Proces verbal din 28.01.2020

Proces verbal sedinta ordinara 28.01.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

i 2 />. FEB. 2020

1 ■ -_______________1

Primit răspuns / comp!':'..'O f -

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 ianuarie 2020, ora 14:00

Nr. 1 / jOOt£ol?0

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 239 / 22.01.2020, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data 23.12.2019;

 • 2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI),

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice,

Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ahiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale precum și a prețului de achiziție

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe (CI)

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4)

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

  de c^erCcntrup *


 • 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare

Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1, asupra Spațiului situat în imobilul din București, Str.Piața Amzei nr.13, etaj 3, Sectorul 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/ 04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

r-

urb|nțșfiE|, 2. 0


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

  -espectafea


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publ ce, rbspei drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

  TRA"


 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a

  Comisiei d£ Evaluare a/

  ș

  Primit răspuns /compîcîu Statâturtl donWntoț............


Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr.50, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Aiud nr.24, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

i 3TRATURA Gc .. L>

; | , !   2 4. FEB. 2020

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Det iliți (PUD) Str. Cetatea Neamțului nr.2, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dragoslavele nr. 1, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 38C (fost 38D și 38B), sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Salubrității nr.44, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr.93A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

jftt*

REC

i jpU&Str^CArol

Prlr.:ltrSspuns /cofr.;.’ ' romflutuf? rf* ...........


 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detali

Knappe nr.86, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.40A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Telescopului nr.21A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 11, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.17-19, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.13, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

I 2 4. FEB. 2020

Comisii:

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și d


;...... ,

tare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 34. Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.15, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.353, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr.9A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mârșa nr. 16, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) , Bulevardul Bucureștii Noi nr.225B, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

I--------

2 4. FEB. '■ ’l

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică,

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.23, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr.l89A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zăgazului nr. 1 A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (G2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică’ realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2)

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

44. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 44.1.  Adresa nr. A.C./17903/19478/20784/24877/P/19.12.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1477/24.12.2019 referitoare la suspendarea de drept până la soluționarea cauzei a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/09.07.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Apicultorilor nr.44, sector 1, București

 • 44.2.  Adresa nr. A.C./17903/26059/P/19.12.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1478/24.12.2019 referitoare la suspendarea de drept până la soluționarea cauzei a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/09.07.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.Străulești nr.66, sector 1, București

 • 44.3.  Adresa nr. A.C./20300/P/06.12.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1403/10.12.2019 referitoare la reanalizarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 288/23.09.2019

 • 44.4.  Adresa nr. 167/13.01.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.1997/15.01.2020 cu referire Ia Decizia nr.7/10.01.2020 emisă către Administrația Domeniului Public Sector 1

 • 44.5.  Rapoartele de vizită ale doamnei Cristina Simona Munteanu - consilier local al Sectorului 1, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57081/30.12.2019 și nr.910/09.01.2020, respectiv punctul de vedere al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 • 44.6.  Solicitarea doamnei Georgescu Adriana - consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.53861/10.12.2019

 • 44.7.  Plângere prealabilă formulată de doamna Dorina Bănișor - consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57025/30.12.2019, cu referire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.412/2019 privind modificarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Expoziției nr.l-lC, sector 1, București

 • 44.8.  Plângere prealabilă formulată de doamna Oana Anghel, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57034/30.12.2019, cu referire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.412/2019 privind modificare PUD Bulevardul Expoziției nr.l-lC, sector 1, București

 • 44.9.  Adresa nr. M/l 128/17.01.2020 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ referitoare la adresele Asociației Handbal Club Dinamo București, înregistrate sub nr. 53870/10.12.2019 și nr. 53874/10.12.2019

 • 44.10. Adresa nr. 9/16.01.2020 a Comisiei de disciplină, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.2244/16.01.2020 referitoare la adresele Asociației Handbal Club Dinamo București, înregistrate sub nr. 53870/10.12.2019 și nr. 53874/10.12.2019

 • 44.11. Adresa Compartimentului Corp Control nr. 0/41/22.01.2020 privind scrisoarea nr. 12/10.01.2020 emisă de CCR-CCB prin care s-au dispus recomandări în urma acțiunii de audit al performanței la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

 • 45. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Ordinea de zi suplimentară

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art.135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 22.01.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 239/22.01.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției. în data de 22.01.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali ordinea de zi suplimentară și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Cu permisiunea dumneavoastră, am să încep să fac apelul nominal. Mai sunt comisii? Doamna Bănișor, microfonul. Pregătiți microfoanele, da?

Doamna Daniela Nicoleta C'efalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor Dorina Luminița?

|.| 2LFEB. Z0z7|

Doamna Bănișor Dorina Luminița: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului^!: Domnul Daniel VioreT Chirvasă?

Domnul Daniel Viorel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George? Absent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru Ștefan? Prezent.

Domnul Deaconu Alexandru Ștefan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela! La microfon, vă rog frumos!

Doamna Georgescu Adriana Mihaela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan? La microfon, vă rog frumos! La microfon, ca să le și testăm.

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Iuliana Cristina? Doamna Grigorescu? Am să vă rog frumos să spuneți prezent la microfon ca să și testăm aparatura, dacă se poate.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca? La microfon, vă rog frumos, ca să vedem că merg microfoanele.

Doamna Macarie Ilinca: Prezent!

|      2 4. FEB. 2020

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona? Munteanu Cristina.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela ?

Doamna Manucla Mureșan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian? La microfon, domnul Președinte!

Domnul Marian Cristian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil Mădălin?

Domnul Olteanu Virgil Mădălin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver- Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Ramona Porumb: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor? La microfon!

Domnul Purcărea Mihail Teodor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian? Domnul Suvac?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

I                                                     f

!   2 4. FEB. M   I

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent!


L_..........1

[Prfcutrăspuns / cotr.pl : ....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru 1

Augustin Manuel?

Domnul Augustin Manuel Vieru: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir

Victor?

Domnul Victor Zamfir: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Daniel Viorel

Chirvasă?

Domnul Daniel Viorel Chirvasă: Prezent, sărut mâna!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc!

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali din 26 consilieri în funcție.

Au lipsit: domnul Damian George și domnul Cristian Laurențiu Bulfon (conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr.G.M./16903/P/2019).

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua, am să vă rog să faceți liniște că vom începe ședința de consiliu. Merge? Gata. La ședința ordinară din data de 28.01.2020. Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri față de 26 consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, supun spre aprobare procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019. Dacă aveți observații pe marginea procesului - verbal, pe care l-am comunicat, vă rog să le formulați. Nu sunt observații. Supun la vot aprobarea procesului-verbal din data de 23.01.2019. Cine este pentru? Supun la vot deschis, prin vot electronic, descărcarea procesului - verbal al ședinței ordinare. De asemenea, țin să vă precizez că aveți în mape și transmis electronic Ordinea de zi suplimentară. Este vreun consilier care nu a primit proiectul transmis pe Ordinea de zi suplimentară? Nu este nimeni. Mai există un vot. Cine nu a votat? Cu 24 de voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnule Președinte, vă dau cuvântul pentru a supune la vot Ordinea de zi și Ordinea de zi suplimentară. Ședința este prezidată de către domnul Președinte Neagu.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019

A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot Ordinea de zi de astăzi! 19... Mai sunt 3 voturi. Cine nu a votat? 23 de voturi pentru, 1 abținere, Ordinea de zi a fost aprobată.

I L FEB. j -;

ORDINEA DE ZI A FOST APROBA TĂ CU 23 DE VOTURI PENTR U ȘI 1AB ȚINERE:

din 24 consilieri locali prezenți        L-

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot Ordinea de zi suplimentară! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Păiuși? Doamna Mureșan? Votați, vă rog! Doamna Bănișor? Doamna Bănișor?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE

- 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule...

Domnul Păiuși Olivicr Lcon: Bună ziua! Domnule Primar, o scurtă interpelare legată de PUZ coordonator Sector 1. Se spune că este pus în dezbatere de către firma Vego. O scurtă interpelare, atât vă rog să imi permiteți. Este a treia oară când vă adresez această interpelare pe tema PUZ coordonator Sector 1, inițiat de către firma Vego, vă atrag atenția și vă solicit să luați măsuri cu privire la această acțiune, pentru că modificările aduse la PUG al Municipiului București atacă fundamental siguranța și sănătatea cetățenilor întregului București și nu numai a Sectorului 1, iar modificările duc către Codul penal.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia... comisia de validare. Pentru următorul punct Comisia de validare. Comisia de validare. Pregătiți comisia.

Domnul Păiuși Olivicr Lcon: Vă explic imediat. Vă comunic și trag și vă rog să se consemneze în Procesul-verbal al ședinței. Consider că propunerile din PUZ coordonator Sector 1 asupra Pădurii Băneasa și în pofida tuturor legilor de protejare a zonei verzi se transformă zona V7 păduri în zona V3A parcuri. Care permit construcții și respectiv în zona V4 care permit păduri construibile. Este o invenție a Vego, care permite pentru proprietățile private zone construibile de tip L, locuințe, cu procentele POT și CUT aferente. Vreau să vă spun că este un pericol uriaș pentru noi, cetățenii Bucureștiului, sub o inițiativă privată a firmei Vego și vă informez că trebuie să fac toate demersurile necesare către autoritățile statului român. Deci, nu este posibil să permitem printr-un PUZ modificarea stării actuale a Pădurii Băneasa. Asta este problema pe care v-o semnalez. Vă mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului 1: Vă mulțumesc pentru interpelare. Eu pot să vă spun că până la sfârșitul mandatului nu se va vota acest PUZ.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Două... două observații, doamna Secretar. Una este legată de faptul că încă o dată, vă anunț că sunt prezent la această ședință și a doua, ați menționat la început 24 de consilieri în funcție. Aș vrea să... să clarificăm dacă m-ați prins între cei 24 sau nu. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Trecem mai departe la punctul 3.

i i al Munic< iuIuî București

RE TRATURĂ GENERALĂ

1L FEB. 2020

Doamna Ramona Porumb: Bună ziua, domnule Primar! Nu știu dacă a|vem

Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publțq» p8i«aor...l..în........

sală, însă au venit din partea profesorilor care se ocupă de programul Educație pepfiu viață câteva solicitări sau cum să le zic...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aveți interpelări!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Doamna consilier, doamna consilier!

Doamna Ramona Porumb: Dragi colegi, numai un pic, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Doamna consilier!

Doamna Ramona Porumb: Prin care ni se aduce la cunoștință faptul că nu au fost plătiți pe ultimele două luni. Aveți cunoștință de acest lucru, există o explicație pentru care nu s-a făcut plata către profesorii din acest program?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da. da, da. Știu situația, Administrația Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice a plătit pe lima decembrie, firma care se ocupă de această activitate nu a plătit mai departe, deci este o situație delicată și vom da în judecată acea firmă. Deci, Direcția de Școli și Spitale a plătit, suntem cu plățile la zi. Am informat toți directorii, profesorii știu, vom găsi o soluție legală să recuperăm banii pentru profesori de la acea firmă. Deci știm despre ce e vorba, nu vă dau mai multe detalii pentru că eu zic că de fapt acolo intră... acea firmă intră în campanie electorală. Dar asta vă pot spune între patru ochi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Punctul nr. 2 pe Ordinea de zi „Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia de validare!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem raportul comisiei? Nu pot să dau cuvântul, domnule Păiuși! Nu merge sistemul. Nu și-a făcut up-date-ul.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Raportul Comisiei de validare încheiat în 28.01.2020. Astăzi, 28.01:2020, Comisia de validare, analizând dosarul electoral, validează mandatul de consilier al domnului Mihai Tufan cu 3 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 2! Mai sunt 5 voturi! 17 voturi pentru, 7 abțineri, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Mihai Tufan: Se aude? Gata, acum se aude, da! Jur să respect Constituția și legile tării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 1. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare”. Votați, vă rog! Mai sunt 2 voturi! Domnul Chirvasă, ați votat? 18 împotrivă. Proiectul a fost adoptat.

REHOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 -Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare, al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare”. Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 ”. Votați, vă rog! Mai avem 2 voturi! 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea ahiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominium și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale precum și a prețului de achiziție”. Votați, vă rog! Cine nu a votat? Domnule Crișu, ați votat? 12 voturi pentru, 13 împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 13 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021 ”. Votați, vă rog! Cine nu a votat? Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1 ”. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 1 abținere, 12 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

2 4. FEB. 2020

jspuns / completare petiție

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTltt^'Fi'tBȚtNERE-ȘI12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 „Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare de către Centrul Educațional Sector 1 din subordinea Consiliului Local Sector 1, asupra spațiului situat în imobilul din București, Str.Piața Amzei nr.13, etaj 3, Sectorul 1”. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 13 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU SI 13 VOTURI ÎMPOTRIVA din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 ” Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/ 04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: La proiectul nr. 11, avem înregistrat amendament. Amendamentul. Supunem la vot amendamentul! Dar, amendamentul a fost comunicat, mai este nevoie să-i dăm citire? A fost transmis în termenul legal. Poftim? Nu pot să cred domnule Păiuși? Rog Secretariatul să-i faceți dovada domnului Păiuși că a fost transmis pe e-mail amendamentul cu toate semnăturile. Supuneți la vot amendamentul! Domnule Vieru, vă rog să luați cuvântul și să prezentați modificările din amendament. Sunt modificări la Statul de funcții, sunt convinsă că au fost dezbătute și în cadrul comisiilor. Au fost....

Domnul Alin Vieru - Director General Adjunct - Administrația Domeniului Public Sector 1 Bună ziua! Ba da! Am fost la comisie cu el, l-am discutat săptămâna trecută. Bună ziua! Cu Statul de funcții și cu modificarea celor 3 posturi, 2 de șofer și 1 de referent. Ba da, era și amendamentul trecut. Da! Da! Pe lângă promovarea care a fost introdusă în luna decembrie, mai sunt încă 3 posturi care se transformă, 2 de șofer și 1 de referent în inspector specialitate II. Da! Da! Da!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul, vă rog!

Domnul Alin Vieru - Director General Adjunct - Administrația Domeniului Public Sector 1 In urma ordonanței venite prin care s-au oprit detașările, am rămas cu inspectorii de specialitate în afara.... Alea sunt promovările la nivelul anului 2019, care nu au trecut în luna decembrie. Și pe lângă acelea sunt încă 3 posturi, 2 de șofer și 1 de referent, care se transformă în inspector de specialitate II. Atât, ca să deblocăm organigrama instituției în urma opririi detașărilor, că nu mai avem detașați în momentul de față, s-a oprit. Atât! Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Doamna Georgescu? Domnul Suvac? Doamna Ramona Porumb? Domnul Chirvasă? Domnul Olteanu? Doamna Cristina Grigorescu?

, al Municiiului București

Rfc ȚRATURĂ generala

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: 12 voturi pe nt u împotrivă. Amendamentul a fost respins!                               pf:.

^abțineri și 7 voti ri

ispuns / completare petiție

,i -g de primire........................„


AMENDAMENTUL NU A FOST APROBA T CU 12 VOTURI PENTRU, T> ABȚINERI ȘUI VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Acum proiectul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și acum să votăm proiectul. 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din !

25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băiculești nr. 5, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință:12 voturi pentru, 7 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1”. Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos. 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVA din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1 ”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, în proiectul nr. 14 a existat o eroare materială, pe care am îndreptat-o potrivit Legii nr. 24/2000 pe care v-am comunicat-o pe e-mail. Este vorba de îndreptarea erorii în proiectul de hotărâre, la art. 1 alin. (2) lit. b).

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, rog! Mai sunt 6 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ..Proiectul nr. 13 a fost respins, nu ați avut 19 voturi. Potrivit Codului administrativ, vă trebuie 19 voturi. Da! Citiți foarte bine, cu atenție ce înseamnă majoritate calificată(fară sonorizare)... Pentru majoritate calificată nu mai prevede legea două treimi din numărul consilierilor locali în funcție ci primul număr natural care este mai mare decât două treimi.

, af Munîci mlui București Rt TRA,TÎ|J


luplci .mlui București

l)W65tiiffiOe jtil ----------    “   * I

21 FEB. 2020 Domnul Daniel Tudorache Primarul Sectorului 1: Sunt 10 juriști, au 10 păreri. .     / completare p'etțle

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, f^ghftnncrsl......

Domnul Purcărea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Majoritatea calificată este primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în, urma aplicării fracției/ procentului stabilite prin lege, la totalul membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii. Ori, la noi organul colegial este 27 și calculați primul număr natural după 18, care este 19, domnul Sion, confirmați și dumneavoastră că sunteți informatician, ne reamintim matematică.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public”. Votați, vă rog! Haideți că mai avem un vot. Cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din

25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16 „Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”. Votați, vă rog! Haideți că mai sunt 2 voturi. Cristi, cine nu votează? Cine nu a votat? Unanimitate. Nu se poate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție". Nu merge sistemul, nu pot să dau cuvântul. La pupitru. Votați, vă rog! Aveți amendament? Supunem la vot amendamentul! Da. mergeți la pupitru!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Eu am votat. Am vorbit cu colegii mei și am dori dacă se poate să o împuternicim pe doamna Secretar să facă o adresă către domnul Prefect al Municipiului București. Două secunde să-mi termin și eu intervenția. Grupul USR din câte am înțeles și Grupul nostru PNL este de acord ca doamna Secretar să facă adresă să constate care este majoritatea absolută conform Codului administrativ, dacă este vorba de 18 sau de 19. Noi luăm în considerare că este vorba de 18. Deci, automat la punctul 13 noi considerăm că a fost aprobat. Dacă se poate, pentru o clarificare mult mai bună și să fim legali, corecți să nu avem nicio problemă, doamna

2 L FEB. 2020Secretar noi suntem de acord ca să afacă o adresă și să o înainteze către) vedem exact care-i majoritatea 2/3, 18 sau 19? Mulțumesc mult!                 , a de primire.......................

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnul Crișu mergeți la pupitru!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Dacă vă rog să supuneți la vot propunerea mea.. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule Crișu!

Doamnul Florian-Mișu Crișu: La Anexa 3 punctul a) se propune de către Comisia socială...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să ascultăm puțin amendamentul!

Doamnul Florian-Mișu Crișu: Următorul amandament. Da, într-o situație de criză se se acorde un ajutor de urgență în cuantum de maxim 1000 lei. Și al doilea, nu se pot cumula mai mult de 2 tipuri de ajutoare într-un an calendaristic. Nu era prevăzut asta.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu, amendamentul are toate semnăturile, este asumat și de către domnul Fleacă? Mi-1 aduceți și mie să-l văd?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dau cuvântul domnului Fleacă!

Domnul Dănuț Ioan Fleacă- Director General - DGASPCS1: Da! Da! Nu, nu, n-are nicio legătură. Păi nu, s-a propus în comisia de specialitate. Păi, nu pot să decid eu ca persoană, să dăm 6 ajutoare pe o persoană. Deci, pentru ... ideale pentru fiecare persoană. Este mai transparent așa, nu va fi prejudiciat cineva, este o măsură de siguranță, să spunem, să nu dăm 3 ajutoare pentru o singură persoană într-un an, dar dacă se impune se intră în consiliu și se solicită consiliului aprobarea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos, domnule Fleacă!

Domnul Dănuț Ioan Fleacă- Director General - DGASPCS1: Și iarăși pentru incendiu, poate să se dea direct pe dispoziție de Primar și se pregătește dispoziția și semnează domnul Primar.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim! 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE din 25

consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Haideți, spuneți!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul! Haideți să votați proiectul nr. 17. Votați, vă rog! Dau cuvântul doamnei Moja!

Doamna Bcatrice Florentina Moja: Din punct de vedere juridic, nu putem să avizăm amendamentul, decât sub rezerva verificării în actele normative, dacă există o asemenea limitare. Din punctul meu de vedere, nu putem acorda mai multe ajutoare din aceeași categorie unei singure persoane, putem să-i acordăm mai mult ajutore din categorii diferite, cu temeiuri juridice diferite. Deci, nu putem deocamdată, deci nu putem aviza, pentru că n-am verificăm în actele normative.Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 3 voturi! Haideți votați, vă rog! 15 voturi pentru, 4 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18 „Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 ”. Votați, vă rog! Mai avem 1 vot. Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”. Votați, vă rog! Haideți, că mai simt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”. Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 1 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Au fost retrase câteva PUD-uri de pe ordinea de zi, o să vi le citesc imediat. Au fost retrase de pe ordinea de zi câteva PUD-uri, proiectul nr. 25, nr. 29, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34 și mai sunt două cereri care vor veni acum să le aprobe inițiatorul. Haideți să începem cu Punctul nr. 21 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr.50, sector 1, București”. Nu funcționează. Vă rog să ne spuneți dacă au aviz favorabil sau nefavorabil.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Vreau doar să atrag atenția că în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului a venit un PUD, a ajuns o documentație de urbanism pentru șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 40A. Construcția există din 2018, documentațiile practic reprezintă un fals, ceea ce am primit noi spre analiză și aprobare, face referire la o'clădire existentă. Lucrurile acestea sunt mai mult decât impardonabile, pentru asta o să trebuiască să sesizez atât Instituția Prefectului, Poliția, Disciplina în Construcții, dar după ce primesc răspunsurile respective trebuie să sesizez și Procuratura. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:mulțumim! Spuneți-ne domnul Păiuși! Care au aviz favorabil și care nu au.

RE-


, al Municipiului București tratură generala

11. FEB. 2020

Domnul Olivcr Leon Păiuși: Proiectul 21 are aviz favorabil din partea con


|*se- tspuns / completare petiție Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Puteți merge să vorbiți J " ci.i"Sa' și" votați. Mulțumesc! Citiți-le în ordine și după, le votăm. Votați, vă rog! 24 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 ''Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Aiud nr.24, sector 1, București”. Votați, vă-rog! Se mai retrag punctele nr. 35 și nr. 40. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cetatea Neamțului, nr.2, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai avem un vot. 24 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 24 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dragoslavele nr.l, sector 1, București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 38C (fost 38D și 38B), sector 1, București” - RETRAS.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 26 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Salubrității nr.44, sector 1, București”. Mulțumesc! Votați, vă rog! Haideți că mai sunt 2 voturi. 13 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

HOTĂRÂREA FOST RESPINSĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 27 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești nr.93A, sector 1, București”. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 8 abțineri și 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

HOTĂRÂREA FOST RESPINSĂ CU 12 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI și 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat doamna Anca Comănici.

i al Municipiului București

Rb TRATURĂ generală

Doamna Daniela Nicoleta Cefaian consilieri prezenți.


- Secretarul


General al


2 4. FEB. 2020

rului -H-■Avem-24 de

— ispuns / completare petiție ' ~â de primire........................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 2 voturi. Mai avem un vot.

Unanimitate. Proiectul a trecut.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu ~ Președinte de ședință: Punctul nr. 29 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.40A, sector 1, București” - RETRAS.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 30 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Telescopului nr.21A, sector 1, București”. Proiectul 30 nu este retras! Spuneți, domnule consilier, are aviz favorabil sau nefavorabil?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Mulțumesc! Deci, inițial în comisie am dat aviz favorabil, am reanalizat întreaga procedură și face referire la PUZ inel median. Din punctul meu de vedere, acest document este expirat. Nu mai putem să elaboram documentații PUD în baza unor alte documentații de gen PUZ (Plan Urbanistic Zonal) care sunt expirate. Deci, este caduc. Din punctul ăsta de vedere și datorită acestui lucru, îmi retrag votul în comisia respectivă și dau aviz nefavorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, este doar punctul dumneavoastră de vedere sau este ... aaa.. am înțeles. Mulțumesc! Deci are ... Votați, vă rog frumos! Domul Păiuși a spus că este doar punctul dumnealui de vedere. Atât.

Doamna Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul General al Sectorului 1: Au fost convocați directorii să participe la ședință.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:vină doamna Arhitect, atunci. Este expirat din punctul de vedere al domnului Păiuși, nu expirat în realitate, adică....

Domnul Oliver Leon Păiuși: Nu este expirat din punctul meu de vedere. Pot să vă spun punctul meu de vedere, dacă doriți, și oricum rămâne înregistrat. Doamnă consilier, deci, vă expun punctul meu de vedere, în 2013 a fost elaborat PUZ inel median. Această documentație cuprindea pe lângă drumuri mai largi, poduri, tot felul de lucrări de infrastructură, da, și în baza acestor lucrări de infrastructură se permite construcție, derogări de la PUG, adică construcții mai înalte, un pod mai mare, despre asta este vorba. Acest PUD a expirat, el nu poate să....o documentație de urbanism nu poate să aibă o valabilitate nelimitată, da? Ăsta-i motivul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, haideți să ascultăm o opinie ...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Este expirat PUZ-ul inel median, care se află la baza eliberării documentației tip PUD.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A venit o doamnă de la urbanism, vă rog frumos, haideți să o ascultăm. Haideți să o ascultăm pe doamna de la urbanism.

Doamna Raluca Epifan-Șef Serviciu: în hotărârea de consiliu a PUZ-ului de inel median, la art.4 se specifică în felul următor: planul urbanistic zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare. Nu îmi spune 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani. Deci nu are valabilitate. Dacă vreți am copii să vă dau. Vorbesc de hotărârea de consiliu a Primăriei Capitalei, în speță pe PUZ inel median. Din punct de vedere legal, am un PUZ care nu este expirat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos!

■ al Municipiului București

Rfc TRATURĂ GENERALĂ

2 L FEB. 2020

Doamna Raluca Epifan-Șef Serviciu: Da., care nu are termen de valabilitate. jspuns / completare petiție Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim, doamnă*deprimire........■.............-

Doamna Raluca Epifan - Șef Serviciu: Mai mult decât atât, deci mai mult decât atât, referindu-ne la PUD-ul Telescopului, el este pe inel median și pe L2A, are aceeași indicatori ca la L2A. Domnule Păiuși, dumneavoastră vă spuneam, deci referitor la PUD Telescopului este pe inel median, încadrat cu un procent de 45%, un PUD de 1,3 iar el este asimilat lui L2A, care are aceiași indicatori.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata doamnă, v-am înțeles, mulțumim frumos, haideți să terminăm votul.

Doamna Raluca Epifan-Șef Serviciu: Deci nu este expirat, nu are termen de expirare, vă dau copii, dacă vreți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, vă mulțumim frumos! Votați, vă rog! Haideți vă rog frumos să votăm, stăm de o oră să votăm un PUD?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat domnul Tudose Cristian. Avem 23 de consilieri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat Cristi? Doamna Georgescu? 17 voturi pentru, 2 abțineri și 5 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat domnul Tudose Cristian. Sunt 23 de consilieri prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Punctul nr. 31 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.ll, sector 1, București ” - RETRAS.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 32 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 17-19, sector 1, București ” - RETRAS.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 33 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.13, sector 1, București ” - RETRAS.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 34 "Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.15, sector 1, București ” - RETRAS.

2 k. FEB. 2020

jspuns / completare petiție Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 36 "Pt.oie'&ftM'îfbtătârg.........■

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr.9A, sector 1, Bucurați’’ Suntem la proiectul nr.36. Mulțumesc! Votați, vă rog!

j^oanțna Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul General al Sectorului 1: A plecat și domnul Meghea. Deci avem 22 de voturi, 22 .de consilieri prezenți.

Domțtu], Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. Cine nu a votat? Domnul Purcărea? 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

H0TĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri locali prezenți

122IILtjul Olivcr Leon Păiuși: 36 aviz favorabil. Proiectul nr.37 are aviz favorabil.

l^QflLtjul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 37 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mâr șa nr.16, sector 1, București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA a FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 22 consilieri locali prezenți

Qliver Leon Păiuși: Proiectul nr.38 are aviz favorabil.

HtlAQina Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul General al Sectorului 1: S-a întors domnul Megh^a. A introdus cartela. Sunt 23 de consilieri prezenți.

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 38 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) , Bulevardul Bucureștii Noi nr.225B, sector j, București” .Votați, vă rog! Mai avem un vot. 23 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 23 consilieri locali prezenți IhlBljlul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 39 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr.23, sector 1, București”. Votați, vă rog! Mai avem un vot!

Poanina Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Raluca Condvjj-^^j^

j^oimțul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 vonturi pentru, 4 abțineri, 5 imPOtrivă. Proiectul a fost aprobat.

HO^ĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri locali prezenți

Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 41 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr.l89A, sector București” - RETRAS.

j^Qjnniul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 41 "Proiect de hotărâre plivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, Bucur^j" Votați, vă rog! Mai avem un vot. Cristi, cine nu a votat? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA a FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Oliver Leon Păiuși: Str. Zăgazului membrilor comisiei.


■ al Municipiului București RE:. TRATURĂ GENERALĂ

2 4. FEB. 2020

nr.lA, are aviz nefavor;

bil cUspV«ttM:on»W»®*>etlție

•â de primire.....................


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nefavorabil cu votul tuturor membrilor comisiei?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da.

Doamna Raluca Epifan-Șcf Serviciu: Este favorabil... Am avizul dumneavoastră ..

A

Domnul Oliver Leon Păiuși: înseamnă că am un aviz mai vechi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Deci este favorabil?

Domnul Oliver Leon Păiuși: Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Votați, rog! Mai avem un vot, vă rog frumos. 16 voturi pentru, 1 abținere și 6 voturi împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 23 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință.- Proiectul nr.43 "Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ,,ION IONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI".

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: ... Păi ați plecat doamnă, ați plecat înainte din comisie, ați plecat înaintea noastră. Păi și noi cum...? Nu doamnă a fost atunci când ați fost și dumneavoastră, dar ați plecat fără să le semnați... Haideți să votăm proiectul nr. 43. Votați, vă rog! Mai sunt două voturi. Cristi, cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.44 Diverse

Punctul 44.1. Adresa nr. A.C./17903/26059/P/19.12.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1478/24.12.2019 referitoare la suspendarea de drept până la soluționarea cauzei a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/09.07.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.Străulești nr.66, sector 1, București.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este cineva în sală pentru 44.1 ?

Punctul 44.2. Adresa nr. A.C./17903/26059/P/19.12.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1478/24.12.2019 referitoare la suspendarea de drept până la soluționarea cauzei a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/09.07.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.Străulești nr.66, sector 1, București

i ai mumei, iiului București Rt TRATURĂ GENERALA

1 k FEB. 2020

Punctul 44.3. Adresa nr. A.C./20300/P/06.12.2019 a Instituției Prcfectult^^AMVI^fi^ilt^ București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1403/1Brl/l.^f^efî’iTlîfai'e'— la reanalizarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 288/23.09.2019

Punctul 44.4. Adresa nr.167/13. Ol.2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1997/15.01,2020 cu referire la Decizia nr. 7/10.01.2020 emisă către Administrația Domeniului Public Sector 1

Punctul 44.5. Rapoartele de vizită ale doamnei Cristina Simona Munteanu - consilier local al Sectorului 1, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57081/30.12.2019 și nr.910/09.Ol.2020, respectiv punctul de vedere al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Punctul 44.6. Solicitarea doamnei Georgescu Adriana - consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 53861/10.12.2019

Punctul 44.7. Plângere prealabilă formulată de doamna Dorina Bănișor — consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57025/30.12.2019, cu referire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.412/2019 privind modificarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Expoziției nr.l-lC, sector 1, București

Punctul 44.8. Plângere prealabilă formulată de doamna Oana Anghel, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57034/30.12.2019, cu referire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.412/2019 privind modificare PUD Bulevardul Expoziției nr.l-lC, sector 1, București

Punctul 44.9. Adresa nr. M/l 128/17.01.2020 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ referitoare la adresele Asociației Handbal Club Dinamo București, înregistrate sub nr. 53870/10.12.2019 și nr. 53874/10.12.2019

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi, eu am întrebat dacă este cineva în sală!

Punctul 44.10. Adresa nr. 9/16.01.2020 a Comisiei de disciplină, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.2244/16. Ol.2020 referitoare la adresele Asociației Handbal Club Dinamo București, înregistrate sub nr. 53870/10.12.2019 și nr. 53874/10.12.2019

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Este la Diverse la punctul 9.

Punctul 44.11. Adresa Compartimentului Corp Control nr. 0/41/22.01.2020 privind scrisoarea nr. 12/10.01.2020 emisă de CCR-CCB prin care s-au dispus recomandări în urma acțiunii de audit al performanței la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi suplimentară. Punctul nr.l de pe ordinea de zi suplimetară. "Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului ,,Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București ’ ’. Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot. Domnul Iordan! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declar ședință închisă! Vă mulțumesc!

i al Municipiului București

RE\ TRATURÂ GENERALĂ


2 k. FEB. 2020


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu de vot electronic.


rezultatele înrksistraf^^


e peti(ie


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Mariana Sorescu


Verificat, z

Georgcta R /Begin

End

Description


Tuesday, January 28, 2020 1:02:00 Pty

Tuesday, January 28, 2020 3:47:00 PM

DISPOZIȚIA NR. 239 / 22.01.2020

i al Myițici, >udui Biicurasti Rt-

L 4. FEB. 2020    -

jspuns /completare petiție


.     .                                h         de primire...............

AVAND IN VEDERE ART.133 ALIN. (1) COROBORAI LU ĂRI. | J4 ALW (1)

Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIUL ART. 196 ALIN. (1) UT. (B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 28.01.2020 ORA 1400, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

*

6294D441

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

M ACARI E

I LINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

62

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

63

PSD ■

TUFAN

MIHAI

PSD

F28B1D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items OverView

SequenceType

Title                 Description

Start time              End time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA      Art.138(15),

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

23.12.2019

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:13:14 PM              2:14:40 PM

2

Vote Item

APROBAREA ORDINII

DE ZI A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

DE 28.01.2020 ORA

14

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:14:40 PM              2:16:35 PM

3

Vote Item

APROBAREA ORDINII

DE ZI SUPLIMENTARE

A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA

DE 28.01.2020 ORĂ

14

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:16:35 PM              2:18:00 PM

4

Vote Item

PROIECTUL 2

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

5 Vote Item


6 Vote Item


PROIECT DE        K2-8

HOTĂRÂRE PRIVIND

VALIDAREA

MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL

DOMNULUI MIHAI

TUFAN

PROIECTUL 3

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PENTRU K2-9

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.89/29.06.2016

PRIVIND STĂRII IRFA

DOMENIILOR DE

ACTIVITATE Șl

COMPONENȚA

COMISIILOR DE

SPECIALITATE ALE

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

PROIECTUL 4

PROIECT DE        K2-4

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI Șl

ȘTATULUI DE FUNCȚII

ALE APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL


2:18:00 PM              2:26:55 PM

i al Municipiului București RE. TRATURÂ GENERALĂ


2 k, FEB. 2020

! ■:     jspuns / completare petiție

•ă de primire........................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:26:55 PM              2:29:23 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:29:23 PM              2:30:52 PM


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ALE

INSTITUȚIEI

SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DF

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

1 PRECUM Șl

MODIFICAREA Șl COMPLETAREA

ANEXEI NR, 3 -

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL .

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

186/09.07.2019, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

7 Vote Item


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:30:52 PM              2:32:15 PM


PROIECTUL 5

PROIECT DE         K2-11

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI DE

Vote Item


Vote Item


UTILITĂȚI PUBLICE,


SALUBRIZARE Șl


PROTECȚIA MEDIULUI


SECTOR 1


PROIECTUL 6 .


PROIECT DE


K2-592


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


AHIZIȚIONĂRII, ÎN


NUMELE Șl PENTRU


MUNICIPIUL


BUCUREȘTI, DE CĂTRE


CONSILIUL LOCAL AL


SECTORULUI 1, PRIN


DIRECȚIA GENERALĂ


DE ASISTENȚĂ


SOCIALĂ Șl


PROTECȚIA


COPILULUI SECTOR 1,


A 25 BUNURI IMOBILE


TIP CONDOMINIU Șl


A TERENULUI LIBER


DE CONSTRUCȚII


AFERENT, CARE VOR


AVEA DESTINAȚIA


EXCLUSIVĂ DE


LOCUINȚE SOCIALE


PRECUM Șl A


PREȚULUI DE


ACHIZIȚIE


PROIECTUL 7


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PENTRU


APROBAREA REȚELEI


ȘCOLARE DE STAT Șl


PARTICULARE PE


RAZA SECTORULUI 1


i al Munici nulul București Rt--TRATURĂ GEN t HALĂ-


|    21. FEB. 2020

:     jspuns / completare petiție

'â de primire........................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


2:32:15 PM


2:33:40 PM


art.5 lit.(ee), art.139 alin.(1) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


K2-2/


2:33:40 PM


2:34:48 PMAL MUNICIPIULUI


BUCUREȘI I PENTRU


ANUL 2020-2021


10 Voteltem       PROIECTUL 8


art.5 lit.(cc), art.139 alin (3) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE         K2-576/ 21.11.2019/

HOTĂRÂRE PRIVIND Respins în 23.12.2019


2:34:48 PM


2:35:41 PM


APROBAREA


ÎNFIINȚĂRII,


ORGANIZĂRII Șl


FUNCȚIONĂRII UNEI


INSTITUȚII PUBLICE


DE INTERES LOCAL, ÎN


DOMENIUL


ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ


COLABORARE CU


INSPECTORATUL

ȘCOLAR AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI,

DENUMITĂ CENTRUL


EDUCAȚIONAL

SECTOR 1


11 Voteltem       PROIECTUL 9


arl.5 lit.(cc), art.139 alin.(3) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


«2-628/ 17.12.2019 /


2:35:41 PM


2:36:47 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

Respins în 23.12.2019

EXERCITAREA

12


Vote Item


13


Vote Item


DREPTULUI DE


ADMINISTRARE DE


CĂTRE CENTRUL


EDUCAȚIONAL


SECTOR 1 DIN


SUBORDINEA


CONSILIULUI LOCAL


SECTOR 1, ASUPRA


SPAȚIULUI SITUAT IN


IMOBILUL DIN


BUCUREȘTI,


STR.PIAȚA AMZEI


NR.13, ETAJ 3,


SECTORUL 1


PROIECTUL 10


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


STATULUI DE FUNCȚII


AL POLIȚIEI LOCALE


SECTOR 1


PROIECTUL 11


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


i al Municipiului București RE  TRATURĂ GENERALĂ

|    2 4. FEB. 2020

!;:    . aspuns / completare petiție

râ de primire........................

art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


K2-616/ 10.12.2019/


Respins în 23.12.2019


2:36:47 PM


2:37:55 PM


art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


K2-601/04.12.2019/


2:44:15 PM


2:45:01 PM


Respins în 23.12.2019


MODIFICAREA

ANEXEI NR. 2 LA

HOTĂRÂREA

CONSIIIIII l II IOCAI

AL SECTORULUI 1 NR.

37/04.02.2019,

PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, A

STATULUI DE FUNCȚII

Șl A

REGULAMENTULUI

DF ORGANI/ARF Șl

FUNCȚIONARE AL

13.1 Vote Item


14 Vote Item


ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC


SECTOR 1

AMENDAMENI nr1.

la

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

Proiectul nr 11,

2:40:32 PM

2:44:15 PM

formulat de dl lonut

Tibesriu Caracot,

Director Adjuct ADp

Sector 1

PROIECTUL 12

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

PROIECT DE

art.5 lît.(dd), art.139 alin.

2:45:01 PM

2:46:16 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

(2), {maj.calificata}

SOLICITAREA

K2-602/ 04.12.2019/

ACORDULUI

Respins în 23.12.2019

CONSILIULUI

GENERAL AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA


CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN


VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

BĂICULEȘTI NR. 5,

SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE

28.01.20201

)RA 1400iici,nului București

RE> TRATURĂ generală

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

15      Voteltem        PROIECTUL 13        art.5 lit.(dd), art.139 alin.

Tuesday, January 2i

r| z 4. feb. 2020

...... i aspuns / completare petiție

1

>0

PROIECT DE

(2), {maj.calificata}

2:46:16 PM

2:47:45 PM

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

292/23.09.2019

PRIVIND SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

Impui ernicirea

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU NR. IA,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

HOTĂRÂRE PENTRU


K2-630/ 17.12.2019/


MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


Respins în 23.12.2019


SECTOR 1

16 Vote Item


PROIECTUL 14


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


17 Vote Item


PROIECT DE        K2-10

HOTĂRÂRE PRIVIND

INSTITUIREA

PREMIILOR DE

EXCFI FNȚĂ, A

PREMIILOR PENTRU

CONCURSURILE DE

CREAȚIE Șl A

PREMIILOR PENTRU

REZULTATE

DEOSEBITE

ACORDATE DE

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1.

PROIECTUL 15


2:47:45 PM


2:52:47 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE         K2-587/ 28.11.2019

2:52:47 PM


2:56:00 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.216/09.07.2019

PENTRU APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

PARTENERIATUL

ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ, ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR Șl CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A UNOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII Șl REALIZĂRII ÎN PARTENERIATA UNOR ACȚIUNI, LUCRĂRI, SERVICII/ PROIECTE Șl ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC

 • 18     Voteltem      PROIECTUL 16

PROIECT DE         K2-613/09.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE SERVICIILOR SOCIALE CU Șl FĂRĂ CAZARE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 • 19     Voteltem       PROIECTUL 17

PROIECT DE         K2-510/22.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICAREA PERSOANELOR Șl FAMILIILOR


i al Munici Jiului București RE. TRATURĂ GENERALĂ | 2 4. FEB. 2020

'     . răspuns / completare petiție

i de primire........................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

2:56:00 PM              2:58:19 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:06:56 PM              3:10:22 PM


19.1


Vote Item


20


Vote Item


21


Vote Item


MARGINALIZATE

SOCIAL ȘI/SAU

AFLATE ÎN RISC DE


MARGINALIZARE


SOCIALĂ Șl


PREVENIREA


RISCULUI SEPARĂRII


COPILULUI DE


FAMILIA SA, PRECUM


Șl MODALITĂȚILE DE


INTERVENȚIE


AMENDAMENT


FORMULAT DE DL


CRISU MISU PT


PROIECTUL NR 17


PROIECTUI 18


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


COMPONENȚEI


NOMINALE A


COMISIEI DE


EVALUARE A


PERSOANELOR


ADULTE CU


HANDICAP SECTOR 1


PROIECTUL 19


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PENTRU


APROBAREA


RECTIFICĂRII


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1 NR.


358/28.11.2019


PRIVIND APROBAREA


ORGANIGRAMEI,


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


art.5 lit.(ee), art.139 alin.(1)


K2-1/10.01.2020


K2-6 /21.01.2020


3:10:22 PM


3:10:26 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:10:26 PM


3:11:42 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:11:42 PM


3:12:42 PM


STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 • 22     Vote Item       PROIECTUL 20

PROIECT DE         K2-7/21.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 358/28.11.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 • 23     Vote Item       PROIECTUL 21

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR.

MACULUI NR.50,


i al Municipiului București

RE< TRATURĂ GENERALĂ

2 4. FEB. 2020

' aspuns / completare peti(ie

'i de primire........................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:12:42 PM              3:14:32 PM


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3) 3:14:32 PM

K2-596/ 27.11.2019


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:20:37 PM


24


Vote Item


SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECTUL 22


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


3:20:37 PM


3:21:45 PM


HOTĂRÂRE PROIECT K2-597/ 27.11.2019

DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.AIUD NR.24,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

25


Vote Item


PROIECTUL 23


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


3:21:45 PM


3:22:53 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


K2-598/27.11.2019


APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

CETATEA NEAMȚULUI

NR.2, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

26


Vote Item


PROIECTUL 24


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


art.5 lit.(cc),art,139 alin.(3)


3:22:53 PM


3:23:25 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

K2-599/ 27.11.2019

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

DRAGOSLAVELE NR.1,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

27


Vote Item


RETRAS - PROIECTUL art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


25 PROIECT DE


K2-607/09.12.2019 .


3:23:25 PM


3:23:29 PM


HOTĂRÂRE PROIECT

DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM , k’ '

DETALIU (PUD)

i al Munlci nulul București REx TRATURĂ GENERALĂ

ȘOSEAUA

r

BUCUREȘTI-

2 4. FEB. 2020

TÂRGOVIȘTE NR. 38C

*     .. aspuns / completare petiție

i 'ă de primire.....................

(FOST 38D Șl 38B),

SECTOR 1, BUCUREȘTI

28


Vote Item


PROIECTUL 26


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-606/ 09.12.2019


3:23:29 PM


3:24:41 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

SALUBRITĂȚII NR.44,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

29


Vote Item


PROIECTUL 27


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-608/ 09.12.2019


3:24:41 PM


3:25:49 PM


HOTĂRÂRE PROIECT

DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI

NR.93A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

30


Vote Item


PROIECTUL 28


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-641/30.12.2019


3:25:49 PM


3:27:10 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD) STR.

CAROL KNAPPE

NR.86, SECTOR 1,


32


Vote Item


33


Vote Item


34


Vote Item


29 PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


K2-642/ 30.12.2019


ȘOSEAUA GHEORGHE


IONESCU SISEȘTI


NR.40A, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 30


PROIFCT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


IIRRANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


TELESCOPULUI


NR.21A, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


RETRAS - PROIECTUL


31 PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL SĂRMAȘ


NR.11, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


RETRAS - PROIECTUL


32 PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


3:27:10 PM


3:27:14 PM


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-643 / 30.12.2019


art.5 lit.(cc),art.139 alin-.(3)


K2-644 / 30.12 2019


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-645 / 30.12.2019


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:27:15 PM


3:33:34 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:33:34 PM


3:33:43 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:33:43 PM


3:33:44 PM


DRUMUL SĂRMAȘ


NR.17-19, SECTOR 1,


2 k. FEB. 2020

BUCUREȘTI


r.:. jspuns / completare petiție

-i de primire........................

35


Vote Item


RETRAS - PROIECTUL art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

33 PROIECT DE


K2-646/ 30.12.2019


3:33:44 PM


3:33:46 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL SĂRMAȘ

NR.13, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

36


Vote Item


RETRAS - PROIECTUL


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


34 PROIECT DE


K2-647 / 30.12.2019


3:33:46 PM


3:33:48 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL SĂRMAȘ

NR.15, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

37


Vote Item


RETRAS - PROIECTUL


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


35 PROIECT DE


K2-648/ 30.12.2019


3:33:48 PM


3:33:49 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA CHITILEI

NR.353, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

38


Vote Item


PROIECTUL 36


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-649 / 30.12.2019


3:33:49 PM


3:35:08 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


DRUMUL MARIN


DRÂCEA NR.9A,


SECTOR 1, BUCURFȘTI


39 Vote Item


PROIECTUL 37


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-650/ 30.12.2019


3:35:08 PM


3:35:50 PM


40 Vote Item


41 Vote Item


42 Vote Item


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


MARȘANR.16,


SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECTUL 38


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DF


DETALIU (PUD),


BULEVARDUL


BUCUREȘTII NOI


NR.225B, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 39


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


ȘOSEAUA CHITILEI


NR.23, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


RETRAS - PROIECTUL


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-G51 / 30.12.2019


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-652/ 30.12.2019


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3.35.50 PM


3:37:01 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:37:01 PM


3:38:53 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


43


Vote Item


44


Vote Item


45


Vote Item


40 PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


BULEVARDUL


BUCUREȘTII NOI


NR.189A, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 41


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)


INTRAREA EPOCII


NR.22, SECTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 42


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


PLANULUI


URBANISTIC DE


DETALIU (PUD) STR.


ZĂGAZULUI NR.1A,


K2-653/ 30.12.2019


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-654/ 30.12.2019


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


K2-639/ 20.12.2019


SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECTUL 43


. art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)


3:38:53 PMTuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:39:05 PM


3:40:24 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:40:24 PM


3:42:38 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


PROIECT DE


K2-629/ 17.12.2019/


3:42:38 PM


3:44:30 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND Respins în 23.12.2019


APROBAREA


ÎNFIINȚĂRII


ASOCIAȚIEI PENTRU


DEZVOLTARE


DURABILĂ „IONIONESCU DE LA

BRAD"SECTORUL 1

BUCUREȘTI

 • 46     Discussion Item DIVERSE 1 ADRESA

NR.

A.C./17903/19478/20 784/24877/ P/19.12.2019 A INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1477/24.12.2019 REFERITOARE LA SUSPENDAREA DE DREPT PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA CAUZEI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.252/09.07.2019 PRIVIND PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BD. APICULTORILOR NR.44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 47     Discussion Item DIVERSE 2 ADRESA

NR.

A.C./17903/26059/

P/19.12.2019 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:44:30 PM


3:44:36 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:44:36 PM              3:44:41 PM


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1478/24.12.2019 REFERITOARE LA SUSPENDAREA DE DREPT PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA CAUZEI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.252/09.07.2019 PRIVIND PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS.STRĂULEȘTI NR.66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

48 Discussion Item DIVERSE 3 ADRESA

NR. A.C./20300/

P/06.12.2019 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1403/10.12.2019 REFERITOARE LA

REANALIZAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL


=----- ——    —

i al Municipiului București RL_ tratură generală


2 4. FEB. 2020

Jspuns / completare peti ie

de primire....................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


3:44:41 PM


3:44:46 PM


AL SECTORULUI I NR.

288/23.09.2019

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:44:46 PM              3:44:50 PM


 • 49     Discussion Itcm DIVERSE 4 ADRESA

NR.167/13.01.2020 A

CURȚII DE CONTURI A

ROMÂNIEI - CAMERA

DE CONTURI

BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.1997/15.01.2020

CU REFERIRE LA

DECIZIA

NR.7/10.01.2020

EMISĂ CĂTRE

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:44:50 PM              3:44:57 PM


 • 50      Discussion Item DIVERSE 5

RAPOARTELE DE

VI7ITĂALE DOAMNEI

CRISTINA SIMONA

MUNTEANU

CONSILIER LOCAL AL

SECTORULUI 1, ÎNREGISTRATE LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

57081/30.12.2019 Șl

NR.910/09.01.2020,

RESPECTIV PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

14. FEB. 2020

jspuns / completare petiție __râ de primire........................

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:44:57 PM              3:45:02 PM


PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

 • 51      Discussion Item DIVERSE 6

SOLICITAREA

DOAMNEI

GEORGESCU

ADRIANA-

CONSILIER LOCAL AL

SECTORULUI 1,

ÎNREGISTRATĂ LA

' SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.53861/10.12.2019

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:45:02 PM              3:45:06 PM


 • 52      Discussion Item DIVERSE 7

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA DORINA

BĂNIȘOR-

CONSILIER LOCAL AL SECTORULUI 1,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

57025/30.12.2019, CU

REFERIRE LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.412/2019 PRIVIND

MODIFICAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

BULEVARDUL

EXPOZIȚIEI NR.1-1C,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 53      Discussion Item DIVERSE 8

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMUI ATĂ DE

DOAMNA OANA

ANGHEL, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR.

57034/30.12.2019, CU

REFERIRE LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.412/2019 PRIVIND

MODIFICARE PUD

BULEVARDUL

EXPOZIȚIEI NR.1-1C,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 54     Discussion Item DIVERSE 9 ADRESA

NR.

M/1128/17.01.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE, LEGISLAȚIE,

CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

REFERITOARE LA

luesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:45:06 PM              3:45:10 PM


Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

3:45:10 PM              3:45:18 PM


ADRESELE

ASOCIAȚIEI HANDBAL

CLUB DINAMO

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATE SUB

NR. 53870/10.12.2019

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 C

R

-    jLjlMMnici,jiului Bucure

«A llWftRĂ GENERAL

?L ffr ?n?n

ști

Ă

Șl NR.

53874/10.12.2019

55    ’ Discussion Item DIVERSE 10 ADRESA                        Tuesday, January 28

NR. 9/16.01.2020 A                           3:45:18 PM

1

2(

£ 4, rco. £u£u

ispuns / completare pet

'i de primire....................

)20 Tuesday, January 28, 2

3:45:26 PM

ție

070

COMISIEI DE

DISCIPLINĂ,

ÎNREGISTRATĂ LA

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB

NR.2244/16.01.2020

REFERITOARE LA

ADRESELE

ASOCIAȚIEI HANDBAL

CLUB DINAMO

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATE SUB

NR. 53870/10.12.2019

Șl NR.

53874/10.12.2019

56 Discussion Item DIVERSE 11 ADRESA

Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020


COMPARTIMENTULUI


3:45:26 PM


3:45:32 PM


CORP CONTROL NR.

0/41/22.01.2020

PRIVIND SCRISOAREA

NR. 12/10.01.2020

EMISĂ DE CCR-CCB

PRIN CARE S-AU

DISPUS

RECOMANDĂRI ÎN

URMA ACȚIUNII DE

AUDITAL

PERFORMANȚEI LA

DIRECȚIA DE

IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A

SLCIORULUI 1.


57 Vote Item        Proiect de hotărâre art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3) Tuesday, January 28, 2020 Tuesday, January 28, 2020

privind aprobarea    K2-15/23.01.2020        3:45:32 PM              3:47:00 PM

depunerii, în vederea

finanțării, a

Proiectului „Instrume

nte digitale pentru

reducerea birocrației

în cadrul serviciilor de

asistență socială la

nivelul Sectorului 1 al

Municipiului

București"

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-

VERBALAL

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA 23.12.2019

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE 28.01.

2020 ORA 14

No

00:05:00

00:00:00

i

3

Vote Item

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE

A ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN

DATA DE 28.01.

2020 ORA 14

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

PROIECTUL 2

No

00:05:00

00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

i al Municipiului București

PRIVIND

-RfcZ TRATURÂ GENEKAUĂ

VALIDAREA

MANDATULUI

DE CONSILIER

1 k. FEB. 2020

r      jspuns / completare petiție

râ de primire........................

LOCAL AL

DOMNULUI

MIHAI TUFAN

 • 5         Voteltem PROIECTUL 3         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.89/29.06.201

 • 6 PRIVIND

STABILIREA

DOMENIILOR DE

ACTIVITATE Șl

COMPONENȚA

COMISIILOR DE

SPECIALITATE

ALE

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE.

ULTERIOARE

 • 6         Voteltem PROIECTUL 4         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI Șl ȘTATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ALE INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 PRECUM Șl MODIFICAREA Șl COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 -REGULAMENTU LDE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

186/09.07.2019,

CU

MODIFICĂRILE

Șl '

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

 • 7         Voteltem PROIECTUL 5         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

DIRECȚIEI DE

UTILITĂȚI

PUBLICE,

SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA

MEDIULUI

SECTOR 1

 • 8          Voteltem PROIECTUL 6         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

AHIZIȚIONĂRII,

ÎN NUMELE Șl

PENTRU

MUNICIPIUL

BUCUREȘTI, DE

i al Municipiului București

REC -TRATURĂ GENERALĂ


2 4. FEB. 2020

Firăspuns / completare petiție rj de primire........................


00:00:00.


00:00:00


■ CĂTRE '        "

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN DIRECȚIA

GENERALĂ DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1, A 25

BUNURI

IMOBILE TIP

CONDOMINIU

Șl A TERENULUI

LIBER DE

CONSTRUCȚII

AFERENT, CARE

VOR AVEA

DESTINAȚIA

EXCLUSIVĂ DE

LOCUINȚE

SOCIALE

PRECUM Șl A

PREȚULUI DE

ACHIZIȚIE

 • 9         Voteltem PROIECTUL 7         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

REȚELEI

ȘCOLARE DE

STAT Șl

PARTICULARE PE

RAZA

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PENTRU ANUL

2020-2021

10        Voteltem PROIECTUL 8         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII,

ORGANIZĂRII Șl

FUNCȚIONĂRII

UNEI INSTITUȚII

PUBLICE DE

INTERES LOCAL,

ÎN DOMENIUL

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

UI, CU

PERSONALI IAIE

JURIDICĂ, ÎN

SUBORDINEA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PE MODELUL

CENTRELOR DE

EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ

COLABORARE

CU

INSPECTORATUL

ȘCOLAR AL

MUNICIPIULUI


i al Municipiului București -Ffc—TRATURĂ GENERALĂ


2 4. FEB. 2020

jspuns / completare petiție

ră de primire........................

00:00:00


BUCUREȘTI,

DENUMITĂ

CENTRUL

EDUCAȚIONAL

SECTOR 1

 • 11         Voteltem PROIECTUL 9         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

EXERCITAREA

DREPTULUI DE

ADMINISTRARE

DE CĂTRE

CENTRUL

EDUCAȚIONAL

SECTOR 1 DIN

SUBORDINEA

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1, ASUPRA

SPAȚIULUI

SITUAT ÎN

IMOBILUL DIN

BUCUREȘTI, '

STR.PIAȚA

AMZEI NR.13,

ETAJ 3,

SECTORUL 1

 • 12        Voteltem PROIECTUL 10        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1

13


Voteltem PROIECTUL 11        No

PROIECT. DE

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 37/ 04.02.2019, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI , A STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTU LUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR


00:05:00


00:00:00 ______

■ al Municipiului București REx TRATURĂ GENERALĂ P L 4. FEB. 2020 r jspuns / completare petiție râde primire........................


13.1


Vote Item


AMENDAMENT nr1. la Proiectul nr 11, formulat de dl lonut


No


00:05:00


00:00:00


Tibesriu Caracot,


Director Adjuct

ADp Sector 1

Voteltem PROIECTUL 12        No


00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVINDSOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PFNTRU

ÎMPUTERNICIRE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

BĂICULEȘTI NR.

5, SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

 • 15        Voteltem PROIECTUL 13        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 292/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 1A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI


2 l. FEB. 2020


PUBLIC SECTOR

1

 • 16        Voteltem PROIECTUL 14        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

INSTITUIREA

PREMIILOR DE

EXCELENȚĂ, A

PREMIILOR

PENTRU

CONCURSURILE

DE CREAȚIE Șl A

PREMIILOR

PENTRU'

REZULTATE

DEOSEBITE

ACORDATE DE

CENTRUL

CULTURAL AL

SECTORULUI 1.

 • 17        Voteltem PROIECTUL 15        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.216/09.07,20

19 PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

PARTENERIATUL

ÎNTRE

18


PATRIARHIA

ROMÂNĂ,

ARHIEPISCOPIA

BUCUREȘTILOR

Șl CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN SECTORUL

1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

FINANȚĂRII DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

UNOR

CHELTUIELI DE

INVESTIȚII Șl

REALIZĂRII ÎN

PARItNERIAI A

UNOR ACȚIUNI,

LUCRĂRI,

SERVICII/

PROIECTE Șl

ACTIVITĂȚI DE

INTERES PUBLIC

Votcltem PROIECTUL 16        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

REGULAMENTEL

OR DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE


i al Municipiului București

RE» TRATURĂ GENERALĂ


L 4. FEB. 2020

jspuns / completare petiție 'i de primire........................


00:00:00ALE SERVICIILOR

SOCIALE CU Șl

FĂRĂ CAZARE

DIN STRUCTURA

ORGANIZATORI CĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 1

00:00:00


19        Voteltem PROIECTUL 17        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREĂ

METODOLOGIEI

DE

IDENTIFICAREA PERSOANELOR Șl FAMILIILOR MARGINALIZATE SOCIAL ȘI/SAU AFLATE ÎN RISC DE

MARGINALIZAR E SOCIALĂ Șl PREVENIREA

RISCULUI

SEPARĂRII

COPILULUI DE

FAMILIA SA, PRECUM Șl MODALITĂȚILE DE INTERVENȚIE

00:00:00


19.1       Voteltem AMENDAMENT       No 00:05:00

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

V,,. ' . A

20


Vote Item


21


Vote Item


FORMULAT DE


DLCRISU MISU


PT PROIECTUL


NR 17


PROIECTUL 18


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


COMPONENȚEI


NOMINALE A


COMISIEI DE


EVALUARE A


PERSOANELOR


ADULTE CU


HANDICAP


SECTOR 1


PROIECTUL 19


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PENTRU


APROBAREA


RECTIFICĂRII


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


NR.


358/28.11.2019


PRIVIND


APROBAREA


ORGANIGRAMEI


,STATULUI DE


FUNCȚII Șl


REGULAMENTU


LUI DE


ORGANIZARE Șl


No


No


00:05:00


00:05:00


■ al Municipiului București * țrATURĂ GENERALĂ :


L k. FEB. 2020

___——1 jspuns /completare petiției rj de primire..............—..... I


00:00:00


00:00:00


FUNCȚIONARE

ALE DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

22


Voteltem PROIECTUL 20        No 00:05:00

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

MODIFICĂRII

ANEXEI NR. 2 LA

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

358/28.11.2019

PRIVIND

APROBARFA

ORGANIGRAMEI

,STATULUI DE

FUNCȚII Șl

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

ALE DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

23         Vote Item


24        Vote Item


25         Vote Item


26         Vote Item


PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MACULUI NR.50, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. Al UD NR.24, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CETATEA NEAMȚULUI NR.2, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 24


No


No


No


No


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:05:002 k. FEB. 2020

r aspuns / completare petiție de primire........................


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.

DRAGOSLAVELE

NR.1, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 27         Vote Item RETRAS -             No 00:05:00                       00:00:00

PROIECTUL 25

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA,

BUCUREȘTI-

TÂRGOVIȘTE NR.

38C (FOST38D

Șl 38B), SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 28         Vote Item PROIECTUL 26        No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR.

Meeting Tifle: ȘEDINȚA ORDINARA DIN DATA DE 28.01.202^ ORA^^^

traturâ generală


REx


29


Vote Item


SALUBRITĂȚII


NR.44, SECTOR


1, BUCUREȘTI


PROIECTUL 27


No


00:05:00


L l. FEB. 2020

ispuns / completare petiție

râ de primire........................

00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOS.

BUCUREȘTI-

PLOIEȘTI

NR.93A, SECTOR

1, BUCUREȘTI

30


Vote Item


PROIECTUL 28


No


00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

STR. CAROL

KNAPPE NR.86,

SECIOR 1,

BUCUREȘTI

31


Vote Item


RETRAS -


No


00:05:00


00:00:00


PROIECTUL 29

PROIECT DE

HOTĂRÂRF

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

32


Vote Item


Vote Item


34


Vote Item


URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA

GHEORGHE


IONESCU


SISEȘTI NR.40A,

SFCTOR 1,


BUCUREȘTI


PROIECTUL 30

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI


No 00:05:00


00:00:00


URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. TELESCOPULUI NR.21 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI RETRAS -PROIECTUL 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.11, SECTOR 1, BUCUREȘTI RETRAS -


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECTUL 32


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

.y' ...


44/131


35


Vote Item


Vote Item


37


Vote Item


PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

DRUMUL

SĂRMAȘ

NR.17-19,


SECTOR 1,

BUCUREȘTI

RETRAS -

PROIECTUL 33

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL

SĂRMAȘ NR.13,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

RETRAS -

PROIECTUL 34

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

DRUMUL

SĂRMAȘ NR.15,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

RETRAS -


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:0000:00:00


00:00:00


00:00:00


38


Vote Item


39


Vote Item


Vote Item


PROIECTUL 35

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE


DETALIU (PUD)

ȘOSEAUA

CHITILEI NR.353,


SECTOR 1,


BUCUREȘTI PROIECTUL 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL MARIN DRĂCEA NR.9A, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 37 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MÂRȘA NR.16, SECTOR 1, BUCUREȘTI PROIECTUL 38


No ■ 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE


; • ■


HOTĂRÂRE

I i al Municipiului București lR!L tratură generală ' I U. FEB. 2020

jspuns I completare petiție _ . de primiră...........


PRIVIND APROBAREA PLANULUI -URBANISTIC DE DETALIU (PUD), BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR.225B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

00:00:00


 • 41         Vote Item PROIECTUL 39        No ’ 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR.23, SECTOR 1, BUCUREȘTI

00:00:00


 • 42         Vote Item RETRAS -             No 00:05:00

PROIECTUL 40 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR.189A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

43         Vote Item


44         Vote Item


PROIECTUL 41

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

INTRAREA

EPOCII NR.22,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

PROIECTUL 42

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


45         Vote Item


DETALIU (PUD)

STR. ZĂGAZULUI


NR.1A, SECTOR \

1, BUCUREȘTI

PROIECTUL 43


No 00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI PENTRU


DEZVOLTARE

DURABILĂ „ION

IONESCU DE LA


BRAD"


SECTORUL 1

BUCUREȘTI


46         Discussion Item DIVERSE 1            No 00:05:00

00:00:00.

i al Municipiului București RE» TRATURĂ GENERALĂ

2 l. FEB. 2020

r ispuns / completare petiție

' rfi de primire........................


ADRESA NR.

A.C./17903/1947

8/20784/24877/

P/19.12.2019 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

1477/24.12.2019

REFERITOARE LA

SUSPENDAREA

DE DREPT PÂNĂ

LA

SOLUȚIONAREA

CAUZEI A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1 .

NR.252/09.07.20

19 PRIVIND

PLANUL

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

BD.

APICULTORILOR

NR.44, SECTOR

1, BUCUREȘTI

47         Discussion Item DIVERSE 2            No 00:05:00

00:00:00


ADRESA NR.


A.C./17903/2605

9/P/19.12.2019

A INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

1478/24.12.2019

REFERITOARE LA

SUSPENDAREA

DE DREPT PÂNĂ

LA

SOLUȚIONAREA

CAUZEI A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.252/09.07.20

19 PRIVIND

PLANUL

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

ȘOS.STRĂULEȘTI

NR.66, SECTOR

1, BUCUREȘTI

48


Discussion Item DIVERSE 3            No 00:05:00

00:00:00


ADRESA NR.

A.C./20300/

P/06.12.2019 A

INSTITUȚIEI

PREFECTULUI

49


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB NR.

1403/10.12.2019

REFERITOARE LA

REANALIZAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1 NR.

288/23.09.2019

Discussion Item DIVERSE 4

ADRESA

NR.167/13.01.20

20 A CURȚII DE

CONTURI A

ROMÂNIEI-

CAMERA DE

CONTURI

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.1997/15.01.2

020 CU

REFERIRE LA

DECIZIA

NR.7/10.01.2020

EMISĂ CĂTRE


No 00:05:00


i al Municipiului București REv TRATURĂ GENERALĂ


2 4. FEB. 2020

r aspuns / completare petiție fă de primire........................


00:00:00ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR


50         Discussion Item DIVERSE 5


No 00:05:00


00:00:00


RAPOARTELE DE


VIZITĂ ALE


DOAMNEI

CRISTINA


SIMONA

MUNTEANU

CONSILIER

LOCAL AL


SECTORULU11,

ÎNREGISTRATE

LA SECTORUL 1


AL


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

57081/30.12.201 9 Șl

NR.910/09.01.20

20, RESPECTIV PUNCTUL DE VEDERE AL


DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 1


51         Discussion Item DIVERSE 6


No 00:05:00


00:00:00


SOLICITAREA


DOAMNEI


GEORGESCU


i al Municipiului București

ADRIANA-

REk traturâ generala

CONSILIER

1l. FEB. 2020

LOCAL AL

r      aspuns / completare petiție

SECTORULUI 1,

ră de primire........................

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.53861/10.12.

2019

 • 52         Discussion Item DIVERSE 7            No 00:05:00                       00:00:00

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA

DORINA

BĂNIȘOR-

CONSILIER

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

ÎNRFGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

57025/30.12.201

9, CU REFERIRE

LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.412/2019

PRIVIND

MODIFICAREA

PLANULUI

URBANISTIC DE

DETALIU (PUD)

BULEVARDUL

EXPOZIȚIEI

_ NR.1-1C,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 53         Discussion Item DIVERSE 8           No 00:05:00

PLÂNGERE

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA OANA

ANGHEL,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.

57034/30.12.201

9, CU REFERIRE

LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.412/2019

PRIVIND

MODIFICARE

PUD

BULEVARDUL

EXPOZIȚIEI

NR.1-1C,

SECTOR 1,

BUCUREȘTI

 • 54         Discussion Item DIVERSE 9           No 00:05:00

ADRESA NR.

M/1128/17.01.2

00:00:00


00:00:00


55


020 A DIRECȚIEI

JURIDICE,

LEGISLAȚIE,

CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

REFERITOARE LA

ADRESELE

ASOCIAȚIEI

HANDBAL CLUB

DINAMO

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATE

SUB NR.

53870/10.12.201

9 Șl NR.

53874/10.12.201

9

Discussion Item DIVERSE 10          No 00:05:00

ADRESA NR.

9/16.01.2020 A

COMISIEI DE

DISCIPLINĂ,

ÎNREGISTRATĂ

LA SECTORUL 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI SUB

NR.2244/16.01.2

020

REFERITOARE LA

ADRESELE

ASOCIAȚIEI

HANDBAL CLUB

DINAMO

BUCUREȘTI,

ÎNREGISTRATE

SUB NR.


:--------raHfentcrtnrtttrBtteweșfr —

Rfc. TRATURĂ generala


11. FEB. 2020

aspuns / completare petiția

'i de primire........................

00:00:00


53870/10.12.201

9 Șl NR.

53874/10.12.201

9

 • 56          Discussion Item DIVERSE 11           No 00:05:00                        00:00:00

ADRESA

COMPARTIMENT

ULUI CORP

CONTROL NR.

0/41/22.01.2020

PRIVIND

SCRISOAREA

NR.

12/10.01.2020

EMISĂ DE CCR-

CCB PRIN CARE

S-AU DISPUS

RECOMANDĂRI

ÎN URMA

ACȚIUNII DE

' AUDITAL

PERFORMANȚEI

LA DIRECȚIA DE

IMPOZIT.E Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1.

 • 57          Vote Item Proiect de             No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre privind

aprobarea

depunerii, în

vederea

finanțării, a

Proiectului ;,lnst

rumente digitale

pentru

reducerea

birocrației în

Tuesdayjanuary 28, 2020 3:47:24 PM

ii: i

Agenda Items


Vote Iteml


cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului


București"


i__________i al Municipiului București

RE. TRATURA GENERALA


1 k. FEB. 2020

jspuns / completare pet ție

râ de primire........................

Title

Description


DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA

23.12.2019

Art.138(15),

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMiNIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

. PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUȚi]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN ’

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item2

Titie


APROBAREA ORDINII DE Zi A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01

2020 ORA 14

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


[+] PENTRU

False


False


ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNL

PFNTRUH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISIINA

PNL

PENTRU[ i ]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU! i]

1

MII IAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINEREfO]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUL+J

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUf+1

T

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

' DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item3

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 28.01.2020 ORA 14

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

ID      Title Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

aspuns / completare petiție

rj de primire........................_

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

STFFAN

Vote Item4

Title

PROIECTUL 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA

MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MIHAI TUFAN

Description

K2-8

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENIRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

*

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

|r ■ jspuns l completare petiție

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[0]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[0]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[0]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[0]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item5

Title

PROIECTUL 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI

NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.89/29.06.2016 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-9

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

ZI. FEB. 2020

IA 1400---—

rStatus

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates


Voted

18/18

4/4

3/3

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Name               Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN  UNPR

TUFAN MIHAI

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN


Authority by


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVACVIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR PORUMB RAMONA PNL MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA


Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTlNERE[O]

PENTRU[+]

ABTINEREfO]

PENTRU[+]


weight

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


i ......................

REk tratură general

RA Î4QJEB. 2020


Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 a|

jspuns / completare petiție

I

23

BANISOR DORINA

USR

lMP0TRMWmire......

......

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[0]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVAH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[0]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

PROIECTUL 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI Șl ȘTATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ALE INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 PRECUM Șl MODIFICAREA Șl COMPLETAREA ANEXEI

NR. 3 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 186/09.0/.2019, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

K2-4

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

7/7

r-i ÎMPOTRIVA

0/0

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

25/25

0/0

25/25

l+J PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

IUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+1

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

Al DF

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUI+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[ i ]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25


SION DRAGOS FLORIN


USR


Si al Municipiului fe’u&lPeJff Ek tratură generala


'ă de primire........................


27


MUNTEANU CRISTINA


USR


ABȚIN ERE[0]


SIMONA

28


VIERU MANUEL


USR


ABTINERE[0]


AUGUSTIN

29


MURESAN MANUELA


USR


ABȚIN ERE[0]


 • 32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

  PENTRU[+]           1

  PENTRU[+]           1


 • 33              DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4  ■            MEGHEA DOMINIC PAN UNPR


Authority by


Vote Choice


weight


PCNTRIJ[+]            1


PENTRU[+]           1


Vote Item7

Title

PROIECTUL 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI

DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1

Description

K2-11

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (deiegates / weight)

25/25

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENIRUL+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

II

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUf+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

SIEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote ItemS

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 C

t al Municipimutwwțț REv TRATURĂ GENERXE

Rp WXFEB. 2020

r      aspuns / completare pet

(le

fi’

TitlP                                PROIECTUL 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ARftfMWRfcA....................

AHIZIȚIONĂRII, ÎN NUMELE Șl PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, A 25 BUNURI IMOBILE TIP CONDOMINIU Șl A TERENULUI LIBER DE CONSTRUCȚII AFERENT, CARE VOR AVEA DESTINAȚIA EXCLUSIVĂ DE LOCUINȚE SOCIALE PRECUM Șl A PREȚULUI DE ACHIZIȚIE

Description

K2-592

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 12/12

0/0

13/13

25/25

0/0

25/25

False

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN Ml HAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENIRUL+J

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IM POTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNI

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item9

Title

PROIECTUL 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REȚELEI

ȘCOLARE DE STAT Șl PARTICULARE PE RAZA SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2020-2021

Description

art.5 lit.(ee), art.139 alin.(1)

K2-2/

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


voting indication

Voted

25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


1 al Municipiului București RE< TRATURA GENERATA-


24. FEB. 2020

ispuns / completare petiție

-.râ de primire........................

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUl+J

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[ 11

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENIRUl+J

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TIJDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PEN1 RU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

I

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEAN U VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGIJ CRISTIAN MARIANPMP

PENTRUfi]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ItemlO

Title

PROIECTUL 8 PROIECT DE HOIĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII, ORGANIZĂRII Șl FUNCȚIONĂRII UNEI INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL, ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PE MODELUL CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, CARE ÎȘI VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DENUMITĂ CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1

Description

art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3)

K2-576/21.11.2019/Respinsîn 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

i al Municipiului București

REi TRATURÂ GENERALĂ

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN

DATA DE 28.01.2020 0

RA 1400

| Z l. FEB. 2020

Outcome

r      aspuns / completare petiție

ră de primire........................

Multiple voting selection

False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

SION 'DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MI.IN I PANI I ( RISIINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

I

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

IMPOTRIVAl-J

1

29

MURESAN MANUELA   USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

SI ELAN

Vote Item11

Title

PROIECTUL 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE DE CĂTRE CENTRUL EDUCAȚIONAL SECTOR 1 DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1, ASUPRA SPAȚIULUI SITUAT ÎN IMOBILUL DIN BUCUREȘTI, STR.PIAȚA AMZEI NR.13, ETAJ 3, SECTORUL 1

Description

art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3)

K2-628/ 17.12.2019 / Respins în 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Ovcrall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

13/13

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARF A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR.

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item12

Title

PROIECTUL 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

~              PURCAREA MIHAIL     PMP

TEODOR

 • 8                IORDAN FLOREA

 • 9                ZAMFIR VICTOR

 • 11                CRISU FLORIAN MISU

 • 12               TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

 • 13               CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

15              COMANICIANCUTA

SORINA


DATA DE 28.01.2020 (

.           1 ai fflUIIIVIM'Unw

REk tratură general 4a       2020

ăspuns / completare pet

k

(le

..............T......


PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

□escription

art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3)

K2-616/ 10.12.2019 / Respins în 23.12.2019 .

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN Ml HAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUI+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

! numriKti I

-                     -                                                      r. 1 al Municioiului București

Meeting Title: ȘEDINȚA ORDINARA DIN DATA DE 28.01.2020 OftA 140Qură generală

18


GRIGORESCU IULIANA


PNL


--2 4. FEB. 2Q?0

PENTRUf+l           1


CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA  PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISIIAN MARIANPMP DEACONU ALEXANDRU ALDE ȘTEFAN

.âspuns / completare petiție

...râ de primire.................-.....

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRUI+]

PENTRU[+]

Vote Item13

Title

PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 37/ 04.02.2019, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCȚII Șl A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

art.5 lit.(cc), art.139 alin.(3)

K2-601/ 04.12.2019 / Respins în 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

!+] PENIRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates


7/7

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICIOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

I3

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUH

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAf-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNI

PENTRUJ+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

FEB. 2020

MADAUN

r      ispuns / completare petiție

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

lMPOTRjy^lmlre.....

......1...........

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item13.1

Title

AMENDAMENT nr1. la Proiectul nr 11, formulat de dl lonut Tibesriu

Caracot, Director Adjuct ADp Sector 1

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25’

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

I

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENIRUL+J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

II

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUf+1

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRUI+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+1

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[0]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[0]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANIJ VIRGII

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

i al Municipiului București

RE. TRATURĂ GENERALA

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 (

HĂ ftOfo M

ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL

,MUNIcf^lî61l/^&l^RE™r

râ de primire......................


PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. BĂICULEȘTI NR. 5, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

art.5 lit.(dd), art.139 alin.(2), {maj.calificata}

K2-602/ 04.12.2019/Respins în 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection


False

False

PROIECTUL A FOST RESPINSVote Item14

Title


PROIECTUL 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSL CRISTIAN

PSD

PENTRU! i]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

. SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚIN ERE[0]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVAH

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINEREfO]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVAH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVAH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAf-J

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item15

Title


PROIECTUL 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 292/23.09.2019 PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR POPIȘTEANU NR. 1 A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA

...ră de primire........................

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

art.5 lit.(dd), art.139 alin.(2), {maj.calificata}

K2-630/ 17.12.2019 / Respins în 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

Title Name                 Group

POPA DANIELA        UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAI

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIORFI DANIFI PNI


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU(+)

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRUI+1


 • 17

 • 18

SUVAC VIRGIL ADRIAN

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PNL

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

I

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENIRUL+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVAH

1

22

GFORGFSCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVAf-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

IJSR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA! ]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUFI A

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item16

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE


PROIECTUL 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA

PREMIILOR DE EXCELENȚĂ, A PREMIILOR PENTRU CONCURSURILE DE

CREAȚIE Șl A PREMIILOR PENTRU REZULTATE DEOSEBITE ACORDATE DE CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1.

K2-10

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

18/18

0/0

i ai municipiului oucuiaju TP4TIIPĂ nCNCPAI i


[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False


---------1 al Municipiului Bucurti

RE< IȚRATURĂ GENERALA

21. FEB. 2020

I Ti iăspuns / completare petiție

„,râ de primire........................

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[ i ]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+] ’

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+] .

1

ȘTEFAN

Vote Item17

Title

PROIECTUL 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.216/09.07.2019 PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND PARTENERIATUL ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ, ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR Șl CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A UNOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII Șl REALIZĂRII ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI, LUCRĂRI, SERVICII/ PROIECTE Șl ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC

Description

K2-587/ 28.11.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

L-j ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

"p.              ,-~s. „ I

i i al Municipiului București REx TRATURA GENERALA

2 k. FEB. 2020

Unanimous voting


False


Multiple voting selection


False


r dspuns / completare petiție

—.râde primire........................

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN Ml HAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUI+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRIJ[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA   USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item 18

Title

PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE SERVICIILOR SOCIALE CU Șl FĂRĂ CAZARE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

K2-613/ 09.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

I,        i al Municipiului București

RE^_ TRATURĂ GENERALĂ

jșpuns I completare petiție

TEODOR

,ră de primire..................

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENT.RU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item19

Title

PROIECTUL 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR Șl FAMILIILOR

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

MARGINALIZATE SOCIAL ȘI/SAU AFLATE ÎN RISC DE MARGINALIZARE

SOCIALĂ Șl PREVENIREA RISCULUI SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA,

PRECUM Șl MODALITĂȚILE DE INTERVENȚIE

Descrlption

K2-510/ 22.10.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a harlge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level; Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[O]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ABTINERE[O]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[O],

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

' 12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ÎMPOTRIVA]-]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

iREk TRATUR^NW^)

16


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


PEN'


jra<lepriwlf*.....................


SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA    PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]Vote Item19.1

Title

AMENDAMENT FORMULAT DE DL CRISU MISU PT PROIECTUL NR 17

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / wcight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ÎD

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISII

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVAH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

I

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINI IA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

Tuesday, January 28, 2020 3:47-24 PM

X- A, •

92/131

Vote ltem20

Title

PROIECTUL 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

COMPONENȚEI NOMINALE A COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR

ADULTE CU HANDICAP SECTOR 1

Description

art.5 lit.(ee), art.139 alin.(1)

K2-1/ 10.01.2020

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication .

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Talse

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iD

Titîe

Name

Group

Authority by

vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOM IN IC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCARLA MII IAIL

l’MP

PENTRU! i]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+J

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRIJ[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[i]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PFNTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLIEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU(+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item21

Title                               PROIECTUL 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

RECTIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.

lalMuniâjmrt

14PP FEB. 2020ispuns IwmpletarepeUVe de primire.

SIMONA

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFANMeeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020

;        i al Municipiului Bucur#

RE». TRATURĂ GENERAL fA n%. 2020

f

-r«3

358/28.11.2019 PRIVIND APROBAREA idRGAN'^V^0?PĂ^&RBet!

...ră de primire.....................

FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

K2-6/21.01.2020

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MiSU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI FCATFRINA

RALUCA

PSD

PFNTRIJI+1

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENIRUl+J

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVFR I FON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUI+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRIJ[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item22

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


PROIECTUL 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

MODIFICĂRII ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL

SECTORULUI 1 NR. 358/28.11.2019 PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

K2-7/21.01.2020

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator

-.ură de primire........................

voting indication

Status


[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


Voted 18/18

.6/6

1/1

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚIN ERE[0]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAtLA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEAN U VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[O]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGIJ CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item23

Title

PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MACULUI NR.50, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-596/ 27.11.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 4

<        i al Municipiului Bucure

RE< TRATURĂ GENERAL

2020

s

Ho

Multiple voting selection                False

--------aspuiiv » wwmpiwurnw rBa l ■

. râde primire........................

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ABTINERE[0]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRIJ[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[i]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

DANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item24

Title

PROIECTUL 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR.AIUD NR.24,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-597/ 27.11.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUM

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 000

2 L FEB. 2020

ZAMFIR VICTOR


ALDE


11


CRISU FLORIAN MISU


PSD


PENTRUfășpuns I completare petice

.. de primire.

PEISTI RUI + I


TUDOSE CRISTIAN      PSD


PENTRU[+]           1


ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVACVIRGIL ADRIAN PNL GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR PORUMB RAMONA PNL MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


voie item25

Title


PROIECTUL 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CETATEA NEAMȚULUI NR.2, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description


art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-598/ 27.11.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates wilh a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

individual level: Only Vote Mașter, Operator votinq indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUI+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

19


CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON


USR


"        i al Municipiului Bucureștii

RA         GENERALĂ

I 7 1 FEB. 2020


Ir dspuns / completare petiție

PENTPW primire...........1.........


PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTINEREfO]

PENTRUI+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


ȘTEFAN

Vote Item26

Title

PROIECTUL 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. DRAGOSLAVELE NR.1, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-599/ 27.11.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous votfng

Multiple voting selection

Delegates

0/0

25/25 ■

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUl+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU(+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUl+J

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020

7        i al Municipiului Bucureștii

rEk TRATURĂ GENERALĂ I

I

27              MUNTEANU CRISTINA   USR

rpENTwm/wn,p,elwrț

)

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN


PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


Vote Item27

Title

RETRAS - PROIECTUL 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 38C (FOST 38D Șl 38B), SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-607/ 09.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates wilh a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indlcation, Slgnage

voting indication

Vote Options

H PLNIRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote Item28

Title

PROIECTUL 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. SALUBRITĂȚII NR.44,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art. 139 alin.(3)

K2-606/09.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


Voted

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


13/13

6/6

6/6

25/25

0/0

25/25

False

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU]*]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU]*]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU]*]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU]*]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU]*]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDF

PENTRU]*]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU]*]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU]*]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU]*]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU]*]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

I8

GRIGURESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MĂGĂRIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN


22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN


DATA DE 28.01.2020 0

L

R

1 al Municipiului București

TRATURA GENERALA

X Î^EB. 2020

^ENTRiyWn5 P1

_.„ra de primire........................


ABTINERE[O]

ABTINERE[O]

ABȚIN ERE[0]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

Vote Item29

Title

PROIECTUL 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.93A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-608/ 09.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Totai not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

2

Title

Name

POPA DANIELA

Group

UNPR

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

weight

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRIJ[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINEREfO]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

CKISIINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL ■

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINEREfO]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

108/131

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020

'        i al Municipiului Bucure

REl tratură general

ORA 1400

1 24. FEB. 2020

î

 • 32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

 • 33              DEACONU ALEXANDRU ALDE

r pENJjpups]/completare pțtiție

..ură de primire........................

-PEmRUf+J         1

ȘTEFAN

Vote ltem30

Title

PROIECTUL 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CAROL KNAPPE NR.86,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-641/ 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

lUUObt LKIb I IAN

rtlVlKU[+j

I

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+J

1

RALUCA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

I

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADAI.IN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item31

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


RETRAS - PROIECTUL 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA GHEORGHE

IONESCU SISEȘTI NR.40A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-642/30.12.2019

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

Vote Options


voting indication

[+] PENTRU


Status


[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Not Voted


l al Municipiului București țratuRĂ generala


mo


—Țspuns" / completaffrpetiție
....râde primire........................-

Unanimous voting

False


False


Multiple voting selection


Vote Item32

Title

PROIECTUL 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. TELESCOPULUI NR.21A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-643 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

2/2

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARARCA A TOST ADOPTATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Cnoice

weight

2

POPA DANIFI A

IJNPR

PFNTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCARFA MIHAII

PMP

PENTRU! 11

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUI+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVAH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUt+1

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVAH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVAH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Voie item33

Title

RETRAS - PROIECTUL 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISI IC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.11,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

Meeting Tîtle: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020

'        l al Municipiului București

W* generală

21. FEB. 2020

K2-644/ 30.12.2019

■ âspuns / completare petiji

s

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options


Status


[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA [+] PENTRU

Not Voted

Unanimous voting

False


False


Multiple voting selection

Vote Item34

Title

RETRAS - PROIECTUL 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.17-19,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-645 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote Item35

Titie

RETRAS - PROIECTUL 33 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.13,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

nrt S lit (rr),nrt 139 alin (3)

K2-646 / 30.12.2019

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote Item36

Title

RETRAS - PROIECTUL 34 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL SĂRMAȘ NR.15,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-647 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote ltem37

Title

RETRAS - PROIECTUL 35 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR.353,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-648 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 (

*

i al Municipiului Bucure

» TMM»* "HI-RAL

2 l. FEB. 2020

î

Secret Options                           Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Oper

r

atc

aspuns / completare pet

)r vot$geipiq|ifiatip.ci,.Siqnafl

ție

voting indication

Vote Options


Status


[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Not Voted

Unanimous voting

False


False


Multiple voting selection


Vote Item38

Title

PROIECTUL 36 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) DRUMUL MARIN DRĂCEA NR.9A,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-649 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

21/21

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (deiegates /weight)

22/22

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRUH

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUH

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRUH

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUH

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRUH

1

RALUCA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUH

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUH

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUH

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUH

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRUH

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRUH

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUH

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRUH

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRLJ[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRUH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAI-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRUH

1

ȘTEFAN

Vote Item39

Tifle

PROIECTUL 37 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. MÂRȘA NR.I6, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-650 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Secret Options


Overall level: DelegatestraturA generala


Individual level: Only Vote Mașter, Operator votirțg voting indication


Status


Voted

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUf+l

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIFRI.I MANUEL         USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ltem40

Title

PROIECTUL 38 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DF DETALIU (PUD), BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI

NR.225B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-651 / 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual Iovei: Only Vote Mașter, Operator voting iridicaliuri, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / welght)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOFARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID


Title Name


Group


Authority by


T

Vot


MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PBNTRU[-<ipuns7compîe^re PetWe rj de orimire.......................-

PENTRtiffl---1

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

VIFRIJ MANUFI

USR

PFNTRIJ[+]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

POPA DANIELA


UNPR


ȘTEFAN

Vote Item41

Title


PROIECTUL 39 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUIURBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR.23, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-652/ 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINEREfO]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

*

PENTRUI+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[0]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

21

MACARIE ILINCA

USR

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEAN U VIRGIL

PNL

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN


DATA DE 28.01.2020 OR

i al Municipiului București | traturA generală T4OT-----

11. FEB. 2020

PENTRUf+Jspuns / completare petiție

IM P0WW&ffi Primifc—5


PENTRU[+]

ABȚIN ERE[O]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

IMPOTRIVAH

IMPOTRIVA[-J

IMPOTRIVA[-J

PENTRU[+]

PENTRU[+]

Vote Item42

Title

RETRAS - PROIECTUL 40 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BULEVARDUL BUCUREȘTII

NOI NR.189A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-653/ 30.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

vuliriy iiidÎLdliuii

Vote Options

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Vote ltem43

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


PROIECTUL 41 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) INTRAREA EPOCII NR.22, SECTOR 1, BUCUREȘTI

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-654/30.12.2019

Only delegates with a badge

Overall level; Delegate:»

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[i] PENTRU


23/23


[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection


0/0

0/0

23/23

0/0

23/23

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUJ+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUI+]

1

16

CHIRVASA VIOKEL DANILL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRUf+l

1

i al Municipiului București tPĂTURĂ generala


r------ispunS I cumpietaro petiției

..ră de primire......................—

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN


Vote Item44

Title

Description

Who caii participate in the vote?

Secret Options

Status


PROIECTUL 42 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI

URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. ZĂGAZULUI NR.1A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-639/ 20.12.2019

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage ' voting indication

Voted


[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

23/23

{+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Cholce

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAII

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIAN A

CRISTINA

PNI

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

I RE< tratura generala

Lw” 1

jspuns / completare petiție

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ,_ră df

32                NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                           PLNIR17TT]           1

33


DEACONU ALEXANDRU ALDE


PENTRU[+]           1


ȘTEFAN


Vote Item45

Title

PROIECTUL 43 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU

DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-629/ 17.12.2019 / Respins în 23.12.2019

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

8

IORDAN FLOREA

PSD

PFNTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IUI.IANA

PNL

PFNTRU[+]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Discussion Item46

Title


DIVERSE 1 ADRESA NR. A.C./17903/19478/20784/24877/P/19.12.2019 A INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1477/24.12.2019 REFERITOARE LA SUSPENDAREA DE DREPT PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA CAUZEI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

NR.252/09.07.2019 PRIVIND PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BD. APICULTORILOR NR.44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Tuesday, January 28, 2020 3:47:24 PM

,1

li__

RpMffEB. 2020

t i alMiriMpiWwflmțeȘtl REv TRATURÂ GENERALĂ


r jșpuns / completare petiție ..„ră de primire........................

Discussion Item47

Title

DIVERSE 2 ADRESA NR. A.C./17903/26059/P/19.12.2019 A INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1478/24.12.2019 REFERITOARE LA SUSPENDAREA DE DREPT PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA CAUZEI A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.252/09.07.2019 PRIVIND PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) ȘOS.STRĂULEȘTI NR.66, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Discussion Item48

Title

DIVERSE 3 ADRESA NR. A.C./20300/P/06.12.2019 A INSTITUȚIEI

PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 1403/10.12.2019 REFERITOARE LA REANALIZAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 288/23.09.2019

Description

Discussion Itcm49

Title

DIVERSE 4 ADRESA NR.167/13.01.2020 A CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR.1997/15.01.2020 CU REFERIRE LA DECIZIA NR.7/10.01.2020 EMISĂ CĂTRE ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

Discussion ltem50

Title

DIVERSE 5 RAPOARTELE DE VIZITĂ ALE DOAMNEI CRISTINA SIMONA MUNTEANU CONSILIER LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎNREGISTRATE LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 57081/30.12.2019 Șl NR.910/09.01.2020, RESPECTIV PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚA SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Description

Discussion Item51

Title

DIVERSE 6 SOLICITAREA DOAMNEI GEORGESCU ADRIANA-CONSILIER

LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL

MUNICIPIUI III RIICI.IRFȘII SUB NR.53861/10.12.2019

Description

Discussion Item52

Title

DIVERSE 7 PLÂNGERE PREALABILĂ FORMULATĂ DE DOAMNA DORINA BĂNIȘOR - CONSILIER LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 57025/30.12.2019, CU REFERIRE LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.412/2019 PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BULEVARDUL EXPOZIȚIEI NR.1-1C, SECTOR 1, BUCIJRFȘTI

Description

Discussion Item53

Title

DIVERSE 8 PLÂNGERE PREALABILĂ FORMULATĂ DE DOAMNA OANA ANGHEL, ÎNREGISTRATĂ LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. 57034/30.12.2019, CU REFERIRE LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SEC IORULUI 1 NR.412/2019 PRIVIND MODIFICARE PUD BULEVARDUL EXPOZIȚIEI NR.1-1C, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Discussion Item54

Title

DIVFRSF 9 ADRESA NR.M/1128/17.01.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV REFERITOARE LA ADRESELE ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DINAMO BUCUREȘII, ÎNREGISTRATE SUR NR. 53870/10.12.2019 Șl NR. 53874/10.12.2.019

Description

Discussion Item55

Title


---ZL FEB. 2020---

DIVERSE 10 ADRESA NR. 9/16.01.2020 A

1 „.. .«.râ de primire........................„

ÎNREGISTRATA LA SECTORUL 1 AL MUNICIPIUtUI BULURtȘIITUB

NR.2244/16.01.2020 REFERITOARE LA ADRESELE ASOCIAȚIEI HANDBAL

CLUB DINAMO BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATE SUB NR. 53870/10.12.2019 Șl

NR. 53874/10.12.2019

Description


Discussion Item56

Title


DIVERSE 11 ADRESA COMPARTIMENTULUI CORP CONTROL NR.

0/41/22.01.2020 PRIVIND SCRISOAREA NR. 12/10.01.2020 EMISĂ DE CCR-CCB PRIN CARE S-AU DISPUS RECOMANDĂRI ÎN URMA ACȚIUNII DE AUDIT AL PERFORMANȚEI LA DIRECȚIA DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


A SECTORULUI 1.


Description


Vote Item57

Title

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București"

Description

art.5 lit.(cc),art.139 alin.(3)

K2-15/ 23.01.2020

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+]PENTRUUnanimous voting

Multiple voting selectlon

Delegates


False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VILRU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

Meeting Title: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 28.01.2020 C

a 1 a ^Municipiului Bucure “         general

î

ȘTEFAN                                    --------------

p

r

— 11. m 2020

': răspuns / completare pet

,.ră de primire.....................

țis