.202 respectarea drepturilor și 0                       libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. ' Oancea Alexandru

28 May, 2020 14:53:36

28 May, 2020 15:09:15

i \.

38/246

28 May, 2020 15:09:15


a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico economici ai

socialc, buget, impozite și

investiției „Lucrări de

taxe locale (CI);

reabilitare și

- Comisia de administrație

modernizare

publică locală, juridică,

construcție existentă

apărarea ordinii publice,

la COLEGIUL IEHNIC

respectarea drepturilor și

MECANIC GRIVIȚA

libertăților cetățenilor și

situat pe Calea

patrimoniu (C4);

Griviței, Nr. 363,

- Comisia de cultură,

Sector 1, Municipiul

învățământ, sport, mass-

_________________________________________Oanrpa Alp.atanrinl


— V


37/246


(3)

74

Vote Itern

S22. Proiect de        Inițiator - Primarul

28 May, 2020 14:53:36

28 May, 2020 14:54:32

hotărâre privind      Sectorului 1 al

modificarea și        Municipiului București

completarea Hotărârii Comisii:

Consiliului Local al    - Comisia de studii,

Sectorului 1 nr.       prognoze economico-

65/28.02.2019 privind sociale, buget, impozite și acordarea unui ajutor taxe locale (CI);

de urgență pentru - Comisia de administrație plata chiriei, ca        publică locală, juridică,

măsură de prevenire apărarea ordinii publice,

și combatere a       respectarea drepturilor și

marginalizării sociale, libertăților cetățenilor și persoanelor/familiilor patrimoniu (C4);

care figurează pe - Comisia de sănătate și listele de piiuiitati piutecție socială (CG);

aprobate anual prin Art 5 lit rc) si art'l 39 alin hotărâri ale Consiliului(S) Local al Sectorului 1 al

Municipiului București

75

Vote Item

S23. Proiect de        Inițiator - Primarul

hotărâre pentru       Sectorului 1 al

aprobarea            Municipiului București

Protocolului privind Comisii: tinațarea și realizarea - Comisia de studii, în parteneriat a unor prognoze economico-acțiuni și lucrări de sociale, buget, impozite și interes public, între taxe locale (C1);

Consiliul Local al      - Comisia de administrație

Sectorului 1, prin      publică locală, juridică,

Sectorul 1 al          apărarea ordinii publice,

28 May, 2020 14:54:32

28 May, 2020 14:55:26

Municipiului București respectarea drepturilor și

și Parohia Sfântul      libertăților cetățenilor și

Nicolae - Sfânta      patrimoniu (C4);

Ecaterina - Bazilescu, - Comisia de cultură,

finanțarea de către media și culte (C5);

Sectorul 1 al            Art.5 lit.cc) si art139 alin.

Municipiului București (3)

a cheltuielilor de

investiții necesare la

Parohia Sfântul

Nicolae - Sfânta

Ecaterina - Bazilescu,

situată în bulevardul

Bucureștii Noi nr. 116,

București, sector 1

76

Vote Item

S24. Proiect de

*

hotărâre pentru

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:55:26

Sectorului 1 al

28 May, 2020 14:56:19

77

Vote Item

aprobarea            Municipiului București

Protocolului privind Comisii:

finațarea și realizarea - Comisia de studii, în parteneriat a unor prognoze economico-acțiuni și lucrări de sociale, buget, impozite și interes public, între taxe locale (CI);

Consiliul Local al      - Comisia de administrație

Sectorului 1, prin      publică locală, juridică,

Sectorul 1 al          apărarea ordinii publice,

Municipiului București respectarea drepturilor și și Parohia Sfânta      libertăților cetățenilor și

Vineri Pajura, având  patrimoniu (C4);

ca obiect finanțarea Comisia de cultură,

de către Sectorul 1 al învățământ, sport, mass-Municipiului București media și culte (C5);

a cheltuielilor de       Art.5 lit.cc) si artl39 alin.

investiții necesare (3)

pentru Parohia Sfânta

Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1

S25. Proiect de       Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:56:19

28 May, 2020 14:57:10

hotărâre pentru

aprobarea

Sectorului 1 al

Municipiului București

Oancea Alexandru

Protocolului privind

Comisii:

finațarea și realizarea

- Comisia de studii,

în parteneriat a unor

prognoze economico-

acțiuni și lucrări de

sociale, buget, impozite și

interes public, între

taxe locale (CI);

Consiliul Local al

- Comisia de administrație

Sectorului 1, prin

publică locală, juridică,

Sectorul 1 al

apărarea ordinii publice,

Municipiului București respectarea drepturilor și

și Protoieria Sector 1

libertăților cetățenilor și

Capitală - Capela

patrimoniu (C4);

Sfânta Ecaterina, având ca obiect

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-

finanțarea de către

media și culte (C5);

Sectorul 1 al

Art.5 lit.ee) si artl 39 alin.

Municipiului București (3) a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta

Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în bulevardul Mareșal Averesru nr 14, sector 1

78

Vote Item

S26. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 14:57:10

28 May, 2020 14:58:01

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

Regulamentului

Comisii:

privind regimul

- Comisia de studii,

fii Idl i Lai iloi

prognoze economico-

nerambursabile de la

sociale, buget, impozite și

bugetul local al

taxe locale (CI);

Sectorului 1 al

- Comisia de administrație

Municipiului București publică locală, juridică, pentru activități       apărarea ordinii publice,

culturale nonprofit de respectarea drepturilor și interes local           libertăților cetățenilor și


79      Vote Item        S27. Proiect de

patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură,

învățământ, sport, mass-

media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:58:01    28 May, 2020 14:58:47

hotărâre pentru

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

Regulamentului

Comisii:

privind regimul

- Comisia de studii,

finanțărilor

nerambursabile de la

prognoze economico-sociale, buget, impozite și

bugetul local al

taxe locale (CI);

Sectorului 1 al

- Comisia de administrație

Municipiului București publică locală, juridică,

pentru activități

apărarea ordinii publice,

sportive nonprofit de respectarea drepturilor și

interes local

libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

80      Vote Item        S28. Proiect de

Inițiator Primarul        28 May, 2020 14:58:47    28 May, 2020 14:59:40

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

programului anual de Comisii:

acordare a finanțărilor- Comisia de studii,

nerambursabile

prognoze economico-

alocate de la bugetul sociale, buget, impozite și local al Sectorului 1 al taxe locale (C1);

Municipiului

- Comisia de administrație

București, Centrul

publică locală, juridică,

Cultural al Sectorului

apărarea ordinii publice,

1, pentru anul 2020,

respectarea drepturilor și

pentru activități

libertăților cetățenilor și

nonprofit în

patrimoniu (C4);

domeniile: sport și

- Comisia de cultură,

cultură

învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

81      Vote Item        S29. Proiect de

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 14:59:40    28 May, 2020 15:00:38

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Șoseaua

*

București Ploiești nr.

- Comisia de administrare

a1 domeniului public, de

93A, sector 1,

organizare și dezvoltare

București

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art139 alin.

(3)

82      Vote Item        S30. Proiect de

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 15:00:38    28 May, 2020 15:01:31

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic dc Detaliu

Comisii:

(PUD) Str.Salubrității

- Comisia de administrare

nr.44, sector 1,

a domeniului public, de

București

organizare și dezvoltare

urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția

mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație

publică locală, juridică,

Oancca Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                    /

\       [                43/246

83      Vote Item        S31. Proiect de

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin.

(3)

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 15:01:31    28 May, 2020 15:02:19

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Planului

Municipiului București

Urbanistic de Detaliu

Comisii:

(PUD) Str. Teodosie

- Comisia de administrare

Rudeanu nr. 39, sectora domeniului public, de

1, București

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4), Art.5 lit.cc) si artl39 alin. (3)

84      Vote Item       RETRAS S32. Proiect

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 15:02:19    28 May, 2020 15:02:32

de hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea Modificare Municipiului București

Plan Urbanistic de

Comisii:

Detaliu (PUD) Strada

- Curilisia de administrare

Jandarmeriei nr.

a domeniului public, de

227-231, sector 1,

organizare și dezvoltare

București

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                      /       ,

\        /                 44/246

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

85

Vote Item

S33. Proiect de

Inițiator - Primarul         28 May, 2020 15:02:32

28 May, 2020 15:03:18

86

Vote Item

hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai *

obiectivului de

investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1

534. Proiect de

Sectorului 1 al

Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

Inițiator - Primarul        28 May, 2020 15:03:18

28 May, 2020 15:04:16

hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și

Sectorului 1 ăl

Municipiului București

Comisii:

- Comisia de studii,

a indicatorilor

tehnico-economici ai

obiectivului de


prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

investiții lucrări de - Comisia de administrare

intervenții pentru


a domeniului public, de
87 Vote Item


88


Vote Item


aducerea la stare de organizare și dezvoltare


funcționare a toaletei urbanistică, realizarea

publice Doina 2

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin.


S35. Proiect de

Inițiator - Primarul

hotărâre privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

documentațiilor

Comisii:

tehnico-economice și - Comisia de studii,


28 May, 2020 15:04:16    28 May, 2020 15:05:06


a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite și

obiectivului de

taxe locale (CI);

investiții - lucrări de

- Comisia de administrare

intervenții pentru

a domeniului public, de

aducerea la stare de

organizare și dezvoltare

funcționare a toaletei

urbanistică, realizarea

publice Herăstrău

lucrărilor publice, protecția

(național)

mediului înconjurător (C2); - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

S36. Proiect de

Inițiator-Primarul         i

hotărâm privind

Sectorului 1 al

aprobarea

Municipiului București

28 May, 2020 15:05:06


28 May, 2020 15:05:55
documentațiilor

Comisii:

tehnico-econbmice și - Comisia de studii,

a indicatorilor

prognoze economico-

tehnico-economici ai

sociale, buget, impozite și

obiectivului de

taxe locale (C1);

investiții - lucrări de

- Comisia de administrare

intervenții pentru

a domeniului public, de

aducerea la stare de

organizare și dezvoltare

funcționare a toaletei

urbanistică, realizarea

publice Th. Aman

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin.

(3)

89      Vote Item        537. Proiect de

Inițiator-Primarul        28 May, 2020 15:05:55    28 May, 2020 15:06:56

hotărâre privind

Sectorului 1 al

acordarea unui ajutor Municipiului București

financiar, în sumă de Comisii:

600 lei/lunar, pentru o- Comisia de studii,

(3)


Oancea Alexandru

\7


perioadă de 6 luni,

prognoze economico-

începând cu luna mai sociale, t?uget, impozite și

2020, în scopul

taxe locale (CI);

achitării contravalorii

Comisia de administrație

chiriei, pentru

publică locală, juridică,

doamna Zaval Elena,

apărarea ordinii publice,

ca măsură de

respectarea drepturilor și

prevenire și

libertăților cetățenilor și

combatere a

patrimoniu (C4);

marginalizării sociale

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

■ Art5 litcc) si artl 39 alin

90

Vote Item

538. Proiect de        Inițiator - Primarul

28 May, 2020 15:06:56

28 May, 2020 15:07:46

91

Discussion Item

hotărâre privind      Sectorului 1 al

exercitarea dreptului Municipiului București de administrare de Comisii:

către Direcția Publică - Comisia de studii, de Evidență a        prognoze economico-

Persoanelor și Stare sociale, buget, impozite și Civilă Sector 1, fără taxe locale (C1);

personalitate juridică - Comisia de administrație din subordinea        publică locală, juridică,

Consiliului Local      apărarea ordinii publice,

Sector 1, a spațiului respectarea drepturilor și situat în imobilul din libertăților cetățenilor și București, str.Mureș patrimoniu (C4);

nr.51, Sectorul 1, din Art.5 lit.cc) si art139 alin.

cadrul Pieței agro- (3) alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional) S39. Diverse ordinea e

28 May, 2020 15:07:46

28 May, 2020 15:07:55

91.1

Discussion Item

zi suplimentara

S39.1 Decizia civilă nr.

28 May, 2020 15:07:55

28 May, 2020 15:08:03

91.2

Discussion Item

760 a Curții de Apel București, Secția VIII-A Contencios Administrativ și fiscal privind respingerea recursului doamnei llinca Macarie, acțiunea fiind respinsă în mod definitiv.

S39.2 Adresa nr.

28 May, 2020 15:08:03

28 May, 2020 15:08:16

91.3

Discussion Item

21253 din 22.05.2020

formulată de doamna

Cristina Simona

Munteanii

S39.3 Adresa nr. M

28 May, 2020 15:08:16

28 May, 2020 15:08:20

1743/27.05.2020 transmisă de Direcția Juridică cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr.

252/09.07.2019 prin care s-a aprobat PUD Șos. Străulești nr. 66, sector 1, București

91.4

Discussion Item S39.4 Adresa nr. M                            28 May, 2020 15:08:20    28 May, 2020 15:08:00

1742/27.05.2020

transmisă de Direcția *

Juridică cu privire la

Hotărârea Consiliului

Local nr.

242/09.07.2019 prin ■

care s-a aprobat PUD

BduE Apicultorilor nr.

44, sector 1, București

Speech time statistics

Sequence

Type

Title .

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

1. Descărcarea

Procesului-

verbal al

ședinței

ordinare din

data 08.04.2020

Nq

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

No

00:05:00

00:00:00

2.1

Vote Item

Propunere

Președinte ședința dl.

.Cristian Neagu -

3 luni

No

00:05:00

00:00:00

2.1.1


Vote Item


2.2


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Vote Item


PRE_5(ee)_123

(1)

Propunere

Președinte ședința dl. Oliver Paiusi - 3 luni

Aprobarea

ordinii de zi a ședinței ordinare din 28.05.2020

Aprobarea           No

♦ ordinii de zi suplimentare a ședinței' ordinare din 28.05.2020

 • 3. Proiect de           No

hotărâre privind aprobarea'

Conturilor de execuție pe surse de.

finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2019

 • 4. Proiect de . No hotărâre privind aprobarea

Conturilor de execuție pe surse de


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:00


finanțare,
00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


Situațiile financiare, inclusiv anexele


la acestea, la data de 31 martie 2020

 • 7           Vote Item 5. Proiect de

hotărâre pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

• Consiliului Local nr.

187/09.07.2019 privind aprobarea îndreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al • Sectorului 1

 • 8           Vote Item 6. Proiect de

hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și


No 00:05:00


No


00:05:00


Oancea Alexandru

V


00:00:00


00:00:00


51/246


Dezvoltare în

Sănătate și

Domenii de

Interes Public-

Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri

CAEN 4646;

4690; 4618;

4676

Vote Item


7. Proiect de


No 00:05:00


00:00:00


hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografulu i Excelsior situat în Bd. Ion Mihalache nr.

174, Sector 1,

București

9.1

Vote Item

Amendament nr.

12/27.05.2020

formulat de dl.

Vieru Augustin

Manuel la

proiectul nr 7

No

00:05:00

10

Vote Item

RETRAS 8.

No

00:05:00

Proiect de


00:00:00


00:00:00


hotărâre privindaprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială *

și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

11          Vote Item

9. Proiect de           No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

Protocolului

privind

finanțarea și

realizarea în

parteneriat a

unor acțiuni și

lucrări de interes

public, între

Consiliul Local al

Sectorului 1,

prin Sectorul 1

Oancea Alexandru

al Municipiului București și Parohia

Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare peqtru

• lucrări de înlocuirea

șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire

tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broșteanu nr. 12

 • 12          Vdte Item 10. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a

______________________________________________________________Oancea Alexandru________________ impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București ,

 • 13          Vote Item 11. Proiect de No 00:05:00

hotărâre privind aprobarea interzicerii expunerii spre vânzare a vehiculelor, înmatriculate

sau neînmatriculate, de către persoanele fizice/juridice, în scopul ■

desfășurării unor fapte de comerț pe domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 1

 • 14          Vote Item 1'2. Proiect de No 00:05:00

hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul

00:00:00


00:00:00


Oancea Alexandru


15


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Anexei nr. 1 la

Hotărârea

Consiliului Local


nr.


202/09.07.2019

privind

aprobarea

Statului de


funcții al Administrației Piețelor Sector 1 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 RETRAS 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei analizelor medicale de laborator gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman 15. Proiect de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:Q0:00


00:00:00


00:00:00


hotărâre privind aprobarea

încheierii Actului
adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. . 70660/23.12.201 9 privind continuarea cooperării cu ■ Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de * Plasament Viață și Lumină"

 • 18          Vote Item 16. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire"

 • 19          Vote Item 17. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea

achiziționării imobilului din

Intrarea Poiana

nr. 5-7, sector 1

București, în

vederea

desfășurării de • activități de

învățământ

 • 20          Vote Item 18. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

achiziționării

terenului situat

în București, str.

Miercani nr. 109,

sector 1, în

suprafață totală

măsurată de 360

m2, pentru și în

numele

Municipiului

București, de

către Consiliul

Local al

Sectorului 1 prin

Administrația

Domeniului

Public Sector 1

 • 21          Vote Item 19. Proiect de          No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

achiziționării

terenului situat

în București, Str.

Băneasa nr. 7A,

sector 1, în

Oancea Alexandru \7


suprafață totală măsurată de 122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

22         Vote Item

20. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

achiziționării

terenului situat

în București, Str.

Turda nr. 110,

sector 1, în

suprafață totală

măsurată de 210

m2, pentru și în

numele

Municipiului

București, de

către Consiliul

Local al

Sectorului 1 prin

Administrația

Domeniului

Public Sector 1

22.1        Vote Item

AMENDAMENT       No     00:05:00                     00:00:00

NR

10/27.05.2020 -

formulat de dl.

Oliver Leon

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

<4^  , \"T

Pâiusi la


proiectul cu nr

20


23 Vote Item


24 Vote Item


25         Vote Item


26         Vote Item


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amiral Horia Măcelariu nr.24B, sector 1, București RETRAS 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Odăi nr.507-509, sector 1, București

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Calea Floreasca nr.31, sector 1, București

 • 24. Proiect de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


hotărâre privind aprobareaUrbanistic de


27 Vote Item


28 Vote Item


29         Vote Item


30 Vote Item


Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sutașului

nr.5, sector 1,

București

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 43, sector 1, București

 • 27. Proiect de

• hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscul Lung nr. 92-96, sector 1, București

 • 28. Proiect de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No . 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


hotărâre privind aprobarea
31


Vote Item


32


Votc Item


Vote Item


34


Vote Item


Planului


Urbanistic de Detaliu-(PUD) Str. Petru Maior, nr. 98, sector 1, București

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.

Perfecționării nr. 10, sector 1, București

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr. 35, sector 1, București

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3C, sector 1, București

 • 32. Proiect de


No . 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


hotărâre privind aprobarea


! lanrpa Alpxanrln;


Planului


Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Strada Hagi

Moscu Maria nr.


35 Vote Item


36 Vote Item


37 Vote Item


38 Vote Item


20, sector 1, București

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

*■

Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr. 123, sector 1, București

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.7, sector 1, .București

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 11 A, sector 1, București

 • 36. Proiect de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


hotărâre privind
00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


39 Vote Item


40 Vote Item


41         Vote Item


aprobarea

Planului.

Urbanistic de


Detaliu (PUD)


Str. Radu


Boiangiu nr. 25, sector 1, București

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 75C, sector 1, București

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 75D, sector 1, București

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


Detaliu (PUD) Str. Prahova nr.

33B, sector 1, București


Oancea Alexandru


42 Vote Item


43 Vote Item


44 Vote Item


45         Vote Item


 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului ■ Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorqhe Pripu nr.5, sector 1;, București

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pletroșlța nr.25, sector 1, București

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de ■ Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr.56, sector 1, București

 • 43. Proiect de


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


hotărâre privind aprobarea Planului


Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Str. Valea

Merilor nr.17,


sector 1,
București


46 Vote Item


47 Vote Item


40 Vote Item


49         Vote Item


 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.22, sector T, București

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av.

Popișteanu nr.27, sector 1, București 4G. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Plaiul Nucului nr.54B, sector 1, București 47. Proiect de


No 00:05;00


No 00:05:00


No 00.05.00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00.00.00


00:00:00


hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la
Hotărârea

Consiliului Local

al Sectorului 1


nr.


105/26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat


nr.31A, sector 1, *

București

 • 50         Vote Item 48. Proiect de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Inovatorilor nr. 24, sector 1, București

 • 51          Vote Item 49. Proiect de

hotărâre- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui

.                         Crăciun nr.16;

sector 1, București

 • 52          Discussion Item 50. Interpelări,


No 00:05:00


Nu 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


.00:00:00


întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al


Oancea Alexandru


Sectorului 1 al


Municipiului București

52.1 Discussiori Item 50.1 Răspunsul No nr.MS/6.829, 7’085, 7.166, 7.302, 7.303, 7.869, 7.948, 8.087/29.04.202 0 al Instituției Prefectului -Municipiul București ca urmare a petițiilor doamnei. Cristina-Simona Munteanu.

 • 53         Vote Item S1. Proiect de         No

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general • centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

 • 54         Vote Item Ș2. Proiect de         No

hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului de investiții Linie


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00
fabricație cozonaci și patiserie la -Nazarcea Grup

 • 55          Vote Item 53. Proiect de

hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea *

ofertei de donație autentificată sub nr.456/29.04.202 0 a imobilului-Leren în suprafață de 9.620 mp, înscris în Cartea Funciară nr.277156, situat în Aleea Teișani nr.312-324 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe

 • 56          Vote Item 54. Proiect de

hotărâre privind aprobarea închirierii prin


No


No


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00
*

57         Vote Item

licitație publică a

spațiului în

suprafață de

14,21 mp aflat la

parterul

Dispensarului

Medical Duca

din Bulevardul

Gheorghe Duca

nr. 10-22, sector

1, București,

camera 14,

spațiu aflat în

administrarea

Consiliului Local

al Sectorului 1,

prin

Administrația

Unităților de

învățământ

Preuniversitar și

Unităților

Sanitare Publice

Sector 1

S5. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

închirierii prin

licitație publică a

spațiului în

suprafață de

13,08 mp aflat la

parterul

Dispensarului

Medical Duca

din Bulevardul

Gheorghe Duca

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

/      .               \        /                 70/246

nr. 10-22, sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația . ■Unităților de învățământ Preuniversitar și 9

Unităților Sanitare Publice Sector 1.

58

Vote Item       S6. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

închirierii prin

licitație publică a

spațiului în

suprafață de

28,11 mp aflat la

parterul ■

Dispensarului

Medical Batiștei

dîn Strada Tudor

Arghezi nr.28,

sector 2,

București,

camerele 3 și 5,

spațiu aflat în

administrarea

Consiliului Local

al Sectorului 1,

prin

Administrația

Unităților de învățământ Preuniversitar și

Unităților

Sanitare Publice

Sector 1 ’

59

Vote Item       S7. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

constituirea unei

comisii de

negociere în

vederea *

cumpărării

imobilului situat

în str. Panciu

nr.21, Sector 1,

București, în

scopul

desfășurării de

activități de

învățământ cu

elevii Școlii

Gimnaziale,

nr.179 •

60

Vote Item       S8. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru,

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare și

modernizare

Oancea Alexandru

construcție

existentă la

Grădinița Nr.

283", situată în

Bulevardul

Ficusului Nr. 25,

Sector 1,

București

 • 61          Vote Item 9'. Proiect de           No 00:05:00                       • 00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

*

tehnico-

economice și a

indicatoriilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare și

modernizare

construcție

existentă la

Grădinița-Nr.

203, Strada C.A.

Rosetti Nr. 30 -

32, Sector 1",

București

 • 62         Vote Item S10. Proiect de No 00:05:00.                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

Oancea Alexandru


investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada Mendeleev Nr.


27, Sector 1, București

 • 63         Vote Item S11. Proiect de No 00:05:00

♦ hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42, Strada Gala Galaction, Nr. 1, Sector 1, București"

 • 64         Vote Item S12. Proiect de No 00:05:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a


00:00:00


00:00:00


28 May, 2020 15:09:15


Oancea Alexandru

i


74/246


indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, • Sector 1, București AUIPUSP ■ Domnul Aurelian Clinciu

65

Vote Item       S13. Proiect de        No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

ecopomice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare,

modernizare

construcție

existentă la GRĂDINIȚA Nr.

50", situată pe

Strada Nicolae

lorga, Nr. 5,

Sector 1,

Oancea Alexandru

ț

București

66         Vote Item

S14. Proiect de        No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru,, aprobarea . documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției . „Lucrări de

* reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 251 situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, ' București

67         Vote Item

15. Proiect de         No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare,

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

/      .              \       f               76/246

\j

68         Vote Item

modernizare

construcție

existentă și

construire corp

nou la

GRĂDINIȚA Nr.

252 (actuala

Colegiul

Național de

Muzică George

Enescu -

Grădiniță)

pentru locația

situată în strada

Frumoasă Nr.

24, Sector 1,

București"

S16. Proiect de        No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare și

modernizare

construcție

existentă la

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ DE

ARTE IOSIF

SAVA" situată pe

Strada

____Oancea Alexandru_____

28 May, 2020 15:09:15

/      .               \        [                77/246

Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București

 • 69          Vote Item       S17. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

I hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a • reactualizări.! indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A", B-dul lancu de Hunedoara, nr.25-27, Sector 1, București.

 • 70          Vote Item S18. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

investiției

„Lucrări de reabilitare și modernizare

construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV

*

HARNAJ", Bulevardul

Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București

71         Vote Item

S19. Proiect de        No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției

„Lucrări de

reabilitare și

modernizare

construcție

existentă la

COLEGIUL

TEHNIC

MECANIC

GRIVIȚA situat

pe Calea Griviței,

_________Oanc.ea AlexanHp»_________

28-May, 2020 15:09:15

/  y'' .               \       [                79/246

Nr. 363, Sector 1, Municipiul București"

 • 72         Vote Item S20. Proiect de No ■ 00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnaziala Speciala Nr.7", Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București ■

 • 73         Vote Item S21. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și1 teren pentru imobilul aparținând S.C.

INPROX

BUCUREȘTI, S.R.L., situat în șos Chitilei, nr.

Oancea Alexandru

V


242A, sector 1, în perioada 23.04.2020-31.1 2.2020

 • 74         Vote Item S22. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

65/28.022019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/ familiilor care figurează pe. listele de priorități ' aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 75          Vote Item S23. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

Protocolului privind finațarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și *

Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina -Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina -Bazilescu, situată în bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1

 • 76         Vote Item S24. Proiect de No 00:05:00

  00:00:00


hotărâre pentru aprobarea Protocolului

Oancea Alex

privind finațarea și realizarea în parteneriata unor acțiuni și lucrări de interes public, între-Consiliul Local al

. Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta

Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru . Parohia Sfânta

Vineri Pajura, situată în strada Băiculești rjr. 27, sector 1

77         Vote Item

S25. Proiect de        No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

Protocolului •

privind finațarea

și realizarea în

parteneriat a

unor acțiuni și

lucrări de interes

public, între

Consiliul Local al

O an cea Alexandru

Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală -Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului *

București a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul

Protoieriei

Sector 1, situată în bulevardul Mareșal • Averescu nr. 14, sector 1

 • 78 Vote Item S26. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru

Oancea Alexandru V


activități

culturale

nonprofit de

interes local

 • 79         Vote Item S27. Proiect de No 00:05:00

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități sportive nonprofit de interes local

 • 80         Vote Item S28. Proiect de No 00:05:00

hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile

00:00:00


■00:00:00


alocate de la

bugetul local al Sectorului 1 al

Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentruactivități


nonprofit în domeniile: sport și cultură


81         Vote Item


82 Vote Item


83 Vote Item


84 Vote Item


 • 529. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Ploiești nr. 93A, sector 1, București

 • 530. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Salubrității nr.44, sector 1, București

 • 531. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) • Str. Teodosie Rudeanu nr. 39, sector 1, București RETRAS S32.


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


Proiect de hotărâre privind


Oancea Alexandru
aprobarea

Modificare Plan

Urbanistic de

Detaliu (PUD)

Strada

Jandarmeriei nr.

227-231, sector

1, București

 • 85         Vote Item S33. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

documentațiilor

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

obiectivului de

investiții - lucrări

de intervenții

pentru aducerea

la stare de

funcționare a

toaletei publice

Doina 1

 • 86         Vote Item S34. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

documentațiilor

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

obiectivului de

investiții - lucrări

de intervenții

O ance a Alexandru


pentru aducerea

la stare de

funcționare a

toaletei publice

Doina 2

 • 87          Vote Item S35. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

documentațiilor

tehnico-

economice și a

indicatorilor

*

tehnico-

economici ai

obiectivului de

investiții - lucrări

de intervenții

pentru aducerea

la stare de

funcționare a

’ toaletei publice

Herăstrău

(național)

 • 88         Vote Item S36. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

documentațiilor

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

obiectivului de

investiții - lucrări

de intervenții

pentru aducerea

la stare de

Oancca Alexandru V


funcționare a toaletei publice Th. Aman

 • 89 Vote Item S37. Proiect de No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai

• 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

90' Vote Item 538. Proiect de No. 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind exercitarea

dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului I ocalSector 1, a spațiului situat în imobilul din București, str.Mureș nr.51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional) 91          Discussion Item S39. Diverse

* ordinea e zi suplimentara

 • 91.1        Discussion Item S39.1 Decizia

civilă nr. 760 a Curții de Apel București, Secția VIII-A Contencios Administrativ și fiscal privind respingerea recursului doamnei llinca Macarie, acțiunea fiind respinsă în mod definitiv.

 • 91.2        Discussion Item S39.2 Adresa nr.

21253 din 22.05.2020 formulată de dnamna Cristina Simona Munteanu 91 3 Discussion Item S39 3 Adresa nr 28 May, 2020 15:09:15                     /

No 00:05:00                       00:00:00


No 00:05:00                       00:00:00


No

00:05:00

00:00:00

Nn

00-05'00

Oancea Alexandru

00:00:00


M

1743/27.05.2020 transmisă de ■ Direcția Juridică cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr.

252/09.07.2019

prin care s-a aprobat PUD Șos. Străulești nr. 66, sector 1,

București

91.4 Discussion Item S39.4 Adresă nr. No- 00:05:00                         00:00:00

M

1742/27.05.2020

transmisă de

Direcția Juridică cu privire la Hotărârea

Consiliului Local nr.

242/09.07.2019

prin care s-a aprobat PUD Bdul.

Apicultorilor nr.

44, sector 1,

București

Agenda Items

Vote iteml

Title                                      1. Descărcarea Procesului verbal al ședinței-ordinare din data 08.04.2020

Description                                Art.138 alin.(15)

Who can participate in the vote? Only delegates with a badge

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIIIAIL

PSD

PENTRU[+]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUH

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU FULIANA

PNL

PENTRU[ i]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMBRAMONA

PNI

PFNTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

Oanrea Alexandrii

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15

92/246

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELĂ '

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item2

Title

2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si art.123 alin. (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Ovcrall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage vuling iiidicaliuii

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote ltem?,1
Titie

Description

Propunere Președinte ședința dl. Cristian Neagu - 3 luni

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PRtStDIN I bLt A l-OS I ALES

Delegates

ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUL+J

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

ri

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+J

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PEN1 RUl+J

1

O an cea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

_ /

X

\ r

94/246

V /

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTlNERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREIO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS. FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1-

AUGUSTIN

29

MURESAN MANIJFI A

USR

ARTINFRF[O]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item2.1,1

Title

PRE_5(ee)_123(1)

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                     /

\ /

95/246

Vote Item2.2

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple vnting selertion

Delegates

Propunere Președinte ședința dl. Oliver Paiusi - 3 luni

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

11/11

3/3

12/12

26/26

0/0

26/26

[-] ÎMPOTRIVA

False

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

ID

Title     Name                 Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

ÎMPOTRIVA! ]

1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

ABTINERE[O]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ÎMPOTRIVA!-]

1

8

IORDAN FLOREA        PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

ÎMPOTRIVA!-]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

ÎMPOTRIVA! ]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

ÎMPOTRIVA!-]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ÎMPOTRIVA!-]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

Oancca Alexandru

ÎMPOTRIVA!-]

1

28 May, 2020 15:09:15                                    .

\7

96/246

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[O]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOȘ FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MĂGĂRIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA '

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUCL

USR

PENIRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[O]

1

ȘTEFAN

Vote Item3

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28.05.2020

Art.135 alin.(7)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting iiidicaliun, Siynage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

__________Oanrea Alexandrii_____________

28 May, 2020 15:09:15

< /■

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegațes

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEADOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA '

USR

PENTRUf+]

1

22

GFORGFSCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI Ol IVFR LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTFANU CRISTINA

USR

Oancea Alexandru

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15

\ /

98/246

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item4

Title

Aprobarea ordinii de zi suplimentare a ședinței ordinare din 28.05.2020

Description

Art.135 alin.(8)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

14/14

[0] ABȚINERI

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAIL

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

8

IORDAN FLOREA

PSD

9                ZAMFIR VICTOR        ALDE


Authority by


10               PURCAREA MIHAIL PMP


Vote Choice      weight

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUf+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERI[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERI[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

voie item5

Title

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse

de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de

31 decembrie 2019

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

_______Oancea Alexandru___________

28 May, 2020 15:09:15                     / s

i                                                                                       ------------------------

\        J                100/246

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

[+] PENTRU

Voted

19/19

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1 ■

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

Oannea Alexandru

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15

\ /

101/246

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-] s

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

i

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

i

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

i

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse

de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea,

la data de

31 martie 2020

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe

locale (CI);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu

Oancea Alexandru(C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False ■

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1.

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

Dancpa Alpxandm

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15

103/246

18

19

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN

PNL

USR

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

1

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MĂGĂRIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[0]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU]+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUfL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item7

Title

5. Proiect de hotărâre pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind aprobarea indreptării erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin. (3) ________________________________Oancea Alexandru____________________________________

28 May, 2020 15:09:15

104/246

Who can participate in the vote?

Secret Options

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selecțion

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABTINERE[O]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                       /

\ 7

105/246

A/

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item8

Title

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si artl39 alin. [1)

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                      /       ,

\        î                 106/246

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

FOI ABȚINERI

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

Unanimous voting

[+] PENTRU

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABTlNERI[0]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU! i]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

107/246

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item9

Title

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cinematografului Excelsior situat în Bd. Ion Mihalache nr. 174, Sector 1, București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                   /   s".

\       /                108/246

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL.

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+J

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]           1

15

COMANICIANCUTA     PSD

PENTRU[+]           1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+] _       1

17

Suvac Virgil Adrian        PNL

PENTRU[+]           1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

PENTRU(+]           1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN USR

IMPOTRIVA[-]         1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]           1

. 21

MACARIE ILINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]         1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

PENTRU[+]           1

Oanr.pa Alpxandni

28 May, 2020 15:09:15

\         j                   109/246


MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item9.1

Title

Amendament nr, 12/27.05.2020 formulat de dl. Vieru Augustin Manuel la proiectul nr 7

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

DelegatesID Title

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

32

33


Name               Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIAN GEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA        PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


Suvac Virgil Adrian PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR


GEORGESCU ADRIANA PNL


MIHAELA

BANISOR DORINA USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


Authority by           Vote Choice weight

ABTINERE[0]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRUf+l

ABTINERE[O]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABȚIN ERE[O]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


PENTRU[+]


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE


PENTRU[+]

ABTINERE[O]

ÎMPOTRIVA!-]
ȘTEFAN

Vote ItemlO

Title

RETRAS 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.dd) si art139 alin. (2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote Item11

Title

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                     /       .

\        j                  112/246

Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de înlocuirea șarpantă, astereală și învelitoare la acoperiș, termosistem la fațade cu polistiren, înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie din PVC din cadrul Parohiei Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broșteanu nr. 12

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

Art.5 lit.cc) si art.139 alin. (3)

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

iD

2

4

5

6

Titie

Name

POPA DANIELA

MEGHEA DOMINIC

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

PAN

Group

UNPR

UNPR

PSD

UNPR

Authoriiy by

Oancea Alexandru

Vote.Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

weight

1

1

1

1

28 May, 2020 15:09:15

Z

\ 7

113/246

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

, PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINEREfO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREfO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINEREfO]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINEREfO]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item12

Title

10. Proiect de hotărâre privind

Oancea Alexandru

aprobarea Regulamentului privind

28 May, 2020 15:09:15                      /

\7

114/246

I

stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe

locale (CI);                                                     '                      ,

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

21/21

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Namc

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MFGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUf+1

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FIORFA

PSD

PENTRU[+]

1 ■

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

■ PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU I.ULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUf i ]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item13

Titie

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii expunerii spre

vânzare a vehiculelor, înmatriculate sau neînmatriculate, de către

persoanele fizice/juridice, în scopul desfășurării unor fapte de comerț pe

domeniul public/privat al Municipiului București, aflat în administrarea

Sectorului 1 ___________OanrnaAlmmnrinl_____________________________

28 May, 2020 15 09 1 5

116/246

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unșnimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.ee) si artl 39 alin. (1)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

26/26

0/0

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN TLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

__________(lancea Alexandru______

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI'ANCUIA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian        PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA        USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+1

1

25

PAIUSI OIIVFR I FON     USR

PENTRLI[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENIRUț+J

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item14

Title

12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                    /

.               \        j                 118/246

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signagc

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/2.6

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

8

DAMIAN GEORGE

IORDAN-FLOREA

UNPR

PSD

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PCNTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[ i]

1

12

1UDOSE CRIS1 IAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

1 b

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGOKESCU IULIANA

PNL

________Oancea Alexandru

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON .

USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Voie Hem 15

Title

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin. (3)

vvho can participate in tne vote?

Oniy delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

Oancea.Alexandru

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

18/18

8/8

0/0

26/26

0/0

26/26

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

IEODOR

11

CRISU TLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSF CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

ABȚIN ERE[O]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREI DANIEL

PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SiON DRAGOS FLORIN

USR

ABTiNEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PFNTRU[+]

i

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

i

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

_________Oancea Alexuixlnl_______

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item16

Title

RETRAS 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei analizelor medicale de laborator gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

voie Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

___________Oancea Alexandru____________________________

28 May, 2020 15:09:15                      /        .

\         /                   122/246

Multiple voting selection

False


Vote Item17

Title

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de cooperare nr. 70660/23.12.2019 privind continuarea cooperării cu Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului „Centrul de Plasament Viață și Lumină"

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.ee) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

26/26

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

26/26

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID

Title     Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMIMIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

Oancea Alexandru

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PFNTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

P£NTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item18

Title

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul spitalului clinic Sfânta Maria, prin construirea unui corp nou de clădire"

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

Art.5 lit.cc) si artl39 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only deiegates wilh a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Sta tu s

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (deiegates / weight)

26/26

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

26/26

Outcome

[+]PFNTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice       weight

2                POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

4               MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

Oancca Alexandru

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD '

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVAf-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREfO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAf-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVAf-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINFRFfO]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUf+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item19

Title

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului din Intrarea Poiana nr. 5-7, sector 1 București, în vederea desfășurării de activități de învățământ

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

Art.5 lit.dd) si art139 alin. (2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PFNTRll[i]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

Oancea Alexandru

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian        PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[0]

1

21

MACARIEILINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PLNTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUÎ+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote ltem20

Title18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, str. Miercani nr. 109, sector 1, în suprafață totală măsurată de 360 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul


Description

Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.dd) si art139 alin. (2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAIL

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

8                IORDAN FLOREA        PSD


ZAMFIR VICTOR


ALDE


Authority by           Vote Choice weight

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


10               PURCAREA MIHAIL PMP


Oancea Alexandru


PENTRU[+]           1


TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25'

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

vote îtem21

Title

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în

București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1, în suprafață totală măsurată de

122 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul

Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Oancea Alexandru

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.dd) si art139 alin. (2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]'

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian        PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIEILINCA        USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item22

Titie                                        20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în

Description

București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

/ 132/246

Comisii:

Who can participate in the vote?

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și

• dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.dd) si art139 alin. (2)

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

Oancea Alexandru

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15

133/246

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOIRIVAL-J

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item22.1

Title

AMENDAMENT NR 10/27.05.2020

- formulat de dl. Oliver Leon Paiusi la

proiectul cu nr 20

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

___________Oancea Alexandru

134/246

28 May, 2020 15:09:15

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

voting indication

Voted

10/10

10/10

6/6

26/26

0/0

26/26

False

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[O]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABȚIN ERE[O]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[O]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

T

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRiGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

Oarirpa Alnvandn»

PENTRU[+]

1

28 May, 2020 15:09:15                       /

■ \ /

135/246

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUM

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

ÎMPOTRIVA!-]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[O]

1

Vote Item23

Title

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Amiral Horia Măcelariu hr.24B, sector 1, București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

19/19

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15                     /

\        j                 136/246

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENI RUl+J

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

■ \,7

137/246


MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item24

Title

RETRAS 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu (PUD) Șoseaua Odăi nr.507-509, sector 1, București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Title

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Calea Floreasca nr.31, sector 1, București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian        PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIEILINCA        USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item26

Titie

Description24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Drumul Lăpuș nr.60B, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și


Vote Item25


dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Art.5 lit.cc) si artl 39 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

26/26

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

26/26

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

\7

141/246

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

Suvac Virgil Adrian

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item27

Title

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) Str. Sutașului nr.5, sector 1, București

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Oancea Alexandru

28 May, 2020 15:09:15

/      •               \        /                 142/246

Art.5 lit.cc) si art139 alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall l