Proces verbal din 20.02.2020

Proces verbal sedinta ordinara 20.02.2020

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

0 9. MAR. 2020


Pr mit răspuns / completare petiție flwnnătur* ele jwimire........................-

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20 februarie 2020, ora 10:00

PROCES VERBAL


Nr. Z t OG-

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 513 /14.02.2020, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1.  Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 28.01.2020;

 • 2.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6).

 • 4.  Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5.  Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Sectorul 1 al Municipiului București registratura generală

09. MAR. 2020

Potrivit prevederilor art.135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență i            Vțidt^e

.pri.viad_C.odiil A<im»watcat».v,-GU-modificărde-^i-compl6tăH.16-ulter4ftar4a^l»*^|ft^*tiiiaim!<fliau1*l*1<li-local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 14.02.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 513/14.02.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: O să fac apelul nominal. înțeleg că domnul Vieru nu are cartela, o să dăm cartela de rezervă,da. Alex? Facem precizarea că o să vă dăm cartela de rezervă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel? Domnul Chirvasă, a început ședința de consiliu, vă așezați să spuneți prezent?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent doamna Secretar, mă scuzați!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc domnule Chirvasă! Doamna Bănișor?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecalerina Ral ucu?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Domnul George Damian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan?

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela? Absent.
Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al luliana Cristina?---------------------------------------------------

Doamna Grigorescu Itiliana Cristina: Prezent.

Sectorul 1 al Municipiului Bucure

Ști

0 9. MAR. 2020

Primit răspuns / completare petiție ftWjiățFă draWftirl-i-nrrlmxi-


Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sector Florea? Domnul Iordan Florea? Poate veniți totuși în sală.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Muresan Manuela: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Neagu Marian.

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu

Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver-Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Ramona

Porumb?

Doamna Porumb Ramona: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorul

Sectorul 1 al Municipiului Bucure

ști

61

Q»r»n Draunț Plnnn9

Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorul

Prl

0 9. MAR. 2020

mit răspuns / completare pe ti

(ie

tul

Suvac? Domnul Suvac? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian-Adrian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tufan Mihai: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Vieru Manuel Augustin?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Zamfir Victor: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și acum, Cristi, Alex, am să vă rog să vizionăm și să puneți pe ecrane filmul cu Caraimanul. Și am rugămintea să fiți atenți 15 minute înainte de a deschide lucrările ședinței. Liniște, vă rog frumos!

La apelul nominal au lipsit: doamna Adriana Mihaela Georgescu care a intrat în sală la minutul 2:35 și domnul Cristian Laurențiu Bulfon, care absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr.G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Se intonează imnul

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 20 februarie 2020. Având în vedere că avem în sală o prezență dc 25 dc consilieri în funcție, față dc 27 dc consilieri în funcție, consider că există cvorum, majoritatea simplă, majoritatea pentru desfășurarea ședințelor, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2020. Dacă aveți contestații sau observații pe marginea procesului verbal am să vă rog frumos să le formulați, dacă nu, am să supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare. Supun la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi, 25 de voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 28 IA

1 FOST APROBAT CU UNANIMITA TE 25 consilieri locali

St

R

VI Pr

‘ctorul 1 al Municipiului Bucure EGISTRATURĂ GENERAL

09. MAR. 2020 IAR1E 2Q2Q_______

,nyt răspuns / completare peti

ție

'Semnătura de primire........................

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; De asemenea, se constată că a expirat mandatul Președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1, iar în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1), teza finală din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, solicit formularea propunerilor, în vederea alegerii noului Președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni. Am să vă rog frumos să formulați propuneri, în funcție de grupuri, să formulați propunerile dumneavoastră. Grupul PSD?

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Grupul PSD îl susține pe domnul Neagu. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu

Cristian sunteți de acord, nu, cu propunerea? Mai departe, altă propunere?

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL îl propune de domnul Adrian Suvac.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Adrian Suvac - Grupul PNL. Să introduceți în sistem.

Doamna Simona Cristina Munteanu: Grupul USR îl propune pe domnul Oliver Păiuși.

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Grupul PMP îl propune tot pe domnul Neagu Cristian.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, avem trei propuneri, mai sunt și alte propuneri, pentru a le supune la vot? Cristi îmi spui când suntem gata? Două minute. Domnul Neagu Cristian, domnul Adrian Suvac și domnul Oliver Păiuși. De asemenea, țin să vă precizez, pentru că tot au fost atâtea dezbateri pe marginea majorității, președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritatea simplă, primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți. Prima propunere, pentru alegerea președintelui de ședință, pentru un mandat de 3 luni, este domnul consilier Cristian Neagu. Suntem în procedură de vot? încă nu. Voturile pentru alegerea domnului Cristian Neagu. Voturile pentru, împotrivă și abțineri. Avem 13 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă.

 • 1. PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dăm curs voturilor pentru alegerea domnului Adrian Suvac. Voturile pentru domnul consilier local Adrian Suvac: 6 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 8 voturi abținere.

 • 2. PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSĂ CU 6 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai departe, votul pentru domnul Oliver Păiuși. Votul deschis, electronic. Mai avem un vot, cine nu a votat? Votul

deschis, electronic, pentru domnul consilier local Oliver Păiuși: 7 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 7 abțineri.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere numărul de consilieri în funcție prezenți la ședință și raportat la cvorumul de ședință, constat ales președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni pe domnul consilier local Cristian Neagu.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚA PENTRU TREI LUNI A FOST ALES DOMNUL MARIAN CRISTIAN NEAGU CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din

25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Deci, aveți un mandat pe încă 3 luni, domnule consilier, v-a fost încredințat și vă dau cuvântul pentru supunerea la vot a Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 20 februarie 2020. Mulțumim! Predau lucrările ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A revenit în sala de ședințe domnul Virgil-Mădălin Olteanu. Da, avem o prezență de 26 de consilieri în funcție. Vă rog foarte mult, când vă ridicați din sală, să anunțați Secretarul general pentru a se anunța cvorumul pentru fiecare proiect. Mai este un vot. Doamna Bănișor, doamna Bănișor?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Eu trebuie să votez?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 22 de voturi pentru, 4 împotrivă. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 22 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVA din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Bulfon.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, ca la ședințele anterioare, vreau să fac mențiunea că sunt prezent în sală, cu toate că nu am fost luat în calcul. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim, am luat act. Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi. "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem câteva amendamente.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Da, grupul PSD, consilier Tudose. Avem următorul...

Doamna Raniona Porumb: înainte de a citi amendamentele, domnule consilier, vă rog! înainte de a citi amendamentele dumneavoastră, îmi cer scuze că vă întrerup. Legat de proiectul pe buget aflat astăzi pe ordinea de zi, aș vrea să vă prezint poziția grupului PNL și anume de a nu participa

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


09. MAR. 2020


la votul acestui buget. Domnule Primar, nu înțeleg, de ce pe proiectul de bug

■Hft-pfojeetde buget fictiv<bazat pe amenzi, bazat-peufL.proiccLdc~vu->icta sau

it,Lcum-se poate crea—.

Primit răspuns j completare petiție

.........


prin care doriți să taxați cetățenii sectorului


celorlalte sectoare. Dacă și


propune a


de proiecte, 3, 4, ce facem? Ne trezim taxați? Domnule Președinte, mulțumesc! Dintr-un sector în altul, deja avem de la București taxă pe poluare, taxă pe parcare, încotro, ținând cont că soluțiile nu sunt, parcările nu s-au făcut! Venim doar cu un buget fictiv, un buget în care avem o listă întreagă de proiecte, de școli când vă... când aveți de gând să le faceți? Aveți acum o licitație care se află suspendată la școli. Mai venim acum cu încă vreo 40 pe care le doriți realizate anul acesta. Știți prea bine, este imposibil! în continuare băgați bani în Dridu, știind că acolo sunt țevi subterane care nu pot fi mutate.Vă folosiți de o găletușă de bani, pe care doriți în continuare, ulterior, prin rectificări, să o băgați în proiecte care nu au legătură cu cetățenii Sectorului 1. La nivelul lifturilor, avem doar 10 lifturi aflate în realizare. La nivelul caselor, nici măcar nu avem o singură casă și vă apropiați de sfârșitul mandatului. Veniți cu un proiect pentru cetățenii Sectorului 1, nu doar pentru alte proiecte care nu au legătură cu taxele și impozitele pe care cetățenii le plătesc în Sectorul 1.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Domnule Primar! Domnule Primar, am o intervenție scurtă și foarte importantă. Bugetul pentru salubrizarea Sectorului 1 este redus cu o sută de milioane de lei. Și mai este o problemă juridică și atrag atenția juridicului să citească foarte bine legile, să fie atenți la tot ceea ce apare nou, pentru că avem o taxă obligatorie, per tonă de gunoi, dus la groapa de gunoi, taxă care până acum a fost 30 de lei/tonă și conform dispoziției de urgență a guvernului, Dispoziția nr. 196/2005, valoarea contribuției s-a ridicat la 80 de lei.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Numai puțin, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: în bugetul actual este prinsă suma de 30 de lei. Gândiți-vă că reducând cu 100 de milioane taxa de salubrizare...

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Doamna Porumb, poate ar trebui să stați să vă dăm și noi un răspuns la ceea ce ați spus dumneavoastră despre buget.

Au părăsit sala de ședință în semn de protest fată de propunerea proiectului de buget astfel cum a fost propus de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: doamna Adriana Georgescu, doamna Iuliana Cristina Grigorescu, doamna Ramona Porumb, domnul Virgil Suvac (min.30:20).

Domnul Mihail Teodor Purcărea iese temporar (min. 30:40).

Domnul Oliver Leon Păiuși: Deci, vă rugăm să luați act de acest lucru pentru că nu este o problemă minoră, este o problemă mai mult decât majoră. Iar ceea ce a spus grupul PNL, într-adevăr sunt probleme foarte mari, legat de partea de dezvoltare, unde numai un singur articol are 400 de milioane de lei, echivalent practic cu partea de dezvoltare 2019. Deci, astea sunt probleme foarte serioase care nu pot fi rezolvate în momentul ăsta. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să începem cu amendamentele, vă rog frumos! Domnișoara Viceprimar. Da, spuneți!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Bună ziua! Mi-aș fi dorit să rămână și colegii noștri de la PNL, consilierii de la PNL, să le spunem că bugetul a parcurs toate etapele reglementate de lege, în sensul că a fost în dezbatere publică și ar fi putut ca o opoziție constructivă, să vină cu amendamente, să spună ce nu este bine în bugetul inițiat de Primarul Sectorului .1 și să vină cu


amendamente. Aș vrea să fac și eu un amendament pentru Spitalul de arși și <

----------------majMPftr A114U- Ruliman. "AH manaopr la Slniialiil rlf» nrci Arr^ în «nafp r

Se

R

> S

£

dorul 1 ai Municipiului Bucure EGISTRATURÂ GENERAL

09. MAR. 2020 alutăm-pG-doamna— imit răspuns ,1 completare pet mît amennamrait n

ști A

ție

solicitare din partea spitalului, astfel: „Subcapitolul 65.02.50 art. 20,02 se dii

Semnătură de primlfd........................

linuează cu suma de

750 mii lei și se majorează cu 750 mii lei subcapitolul 66.02.08 - Spitale", acești bani fiind necesari pentru plata utilităților Spitalului de Arși. Cum bine știți noi avem în administrare 4 spitale printre care și Spitalul de Arși. Spitalul de Arși și celelalte spitale ale ministerului nu primesc bani de la minister pentru utilități. Asta ar trebui să plătească bani din contractul cu casa. Doamna Manager, dacă greșesc vă rog să mă corectați. Asta înseamnă mai puțini bani la medicamente, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru pacienți. Vă rog frumos să lăsăm politica la o parte, colegii de la USR, că cei de la PNL nu mai sunt și să votăm acest amendament. Și dacă este cazul și doamna Manager, poate vorbi. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot amendamentul. Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem o prezență de 21 de consilieri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai avem un vot.

A revenit în sala de ședințe domnul Mihail-Teodor Purcărea (min. 34:25).

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Prezența. Domnul Purcărea, da.. ..22. Cine nu a votat? Domnul Vieru?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 9 abțineri. Amendamentul nu a trecut.

 • 1. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 9 ABȚINERI din 22 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 2 la acest proiect. Haideți să citim amendamentul.

Domnul Tudose Cristian-Adrian: Am două amendamente. Primul dintre ele.

‘‘Veniturile bugetului general centralizat în valoare de 2.023.416,45 mii lei se majorează cu 43.847,00 mii lei, devenind 2.067.263,45 mii lei.

Veniturile bugetului local pe anul 2020 în valoare de 1.856.419,16 mii lei se majorează cu 43.847,00 mii lei, devenind 1.900.266,16 mii lei.

Cheltuielile bugetului general centralizat în valoare de 2.175.905,52 mii lei se majorează cu 43.847,00 mii lei, devenind. 2.219, 752,52 mii lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 în valoare de 2.003.227,05 mii lei se majorează cu 43.847,00 mii lei, devenind2.047.074,05 mii lei”. Acesta este primul. Ok.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul nr.

 • 2. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 5 abțineri, 2 voturi împotrivă. Amendamentul a trecut.

2. AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI

I . / i’fr. \           .

; i ’ / *

2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri locali pre

i

s R

:e

actorul 1 al Municipiului Bucure egistratură general

,ți 09. MAR. 2020

Ști Ă

1

■iinm»wjpuTHj rcumpiCTaru peiiție Semnătură de primire..............

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr 3 la acest proiect.

Domnul Tudose Cristian-Adrian:    Al doilea amendament propus de mine se referă la

învățământ și este vorba de: “învățământ au loc următoarele modificări:

Se diminuează art. 20.02 Reparații curente - Subcapitolul 65.02.50 - cu suma de 1.884,92 mii lei. Se majorează art. 20.02 Reparații curente — Subcapitolul 65.02 - cu suma de 1.884, 92 mii lei ".Aceste sume sunt necesare Colegiului George Enescu și Hamaj. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul nr.

 • 3. Votați, vă rog! Haideți să votăm amendamentul! Mai sunt 3 voturi. Haideți că mai avem un vot. 15 voturi pentru, 5 abțineri, 2 voturi împotrivă. Amendamentul a trecut. Mai avem un amendament.

 • 3. AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI

2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule consilier!

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Amendamentul nr. 4 la acest proiect „în bugetul alocat Centrului Cultural Sector 1 vor fi prevăzute credite bugetare în valoare de 200,00 mii lei, în titlul II - Bunuri și servicii, pentru premierea domnului Alin Alexuc-Ciurariu. Suma necesară se va obține prin diminuarea articolelor titlului II — Bunuri și servicii, valoarea totală a acestuia rămânând neschimbată

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul. Mai sunt 3 voturi. 14 voturi pentru, 3 abțineri, 5 împotrivă, amendamentul a trecut.

 • 4. AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14 VOTURI PENTRU 3 ABȚINERI ȘI 5

VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm bugetul în integralitate. „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020 Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 1 abținere, 7 împotrivă. Bugetul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 22 de consilieri localiprezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului I: Da. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru votul acordat, vreau să-i spun doamnei Director de la Spitalul de Arși că la prima ocazie, la prima ședință de consiliu, vom intra din nou cu banii alocați pentru Spitalul de Arși, la fel și pentru Romprest, să stea liniștiți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declar ședința închisă, vă mulțumesc frumos!

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURA generală

0 9. MAR. 2020

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1:            W®» petiție

moti-vată!-


Semnătură de primire.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem, stați puțin în sală, mai avem o opinie motivată.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: La o hotărâre anterioară, am transmis pe e-mail opinia motivată, expusă pe larg pe cele 10 pagini și o să merg succint. A fost formulată în temeiul art. 140 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Am refuzat contrasemnarea Hotărârii nr. 12 din 28.01.2020, conform Opiniei motivate nr. 1 din 10.02.2020. Având în vedere că am depus-o în scris, în aceste condiții vreau să vă expun conținutul...(expunerea se face fără utilizarea sistemului de sonorizare). Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Declar ședință închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

A

întocmit,


Alina Mărunțelu

Andreea Kutyk

Lidia Ghencea

Simona Dumitrescu

Verificat.

Georget;

2&2O     ____

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Beqin 20 February, 2020 09:45:00

End                                    20 February, 2020 10:52:00

Description                             DISPOZIȚIA NR. 513/ 14.02.2020

-    0 9, MAR. 202fl--

Primit răspuns / completare petiție

Somniturâ de primire........................


privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, în data de 20.02.2020

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(1) și art.135 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/ 460 /14.02.2020;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință ordinară, în data de 20.02.2020, ora 10.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1;

Art.2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art:3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic (după caz, SF-urile, se consultă la Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă);

Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Art.5. - Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri;

Art.6. - Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

Oancea Alexandru

1/iDeleaate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

66

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

68

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

69

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

70

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

71

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

72

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

73

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

74

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

75

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

76

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

77

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

78

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

79

USR

M ACARI E

ILINCA

USR

D230CC41

80

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

81

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

82

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

83

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

84

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

85

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

86

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

87

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

88

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

89

PSD

TUFAN

MIHAI

PSD

F28B1D41

90

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

91

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

92

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

93

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

94

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From           Authority Pass To              Start                          tna*

Agenda items overview

SequenceType           Title

1       Vote Item        1. Descărcarea


_    . . Oancea Alexanj

Description v


:art time


End time


20 February, 2020 10:24:5020 February, 2020 10:25:39
Procesului-verbal al ședinței ordinare din

data 28.01.2020

2

Vote Item

2. Hotărâre privind Inițiator - Primarul alegerea președintelui Sectorului 1 al de ședință Dl. Cristian Municipiului București Neagu

20 February, 2020 10:25:3920 February, 2020 10:28:53

3

Vote Item

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl. Adrian Suvac

20 February, 2020 10:28:5320 February, 2020 10:29:40

4

Vote Item

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl. Oliver Paiusi

20 February, 2020 10:29:4020 February, 2020 10:31:54

5

Vote Item

Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 20.02.2020

20 February, 2020 10:32:4220 February, 2020 10:34:55

6

Vote Item

3. Proiect de hotărâre

î Inițiator - Primarul        20 February, 2020 10:50:0320 February, 2020 10:51:26

privind aprobarea

Sectorului 1 al

bugetului general

Municipiului București

centralizat al

art. 139 alin (3) lit. a)

subdiviziunii

Comisii:

administrativ-

- Comisia de studii,

teritoriale Sectorul 1

prognoze economico-

al Municipiului

sociale, buget, impozite și

București pe anul

taxe locale (C1);

2020

- Comisia de administrație

publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și

patrimoniu (C4);

6.1

Vote Item

Amendament nr. 1 -

art. 139 alin (3) lit. a)

20 February, 2020 10:39:1220 February, 2020 10:43:05

formulat de dna

cap 6.05.02 - 639128.66

°“ceaA/exand,u

4

Daniela Popa -

consilier local

6.2

Vote Item

Amendament nr. 2 -formulat de dna Daniela Popa -consilier local

art. 139 alin (3) lit. a)

cap 67.02 - 251219.59

20 February, 2020 10:43:0520 February, 2020 10:45:15

6.3

Vote Item

Amendament nr. 3 -formulat de dl Alexandru Ștefan Deaconu - consilier local

art. 139 alin (3) lit. a)

20 February, 2020 10:45:1520 February, 2020 10:48:25

6.4

Vote Item

Amendament nr. 4 -formulat de dl. Virgil Madalin Olteanu -consilier local

20 February, 2020 10:48:2520 February, 2020 10:50:03

7

Discussion Item

Opinia motivată a

20 February, 2020 10:51:2620 February, 2020 10:52:00

Secretarului general al Sectorului 1 pentru Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de

Procesului-


Verbal al ședinței ordinare din data 28.01.2020


2

Vote Item

2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl. ,

Cristian Neagu

No

3

Vote Item

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl.

Adrian Suvac

No

4

Vote Item

Hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință Dl.

Oliver Paiusi

No

5

Vote Item

Aprobarea

i ordinii de zi a ședinței ordinare din 20.02.2020

No

6

Vote Item

3. Proiect de

No


00:05:00


00:00:00


00:05:00

00:00:00

00:05:00

00:00:00

00:05:00

00:00:00

00:05:00

00:00:00


hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe6.2


6.3


anul 2020


Vote Item

Amendament nr.

1 - formulat de dna Daniela Popa - consilier local

No

00:05:00

Vote Item

Amendament nr.

2 - formulat de dna Daniela Popa - consilier local

No

00:05:00

Vote Item

Amendament nr. 3 - formulat de dlAlexandru Ștefan Deaconu - consilier local

No

00:05:00

Vote Item

Amendament nr.

4 - formulat de

dl. Virgil

Madalin Olteanu

- consilier Ideal

No

00:05:00

Discussion Item Opinia motivată

No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


a Secretarului


general al

Sectorului 1

pentru

Hotărârea


Consiliului Local


al Sectorului 1


nr.

12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilormarqinalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție.

Agenda Items

Vote Iteml

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 28.01.2020

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


Voted

[+] PENTRU


25/25


[0] ABȚINERE


0/0


[-] ÎMPOTRIVA


0/0


Total voted (delegates / weight)


25/25


Total not voted (delegates / weight)


0/0


Entitled to vote (delegates / weight)


25/25MEGHEA DOMINIC PAN UNPR


PENTRU[+]5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA .

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

V-IERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]           1

Oancea Alexandru

Vote Item2

Title                                      2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl. Cristian Neagu

Description


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

weight


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

l

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total riot voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PREȘEDINTELE A FOST ALES

Delegates

ID       Title Name

Group

Authority by

Vote Choice

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

• ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD '

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICIANCUTA     PSD

X       <     PENTRU[+]

1

SORINA

\ ■

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

X<     ABTINERE[O]

1

20 February, 2020 10:52:55

9/23

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACAftlE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ItemB

Title

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Dl. Adrian Suvac

Description

Who can participate in the vote?

Only delegâtes with a badge

Secret Options

Overall level: Delegâtes

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

, Status

Voted

[+] PENTRU

6/6

[Q] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegâtes / weight)

25/25

Total not voted (delegâtes / weight)

0/0                                   oanceaMexandtu

\ /

Entitled to vote (delegâtes / weight)

25/25 \ /

Outcome

[-] împotriva

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

20 February, 2020 10:52:55

W23

PROPUNEREA A FOST RESPINSA


Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAI

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

15              COMANICI ANCUTA PSD


Authority by

Vote Choice

weight

ÎMPOTRIVA!-]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1

ÎMPOTRIVA]-]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1

ABȚIN ERE[O]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1

ABȚIN ERE[O]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1

ABȚIN ERE[O]

1

ÎMPOTRIVA!-]

1


ÎMPOTRIVA!-]         1


SORINA


16                CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

23


SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PORUMB RAMONA

PNL

MACARIE ILINCA

USR

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

LUMINI IA


PENTRUf+l

PENTRU[+]

PENTRU[+]


ABTINERE[O]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

PENTRU!+]

ABTINEREfO]


25


SION DRAGOS FLORIN USR


PENTRU[+]           133 DEACONU ALEXANDRU ALDE

ABȚIN ERE[O]1


ȘTEFAN

Vote Item4

Title

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință DL Oliver Paiusi

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

7/7

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[-] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ÎMPOTRIVA]-]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ÎMPOTRIVA]-]

1

7

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ÎMPOTRIVA]-]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA]-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ÎMPOTRIVA]-]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[O]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

OanceaAlex^

ÎMPOTRIVA]-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ABȚIN ERE[O]

1

ADRIAN

13 CQNDURACHI ECATER1NA PSD IMP-QTRI.VAI-1 1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVAH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANIJEIA

USR

PENTRIJI+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

STFFAN

ALDE

ÎMPOTRIVA!-]

1

Vote Item5

Title

Aprobarea ordinii do zi a ședinței ordinare din 20.02.2020


Deseription

Who can participate in the vote?


Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status                                  Voted


[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)


Total not voted (deleqates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

0/0

26/26

[+]PENTRU

False

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

IORDAN FLQREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

CRISIJ FLORIAN MISIJ

PSD

PENTRU[+]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1


25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item6

Title

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii, administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Description

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

art. 139 alin (3) lit. a)

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weig'nt)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

14/14

1/1

7/7

22/22

0/0

22/22

[+] PENTRU

False


Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU]-»-]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAf-1

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

aMe*aPWRUH

Oa^ce

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

v        <PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6.1

Title

Amendament nr. 1 - formulat de dna Daniela Popa - consilier local

Description

art. 139 alin (3) lit. a)

cap 6.05.02 - 639128.66

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

Oancea Alexandru

\ /

PENTRU[+]

1

RALUCA

\ /

15

COMANICI ANCIJTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA


16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1


Vote Item6.2


Title


Amendament nr. 2 - formulat de dna Daniela Popa - consilier local


Description


art. 139 alin (3) lit. a)


cap 67.02 - 251219.59


Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Secret Options


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Status


Voted


[+] PENTRU


15/15


[0] ABȚINERE


5/5


[-] ÎMPOTRIVA


2/2


Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

0/0

22/22

[+] PENTRU

False

False

X

20 February, 2020 10:52:55

18,23AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN Ml HAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINEREfO]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

împotriva^       1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU(H

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item6.3


Title

Description


Amendament nr. 3 - formulat de dl Alexandru Ștefan Deaconu - consilier

local

art. 139 alin (3) lit. a)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAI

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

12

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PSD

PENTRU[+]

PENTRU ^+^0®® \

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRUf+1

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

19

PAIUSI oLiver leon

USR

ABȚIN ERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item6.4

Title

Amendament nr. 4 - formulat de dl. Virgil Madalin Olteanu - consilier local

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[•+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

22/22

Total not voted (delegates / weight)

0/0                      oancea Alexandru

Entitled to vote (delegates / weight)

22/22 \ '

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

20 February, 2020 10:52:55

21/23

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates


Authority by


Vote Choice


weight


ID       Title Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

5

TUFAN MIHAI

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN


PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]


13               CONDURACHI ECATERINA PSD


PENTRU[+]           1


RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

21

MACARIE ILINCA

USR

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL


PENTRU[+]

ABȚIN ERE[O]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ABTINERE[O]

PENTRU[+]


MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR


ÎMPOTRIVA!-]

ABȚIN ERE[O]

ÎMPOTRIVA!-]Discussion Item7

Title

Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 pentru Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și'familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție.

Description

1


20 February, 2020 10:52:55